flip it

Norge har lovet FN å beskytte nasjonale minoriteter og til å hjelpe til med å opprettholde språkene.

Nasjonale minoriteter i Norge

Det finnes fem nasjonale minoriteter i Norge. Alle har flere hundre års tilknytning til landet, og alle har bidratt til å forme kulturarven vår.

Nasjonale minoriteter i Norge er jøder, kvener/norskfinner, skogfinner, romani/tatere og rom/sigøynere. Hva som er nasjonale minoriteter er forskjellig fra land til land. For å være nasjonal minoritet må en gruppe ha bodd lenge i et land. De gruppene som er nasjonale minoriteter i Norge har ikke bodd i Norge lengre enn resten av befolkningen.

russ08

Visste du at...?

Vi regner tre hovedgrupper av minoriteter i Norge: urfolk, nasjonale minoriteter og innvandrere.

I Norge er det bare samer som er urfolk. Det bor ca 50 000 - 80 000 samer i Norge. Nasjonale minoriteter har ikke et like sterkt vern som urfolk har, men er gjennom internasjonale avtaler sikret vern av kultur.

Det bor mellom 20 000 og 50 000 nasjonale minoriteter i Norge (10 000-15 000 kvener/norskfinner, 500-750 romer/sigøynere, 10 000-30 000 romani/tatere, 1100 jøder og flere hundre skogfinner).

Det bor mellom 600 000 og 700 000 innvandrere i Norge. Den største gruppen er fra Polen, den nest største fra Sverige, og den tredje største fra Litauen.

Nasjonale minoriteter i Norge

De nasjonale minoritetene i Norge har blitt diskriminert av staten i flere hundre år. Statusen som nasjonal minoritet kan ses på som en delvis oppreisning for tidligere statlig diskriminering.

Beskyttelse mot diskriminering

Nasjonale minoriteter blir beskyttet mot diskriminering og usaklig forskjellsbehandling av norsk lov. Dette gir ikke minoritetsgruppene full likestilling. Nasjonale minoriteter har derfor spesielle rettigheter som skal hindre diskriminering og bidra til likestilling.

Usikre tall

Det finnes ingen offisiell statistikk knyttet mot etnisitet i Norge. Det skyldes i hovedsak at man etter andre verdenskrig ikke ville inndele mennesker i etniske grupper. Derfor har vi lite kunnskap om for eksempel antall norske statsborgere som er urfolk eller nasjonale minoriteter. Tallene vil derfor være usikre.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er det akkurat disse gruppene som regnes som nasjonale minoriteter i Norge?

Synagogue Oslo 03

Visste du at...?

Det bor rundt 1300 jøder i Norge i dag.

Av disse bor ca 1100 i Oslo og 160 i Trondheim.

Ved utbruddet av andre verdenskrig var det ca 2100 jøder i Norge.

Ca 1100 av disse overlevde andre verdenskrig, nesten 1000 av dem ved å dra til Sverige.

Jøder

Den jødiske befolkningen i Norge har aldri vært spesielt stor. Dette skyldes nok at norsk lov alltid har vært streng mot jøder. §2 i Grunnloven var helt fram til 9. mai 2014 at "Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget". I løpet av Andre verdenskrig ble halvparten av den norske jødiske befolkningen drept. Bare 34 av over 700 overlevde konsentrasjonsleirene. Nesten alle som overlevde hadde flyktet til Sverige. Mange av dem kom aldri tilbake til Norge.

Melking Av Reinsdyr  Milking Reindeer 19306843299 2

Visste du at...?

Det bor 10-15 000 kvener/norskfinner i Norge i dag.

De første kvenene/norskfinnene er registrert i Norge på 1500-tallet.

I all hovedsak bor den kvenske/norskfinske befolkningen i Troms og Finnmark.

I 1990 ble det startet en prøveordning i skolen med finsk som andrespråk, og i 1997 kom det en egen læreplan for faget. I 1998 fikk elever i Troms og Finnmark en lovfestet rett til opplæring i kvensk eller finsk.

Kvener/norskfinner i Norge

Kvenene/norskfinnene var populære hos norske myndigheter på 1700-tallet fordi de befolket de øde områdene i nord. I løpet av 1800-tallet endret denne innstillingen seg fordi styresmaktene ble mer nasjonalistiske. Kvener/norskfinner ble utsatt for en fornorskningspolitikk som førte til at kulturen nærmest ble glemt. De siste tiårene har det igjen blitt interesse for kulturen og språket.

