flip it

Norge og nasjonal arv

Norsk historie regner vi fra siste istid. Det vil si ca 10.000 år. Som eget land er Norge ikke så gammel. Grunnloven ble skrevet i 1814. Vår selvstendighet fikk vi da vi sluttet å være i union med Sverige i 1905. I dag er Norge et land med over fem millioner innbyggere. Sammenlignet med andre land er det ganske lite. Befolkningen består av forskjellige folk med ulik bakgrunn, men mye har vi felles.

Norge og nasjonal arv

Fra læreplanens overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen, skal elevene lære om nasjonal arv og de skal blant annet reflektere over majoritets-, minoritets- og urfolksperspektiver i Norge.

Fra overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen:

Samene i Norge har ifølge ILO-konvensjonen status som urfolk. Grunnloven fastsetter at staten skal legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv, noe som følges opp i opplæringsloven.

1. Opplæringens verdigrunnlag

1.2 Identitet og kulturelt mangfold

Innsikt i vår historie og kultur er viktig for utvikling av elevenes identitet og skaper tilhørighet til samfunnet. Den samiske kulturarven er en del av kulturarven i Norge. Vår felles kulturarv har utviklet seg gjennom historien og skal forvaltes av nålevende og kommende generasjoner.

Gjennom opplæringen skal elevene få innsikt i det samiske urfolkets historie, kultur, samfunnsliv og rettigheter. Elevene skal lære om mangfold og variasjon innenfor samisk kultur og samfunnsliv.

Fem folkegrupper med århundrelang tilknytning til Norge har status som nasjonale minoriteter i tråd med våre internasjonale forpliktelser: jøder, kvener/norskfinner, skogfinner, rom og romanifolket/tatere. Disse folkegruppene har bidratt til å forme den norske kulturarven, og opplæringen skal gi kunnskap om disse folkegruppene.

1.6 Demokrati og medvirkning

Et demokratisk samfunn hviler på at hele befolkningen har like rettigheter og muligheter til å delta i beslutningsprosesser. Vern av mindretallet er et avgjørende prinsipp i en demokratisk rettsstat og et demokratisk samfunn. Et demokratisk samfunn verner også om urfolk og minoriteter. Urfolksperspektivet er en del av elevenes demokratiopplæring.

2. Prinsipper for læring, utvikling og danning

2.5 Tverrfaglige temaer

2.5.2 Demokrati og medborgerskap

De skal forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets rett og mindretallets rettigheter.


Fra læreplan i samfunnsfag

Faget skal bidra til identitetsutviklinga til den enkelte og forståing av dei forskjellige fellesskapa vi menneske inngår i. Det inneber òg å inkludere majoritets- og minoritetsperspektiv, og særleg samisk kultur og samfunnsliv.

Undring og utforsking

I tillegg skal elevane kunne innhente og bruke informasjon frå ulike typar historiske, geografiske og samfunnskunnskaplege kjelder for å kaste lys over forhold i ulike samfunn, til ulike tider, og i sitt eige liv.

Samfunnskritisk tenking og samanhengar

Elevane skal analysere korleis makt og maktrelasjonar har verka og verkar inn på ulike forhold i samfunnet.

Demokratiforståing og deltaking

Elevane skal få innsikt i forskjellar mellom land når det gjeld styresett og ivaretaking av menneskerettar og minoritetar, og dei skal sjå korleis forskjellar har hatt og har innverknad på folks liv og høve til å medverke.

Demokrati og medborgarskap

Samfunnsfag skal bidra til at elevane kan delta i og vidareutvikle demokratiet og førebyggje ekstreme haldningar, ekstreme handlingar og terrorisme. Kunnskap om terrorhandlinga i Noreg 22. juli 2011 skal inngå i opplæringa om dette.


Fra læreplan i norsk

Faget norsk skal gi elevene innsikt i den rike og mangfoldige språk- og kulturarven i Norge.


Fra læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)

Kjennskap til religioner og livssyn

Faget skal gi grunnlag for refleksjon over majoritets-, minoritets- og urfolksperspektiver i Norge.

Kunne ta andres perspektiv

Faget skal bidra til at elevene utvikler mangfoldskompetanse. Samiske perspektiver inngår.

  Forslag til oppgaver

 • Innenfor temaet Norge og nasjonal arv finnes det en mengde gode undervisningsopplegg allerede, både i lærebøker og på nett. En oppgave for lærere på 5.-7. trinn må være å diskutere kultur i klassen. Er kultur statisk? Er norsk kultur det samme i dag som det var for eksempel i 1030?

 • Samtale i klassen: Hvordan er forholdet mellom majoritetsbefolkningen og de nasjonale minoritetene og urfolk i nærmiljøet? Er det avhengig av hvor i landet man bor?

  Mer informasjon om nasjonale minoriteter finnes blant annet som pdf hos Utdanningsdirektoratet:

  http://www.udir.no/globalasset....

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • Samfunnsfag: • utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap

 • Samfunnsfag: • drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering

 • Samfunnsfag: • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land

 • Samfunnsfag: • utforske hovudtrekk ved historia til samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg og presentere rettar samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg har i dag

 • Samfunnsfag: • reflektere over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte

 • Engelsk: • utforske levemåter og tradisjoner i ulike samfunn i den engelskspråklige verden og i Norge og reflektere over identitet og kulturell tilhørighet

 • KRLE: • gjøre rede for historien til kristendom og andre religioner og livssyn i Norge, inkludert samers og nasjonale minoriteters religions- og livssynshistorie

 • KRLE: • utforske og samtale om mangfold både innenfor kristne trossamfunn og andre religionssamfunn

 • KRLE: • gjøre rede for hva menneskerettighetene innebærer for ytringsfrihet, religionsfrihet og religiøse minoriteters situasjon i Norge

 • Historie: • fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden

 • Historie: • gjere greie for korleis dei nordiske statane og Russland trekte grensene på Nordkalotten mellom seg fram til første halvdelen av 1800-talet, og korleis dette påverka kulturen og levekåra til samane og forholdet samane hadde til statane

 • Historie: • gjere greie for nasjonale minoritetar som finst i Noreg, og beskrive hovudtrekk ved rettane, historia og levekåra til dei nasjonale minoritetane

Videoforslag til undervisningen

 • Dersom man vil diskutere norsk kultur så langt tilbake som vikingtid kan BBC sin dokumentar om vikinger som sjøfarere være et godt utgangspunkt. Den er ganske lang.

 • Stortinget har fått laget flere informasjonsfilmer om Stortinget med den fiktive stortingsrepresentanten Børge Vegheim. Denne handler om Grunnloven.

 • Dette visste du kanskje ikke om vikingene. Video fra History channel.

Sist oppdatert: 08/10/2020 10:19