flip it

14,7 prosent av Norges befolkning er innvandrere, fra alle verdens kanter.

Innvandrere og integrering

Ved mars 2020 bodde det 790 497 innvandrere i Norge. De kommer fra 221 forskjellige land og selvstyrte regioner. Dette er 14,7 prosent av folketallet.

Ved mars 2020 kom 48 prosent av innvandrerne i Norge fra Europa, resten fra de andre verdensdelene. Klart flest innvandrere hadde vi fra Polen, med 101 153, så Litauen og Sverige med henholdsvis 40 632 og 35 568. Fra de andre verdensdelene kommer flest fra Syria (31 952), Somalia (28 554), Irak (23 260), Eritrea (23 075) og Filippinene (23 280). Flest norskfødte med innvandrerforeldre hadde bakgrunn fra Pakistan (17 565) og Somalia (14 719). De siste årene er det født flere med foreldre fra Polen enn fra noe annet land (14 263).

Hvor Kommer Innvandrere Fra 2

Visste du at...?

I 1970 var det 50 000 innvandrere i Norge, mindre enn 20% var fra Afrika, Asia og Latin-Amerika.

i 2019 var det 765 100 innvandrere i Norge, rundt 48% var fra land utenfor Europa.

Etter stoppen av arbeidsinnvandring i 1975, kom det familie til tidligere arbeidsinnvandrere, og flyktninger fra mange land. Først kom det noen fra Chile og Vietnam, seinere fra Sri Lanka, Iran, Irak og fra krigene på Balkan.

Innvandrere kan blant annet defineres og deles inn i grupper som overføringsflyktninger, flyktninger, migranter, arbeidsinnvandrere og asylsøkere. Utover høsten 2015 ble det stadig vanligere å omtale dem som krysser Middelhavet som «flyktninger og migranter», og på den måte kanskje antyde et skille mellom «verdig trengende» og «lykkejegere».

Innvandring til Norge

Innvandring er ikke noe nytt for Norge. Gjennom de siste tusen år, har vi fått små grupper «spesialister» som landet var avhengig av for sin utvikling (håndverkere, prester, handelsfolk, byråkrater etc.), og omkring forrige århundreskiftet, mange industri- og anleggsarbeidere fra Sverige. På den tida hadde Norge stor utvandring, mellom 1865 og 1930 større enn alle europeiske land unntatt Irland. I 1970 var det 50 000 innvandrere i Norge, bare 10 000 av dem var fra Øst-Europa eller Afrika, Asia og Latin-Amerika. Etter det har antall innvandrere vokst raskt (se figur 1), først med arbeidsinnvandrere fra Pakistan, India, Tyrkia, Marokko og Jugoslavia.

Drøftings-oppgaver

Hvor ble det av nordmennene som utvandret mellom 1865 og 1930, og hvorfor utvandret de?

Er det andre grunner til at folk vandrer inn i Norge nå enn det var før? Hvilke?

Figur 2 Innvandring Og Utvandring 3

Visste du at...?

I Norge bodde det 790 497 innvandrere i mars 2020. De kom fra 221 land og selvstyrte regioner. Dette er 14,7 prosent av folketallet i Norge. Dessuten var det 188 757 født i Norge av innvandrere. Dette er 3,5 prosent av alle i Norge. Til sammen er 18,2 prosent av befolkningen i Norge enten innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre.

Antall asylsøkere til Norge toppet seg i november 2015, med 2500 i løpet av en uke. Deretter har antallet sunket drastisk.

Afghanistan, Somalia og Eritrea har blitt de største flyktningelandene, aller flest fra Somalia. De fleste flyktningene som fikk innvilget asyl i Norge i 2019 kom fra Tyrkia, Syria, Eritrea og Afghanistan. De siste årene har Syria fått mye oppmerksomhet, men antallet derfra er ikke blant de største. Den store økningen i innvandringen fra 2006 (se figuren under) skyldes i første rekke arbeidsinnvandringen fra de nye medlemslandene i EU (Polen, Litauen og de andre som kom inn i 2004 og 2007). Denne store innvandringen har bidratt mye til at Norges befolkningsvekst nå noen år har vært raskere enn den globale veksten.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er det så stor variasjon i antall asylsøkere som kommer til Norge?

Og hvorfor er det så stor variasjon i andre grupper av innvandrere (for eksempel flyktninger, arbeidsinnvandrere, familiegjenforente) som kommer til Norge?

Figur 3 Innvandringsgrunn

Visste du at...?

I Norge bodde det 238 281 flyktninger ved mars 2020. Noen har giftet seg eller fått familiegjenforening.

