flip it

14,7 prosent av Norges befolkning er innvandrere, fra alle verdens kanter.

Innvandrere og integrering

Ved mars 2020 bodde det 790 497 innvandrere i Norge. De kommer fra 221 forskjellige land og selvstyrte regioner. Dette er 14,7 prosent av folketallet.

Ved mars 2020 kom 48 prosent av innvandrerne i Norge fra Europa, resten fra de andre verdensdelene. Flest innvandrere var fra Polen, så Litauen og Sverige. Fra de andre verdensdelene kommer flest fra Syria, Somalia, Irak, Filippinene og Eritrea. Flest av de som er født i Norge med foreldre som er innvandrere hadde bakgrunn fra Pakistan og Somalia. De siste årene er det født flere med foreldre fra Polen enn fra noe annet land.

Hvor Kommer Innvandrere Fra 2

Visste du at...?

I 1970 var det 50 000 innvandrere i Norge, mindre enn 20% var fra Afrika, Asia og Latin-Amerika.

I 2019 var det 765 000 innvandrere i Norge.

Etter 1975 kom mange familier til tidligere arbeidsinnvandrere, og flyktninger fra mange land. Først kom det noen fra Chile og Vietnam, seinere fra Sri Lanka, Iran, Irak og fra krigene på Balkan.

Innvandrere kan blant annet deles inn i grupper som overføringsflyktninger, flyktninger, migranter, arbeidsinnvandrere og asylsøkere. Utover høsten 2015 ble det vanligere å omtale dem som krysser Middelhavet som «flyktninger og migranter».

Innvandring til Norge

Innvandring er ikke noe nytt for Norge. Gjennom de siste tusen år har det kommet «spesialister» som landet var avhengig av for sin utvikling (håndverkere, prester, handelsfolk, byråkrater osv.). Rundt 1900 kom mange industri- og anleggsarbeidere fra Sverige. På den tida hadde Norge stor utvandring. Mellom 1865 og 1930 var utvandringen fra Norge større enn fra alle europeiske land unntatt Irland. I 1970 var det 50 000 innvandrere i Norge, bare 10 000 av dem var fra Øst-Europa eller Afrika, Asia og Latin-Amerika. Etter det har antall innvandrere vokst raskt (se figur 1), først med arbeidsinnvandrere fra Pakistan, India, Tyrkia, Marokko og Jugoslavia.

Drøftings-oppgaver

Hvor ble det av nordmennene som utvandret mellom 1865 og 1930, og hvorfor utvandret de?

Er det andre grunner til at folk vandrer ut av Norge nå enn det var før? Hvilke?

Figur 2 Innvandring Og Utvandring 3

Visste du at...?

I Norge bodde det 790 497 innvandrere i mars 2020. De kom fra 221 land og selvstyrte regioner. Dette er 14,7 prosent av folketallet i Norge. Dessuten var det 188 757 født i Norge av innvandrere. Dette er 3,5 prosent av alle i Norge. Til sammen er 18,2 prosent av befolkningen i Norge enten innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre.

Antall asylsøkere til Norge toppet seg i november 2015, med 2500 i løpet av en uke. Deretter har tallet sunket veldig mye, og i 2016 var det bare 3460 asylsøkere i løpet av hele året.

Afghanistan, Somalia og Eritrea har blitt de største flyktningelandene, aller flest fra Somalia. De fleste flyktningene som fikk innvilget asyl i Norge i 2019 kom fra Tyrkia, Syria, Eritrea og Afghanistan. Etter 2006 har det kommet flere innvandrere, flest fra de nye medlemslandene i EU (Polen, Litauen og de andre som kom inn i 2004 og 2007).

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er det så forskjellig fra år til år hvor mange som søker asyl i Norge?

Og hvorfor er det så forskjellig i andre grupper av innvandrere (for eksempel flyktninger, arbeidsinnvandrere, familiegjenforente) som kommer til Norge?

Figur 3 Innvandringsgrunn

Visste du at...?

I Norge bodde det 238 281 flyktninger ved mars 2020. Noen har giftet seg eller fått familiegjenforening.

De som kommer som arbeidsinnvandrere flytter oftere ut igjen enn flyktninger og de som kommer til familien.

Av dem som kom til Norge for ti år siden, bor 95% av flyktningene, 80% av familieinnvandrerne og nesten 60% av arbeidsinnvandrerne her fortsatt.

For alle som er innvandret til Norge etter 1989 vet vi hvorfor de har flyttet hit, bortsett fra nordiske statsborgere. Arbeid har vært den viktigste grunnen hvert år fra 2006. Før det var det familie som var vanligste grunnen. Bare i 1993 (bosniere) og 1999 (fra Irak og Kosovo) er det kommet flere som flyktninger enn gjennom familie til Norge (se figur over).

Drøftings-oppgaver

Hvorfor registrerer vi ikke hvorfor nordiske statsborgere flytter til Norge?

Fig 4 Innvandrere I Kommunene

Visste du at...?

Ca. hver tredje innbygger i Oslo er enten innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre.

På landet er andelen innvandrere lavere enn i byene.

Til sammen er 18,2% (mars 2020) av befolkningen i Norge enten innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre.

Det er innvandrere i alle landets kommuner. Hver tredje innbygger i Oslo er enten innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre, og i noen bydeler i Oslo Øst er det over halvparten som har innvandrerbakgrunn. Det er flest innvandrere nær Oslofjorden. Noen kommuner på landet har mange arbeidsinnvandrere. Disse kommunene er spredt over hele landet. Færrest innvandrere er det i innlandet i Trøndelag.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor bor det flere innvandrere i byene enn på landet?

Sysselsetting

Visste du at...?

Foreldrenes utdanning er viktig for hvordan barna gjør det på skolen.

Det er flere jenter enn gutter som går på universitet eller høyskole. Innvandrere har oftere lang utdanning enn resten av befolkningen.

Det er litt vanskeligere for unge med innvandrerbakgrunn å få jobb enn det er for resten av de unge i Norge.

Integrering

Integrering handler om hvor godt samfunnet tar imot innvandrere. Det viktigste er kanskje hvor mange som utdanner seg. Innvandrere har levd i et annet land, og norskkunnskapene kan være dårlige, særlig i starten. Innvandreres barn som er født i Norge har levd hele sitt liv i Norge, og de fleste kan språket omtrent like godt som andre.

Norge er blant de land i verden hvor flest har jobb. Det er flere innvandrere som er arbeidsledige enn resten av befolkningen. Spesielt mange flyktninger og innvandrere fra Afrika og Asia har ikke jobb.

Arbeidsledigheten er større blant innvandrere fra ulike deler av verden enn den er blant dem uten innvandrerbakgrunn. Det er flere fattige blant innvandrere enn andre.

Drøftings-oppgaver

Hvordan kan vi gjøre det lettere for innvandrere å føle seg som om de hører til i Norge?

Les mer

aldrimer22juli.no: Asylsøkere og flyktninger, Tilreisende rom, Nasjonale minoriteter i Norge, Urfolk, Migrasjon

Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no/ (Fakta om innvandring, Personer med flyktningbakgrunn, SSB analyse: 2020, Personer 16-39 år med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning, 2018)

Store norske leksikon: Innvandring, Integrering og Utvandring

Utlendingsdirektoratet: Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2019)


Bilder:

Temabilde fra Agenda X-revyen 2008, foto: Agenda X

Alle grafer fra Statistisk sentralbyrå sine sider.

Sist oppdatert: 27/10/2020 14:18