flip it

Norge og nasjonal arv

Norsk historie strekker seg tilbake til siste istid. Som selvstendig nasjon er vi relativt ung. Grunnloven ble nedskrevet i 1814. Vår selvstendighet fikk vi først ved unionsoppløsningen fra Sverige i 1905. I dag er Norge et land med over fem millioner innbyggere, noe som på verdensbasis er ganske lite. Befolkningen består av forskjellige folk med ulik bakgrunn, men mye har vi felles.

Norge og nasjonal arv

Fra læreplanens overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen, skal elevene lære om nasjonal arv og de skal blant annet reflektere over majoritets-, minoritets- og urfolksperspektiver i Norge.

Fra overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen:

Samene i Norge har ifølge ILO-konvensjonen status som urfolk. Grunnloven fastsetter at staten skal legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv, noe som følges opp i opplæringsloven.

1. Opplæringens verdigrunnlag

1.2 Identitet og kulturelt mangfold

Innsikt i vår historie og kultur er viktig for utvikling av elevenes identitet og skaper tilhørighet til samfunnet. Den samiske kulturarven er en del av kulturarven i Norge. Vår felles kulturarv har utviklet seg gjennom historien og skal forvaltes av nålevende og kommende generasjoner.

Gjennom opplæringen skal elevene få innsikt i det samiske urfolkets historie, kultur, samfunnsliv og rettigheter. Elevene skal lære om mangfold og variasjon innenfor samisk kultur og samfunnsliv.

Fem folkegrupper med århundrelang tilknytning til Norge har status som nasjonale minoriteter i tråd med våre internasjonale forpliktelser: jøder, kvener/norskfinner, skogfinner, rom og romanifolket/tatere. Disse folkegruppene har bidratt til å forme den norske kulturarven, og opplæringen skal gi kunnskap om disse folkegruppene.

1.6 Demokrati og medvirkning

Et demokratisk samfunn hviler på at hele befolkningen har like rettigheter og muligheter til å delta i beslutningsprosesser. Vern av mindretallet er et avgjørende prinsipp i en demokratisk rettsstat og et demokratisk samfunn. Et demokratisk samfunn verner også om urfolk og minoriteter. Urfolksperspektivet er en del av elevenes demokratiopplæring.

2. Prinsipper for læring, utvikling og danning

2.5 Tverrfaglige temaer

2.5.2 Demokrati og medborgerskap

De skal forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets rett og mindretallets rettigheter.


Fra læreplan i samfunnskunnskap

Faget skal gi elevane innsikt i norske og samiske verdiar og kulturuttrykk.

Demokrati og medborgarskap

Gjennom faget skal elevane kunne identifisere område der menneskeverdet blir utfordra, til dømes i samband med menneskehandel og undertrykking. I tillegg skal faget gi dei kunnskap om nasjonale og internasjonale institusjonar og avtalar, inkludert kva internasjonale konvensjonar har å seie for rettigheiter til urfolk.


Fra læreplan i norsk

Faget norsk skal gi elevene innsikt i den rike og mangfoldige språk- og kulturarven i Norge.


Fra læreplan i geografi

Faget skal gi elevane innsikt i og forståing for korleis samspelet mellom natur og menneske er ein del av samisk kultur og levemåtar.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • Samfunnskunnskap: • innhente informasjon om forskjellige former for sosial ulikskap i Noreg og drøfte samanhengen mellom ulikskap og utanforskap

 • Samfunnskunnskap: • reflektere over likskapar og ulikskapar i kulturuttrykk, identitet og levesett innanfor og mellom majoritet og minoritet i Noreg og Sápmi/Sábme/Sáepmie

 • Samfunnskunnskap: • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn

 • Samfunnskunnskap: • gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt

 • Samfunnskunnskap: • vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen

 • Norsk: • reflektere over hvordan tekster fremstiller møter mellom ulike kulturer

 • Norsk: • gjøre rede for utbredelsen av de samiske språkene i Norge, fornorskingspolitikken og de språklige rettighetene samer har som urfolk

 • Engelsk: • beskrive sentrale trekk ved fremveksten av engelsk som arbeidsspråk

 • Geografi: • drøfte ulike interesser knytte til ressurs- og arealbruk i Noreg, Sápmi/Sábme/Sáepmie og nordområda

Videoforslag til undervisningen

 • Dersom man vil diskutere norsk kultur så langt tilbake som vikingtid kan BBC sin dokumentar om vikinger som sjøfarere være et godt utgangspunkt.

 • Stortinget har fått laget flere informasjonsfilmer om Stortinget med den fiktive stortingsrepresentanten Børge Vegheim. Denne handler om Grunnloven.

Sist oppdatert: 08/10/2020 10:21