Identitet og språk

Blant kvenene/norskfinnene finnes det ulike meninger om identitet og språk, blant annet om kvensk eller finsk er det felles språket. Uansett er det ikke mange som har kvensk som morsmål i Norge.

fra-Finnskogen

Visste du at...?

De første skogfinnene kom til Norge på 1600-tallet.

Det bor flere hundre skogfinner i Norge i dag.

Skogfinnene drev med svedjebruk, som krevde tilgang til store barskogområder. Svedjebruk betyr at skogen ble brent ned, og skogfinnene plantet rug i asken.

Skogfinner i Norge

Tidligere ble skogfinnene regnet som en sørnorsk variant av kvenene. Fra 1990-tallet regnes denne gruppen som en egen folkegruppe og nasjonal minoritet. Skogfinnene bosatte seg i skogrike områder som var ubebodde av nordmenn. Tidligere bodde etterkommere etter skogfinnene først og fremst i Finnskogen, men på grunn av fraflytting bor det i dag skogfinner over det meste av Østlandsområdet.

romani

Visste du at...?

Første gang romani/tatere ble dokumentert i Norden var på 1500-tallet

Det bor 10-30 000 romanifolk/tatere i Norge i dag.

Tidligere var romanifolk/tatere reisende, men i dag er nesten alle fastboende. Noen opprettholder kulturen ved å reise i deler av året.

Romanifolk/tatere i Norge

Også blant romanifolk/tatere er det ulike meninger om identitet, noe som gjør at både romanifolk og tatere brukes som navn. Folkegruppa ble først godt mottatt da de kom til Norge, men med reformasjonen i 1536 endret dette seg fordi de som reisende var vanskelige å skattlegge. Romanifolk/tatere ble dermed lyst fredløse noen år senere. Fredløs betyr at man ikke har lov til å være noe sted. Såkalte omstreifere skulle fanges og drepes. Overgrepene varte delvis helt til 1977 da tatere fortsatt ble nektet dåp, vigsel og begravelse av den norske kirka.

Romani (språk)

Fornorskningspolitikken førte til at mange mistet språket sitt. Romani har tradisjonelt vært et muntlig språk, men noen jobber med å systematisere og tilpasse språket til skrift.

260620112887

Visste du at...?

Romer er flertallsform av rom/rrom. Ordet bøyes rom - romen - romer - romene på bokmål

I Norge er romer registrert fra 1800-tallet.

Det bor kanskje mellom 500 og 750 romer i Norge i dag.

Språket romanes er et indoeuropeisk talespråk.

Rom i Norge

Den nasjonale minoriteten rom er romfamilier med langvarig tilknytning til Norge. Tilreisende romer betegnes ofte romfolk. Språket (Romanés) er stedfestet til India, og vi regner med at opprinnelsen til romene er utvandring fra Asia for 1000-1500 år siden. Norske romer er etterkommere etter utvandrere fra Romania på 1800-tallet.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor har urfolk og nasjonale minoriteter ulike rettigheter?

Les mer

aldrimer22juli.no: Urfolk i Norge, Norske rom, Norske romanifolk/tatere, Kvener/norskfinner, Diskriminering, Elias Akselsen

Store norske leksikon: https://snl.no/kvener og https://snl.no/J%C3%B8denes_hi... og https://snl.no/rom/etnisk_grup... og https://snl.no/romanifolk og https://snl.no/skogfinner

Kainun institutti – Kvensk institutt (nasjonalt senter for kvensk språk og kultur): http://www.kvenskinstitutt.no/...

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto: http://kvener.no/historie/

Det mosaiske trossamfunn: http://www.dmt.oslo.no/no/jode...

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret): http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/livssyn/minoriteter/norske-rom/norske-rom-

Forskning.no: http://forskning.no/etnisitet/2010/09/vet-lite-om-romfolk

Landsorganisasjonen for romanifolket: http://lor.no/

Glomdalsmuseet: http://old.glomdalsmuseet.no/h...

Romanifolkets forening: http://www.romani.no/

Skogfinske interesser i Norge: http://skogfinner.no/

Interkulturelt museum: http://www.oslomuseum.no/inter...

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/...

Kulturrådet: http://www.kulturradet.no/docu...

Utdanningsdirektoratet: http://www.udir.no/laring-og-t... og http://www.udir.no/globalasset...


