flip it

Norge har lovet FN å beskytte nasjonale minoriteter og til å hjelpe til med å opprettholde språkene.

Nasjonale minoriteter i Norge

Det finnes fem nasjonale minoriteter i Norge. Alle har vært i Norge i flere hundre år, og alle har vært med på å forme kulturen..

Nasjonale minoriteter i Norge er jøder, kvener/norskfinner, skogfinner, romani/tatere og rom/sigøynere. Hva som er nasjonale minoriteter er forskjellig fra land til land. For å være nasjonal minoritet må en gruppe ha bodd lenge i et land.

russ08

Visste du at...?

Vi har tre hovedgrupper av minoriteter i Norge. Det er urfolk, nasjonale minoriteter og innvandrere.

I Norge er det bare samer som er urfolk. Det bor mellom 50 000 og 80 000 samer i Norge. Nasjonale minoriteter har ikke like mange rettigheter som urfolk, men har rett til vern av kultur.

Det bor mellom 20 000 og 50 000 nasjonale minoriteter i Norge (10 000-15 000 kvener/norskfinner, 500-750 romer/sigøynere, 10 000-30 000 romani/tatere, 1100 jøder og flere hundre skogfinner).

Det bor mellom 600 000 og 700 000 innvandrere i Norge. Den største gruppen er fra Polen, den nest største fra Sverige, og den tredje største fra Litauen.

Nasjonale minoriteter i Norge

De nasjonale minoritetene i Norge har blitt diskriminert i flere hundre år. Det at de har blitt nasjonale minoriteter er på en måte å gjøre godt igjen for diskrimineringen.

Norsk lov beskytter nasjonale minoriteter mot diskriminering og usaklig forskjellsbehandling. Dette gir ikke minoritetsgruppene full likestilling. Nasjonale minoriteter har derfor spesielle rettigheter som skal gjøre at de blir mer likestilt.

Vi vet ikke helt nøyaktig hvor mange nordmenn som er urfolk eller nasjonale minoriteter.

Synagogue Oslo 03

Visste du at...?

Det bor omtrent 1300 jøder i Norge.

Rundt 1100 bor i Oslo og 160 i Trondheim.

Da andre verdenskrig startet var det omtrent 2100 jøder i Norge.

Omtrent 1100 norske jøder overlevde andre verdenskrig. De fleste overlevde fordi de flyktet til Sverige.

Jøder

Den jødiske befolkningen i Norge har aldri vært spesielt stor. Det er fordi norsk lov alltid har vært streng mot jøder. I løpet av Andre verdenskrig ble halvparten av den norske jødiske befolkningen drept. Bare 34 overlevde konsentrasjonsleirene. Nesten alle som overlevde hadde flyktet til Sverige. Mange av dem kom aldri tilbake til Norge.

Melking Av Reinsdyr Milking Reindeer 19306843299 2

Visste du at...?

Det bor 10-15 000 kvener/norskfinner i Norge i dag.

Nesten alle bor i Troms og Finnmark.

De første kvenene/norskfinnene kom til Norge på 1500-tallet.

Fra 1990 kan man lære finsk på skolen i Norge. I 1998 kom det en lov som gjorde at elever i Troms og Finnmark fikk rett til opplæring i kvensk eller finsk.

Kvener/norskfinner i Norge

Kvenene/norskfinnene var populære hos norske myndigheter på 1700-tallet fordi de bodde i nord. Nesten ingen andre bodde der. I løpet av 1800-tallet forandret det seg. Norge prøvde å gjøre kvener/norskfinner mer lik alle andre i Norge. Det gjorde at kulturen nesten ble glemt. Nå har det igjen blitt interesse for kulturen og språket.

Identitet og språk

Blant kvenene/norskfinnene finnes det ulike meninger om identitet og språk. For eksempel er mange uenige i om kvensk eller finsk er det felles språket. Uansett er det ikke mange som har kvensk som morsmål i Norge.

fra-Finnskogen

Visste du at...?

De første skogfinnene kom til Norge på 1600-tallet.

Det bor flere hundre skogfinner i Norge i dag.

Skogfinnene drev med svedjebruk. Svedjebruk betyr at skogen ble brent ned. Etterpå plantet man rug i asken.

Skogfinner i Norge

Før regnet man skogfinnene som sørnorske kvener. Fra 1990-tallet regnes denne gruppen som en egen folkegruppe og nasjonal minoritet. Skogfinnene bodde i skogrike områder som andre nordmenn ikke bodde i. Før bodde skogfinnene først og fremst i Finnskogen. Nå bor skogfinner over det meste av Østlandet.

romani

Visste du at...?

