flip it

Demokrati

Demokrati betyr folkestyre. I et demokrati deltar folket i viktige beslutninger. Dette gjøres blant annet ved at voksne har stemmerett og velger representanter. Demokrati skiller seg fra andre styreformer som diktatur eller enevelde (hvor en person styrer), oligarki (hvor en liten gruppe styrer), og meritokrati (hvor de best kvalifiserte styrer).

Demokrati

Veldig mye av innholdet i læreplanens overordnede del handler om demokrati eller menneskerettigheter i en eller annen form.

Fra overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen:

Om overordnet del

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

1. Opplæringens verdigrunnlag

1.1 Menneskeverdet

Menneskerettighetene har sitt grunnlag i menneskeverdet og er en viktig del av fundamentet for rettsstaten. De bygger på universelle verdier som gjelder for alle uansett hvem de er, hvor de kommer fra, og hvor de befinner seg.

1.6 Demokrati og medvirkning

Skolen skal gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis.

Å delta i samfunnet innebærer å respektere og slutte opp om grunnleggende demokratiske verdier som gjensidig respekt, toleranse, den enkeltes tros- og ytringsfrihet og frie valg. Demokratiske verdier må fremmes gjennom aktiv deltakelse i hele opplæringsløpet.

Skolen skal fremme demokratiske verdier og holdninger som motvekt mot fordommer og diskriminering. Skolen skal også skape respekt for at mennesker er forskjellige, og elevene skal lære å løse konflikter på en fredelig måte.

Et demokratisk samfunn hviler på at hele befolkningen har like rettigheter og muligheter til å delta i beslutningsprosesser. Vern av mindretallet er et avgjørende prinsipp i en demokratisk rettsstat og et demokratisk samfunn. Et demokratisk samfunn verner også om urfolk og minoriteter. Urfolksperspektivet er en del av elevenes demokratiopplæring.

2. Prinsipper for læring, utvikling og danning

Grunnopplæringen er en viktig del av en livslang danningsprosess som har enkeltmenneskets frihet, selvstendighet, ansvarlighet og medmenneskelighet som mål. Opplæringen skal gi elevene et godt grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden, og for å gjøre gode valg i livet.

2.5 Tverrfaglige temaer

2.5.2 Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. Opplæringen skal gi elevene forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet. De skal få innsikt i at demokratiet har ulike former og uttrykk.

Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgerskap skal elevene forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter.

De skal forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets rett og mindretallets rettigheter. De skal øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet. Gjennom arbeidet med temaet skal elevene lære hvorfor demokratiet ikke kan tas for gitt, og at det må utvikles og vedlikeholdes.


Fra læreplan i samfunnsfag

Samfunnsfag er eit sentralt fag for at elevane skal bli deltakande, engasjerte og kritisk tenkjande medborgarar. Faget skal bidra til at elevane ser samanhengar mellom individuelle val, samfunnsstrukturar og tolegrensene i naturen.

Samfunnsfaget skal bidra til engasjement, kritisk tenking, skaparglede og utforskartrong og byggje opp under haldningar og verdiar som toleranse, likeverd og respekt. Gjennom samfunnsfaglege tenkjemåtar og metodar skal elevane utvikle eit aktivt medborgarskap bygd på medvit om demokrati, miljø, menneskerettar, likestilling og verdien av mangfald.

Samfunnskritisk tenking og samanhengar

Elevane skal analysere korleis makt og maktrelasjonar har verka og verkar inn på ulike forhold i samfunnet.

Demokratiforståing og deltaking

Elevane skal få innsikt i forskjellar mellom land når det gjeld styresett og ivaretaking av menneskerettar og minoritetar, og dei skal sjå korleis forskjellar har hatt og har innverknad på folks liv og høve til å medverke.


Fra Læreplan i norsk

Faget norsk skal ruste elevene til å delta i demokratiske prosesser (…).

Demokrati og medborgerskap

I norsk handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å utvikle elevenes muntlige og skriftlige retoriske ferdigheter, slik at de kan gi uttrykk for egne tanker og meninger og delta i samfunnsliv og demokratiske prosesser.


Fra læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)

Faget skal gi elevene kunnskap om menneskerettighetene og bevissthet om menneskeverdet som grunnleggende verdi, og det skal legge til rette for gjensidig respekt, toleranse og demokratisk medvirkning.

Demokrati og medborgerskap

KRLE bidrar til å styrke elevenes evne til å håndtere utfordrende spørsmål og være åpne for andres synspunkter i et mangfoldig samfunn. Gjennom å delta i etisk refleksjon blir elevene i stand til å problematisere makt og utenforskap og til å stille spørsmål ved gjengse normer.

  Forslag til oppgaver

 • Del klassen inn i et mini-FN. Diskuter urfolk og nasjonale minoriteters rettigheter som representanter for ulike nasjonalstater. Hvilke rettigheter er rettferdige?

 • La elevene jobbe med barnekonvensjonen. Hvilke rettigheter er viktige for barn i Norge, og hvilke er mindre viktige? Er de samme rettighetene viktige i alle deler av verden?

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • Samfunnsfag: • presentere og gi døme på rettar barn har i Noreg og verda, og kva barn kan gjere ved brot på desse rettane

 • Samfunnsfag: • utforske og gi døme på korleis barn kan påverke avgjerder og samarbeide om demokratiske prosessar

 • Samfunnsfag: • presentere menneskerettar og rettar barn har, og reflektere over kvifor desse rettane finst

 • Samfunnsfag: • reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder

 • KRLE: • samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen

 • Historie: • samtale om kvifor og korleis ein feirar 17. mai og 6. februar, og fortelje om nasjonaldagane i nokre andre land

Videoforslag til undervisningen

 • Norsk digital læringsarena har flere gode og korte eforelesninger som dekker temaene innenfor demokrati. Denne omhandler sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskerettigheter. Litt for tung for småskoletrinnet.

 • Litt på siden av temaet. Filmen Bestevenner handler om vennskap og om norsk asylpolitikk.

 • Nrk Super sin video i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014, Til Dovre faller. Filmen ligger også under "Norge og nasjonal arv".

 • Nrk Super sin musikkvideo Demokrati. Filmen ligger også under "Norge og nasjonal arv".

 • LNU-film med utgangspunkt i virkeligheten til barn og unge mennesker som bor i Norge, og som gir informasjon, kunnskap og forslag til hvordan man kan bruke Barnekonvensjonen i praksis. Idé og produksjon:«Barn i fokus - unge premisser» ved Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Sist oppdatert: 08/10/2020 10:40