Bilder:

  • Rombarn. 2011. Foto: Vivan Brattsti Sørensen
  • Ungdom på Agenda X/Antirasistisk Senter. 2008. Foto: Janne Hoem
  • Den jødiske synagogen i Oslo. 2007. Foto: Gregorz Wysocki
  • Jussi Oinonen. Finnskogen i Hedmark ca 1957. Foto: Gunnar Vold/Digitalt museum
  • Dugnad på "Fantodden". 2004. Foto: Landsorganisasjonen for Romanifolket.

Norge og nasjonal arv

Hvilke fem nasjonale minoriteter finnes i Norge?

Riktig!

Helt riktig!

Det er helt riktig. I Norge har jøder, kvener/norskfinner, skogfinner, rom/sigøynere og romani/tatere status som nasjonale minoriteter.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det stemmer nok ikke. Selv om disse på mange måter kan regnes som minoriteter er det nok ikke disse som har status som nasjonale minoriteter i Norge. Du kan lese mer om nasjonale minoriteter på disse sidene, eller finne andre lenker i teksten.

Asylsøkere og flyktninger

Mange mennesker må flykte fra krig og undertrykkelse. Noen få av dem kommer til Norge.

Totalt 108,4 millioner mennesker var på flukt da 2023 begynte. Det er en rekord. Så mange mennesker har ikke vært på flukt siden andre verdenskrig. Mange lever i store flyktningleirer i årevis – en del til og med i flere tiår. I 2022 kom 35 675 mennesker til Norge som flyktninger.

Flyktninger

Visste du at...?

FNs konvensjon om flyktningers rettigheter ble skrevet i 1951.

Flyktning betyr vanligvis en politisk flyktning: et menneske som har forlatt sitt hjemland i begrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet eller politisk mening, eller for å unndra seg straff for en politisk forgåelse.

Internflyktninger utgjør den største gruppen av flyktninger. Internflyktninger har ikke forlatt landet sitt, men er på flukt inne i landet.

Rundt 30 000 flyktninger druknet i Middelhavet fra 2014 til 2023 mens de prøvde å komme til Europa.

På flukt i nærområdene

De aller fleste flyktninger blir værende i nærheten av der de kommer fra, enten i andre deler av hjemlandet eller i et naboland. I Libanon og Jordan er omtrent en tredjedel av innbyggerne flyktninger, de fleste fra Palestina og Syria. I Palestina er nesten halvparten av innbyggerne flyktninger. Andre land med mange flyktninger er Pakistan, Tyrkia og Iran. Veldig få kommer til Europa.

De siste årene har vi snakket mye om alle flyktningene som dør når de prøver å reise til Europa for å søke asyl her. Mennesker på flukt kan ofte ikke reise hit på en trygg måte, og drar ofte på en farlig reise i dårlige og overfylte båter. Når mange velger noe så farlig, er det fordi det er den eneste måten de kan overleve og få et bedre liv på.

Drøftings-oppgaver

Hvordan snakker media (aviser, radio og TV) om flyktninger og asylsøkere? Hvordan snakker folk om flyktninger og asylsøkere ellers?

Innkomst-utreise-med-bagasje2

Visste du at...?

Antall asylsøkere til Norge sank med 95% fra 2015 til de fire første månedene av 2016.

I 2022 kom det 36 147 som kom til Norge for å søke asyl. 33 822 var fra Ukraina, 2325 var fra resten av verden.

I 2023 har det vært mer enn 110 000 000 mennesker på flukt i verden.

Eritrea og Syria

De siste årene er de fleste flyktningene som kommer til Norge fra Ukraina, Eritrea og Syria. Grunnen til at mange flykter fra Ukraina er at Russland har gått til angrepskrig mot landet. Grunnen til at mange flykter fra Eritrea er at landet er et av de mest undertrykkende diktaturene i verden. Grunnen til at mange flykter fra Syria, er en grusom borgerkrig i landet i flere år.

I tillegg tar Norge imot noen overføringsflyktninger, som stort sett kommer til Norge fra flyktningleirer drevet av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Stortinget og regjeringen bestemmer hvor mange overføringsflyktninger vi tar imot hvert år. Det er vanligvis mellom 1200 og 1500 flyktninger.

Drøftings-oppgaver

Har det forandret seg hvordan vi snakker om flyktninger og asylsøkere? I så fall hvordan?

Visste du at...?