Romani/tatere kom til Norden på 1500-tallet

Det bor 10-30 000 romanifolk/tatere i Norge.

Tidligere var romanifolk/tatere reisende, men i dag er nesten alle fastboende. Noen reiser fortsatt i deler av året.

Romanifolk/tatere i Norge

Også blant romanifolk/tatere er det ulike meninger. Det gjør at både romanifolk og tatere brukes som navn. Folkegruppa ble først godt mottatt da de kom til Norge. Etter reformasjonen i 1536 endret dette seg. Siden de reiste var det vanskelig å betale skatt. Romanifolk/tatere ble lyst fredløse noen år senere. Fredløs betyr at man ikke har lov til å være noe sted. Såkalte omstreifere skulle fanges og drepes. Helt til 1977 ble tatere fortsatt nektet dåp, bryllup og begravelse av den norske kirka.

Siden Norge prøvde å gjøre alle helt norske var det forbudt å snakke andre språk. Det gjorde at mange mistet språket sitt.

260620112887

Visste du at...?

Romer er flertall for rom/rrom. Tidligere sa man sigøyner når man mente rom.

I Norge har det bodd romer fra 1800-tallet.

Det bor mellom 500 og 750 romer i Norge i dag.

Rom i Norge

Den nasjonale minoriteten rom er familier som har bodd lenge i Norge. Tilreisende romer betegnes ofte romfolk. Språket (Romanés) er fra India. Sannsynligvis kom romene fra Asia for 1000-1500 år siden. Norske rom er etterkommere etter utvandrere fra Romania på 1800-tallet.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor har urfolk og nasjonale minoriteter forskjellige rettigheter?

Les mer

aldrimer22juli.no: Urfolk i Norge, Norske romanifolk/tatere, Kvener/norskfinner, Diskriminering, Elias Akselsen

Antirasistisk Senter: Tilreisende rom i Oslo (Rapport)

Store norske leksikon: https://snl.no/kvener og https://snl.no/J%C3%B8denes_hi... og https://snl.no/rom/etnisk_grup... og https://snl.no/romanifolk og https://snl.no/skogfinner

Kainun institutti – Kvensk institutt (nasjonalt senter for kvensk språk og kultur): http://www.kvenskinstitutt.no/...

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto: http://kvener.no/historie/

Det mosaiske trossamfunn: http://www.dmt.oslo.no/no/jode...

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret): http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/livssyn/minoriteter/norske-rom/norske-rom-

Forskning.no: http://forskning.no/etnisitet/2010/09/vet-lite-om-romfolk

Landsorganisasjonen for romanifolket: http://lor.no/

Glomdalsmuseet: http://old.glomdalsmuseet.no/h...

Romanifolkets forening: http://www.romani.no/

Skogfinske interesser i Norge: http://skogfinner.no/

Interkulturelt museum: http://www.oslomuseum.no/inter...

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/...

Kulturrådet: http://www.kulturradet.no/docu...

Utdanningsdirektoratet: http://www.udir.no/laring-og-t... og http://www.udir.no/globalasset...


Bilder:

 • Rombarn. 2011. Foto: Vivan Brattsti Sørensen
 • Ungdom på Agenda X/Antirasistisk Senter. 2008. Foto: Janne Hoem
 • Den jødiske synagogen i Oslo. 2007. Foto: Gregorz Wysocki
 • Jussi Oinonen. Finnskogen i Hedmark ca 1957. Foto: Gunnar Vold/Digitalt museum
 • Dugnad på "Fantodden". 2004. Foto: Landsorganisasjonen for Romanifolket.

Norge

Hvilke fem nasjonale minoriteter finnes i Norge?

Riktig!

Helt riktig!

Det er helt riktig. I Norge har jøder, kvener/norskfinner, skogfinner, rom/sigøynere og romani/tatere status som nasjonale minoriteter.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det stemmer nok ikke. Selv om disse på mange måter kan regnes som minoriteter er det nok ikke disse som har status som nasjonale minoriteter i Norge. Du kan lese mer om nasjonale minoriteter på disse sidene, eller finne andre lenker i teksten.

Asylsøkere og flyktninger

Mange mennesker må flykte fra krig og undertrykkelse. Noen få av dem kommer til Norge.

