flip it

Norge

Norge er et ganske stort land. I dette landet bor det over fem millioner forskjellige mennesker. Det er ikke særlig mange. Det bor mange flere i de fleste andre land. Norge er et demokrati. Det betyr at folket er med på å bestemme. Norge er også et monarki. Det betyr at vi har en kongefamilie.

Norge

Fra læreplanens overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen, skal elevene lære om nasjonal arv og de skal blant annet reflektere over majoritets-, minoritets- og urfolksperspektiver i Norge.

Fra overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen:

Samene i Norge har ifølge ILO-konvensjonen status som urfolk. Grunnloven fastsetter at staten skal legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv, noe som følges opp i opplæringsloven.

1. Opplæringens verdigrunnlag

1.2 Identitet og kulturelt mangfold

Innsikt i vår historie og kultur er viktig for utvikling av elevenes identitet og skaper tilhørighet til samfunnet. Den samiske kulturarven er en del av kulturarven i Norge. Vår felles kulturarv har utviklet seg gjennom historien og skal forvaltes av nålevende og kommende generasjoner.

Gjennom opplæringen skal elevene få innsikt i det samiske urfolkets historie, kultur, samfunnsliv og rettigheter. Elevene skal lære om mangfold og variasjon innenfor samisk kultur og samfunnsliv.

Fem folkegrupper med århundrelang tilknytning til Norge har status som nasjonale minoriteter i tråd med våre internasjonale forpliktelser: jøder, kvener/norskfinner, skogfinner, rom og romanifolket/tatere. Disse folkegruppene har bidratt til å forme den norske kulturarven, og opplæringen skal gi kunnskap om disse folkegruppene.

1.6 Demokrati og medvirkning

Et demokratisk samfunn hviler på at hele befolkningen har like rettigheter og muligheter til å delta i beslutningsprosesser. Vern av mindretallet er et avgjørende prinsipp i en demokratisk rettsstat og et demokratisk samfunn. Et demokratisk samfunn verner også om urfolk og minoriteter. Urfolksperspektivet er en del av elevenes demokratiopplæring.

2. Prinsipper for læring, utvikling og danning

2.5 Tverrfaglige temaer

2.5.2 Demokrati og medborgerskap

De skal forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets rett og mindretallets rettigheter.


Fra læreplan i samfunnsfag

Faget skal bidra til identitetsutviklinga til den enkelte og forståing av dei forskjellige fellesskapa vi menneske inngår i. Det inneber òg å inkludere majoritets- og minoritetsperspektiv, og særleg samisk kultur og samfunnsliv.

Undring og utforsking

I tillegg skal elevane kunne innhente og bruke informasjon frå ulike typar historiske, geografiske og samfunnskunnskaplege kjelder for å kaste lys over forhold i ulike samfunn, til ulike tider, og i sitt eige liv.

Samfunnskritisk tenking og samanhengar

Elevane skal analysere korleis makt og maktrelasjonar har verka og verkar inn på ulike forhold i samfunnet.

Demokratiforståing og deltaking

Elevane skal få innsikt i forskjellar mellom land når det gjeld styresett og ivaretaking av menneskerettar og minoritetar, og dei skal sjå korleis forskjellar har hatt og har innverknad på folks liv og høve til å medverke.

Demokrati og medborgarskap

Samfunnsfag skal bidra til at elevane kan delta i og vidareutvikle demokratiet og førebyggje ekstreme haldningar, ekstreme handlingar og terrorisme. Kunnskap om terrorhandlinga i Noreg 22. juli 2011 skal inngå i opplæringa om dette.


Fra læreplan i norsk

Faget norsk skal gi elevene innsikt i den rike og mangfoldige språk- og kulturarven i Norge.


Fra læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)

Kjennskap til religioner og livssyn

Faget skal gi grunnlag for refleksjon over majoritets-, minoritets- og urfolksperspektiver i Norge.

Kunne ta andres perspektiv

Faget skal bidra til at elevene utvikler mangfoldskompetanse. Samiske perspektiver inngår.  Forslag til oppgaver

 • Innenfor temaet Norge og nasjonal arv finnes det en mengde gode undervisningsopplegg allerede, både i lærebøker og på nett. Et essensielt oppdrag må være å diskutere kultur i klassen. Forandrer kultur seg? Er norsk kultur det samme i dag som det var for eksempel i 1970? La elevene intervjue sine foresatte.

 • Hvordan er forholdet mellom majoritetsbefolkningen og de nasjonale minoritetene og urfolk i nærmiljøet? Er det avhengig av hvor i landet man bor?

  Mer informasjon om nasjonale minoriteter finnes blant annet som pdf hos Utdanningsdirektoratet:

  http://www.udir.no/globalasset....

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • Samfunnsfag: • beskrive og gi døme på mangfald i Noreg, med vekt på ulike familieformer og folkegrupper, inkludert det samiske urfolket

 • Samfunnsfag: • presentere menneskerettar og rettar barn har, og reflektere over kvifor desse rettane finst

 • Samfunnsfag: • presentere årsaker til at samane har urfolksstatus i Noreg, og beskrive forskjellige former for samisk kultur- og samfunnsliv før og no

 • Samfunnsfag: • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet

 • KRLE: • beskrive og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn

 • KRLE: • samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen

 • Engelsk: • samtale om noen sider ved ulike levemåter, tradisjoner og skikker i den engelskspråklige verden og i Norge

 • Historie: • beskrive sentrale trekk ved samisk kultur og levemåte fram til kristninga av samane

 • Historie: • samtale om kvifor og korleis ein feirar 17. mai og 6. februar, og fortelje om nasjonaldagane i nokre andre land

Videoforslag til undervisningen

 • Dersom man vil diskutere norsk kultur så langt tilbake som vikingtid kan BBC sin dokumentar om vikinger som sjøfarere være et godt utgangspunkt. Den er ganske lang.

 • Stortinget har fått laget flere informasjonsfilmer om Stortinget med den fiktive stortingsrepresentanten Børge Vegheim. Denne handler om Grunnloven.

 • Nrk Super sin musikkvideo om demokrati. Filmen ligger også under "Demokrati og menneskerettigheter".

 • Nrk Super sin musikkvideo i forbindelse med 200-årsjubileet for norsk grunnlov, Til Dovre faller. Filmen ligger også under "Demokrati og menneskerettigheter".

Sist oppdatert: 08/10/2020 10:16