FNs konvensjon om flyktningers rettigheter gir alle som mener de blir forfulgt i hjemlandet rett til å søke asyl i andre land.

Man regnes som asylsøker fra man søker om asyl til søknaden er behandlet.

Asylsøkere som får beskyttelse kan bli regnet som flyktninger

Flyktningkrisen har ikke blitt mindre. Grunnen til at vi i Norge merker lite til krisen er at grensene til Europa nesten er tettet, og at de færreste kommer så langt nord som til Norge.

Asylsøkere

Asylsøkere er personer som søker om oppholdstillatelse i Norge fordi de mener at de er i fare i hjemlandet. Norge er blant annet tilsluttet FNs flyktningkonvensjon, som gir mennesker på flukt krav på beskyttelse hvis de kan være i fare hvis de reiser til hjemlandet.

Søknaden om asyl behandles av Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE), som avgjør om asylsøkerne får bli i Norge, eller om de må reise tilbake. Hvor mange av dem som søker om asyl og som faktisk får oppholdstillatelse, har variert veldig, fra 20 prosent til 70 prosent forskjellige år.


Les mer

aldrimer22juli.no:Innvandrere og integrering, Migrasjon, Menneskerettskonvensjonen, Diskriminering, Høyreekstremisme i Norge i dag, Fridtjof Nansen

Forente nasjoner (FN): http://www.fn.no/Tema/Flyktnin...

Leger uten grenser: https://legerutengrenser.no/fl...

forskning.no: https://forskning.no/innvandri...

Store norske leksikon: https://snl.no/asyls%C3%B8ker og https://snl.no/flyktninger

Utlendingsdirektoratet (UDI): https://www.udi.no/ord-og-begr... og https://www.udi.no/statistikk-og...

Statistisk sentralbyrå (SSB): https://www.ssb.no/befolkning/... og https://www.ssb.no/befolkning/...


Bilder:

  • Flyktninger i Hellas. 2015. Foto: Vivian Brattsti Sørensen
  • Trandum utlendingsinternat. 2015. Foto: Vivian Brattsti Sørensen

Norge og nasjonal arv

Hvor mange mennesker var på flukt i verden ved utgangen av 2016?

Riktig!

Helt riktig!

Det stemmer. Omtrent 65 millioner mennesker var på flukt rundt om i verden. Det er mer enn ti ganger Norges befolkning.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Dette tallet er nok for ikke helt riktig. Du kan lese mer om mennesker på flukt på disse sidene, eller finne andre lenker.

14,7 prosent av Norges befolkning er innvandrere, fra alle verdens kanter.

Innvandrere og integrering

Ved mars 2020 bodde det 790 497 innvandrere i Norge. De kommer fra 221 forskjellige land.

Nesten halvparten av innvandrerne i Norge kommer fra andre land i Europa. Resten kommer fra de andre verdensdelene. De fleste innvandrere kommer fra Polen, så Litauen og Sverige. Fra de andre verdensdelene kommer flest fra Syria, Somalia, Irak, Filippinene og Eritrea.

Hvor Kommer Innvandrere Fra 2

Visste du at...?

I 1970 var det 50 000 innvandrere i Norge.

I 2019 var det 765 000 innvandrere i Norge.

Etter 1975 kom mange av familiene til tidligere arbeidsinnvandrere. Det kom også mange flyktninger fra mange land. Først kom det noen fra Chile og Vietnam, seinere fra Sri Lanka, Iran, Irak og fra krigene på Balkan.

Innvandring til Norge

Innvandring er ikke noe nytt i Norge. De siste tusen årene har det kommet spesialister som Norge var avhengig av (håndverkere, prester, handelsfolk, byråkrater osv.). Rundt 1900 kom mange industri- og anleggsarbeidere fra Sverige. På den tida hadde Norge stor utvandring. Mellom 1865 og 1930 var utvandringen fra Norge større enn fra alle europeiske land unntatt Irland.

I 1970 var det 50 000 innvandrere i Norge, bare 10 000 av dem var fra Øst-Europa eller Afrika, Asia og Latin-Amerika. Etter det har antall innvandrere vokst raskt, først med arbeidsinnvandrere fra Pakistan, India, Tyrkia, Marokko og Jugoslavia.

Drøftings-oppgaver

Hvor ble det av nordmennene som utvandret mellom 1865 og 1930? Hvorfor dro de fra Norge?

Hvorfor drar folk ut av Norge nå?