108,4 millioner mennesker var på flukt i 2022. Det er en rekord. Så mange mennesker har ikke vært på flukt siden andre verdenskrig. Mange lever i store flyktningleirer i mange år. Omtrent 35 675 mennesker kom til Norge som flyktninger i 2022. De fleste kom fra Ukraina.

Flyktninger

Visste du at...?

FNs konvensjon om flyktningers rettigheter ble skrevet i 1951.

Når vi snakker om flyktninger betyr det vanligvis politiske flyktninger. Det er mennesker som har flyktet fra landet sitt fordi de er redde for å bli forfulgt. Man regnes som flyktning hvis man flykter fordi man kan bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet eller politisk mening, eller for å slippe straff for en politisk mening.

Internflyktninger er den største gruppen av flyktninger. Internflyktninger har ikke reist fra landet sitt. De er på flukt inne i landet.

Rundt 30000 flyktninger har druknet i Middelhavet fra 2014 til 2023 mens de prøvde å komme til Europa.

På flukt i nærområdene

De aller fleste flyktninger blir værende i nærheten av der de kommer fra. Enten i andre deler av hjemlandet eller i et naboland. I Libanon og Jordan er omtrent en tredjedel av innbyggerne flyktninger. De fleste er fra Palestina og Syria. I Palestina er nesten halvparten av innbyggerne flyktninger. Andre land med mange flyktninger er Pakistan, Tyrkia og Iran. Veldig få kommer til Europa.

De siste årene har vi snakket mye om alle flyktningene som dør når de prøver å reise til Europa for å søke asyl her. Mennesker på flukt kan ofte ikke reise hit på en trygg måte, og drar ofte på en farlig reise i dårlige og overfylte båter. Når mange velger noe så farlig, er det fordi det er den eneste måten de kan overleve og få et bedre liv på.

Drøftings-oppgaver

Hvordan snakker media (aviser, radio og TV) om flyktninger og asylsøkere? Hvordan snakker folk om flyktninger og asylsøkere ellers?

Innkomst-utreise-med-bagasje2

Visste du at...?

I 2022 var antall asylsøkere til Norge 36 147.

33 822 av asylsøkerne til Norge i 2022 var fra Ukraina. 2 325 var fra resten av verden.

I 2022 var til sammen mer enn 100 000 000 mennesker på flukt i verden.

Eritrea og Syria

De siste årene er de fleste flyktningene som kommer til Norge fra Eritrea og Syria. Grunnen til at mange flykter fra Eritrea er at landet er et av de mest undertrykkende diktaturene i verden. Grunnen til at mange flykter fra Syria, er en grusom borgerkrig.

I tillegg tar Norge imot noen overføringsflyktninger. De kommer som oftest til Norge fra flyktningleirer drevet av FN. Stortinget og regjeringen bestemmer hvor mange overføringsflyktninger vi tar imot hvert år. Det er vanligvis mellom 1200 og 1500 flyktninger.

Drøftings-oppgaver

Hvordan bør man ta i mot flyktninger?

Visste du at...?

FNs konvensjon om flyktningers rettigheter gir alle som mener de blir forfulgt i hjemlandet rett til å søke asyl i andre land.

Man regnes som asylsøker fra man søker om asyl. Det varer til man enten har fått lov å bli i Norge, eller til det blir bestemt at man ikke får lov til å bli.

Asylsøkere som får lov til å bli i Norge kan bli regnet som flyktninger

Asylsøkere

Asylsøkere er personer som søker om oppholdstillatelse i Norge fordi de mener at de er i fare i det landet de kommer fra. I Norge gjelder FNs flyktningkonvensjon. Det gjør at mennesker på flukt har krav på beskyttelse i Norge. Hvis de kan være i fare hvis de reiser til hjemlandet.

Les mer

aldrimer22juli.no:Innvandrere og integrering, Innflytting og utflytting, Menneskerettskonvensjonen , Diskriminering, Fridtjof Nansen

Forente nasjoner (FN): http://www.fn.no/Tema/Flyktnin...

Store norske leksikon: https://snl.no/asyls%C3%B8ker og https://snl.no/flyktninger

Utlendingsdirektoratet (UDI): https://www.udi.no/ord-og-begr... og https://www.udi.no/statistikk-og...

Statistisk sentralbyrå (SSB): https://www.ssb.no/befolkning/... og https://www.ssb.no/befolkning/...


