flip it

Norge har lovet FN å beskytte nasjonale minoriteter og til å hjelpe til med å opprettholde språkene.

Nasjonale minoriteter i Norge

Det finnes fem nasjonale minoriteter i Norge. Alle har vært i Norge i flere hundre år, og alle har vært med på å forme kulturen..

Nasjonale minoriteter i Norge er jøder, kvener/norskfinner, skogfinner, romani/tatere og rom/sigøynere. Hva som er nasjonale minoriteter er forskjellig fra land til land. For å være nasjonal minoritet må en gruppe ha bodd lenge i et land.

russ08

Visste du at...?

Vi har tre hovedgrupper av minoriteter i Norge. Det er urfolk, nasjonale minoriteter og innvandrere.

I Norge er det bare samer som er urfolk. Det bor mellom 50 000 og 80 000 samer i Norge. Nasjonale minoriteter har ikke like mange rettigheter som urfolk, men har rett til vern av kultur.

Det bor mellom 20 000 og 50 000 nasjonale minoriteter i Norge (10 000-15 000 kvener/norskfinner, 500-750 rom/sigøynere, 10 000-30 000 romani/tatere, 1100 jøder og flere hundre skogfinner).

Det bor mellom 600 000 og 700 000 innvandrere i Norge. Den største gruppen er fra Polen, den nest største fra Sverige, og den tredje største fra Litauen.

Nasjonale minoriteter i Norge

De nasjonale minoritetene i Norge har blitt diskriminert i flere hundre år. Det at de har blitt nasjonale minoriteter er på en måte å gjøre godt igjen for diskrimineringen.

Norsk lov beskytter nasjonale minoriteter mot diskriminering og usaklig forskjellsbehandling. Dette gir ikke minoritetsgruppene full likestilling. Nasjonale minoriteter har derfor spesielle rettigheter som skal gjøre at de blir mer likestilt.

Vi vet ikke helt nøyaktig hvor mange nordmenn som er urfolk eller nasjonale minoriteter.

Nasjonale minoriteter i Norge er jøder, kvener/norskfinner, skogfinner, romani/tatere og rom/sigøynere. De gruppene som er nasjonale minoriteter i Norge har ikke bodd lengre i Norge enn resten av befolkningen.

Synagogue Oslo 03

Visste du at...?

Det bor omtrent 1300 jøder i Norge.

Rundt 1100 bor i Oslo og 160 i Trondheim.

Da andre verdenskrig startet var det omtrent 2100 jøder i Norge.

Omtrent 1100 norske jøder overlevde andre verdenskrig. De fleste overlevde fordi de flyktet til Sverige.

Jøder

Den jødiske befolkningen i Norge har aldri vært spesielt stor. Det er fordi norsk lov alltid har vært streng mot jøder. I løpet av Andre verdenskrig ble halvparten av den norske jødiske befolkningen drept. Bare 34 overlevde konsentrasjonsleirene. Nesten alle som overlevde hadde flyktet til Sverige. Mange av dem kom aldri tilbake til Norge.

Melking Av Reinsdyr  Milking Reindeer 19306843299 2

Visste du at...?

Det bor 10-15 000 kvener/norskfinner i Norge i dag.

Nesten alle bor i Troms og Finnmark.

De første kvenene/norskfinnene kom til Norge på 1500-tallet.

Fra 1990 kan man lære finsk på skolen i Norge. I 1998 kom det en lov som gjorde at elever i Troms og Finnmark fikk rett til opplæring i kvensk eller finsk.

Kvener/norskfinner i Norge

Kvenene/norskfinnene var populære hos norske myndigheter på 1700-tallet fordi de bodde i nord. Nesten ingen andre bodde der. I løpet av 1800-tallet forandret det seg. Norge prøvde å gjøre kvener/norskfinner mer lik alle andre i Norge. Det gjorde at kulturen nesten ble glemt. Nå har det igjen blitt interesse for kulturen og språket.

Identitet og språk

Blant kvenene/norskfinnene finnes det ulike meninger om identitet og språk. For eksempel er mange uenige i om kvensk eller finsk er det felles språket. Uansett er det ikke mange som har kvensk som morsmål i Norge.

fra-Finnskogen

Visste du at...?

De første skogfinnene kom til Norge på 1600-tallet.