Figur 1 Landbakgrunn For Innvandrere Og Norskfodte Med Innvandrerforeldre 4

Visste du at...?

I Norge bodde det 790 497 innvandrere i mars 2020. De kom fra 221 land og selvstyrte regioner. Dette er 14,7 prosent av folketallet i Norge. Dessuten var det 188 757 født i Norge av innvandrere. Dette er 3,5 prosent av alle i Norge. Til sammen er 18,2 prosent av befolkningen i Norge enten innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre.

I november 2015 kom det 2500 asylsøkere til Norge i løpet av en uke. Etterpå har tallet blitt mye lavere. I 2016 var det bare 3460 asylsøkere i løpet av hele året.

De fleste flyktningene som fikk innvilget asyl i (lov til å komme til) Norge i 2019 kom fra Tyrkia, Syria, Eritrea og Afghanistan. Etter 2006 har det kommet flere innvandrere, de fleste fra Europa.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor kommer folk til Norge?

Figur 3 Innvandringsgrunn

Visste du at...?

I Norge bodde det 238 281 flyktninger ved mars 2020. Noen har giftet seg eller fått familiegjenforening.

De som kommer som arbeidsinnvandrere flytter oftere ut igjen enn flyktninger.

For alle som er innvandret til Norge etter 1989 vet vi hvorfor de har flyttet hit. Det gjelder ikke nordiske statsborgere. Arbeid har vært den viktigste grunnen hvert år fra 2006. Før det var det familie som var den vanligste grunnen til at folk flyttet til Norge.

Fig 4 Innvandrere I Kommunene

Visste du at...?

I Oslo er en tredel enten innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre.

På landet er det ikke så mange innvandrere som i byene.

Til sammen er 18,2% (mars 2020) av befolkningen i Norge enten innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre.

Det er innvandrere i alle landets kommuner. Hver tredje i Oslo er enten innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre. I noen bydeler i Oslo Øst er det over halvparten som har innvandrerbakgrunn. Det er flest innvandrere nær Oslofjorden. Noen kommuner på landet har mange arbeidsinnvandrere. Disse kommunene er spredt over hele landet.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor bor det flere innvandrere i byene enn på landet?

Sysselsetting

Visste du at...?

Foreldrenes utdanning er viktig for hvordan barna gjør det på skolen.

Innvandrere har oftere lang utdanning enn resten av befolkningen.

Det er litt vanskeligere for unge med innvandrerbakgrunn å få jobb enn det er for resten av de unge i Norge.

Integrering

Integrering handler om hvor godt samfunnet tar imot innvandrere. Det viktigste er kanskje hvor mange som utdanner seg. Innvandrere har levd i et annet land, og norskkunnskapene kan være dårlige. Innvandreres barn som er født i Norge har levd hele sitt liv i Norge, og de fleste kan språket omtrent like godt som andre.

Norge er blant de land i verden hvor flest har jobb. Det er flere innvandrere som er arbeidsledige enn resten av folket i Norge. Spesielt mange flyktninger og innvandrere fra Afrika og Asia har ikke jobb.

Drøftings-oppgaver

Hvordan kan vi gjøre det bedre for innvandrere i Norge?

Les mer

aldrimer22juli.no: Asylsøkere og flyktninger, Nasjonale minoriteter i Norge, Urfolk, Innflytting og utflytting

Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no/ (Fakta om innvandring, Personer med flyktningbakgrunn, SSB analyse: 2020, Personer 16-39 år med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning, 2018)

Store norske leksikon: Innvandring, Integrering og Utvandring

Utlendingsdirektoratet: Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2019)

Bilder:

Temabilde fra Agenda X-revyen 2008, foto: Agenda X

Alle grafer fra Statistisk sentralbyrå sine sider.

Norge og nasjonal arv

Hvor kommer de fleste innvandrerne i Norge fra?

Riktig!

Helt riktig!

Det er faktisk helt riktig at flest innvandrere i Norge kommer fra Polen, Litauen og Sverige. Deretter følger Somalia, Irak, Eritrea og Filippinene.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det er nok ikke helt riktig. Du kan lese mer om innvandring og integrering her, eller så kan du slå opp på Statistisk Sentralbyrå sine sider.

Urfolk i Norge

I Norge er det bare samer som er urfolk.

Ordet same kommer av samenes egen benevnelse på seg selv, sámit eller sápmelaččat. Internasjonalt har mange begynt å bruke ordet sami for eksempel i oppslagsverk og i urfolksarbeid.