De som kommer som arbeidsinnvandrere flytter oftere ut igjen enn flyktninger og de som kommer av familiegrunner.

Av dem som kom til Norge for ti år siden, bor 95 prosent av flyktningene her fortsatt, 80 prosent av familieinnvandrerne og knapt 60 prosent av arbeidsinnvandrerne.

For alle som er innvandret til Norge etter 1989 er det registrert hvilket oppholdsgrunnlag den enkelte har. Nordiske statsborgere er unntatt slik registrering. Hvert år fra 2006 har arbeid vært det viktigste oppholdsgrunnlaget. Før den tid var det familie som var vanligste grunn, dels gjenforening med familie som hadde kommet hit tidligere, dels ved giftermål. Bare i 1993 (bosniere) og 1999 (fra Irak og Kosovo) er det kommet flere som flyktninger enn gjennom familie til Norge.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er nordiske statsborgere unntatt registrering av oppholdsgrunnlag?

Fig 4 Innvandrere I Kommunene

Visste du at...?

Ca. hver tredje innbygger i Oslo er enten innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre.

I utkantkommuner er andelen innvandrere langt lavere enn i sentrale strøk.

Til sammen er 18,2% (mars 2020) av befolkningen i Norge enten innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre.

Det er innvandrere i alle landets kommuner, men fordelingen er svært ujevn. Hver tredje innbygger i Oslo er enten innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre, og i noen bydeler i Oslo Øst er det så vidt over halvparten som har innvandrerbakgrunn. Det er flest innvandrere i sentrale kommuner, særlig langs Oslofjorden, og i enkeltkommuner som har dekket mye av sitt behov for arbeidskraftsbehov med innvandrere fra EUs nye medlemsland. Disse kommunene er spredt over hele landet, mange er fiskeoppdrettskommuner langs kysten. Færrest innvandrere er det i utkantkommunene i innlandet i Trøndelag.

Drøftings-oppgaver

Hva skyldes det at det er så stor forskjell på kommunene når det gjelder antall innvandrere?

Sysselsetting

Visste du at...?

Foreldrenes utdanning er viktig for barnas skoleprestasjoner, og tar vi hensyn til forskjeller i foreldrenes utdanning, blir mye at forskjellene i skoleprestasjoner mellom minoritet og majoritet borte.

På universitets- og høyskolenivå er andelen som studerer mye høyere blant jentene en blant guttene, men begge grupper deltar i høyere utdanning klart oftere enn dem uten innvandrerbakgrunn.

Blant de født i Norge av innvandrerforeldre er andelen med jobb bare litt lavere enn i resten av befolkningen, men også for dem er det noe vanskeligere å få jobb som tilsvarer deres utdanning.

Integrering

Integrering handler om hvordan innvandrerne går inn i det norske samfunnet. Viktigst er kanskje utdanningsområdet, siden grunnlaget for arbeid, inntekt og deltakelse i samfunnet legges der. Innvandrerne har en større eller mindre del av sin forhistorie levd i et annet land, og norskkunnskapene hos dem og familiene deres er ofte mangelfulle, særlig i starten. Innvandrerne har klart lavere andel som deltar i videregående og høyere utdanning, og deres skoleresultater er dårligere enn andre gruppers. Innvandrernes norskfødte barn har derimot levd hele sitt liv i Norge, og bør kunne delta og prestere på linje med andre. De har større frafall i videregående skole enn dem uten innvandrerbakgrunn, og skoleprestasjonene ligger mellom innvandrernes og dem uten innvandrerbakgrunn. Særlig er det guttene som presterer dårlig og som har stort frafall.

Norge er blant de land i verden med klart høyeste andel som deltar i yrkeslivet. Blant innvandrerne er denne andelen klart lavere enn blant dem uten innvandrerbakgrunn, særlig lav er den blant flyktningene og blant andre innvandrere fra Afrika og Asia. Blant arbeidsinnvandrerne er andelen nesten på linje med resten av befolkningen.

Arbeidsledigheten er høyere blant innvandrere fra ulike deler av verden enn den er blant dem uten innvandrerbakgrunn, og noe høyere også blant norskfødte med innvandrerforeldre. På grunn av færre yrkesaktive og flere arbeidsløse er andelen under fattigdomsgrensen klart større blant innvandrere enn andre, og fordi familiene er noe større, er barnefattigdom langt mer utbredt blant dem.

Drøftings-oppgaver

Hvor stor er arbeidsledigheten i ditt lokalområde, og hvor mange innvandrere er det der?

Sist oppdatert: 28/10/2020 13:40