Det bor flere hundre skogfinner i Norge i dag.

Skogfinnene drev med svedjebruk. Svedjebruk betyr at skogen ble brent ned. Etterpå plantet man rug i asken.

Skogfinner i Norge

Før regnet man skogfinnene som sørnorske kvener. Fra 1990-tallet regnes denne gruppen som en egen folkegruppe og nasjonal minoritet. Skogfinnene bodde i skogrike områder som andre nordmenn ikke bodde i. Før bodde skogfinnene først og fremst i Finnskogen. Nå bor skogfinner over det meste av Østlandet.

romani

Visste du at...?

Romani/tatere kom til Norden på 1500-tallet

Det bor 10-30 000 romanifolk/tatere i Norge.

Tidligere var romanifolk/tatere reisende, men i dag er nesten alle fastboende. Noen reiser fortsatt i deler av året.

Romanifolk/tatere i Norge

Også blant romanifolk/tatere er det ulike meninger. Det gjør at både romanifolk og tatere brukes som navn. Folkegruppa ble først godt mottatt da de kom til Norge. Etter reformasjonen i 1536 endret dette seg. Siden de reiste var det vanskelig å betale skatt. Romanifolk/tatere ble lyst fredløse noen år senere. Fredløs betyr at man ikke har lov til å være noe sted. Såkalte omstreifere skulle fanges og drepes. Helt til 1977 ble tatere fortsatt nektet dåp, bryllup og begravelse av den norske kirka.

Siden Norge prøvde å gjøre alle helt norske var det forbudt å snakke andre språk. Det gjorde at mange mistet språket sitt.

260620112887

Visste du at...?

Romer er flertall for rom/rrom. Tidligere sa man sigøyner når man mente rom.

I Norge har det bodd rom fra 1800-tallet.

Det bor mellom 500 og 750 rom i Norge i dag.

Rom i Norge

Den nasjonale minoriteten rom er romfamilier som har bodd lenge i Norge. Tilreisende rom betegnes ofte romfolk. Språket (Romanés) er fra India. Sannsynligvis kom roma fra Asia for 1000-1500 år siden. Norske rom er etterkommere etter utvandrere fra Romania på 1800-tallet.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor har urfolk og nasjonale minoriteter forskjellige rettigheter?

Les mer

aldrimer22juli.no: Urfolk i Norge, Norske romanifolk/tatere, Kvener/norskfinner, Diskriminering, Elias Akselsen

Antirasistisk Senter: Tilreisende rom i Oslo (Rapport)

Store norske leksikon: https://snl.no/kvener og https://snl.no/J%C3%B8denes_hi... og https://snl.no/rom/etnisk_grup... og https://snl.no/romanifolk og https://snl.no/skogfinner

Kainun institutti – Kvensk institutt (nasjonalt senter for kvensk språk og kultur): http://www.kvenskinstitutt.no/...

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto: http://kvener.no/historie/

Det mosaiske trossamfunn: http://www.dmt.oslo.no/no/jode...

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret): http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/livssyn/minoriteter/norske-rom/norske-rom-

Forskning.no: http://forskning.no/etnisitet/2010/09/vet-lite-om-romfolk

Landsorganisasjonen for romanifolket: http://lor.no/

Glomdalsmuseet: http://old.glomdalsmuseet.no/h...

Romanifolkets forening: http://www.romani.no/

Skogfinske interesser i Norge: http://skogfinner.no/

Interkulturelt museum: http://www.oslomuseum.no/inter...

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/...

Kulturrådet: http://www.kulturradet.no/docu...

Utdanningsdirektoratet: http://www.udir.no/laring-og-t... og http://www.udir.no/globalasset...


Bilder:

  • Rombarn. 2011. Foto: Vivan Brattsti Sørensen
  • Ungdom på Agenda X/Antirasistisk Senter. 2008. Foto: Janne Hoem
  • Den jødiske synagogen i Oslo. 2007. Foto: Gregorz Wysocki
  • Jussi Oinonen. Finnskogen i Hedmark ca 1957. Foto: Gunnar Vold/Digitalt museum
  • Dugnad på "Fantodden". 2004. Foto: Landsorganisasjonen for Romanifolket.

Sist oppdatert: 16/11/2021 13:57