flip it

Urfolk i Norge

I Norge er det bare samer som er urfolk.

Ordet same kommer av samenes eget ord, sámit eller sápmelaččat. Det brukes nå i hele verden.

Visste du at...?

Det finnes mellom 50 000 og 80 000 samer i verden.

I Norge bor det ca 40 000 samer. De fleste andre bor i Sverige, Russland og Finland.

Jøder, kvener, skogfinner, rom og romani regnes i Norge som nasjonale minoriteter.

Samene bodde tidlig i Norge, Sverige, Finland og Russland. De fleste bor nå i Norge. De som bor i Norge er spredt over hele landet. Flest bor i Finnmark. Det samiske området Sápmi strekker seg i alle fall utover de tre nordligste fylkene (Nordland, Troms og Finnmark) i Norge. Kolahalvøya i Russland, Norrland i Sverige og Lappland i Finland regnes også som innenfor Sápmi.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor trenger vi å ha et Sápmi (Sameland)?

Visste du at...?

Samisk språk er i samme språkgruppe som finsk og ungarsk. Det betyr at språkene noen ganger ligner på hverandre.

Det finnes minst ti ulike samiske dialekter. Noen av dem er så forskjellige fra hverandre at de nesten er ulike språk.

Jakt, fiske og reinsdyrhold er viktig i samisk historie. Mange prøver å lære økologi fra urfolkene. Før var det mange som ikke ville at noen skulle vite at de var samiske. Nå har det blitt vanligere å være stolt av bakgrunnen sin.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er det viktig at de samiske språkene ikke forsvinner?

standard JaroHollan-7 sameting article main image

Visste du at...?

Sametinget ble åpnet i 1989.

Samenes nasjonaldag er 6. februar. Dagen kalles også Samefolkets dag. Dagen er en felles feiring for alle samer.

Sametinget ble opprettet i 1987 og ble åpnet i 1989. Det første valget til Sametinget var i 1989. Etter det har det vært Sametingsvalg hvert fjerde år samtidig med Stortingsvalget. Sametinget jobber med alt som har med den samiske befolkningen å gjøre. Sametinget gir råd til staten i samiske saker. Sameloven bestemmer hva Sametingets skal gjøre. Hovedkontoret ligger i Karasjok (Kárášjohka) i Finnmark, men Sametinget har kontorer flere steder. For å kunne stemme til Sametinget må man være med i Samemanntallet. Ved valget i 2019 var 18 103 mennesker registrert i manntallet.

Drøftings-oppgaver

Hva synes du Sametinget skal bestemme over?

Hvorfor bestemmer ikke Sametinget like mye over over Sápmi (Sameland) som Stortinget gjør over Norge?

6. februar er samenes nasjonaldag. Dette er en animasjonsvideo fra Sametinget (Sámediggi) om samenes nasjonaldag.

FN har jobbet for at urfolk skal få det bedre. Derfor ble for eksempel Sametinget startet. De samiske språkene har likevel forsvunnet i mange områder. De fleste samer kan bedre nasjonalspråket i det landet de bor i (som norsk språk i Norge). Derfor er det ikke så mange som bruker de samiske språkene.

"Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, samt jobbe for å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv."

Les mer

aldrimer22juli.no: Urfolk, Nasjonale minoriteter i Norge, Diskriminering, Urfolk i engelskspråklige land

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/nb/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/midtspalte/hvem-er-urfolk/id451320/

Store norske leksikon: https://snl.no/urbefolkning og https://snl.no/samer og https://snl.no/Sametinget

Forente Nasjoner (FN): http://www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Fordypning/Urfolks-rettigheter og http://undesadspd.org/IndigenousPeoples.aspx

Statistisk sentralbyrå (SSB): http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/samisk/hvert-2-aar/2014-02-06

Samisk myteknuser (samarbeid mellom Antirasistisk senter/Nállevealaheamivuostásaš guovddáš og Jurddabeassi): http://samiskmyteknuser.no/

Galdu (kompetansesenter for urfolks rettigheter): http://www.galdu.no/

Bilder:

Standard samisk flagg. Fargene rødt, gult, blått og grønt er vanlige i tradisjonelle samiske klær. Sirkelen symboliserer sola (rød halvdel) og månen (blå halvdel).

Sametingsbygget i Karasjokk (Kárášjohka), et signalbygg designa av arkitektene Stein Halvorsen og Christian Sundby. Jaro Hollan, Sametinget. fri


Sist oppdatert: 06/02/2023 17:03