Bilder:

 • Flyktninger i Hellas. 2015. Foto: Vivian Brattsti Sørensen
 • Trandum utlendingsinternat. 2015. Foto: Vivian Brattsti Sørensen

Norge

Hvor mange mennesker var på flukt i verden da 2017 begynte?

Riktig!

Helt riktig!

Det stemmer. Omtrent 65 millioner mennesker var på flukt rundt om i verden. Det er mer enn ti ganger Norges befolkning.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Dette tallet er nok for ikke helt riktig. Du kan lese mer om mennesker på flukt på disse sidene, eller finne andre lenker.

14,7 prosent av Norges befolkning er innvandrere, fra alle verdens kanter.

Innvandrere og integrering

Ved mars 2020 bodde det 790 497 innvandrere i Norge. De kommer fra 221 forskjellige land.

Nesten halvparten av innvandrerne i Norge kommer fra andre land i Europa. Resten kommer fra de andre verdensdelene. De fleste innvandrere kommer fra Polen, så Litauen og Sverige. Fra de andre verdensdelene kommer flest fra Syria, Somalia, Irak, Filippinene og Eritrea.

Hvor Kommer Innvandrere Fra 2

Visste du at...?

I 1970 var det 50 000 innvandrere i Norge.

I 2019 var det 765 000 innvandrere i Norge.

Etter 1975 kom mange av familiene til tidligere arbeidsinnvandrere. Det kom også mange flyktninger fra mange land. Først kom det noen fra Chile og Vietnam, seinere fra Sri Lanka, Iran, Irak og fra krigene på Balkan.

Innvandring til Norge

Innvandring er ikke noe nytt i Norge. De siste tusen årene har det kommet spesialister som Norge var avhengig av (håndverkere, prester, handelsfolk, byråkrater osv.). Rundt 1900 kom mange industri- og anleggsarbeidere fra Sverige. På den tida hadde Norge stor utvandring. Mellom 1865 og 1930 var utvandringen fra Norge større enn fra alle europeiske land unntatt Irland.

I 1970 var det 50 000 innvandrere i Norge, bare 10 000 av dem var fra Øst-Europa eller Afrika, Asia og Latin-Amerika. Etter det har antall innvandrere vokst raskt, først med arbeidsinnvandrere fra Pakistan, India, Tyrkia, Marokko og Jugoslavia.

Drøftings-oppgaver

Hvor ble det av nordmennene som utvandret mellom 1865 og 1930? Hvorfor dro de fra Norge?

Hvorfor drar folk ut av Norge nå?

Figur 1 Landbakgrunn For Innvandrere Og Norskfodte Med Innvandrerforeldre 4

Visste du at...?

I Norge bodde det 790 497 innvandrere i mars 2020. De kom fra 221 land og selvstyrte regioner. Dette er 14,7 prosent av folketallet i Norge. Dessuten var det 188 757 født i Norge av innvandrere. Dette er 3,5 prosent av alle i Norge. Til sammen er 18,2 prosent av befolkningen i Norge enten innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre.

I november 2015 kom det 2500 asylsøkere til Norge i løpet av en uke. Etterpå har tallet blitt mye lavere. I 2016 var det bare 3460 asylsøkere i løpet av hele året.

De fleste flyktningene som fikk innvilget asyl i (lov til å komme til) Norge i 2019 kom fra Tyrkia, Syria, Eritrea og Afghanistan. Etter 2006 har det kommet flere innvandrere, de fleste fra Europa.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor kommer folk til Norge?

Figur 3 Innvandringsgrunn

Visste du at...?

I Norge bodde det 238 281 flyktninger ved mars 2020. Noen har giftet seg eller fått familiegjenforening.

De som kommer som arbeidsinnvandrere flytter oftere ut igjen enn flyktninger.

For alle som er innvandret til Norge etter 1989 vet vi hvorfor de har flyttet hit. Det gjelder ikke nordiske statsborgere. Arbeid har vært den viktigste grunnen hvert år fra 2006. Før det var det familie som var den vanligste grunnen til at folk flyttet til Norge.

Fig 4 Innvandrere I Kommunene

Visste du at...?

I Oslo er en tredel enten innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre.

På landet er det ikke så mange innvandrere som i byene.

Til sammen er 18,2% (mars 2020) av befolkningen i Norge enten innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre.