Visste du at...?

Det finnes totalt mellom 50 000 og 80 000 samer i verden.

I Norge bor det ca 40 000 samer. I Sverige bor det rundt 17 000, i Finland 7 500 og i Russland ca 2 000.

Befolkningsgrupper som har bosatt seg i et land etter majoritetsbefolkningen har ofte ikke status som urfolk, men kan for eksempel regnes som nasjonale minoriteter. Jøder, kvener, skogfinner, rom og romani regnes i Norge som nasjonale minoriteter.

Samene var fra tidlig av bosatt i det som etterhvert ble Norge, Sverige, Finland og Russland. De fleste bor nå i Norge. De som bor i Norge er spredt over hele landet, men flest bor nord for Saltfjellet og i de største byene. Det historiske bosettingsområdet heter på nordsamisk Sápmi (Sameland), på sørsamisk Saepmie og på lulesamisk Sábme. Området har også tidligere blitt kalt Lappland. Dette området har ingen helt klare grenser, men strekker seg i Norge i alle fall utover de tre nordligste fylkene (Nordland, Troms og Finnmark), men også Trøndelag og områdene sør for Trondheim har blitt regnet med. Kolahalvøya i Russland, Norrland i Sverige og Lappland i Finland regnes også som innenfor Sápmi.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor trenger vi å ha et Sápmi (Sameland)?

Visste du at...?

Det samiske språket tilhører de finsk-ugriske språkene. Det vil si at samisk er i samme språkgruppe som finsk og ungarsk.

Det finnes minst ti ulike samiske dialekter, noen av dem så forskjellige fra hverandre at de regnes som ulike språk.

Vi regner nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk som ulike språk som snakkes i Norge i dag.

Jakt, fiske og reinsdyrhold er viktig i samisk tradisjon. Når resten av verden har blitt mer interessert i økologi og naturvern har de også blitt mer interessert i urfolkenes tilknytning til naturen. Mange ser på urfolkene for å søke kunnskap om økologisk tilpasning. Tidligere ble urfolk sett på som primitive, men ikke nå lenger. For noen tiår siden var det mange som valgte å skjule sin samiske identitet. I moderne tid har det blitt vanligere blant unge med samisk bakgrunn å være stolt av bakgrunnen sin.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er det viktig at de samiske språkene ikke forsvinner?

standard JaroHollan-7 sameting article main image

Visste du at...?

Sametinget ble opprettet i 1987, og ble åpnet i 1989.

Sametinget er et høringsorgan i samiske saker, det forvalter penger til samiske formål, og det utnevner representanter til ulike styrer og nemnder rundt om kring i landet.

Samenes nasjonaldag er 6. februar. Dagen kalles også Samefolkets dag, og er en felles feiring for alle samer. Dagen har vært offisiell flaggdag i Norge siden 2003.

Sametinget ble opprettet i 1987 og ble åpnet i 1989. Det første valget til Sametinget ble avholdt i 1989. Siden har valg blitt avholdt hvert fjerde år samtidig med Stortingsvalget. Sametinget jobber med alt som angår den samiske befolkningen. I tillegg forvalter Sametinget områder de er pålagt av staten, og gir råd til staten i samiske saker. Sametingets myndighet er regulert av Sameloven. Hovedkontoret ligger i Karasjok (Kárášjohka) i Finnmark, men Sametinget har kontorer flere steder. For å kunne avgi stemme til Sametinget må man være registrert i Samemanntallet. Ved valget i 2019 var 18 103 mennesker registrert i manntallet.

Drøftings-oppgaver

Hvilke oppgaver synes du Sametinget bør ha?

Finn ut hovedoppgavene til Sametinget. Hvorfor har ikke Sametinget samme myndighet over Sápmi (Sameland) som Stortinget har over Norge?

Hva skal til for at Sápmi skal bli et eget land?

6. februar er samenes nasjonaldag. Dette er en animasjonsvideo fra Sametinget (Sámediggi) om samenes nasjonaldag.

