flip it

Norge og nasjonal arv

Norsk historie strekker seg tilbake til siste istid. Som selvstendig nasjon er vi relativt ung. Grunnloven ble nedskrevet i 1814. Vår selvstendighet fikk vi først ved unionsoppløsningen fra Sverige i 1905. I dag er Norge et land med over fem millioner innbyggere, noe som på verdensbasis er ganske lite. Befolkningen består av forskjellige folk med ulik bakgrunn, men mye har vi felles.

Norge og nasjonal arv

Fra læreplanens overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen, skal elevene lære om nasjonal arv og de skal blant annet reflektere over majoritets-, minoritets- og urfolksperspektiver i Norge.

Fra overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen:

Samene i Norge har ifølge ILO-konvensjonen status som urfolk. Grunnloven fastsetter at staten skal legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv, noe som følges opp i opplæringsloven.

1. Opplæringens verdigrunnlag

1.2 Identitet og kulturelt mangfold

Innsikt i vår historie og kultur er viktig for utvikling av elevenes identitet og skaper tilhørighet til samfunnet. Den samiske kulturarven er en del av kulturarven i Norge. Vår felles kulturarv har utviklet seg gjennom historien og skal forvaltes av nålevende og kommende generasjoner.

Gjennom opplæringen skal elevene få innsikt i det samiske urfolkets historie, kultur, samfunnsliv og rettigheter. Elevene skal lære om mangfold og variasjon innenfor samisk kultur og samfunnsliv.

Fem folkegrupper med århundrelang tilknytning til Norge har status som nasjonale minoriteter i tråd med våre internasjonale forpliktelser: jøder, kvener/norskfinner, skogfinner, rom og romanifolket/tatere. Disse folkegruppene har bidratt til å forme den norske kulturarven, og opplæringen skal gi kunnskap om disse folkegruppene.

1.6 Demokrati og medvirkning

Et demokratisk samfunn hviler på at hele befolkningen har like rettigheter og muligheter til å delta i beslutningsprosesser. Vern av mindretallet er et avgjørende prinsipp i en demokratisk rettsstat og et demokratisk samfunn. Et demokratisk samfunn verner også om urfolk og minoriteter. Urfolksperspektivet er en del av elevenes demokratiopplæring.

2. Prinsipper for læring, utvikling og danning

2.5 Tverrfaglige temaer

2.5.2 Demokrati og medborgerskap

De skal forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets rett og mindretallets rettigheter.


Fra læreplan i samfunnsfag

Faget skal bidra til identitetsutviklinga til den enkelte og forståing av dei forskjellige fellesskapa vi menneske inngår i. Det inneber òg å inkludere majoritets- og minoritetsperspektiv, og særleg samisk kultur og samfunnsliv.

Undring og utforsking

I tillegg skal elevane kunne innhente og bruke informasjon frå ulike typar historiske, geografiske og samfunnskunnskaplege kjelder for å kaste lys over forhold i ulike samfunn, til ulike tider, og i sitt eige liv.

Samfunnskritisk tenking og samanhengar

Elevane skal analysere korleis makt og maktrelasjonar har verka og verkar inn på ulike forhold i samfunnet.

Demokratiforståing og deltaking

Elevane skal få innsikt i forskjellar mellom land når det gjeld styresett og ivaretaking av menneskerettar og minoritetar, og dei skal sjå korleis forskjellar har hatt og har innverknad på folks liv og høve til å medverke.

Demokrati og medborgarskap

Samfunnsfag skal bidra til at elevane kan delta i og vidareutvikle demokratiet og førebyggje ekstreme haldningar, ekstreme handlingar og terrorisme. Kunnskap om terrorhandlinga i Noreg 22. juli 2011 skal inngå i opplæringa om dette.


Fra læreplan i norsk

Faget norsk skal gi elevene innsikt i den rike og mangfoldige språk- og kulturarven i Norge.


Fra læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)

Kjennskap til religioner og livssyn

Faget skal gi grunnlag for refleksjon over majoritets-, minoritets- og urfolksperspektiver i Norge.

Kunne ta andres perspektiv

Faget skal bidra til at elevene utvikler mangfoldskompetanse. Samiske perspektiver inngår.


Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • Samfunnsfag: • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast

 • Samfunnsfag: • utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd

 • Samfunnsfag: • gjere greie for fornorsking av samane og dei nasjonale minoritetane og uretten dei har vore utsette for, og reflektere over kva konsekvensar det har hatt og har på individ- og samfunnsnivå

 • Samfunnsfag: • reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald

 • Engelsk: • beskrive og reflektere over rollen engelsk har i Norge og i verden

 • Engelsk: • utforske og reflektere over situasjonen til urfolk i den engelskspråklige verden og i Norge

 • KRLE: • gjøre rede for og reflektere over samenes og andre urfolks religions- og livssynstradisjoner

 • KRLE: • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn

 • Historie: • presentere hovudtrekk ved historia og kulturen til samane frå midt på 1800-talet til i dag og konsekvensar av fornorskingspolitikken og samanes kamp for rettane sine (historie)

 • Historie: • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv

 • Historie: • drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar

Videoforslag til undervisningen

 • Dersom man vil diskutere norsk kultur så langt tilbake som vikingtid kan BBC sin dokumentar om vikinger som sjøfarere være et godt utgangspunkt.

 • Stortinget har fått laget flere informasjonsfilmer om Stortinget med den fiktive stortingsrepresentanten Børge Vegheim. Denne handler om Grunnloven.

 • Dette visste du kanskje ikke om vikingene. Video fra History channel.

Sist oppdatert: 08/10/2020 10:20