flip it

Urfolk i Norge

I Norge er det bare samer som er urfolk.

Ordet same kommer av samenes egen benevnelse på seg selv, sámit eller sápmelaččat. Internasjonalt har mange begynt å bruke ordet sami for eksempel i oppslagsverk og i urfolksarbeid.

Visste du at...?

Det finnes totalt mellom 50 000 og 80 000 samer i verden.

I Norge bor det ca 40 000 samer. I Sverige bor det rundt 17 000, i Finland 7 500 og i Russland ca 2 000.

Befolkningsgrupper som har bosatt seg i et land etter majoritetsbefolkningen har ofte ikke status som urfolk, men kan for eksempel regnes som nasjonale minoriteter. Jøder, kvener, skogfinner, rom og romani regnes i Norge som nasjonale minoriteter.

Samene var fra tidlig av bosatt i det som etterhvert ble Norge, Sverige, Finland og Russland. De fleste bor nå i Norge. De som bor i Norge er spredt over hele landet, men flest bor nord for Saltfjellet og i de største byene. Det historiske bosettingsområdet heter på nordsamisk Sápmi (Sameland), på sørsamisk Saepmie og på lulesamisk Sábme. Området har også tidligere blitt kalt Lappland. Dette området har ingen helt klare grenser, men strekker seg i Norge i alle fall utover de tre nordligste fylkene (Nordland, Troms og Finnmark), men også Trøndelag og områdene sør for Trondheim har blitt regnet med. Kolahalvøya i Russland, Norrland i Sverige og Lappland i Finland regnes også som innenfor Sápmi.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor trenger vi å ha et Sápmi (Sameland)?

Visste du at...?

Det samiske språket tilhører de finsk-ugriske språkene. Det vil si at samisk er i samme språkgruppe som finsk og ungarsk.

Det finnes minst ti ulike samiske dialekter, noen av dem så forskjellige fra hverandre at de regnes som ulike språk.

Vi regner nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk som ulike språk som snakkes i Norge i dag.

Jakt, fiske og reinsdyrhold er viktig i samisk tradisjon. Når resten av verden har blitt mer interessert i økologi og naturvern har de også blitt mer interessert i urfolkenes tilknytning til naturen. Mange ser på urfolkene for å søke kunnskap om økologisk tilpasning. Tidligere ble urfolk sett på som primitive, men ikke nå lenger. For noen tiår siden var det mange som valgte å skjule sin samiske identitet. I moderne tid har det blitt vanligere blant unge med samisk bakgrunn å være stolt av bakgrunnen sin.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er det viktig at de samiske språkene ikke forsvinner?

standard JaroHollan-7 sameting article main image

Visste du at...?

Sametinget ble opprettet i 1987, og ble åpnet i 1989.

Sametinget er et høringsorgan i samiske saker, det forvalter penger til samiske formål, og det utnevner representanter til ulike styrer og nemnder rundt om kring i landet.

Samenes nasjonaldag er 6. februar. Dagen kalles også Samefolkets dag, og er en felles feiring for alle samer. Dagen har vært offisiell flaggdag i Norge siden 2003.

Sametinget ble opprettet i 1987 og ble åpnet i 1989. Det første valget til Sametinget ble avholdt i 1989. Siden har valg blitt avholdt hvert fjerde år samtidig med Stortingsvalget. Sametinget jobber med alt som angår den samiske befolkningen. I tillegg forvalter Sametinget områder de er pålagt av staten, og gir råd til staten i samiske saker. Sametingets myndighet er regulert av Sameloven. Hovedkontoret ligger i Karasjok (Kárášjohka) i Finnmark, men Sametinget har kontorer flere steder. For å kunne avgi stemme til Sametinget må man være registrert i Samemanntallet. Ved valget i 2019 var 18 103 mennesker registrert i manntallet.

Drøftings-oppgaver

Hvilke oppgaver synes du Sametinget bør ha?

Finn ut hovedoppgavene til Sametinget. Hvorfor har ikke Sametinget samme myndighet over Sápmi (Sameland) som Stortinget har over Norge?

Hva skal til for at Sápmi skal bli et eget land?

6. februar er samenes nasjonaldag. Dette er en animasjonsvideo fra Sametinget (Sámediggi) om samenes nasjonaldag.

Fokus på urfolk i FN har nok gjort sitt til at urfolks rettigheter på mange områder har blitt bedre, blant annet ved opprettelsen av for eksempel Sametinget. Men selv om fokuset på urfolk har blitt større og noen har opplevd forbedringer, er det fortsatt langt igjen. På grunn av den tidligere fornorskningspolitikken overfor samene har for eksempel de samiske språkene i mange områder nesten forsvunnet. De fleste samer er mer fortrolige med det nasjonale språket i den staten de bor i (som norsk språk i Norge), og dermed er det færre som bruker de samiske språkene. Selv om bevisstheten rundt samisk identitet har økt i senere tid er det fare for at enkelte sider ved samisk kultur er i ferd med å forsvinne.

"Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, samt jobbe for å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv."

Les mer

aldrimer22juli.no: Urfolk, Nasjonale minoriteter i Norge, Finnes rasisme og etnisk diskriminering i Norge i dag?, Diskriminering, Undertrykking av samer i norsk historie

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/nb/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/midtspalte/hvem-er-urfolk/id451320/

Store norske leksikon: https://snl.no/urbefolkning og https://snl.no/samer og https://snl.no/Sametinget

Forente Nasjoner (FN): http://www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Fordypning/Urfolks-rettigheter og http://undesadspd.org/IndigenousPeoples.aspx

Statistisk sentralbyrå (SSB): http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/samisk/hvert-2-aar/2014-02-06

Samisk myteknuser (samarbeid mellom Antirasistisk senter/Nállevealaheamivuostásaš guovddáš og Jurddabeassi): http://samiskmyteknuser.no/

Galdu (kompetansesenter for urfolks rettigheter): http://www.galdu.no/

Bilder:

Standard samisk flagg. Fargene rødt, gult, blått og grønt er vanlige i tradisjonelle samiske klær. Sirkelen symboliserer sola (rød halvdel) og månen (blå halvdel).

Sametingsbygget i Karasjokk (Kárášjohka), et signalbygg designa av arkitektene Stein Halvorsen og Christian Sundby. Jaro Hollan, Sametinget. fri


Sist oppdatert: 06/02/2024 09:30