Fokus på urfolk i FN har nok gjort sitt til at urfolks rettigheter på mange områder har blitt bedre, blant annet ved opprettelsen av for eksempel Sametinget. Men selv om fokuset på urfolk har blitt større og noen har opplevd forbedringer, er det fortsatt langt igjen. På grunn av den tidligere fornorskningspolitikken overfor samene har for eksempel de samiske språkene i mange områder nesten forsvunnet. De fleste samer er mer fortrolige med det nasjonale språket i den staten de bor i (som norsk språk i Norge), og dermed er det færre som bruker de samiske språkene. Selv om bevisstheten rundt samisk identitet har økt i senere tid er det fare for at enkelte sider ved samisk kultur er i ferd med å forsvinne.

Les mer

aldrimer22juli.no: Urfolk, Nasjonale minoriteter i Norge, Finnes rasisme og etnisk diskriminering i Norge i dag?, Diskriminering, Undertrykking av samer i norsk historie

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/nb/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/midtspalte/hvem-er-urfolk/id451320/

Store norske leksikon: https://snl.no/urbefolkning og https://snl.no/samer og https://snl.no/Sametinget

Forente Nasjoner (FN): http://www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Fordypning/Urfolks-rettigheter og http://undesadspd.org/IndigenousPeoples.aspx

Statistisk sentralbyrå (SSB): http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/samisk/hvert-2-aar/2014-02-06

Samisk myteknuser (samarbeid mellom Antirasistisk senter/Nállevealaheamivuostásaš guovddáš og Jurddabeassi): http://samiskmyteknuser.no/

Galdu (kompetansesenter for urfolks rettigheter): http://www.galdu.no/

Bilder:

Standard samisk flagg. Fargene rødt, gult, blått og grønt er vanlige i tradisjonelle samiske klær. Sirkelen symboliserer sola (rød halvdel) og månen (blå halvdel).

Sametingsbygget i Karasjokk (Kárášjohka), et signalbygg designa av arkitektene Stein Halvorsen og Christian Sundby. Jaro Hollan, Sametinget. fri


Norge og nasjonal arv

Hvem regnes som urfolk i Norge?

Riktig!

Helt riktig!

Det er helt riktig. Bare samer har status som urbefolkning i Norge.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det er nok ikke helt riktig. Les om urfolk i Norge, så vet du også litt mer om hva som skal til for å ha status som urfolk.

Norge og nasjonal arv

Hvor lenge kan mennesker fra EØS-land (land i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet) oppholde seg i Norge?

Riktig!

Helt riktig!

Det er helt riktig! EØS-borgere kan være i Norge i tre måneder uten arbeids- og oppholdstillatelse.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det er nok ikke helt riktig. Les mer i artikkelen om tilreisende rom i Norge, eller om EØS-reglene på

Norge og nasjonal arv

Når kom forfedrene til dagens norske rom til Norge?

Riktig!

Helt riktig!

Det er helt riktig. Norske rom som er bosatt i Norge i dag stammer fra rom som emigrerte fra Romania til Nord- og Vest-Europa i andre halvdel av 1800-tallet.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det stemmer nok ikke helt. Les mer om norske rom og Den første vandringen og Den andre vandringen.

Sannsynligvis dukket de første romanifolk/tatere opp i Norge omkring 1511.

Norske romanifolk/tatere

Romanifolk/tatere er en av de fem nasjonale minoritetene i Norge. Noen i denne gruppen vil kalles romanifolk, mens andre vil kalles tatere. I denne artikkelen bruker vi derfor romanifolk/tatere.

Vi vet at romanifolk/tatere har bodd i Norden siden 1500-tallet. Til å begynne med ble gruppen godt mottatt, men dette forandret seg med reformasjonen i 1536. Fordi romanifolk/tatere reiste rundt var de vanskelige å skattlegge, og myndighetene ville ikke ha dem i Norge. Til å begynne med ble de første utvist. Noen år senere ble romanifolk/tatere lyst fredløse av kongen. Å bli lyst fredløs betyr at hvem som helst kan ta livet av deg uten lov og dom. På slutten av 1500-tallet ga den daværende kongen ordre om at omstreifere skulle fanges og drepes. Dette gjaldt også romanifolk/tatere.

Visste du at..?

Noen foretrekker navnet tatere, andre foretrekker romani. Andre brukte navn er reisende og vandriar.

Vi tror at norske romanifolk/tatere stammer fra den første gruppen rom/sigøynere som dukket opp i Norge. Dette er en annen etnisk gruppe enn norske rom/sigøynere i dag. Rom/sigøynere har bodd i Norge siden 1800-tallet og har en annen kultur og språk enn norske romanifolk/tatere.

I 1951 ble det forbudt for omstreifere å bruke hest. Hesten ble byttet ut med håndkjerre, sykler og siden med bil. Utover på 1960-tallet ble campingvognen mer og mer synlig. Selv om loven ble vedtatt for å gjøre romanifolk/tatere bofaste, var det likevel ikke så enkelt. Det var nemlig ingen som ville ha romanifolk/tatere som naboer på 50- og 60-tallet.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor foretrekker noen navnet "tatere", mens andre foretrekker "romanifolk"?

Visste du at..?

I 1845 ble det foretatt en folketelling over de reisende. Justisdepartementet lagde i 1846 en liste over de personene som var navngitt. Denne lista ble kalt «Fantefortegnelsen». Den omfattet 700 personer og inneholdt korte opplysninger om hver enkelt. Dette var nyttig for lensmenn og politi, og gjorde at de reisende lett kunne spores opp.

Selv om tatere/romanifolk ikke slo seg ned i hus i Norge før på 50- og 60-tallet finnes det stedsnavn på vanlige oppholdssteder. Noen eksempler på dette er «Fantholmen» ved Kristiansand, «Fantehølet» på Bjørkøya i Langesundsfjorden og «Fantodden» ved Kragerø.

At noe er uten hjemmel i en lov betyr at det ikke finnes noen grunn i loven for å gjøre en handling.

Politikken overfor romanifolket/taterne fra siste halvdel av 1880-tallet og utover 1900-tallet var diskriminerende overgrep. Denne politikken hadde som sitt mål at folket skulle tilpasse seg resten av samfunnet og slutte å reise omkring. Minst 125 nordmenn av reisende slekt ble sterilisert etter steriliseringsloven av 1934. Å bli sterilisert betyr å bli operert sånn at man ikke kan få barn. Dette pågikk fram til 1977. Romanifolk/tatere ble sterilisert uten hjemmel i denne loven. I tillegg har minst 1500 barn blitt fjernet fra foreldrene sine.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor var det så viktig for myndighetene å få reisende folk til å slutte å reise?

Rsz 114138545084 C4371Dc3Ac O

Visste du at...?

"Skammens stein" står på en fellesgrav for døde fra Gaustad sykehus, gravlagt på Ris kirkegård. Det har lenge vært antatt at mange av de gravlagte er tatere/romani/reisende, ofre for lobotomering og tvangssterilisering.

7. mai hvert år markeres overgrepene mot taterne/romanifolket i en seremoni ved "Skammens stein".

Norske myndigheter behandlet folk sånn at mange den dag i dag er redde for å stå fram med sin identitet som romanifolk/tatere. Det er også uenighet om hvilket navn som skal brukes. Dette har ført til at det i dag er to store romanifolk/tater-organisasjoner i Norge, Taternes Landsforening (TL) og Landsorganisasjonen for Romanifolket (LOR).

Drøftings-oppgaver

Hva symboliserer "Skammens stein"? Hvorfor er det nødvendig med et sånt symbol?

Les mer

aldrimer22juli.no:Nasjonale minoriteter i Norge, Diskriminering, Elias Akselsen

Utdanningsdirektoratets hefte om nasjonale minoriteter: http://www.udir.no/globalasset...

Store norske leksikon: https://snl.no/romanifolk

Allkunne, om språket norsk romani: http://www.allkunne.no/framside/sprak/sprak-i-verda/norsk-romani/7/978/

Glomdalsmuseet, Latjo drom; romanifolkets/taternes kultur og historie: http://old.glomdalsmuseet.no/html/romani/latjo-drom/


Bilder:

  • Feiring av romanifolk/tateres kultur og musikk i Glomdalen. Kilde: Latjo drom/Glomdalsmuseet.
  • Minnemarkering ved "Skammens stein" på Ris i Oslo. Prest Stig Utnen legger ned blomster. Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartement/Flickr


Norge og nasjonal arv

Når dukket romanifolk/tatere opp i Norge?

Riktig!

Helt riktig!

Det stemmer. Romanifolk/tatere er dokumentert i Norge siden begynnelsen av 1500-tallet, mest sannsynlig kom de første i 1511. De ble godt mottatt til å begynne med, men dette endret seg med reformasjonen i 1536.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det er nok ikke helt riktig. Les gjerne mer om romanifolk/tatere.

Riktig!

Supert!

Du klarte av spørsmål

Ditt resultat har blitt sendt!

Tilbake til temaet