Det er innvandrere i alle landets kommuner. Hver tredje i Oslo er enten innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre. I noen bydeler i Oslo Øst er det over halvparten som har innvandrerbakgrunn. Det er flest innvandrere nær Oslofjorden. Noen kommuner på landet har mange arbeidsinnvandrere. Disse kommunene er spredt over hele landet.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor bor det flere innvandrere i byene enn på landet?

Sysselsetting

Visste du at...?

Foreldrenes utdanning er viktig for hvordan barna gjør det på skolen.

Innvandrere har oftere lang utdanning enn resten av befolkningen.

Det er litt vanskeligere for unge med innvandrerbakgrunn å få jobb enn det er for resten av de unge i Norge.

Integrering

Integrering handler om hvor godt samfunnet tar imot innvandrere. Det viktigste er kanskje hvor mange som utdanner seg. Innvandrere har levd i et annet land, og norskkunnskapene kan være dårlige. Innvandreres barn som er født i Norge har levd hele sitt liv i Norge, og de fleste kan språket omtrent like godt som andre.

Norge er blant de land i verden hvor flest har jobb. Det er flere innvandrere som er arbeidsledige enn resten av folket i Norge. Spesielt mange flyktninger og innvandrere fra Afrika og Asia har ikke jobb.

Drøftings-oppgaver

Hvordan kan vi gjøre det bedre for innvandrere i Norge?

Les mer

aldrimer22juli.no: Asylsøkere og flyktninger, Nasjonale minoriteter i Norge, Urfolk, Innflytting og utflytting

Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no/ (Fakta om innvandring, Personer med flyktningbakgrunn, SSB analyse: 2020, Personer 16-39 år med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning, 2018)

Store norske leksikon: Innvandring, Integrering og Utvandring

Utlendingsdirektoratet: Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2019)

Bilder:

Temabilde fra Agenda X-revyen 2008, foto: Agenda X

Alle grafer fra Statistisk sentralbyrå sine sider.

Norge

Hvor kommer de fleste innvandrerne i Norge fra?

Riktig!

Helt riktig!

Det er faktisk helt riktig at flest innvandrere i Norge kommer fra Polen, Litauen og Sverige. Deretter følger Somalia, Irak og Filippinene.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det er nok ikke helt riktig. Du kan lese mer om innvandring og integrering her, eller så kan du slå opp på Statistisk Sentralbyrå sine sider.

Urfolk i Norge

I Norge er det bare samer som er urfolk.

Ordet same kommer av samenes eget ord, sámit eller sápmelaččat. Det brukes nå i hele verden.

Visste du at...?

Det finnes mellom 50 000 og 80 000 samer i verden.

I Norge bor det ca 40 000 samer. De fleste andre bor i Sverige, Russland og Finland.

Jøder, kvener, skogfinner, rom og romani regnes i Norge som nasjonale minoriteter.

Samene bodde tidlig i Norge, Sverige, Finland og Russland. De fleste bor nå i Norge. De som bor i Norge er spredt over hele landet. Flest bor i Finnmark. Det samiske området Sápmi strekker seg i alle fall utover de tre nordligste fylkene (Nordland, Troms og Finnmark) i Norge. Kolahalvøya i Russland, Norrland i Sverige og Lappland i Finland regnes også som innenfor Sápmi.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor trenger vi å ha et Sápmi (Sameland)?

Visste du at...?

Samisk språk er i samme språkgruppe som finsk og ungarsk. Det betyr at språkene noen ganger ligner på hverandre.

Det finnes minst ti ulike samiske dialekter. Noen av dem er så forskjellige fra hverandre at de nesten er ulike språk.

Jakt, fiske og reinsdyrhold er viktig i samisk historie. Mange prøver å lære økologi fra urfolkene. Før var det mange som ikke ville at noen skulle vite at de var samiske. Nå har det blitt vanligere å være stolt av bakgrunnen sin.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er det viktig at de samiske språkene ikke forsvinner?

standard JaroHollan-7 sameting article main image

Visste du at...?

Sametinget ble åpnet i 1989.

Samenes nasjonaldag er 6. februar. Dagen kalles også Samefolkets dag. Dagen er en felles feiring for alle samer.

Sametinget ble opprettet i 1987 og ble åpnet i 1989. Det første valget til Sametinget var i 1989. Etter det har det vært Sametingsvalg hvert fjerde år samtidig med Stortingsvalget. Sametinget jobber med alt som har med den samiske befolkningen å gjøre. Sametinget gir råd til staten i samiske saker. Sameloven bestemmer hva Sametingets skal gjøre. Hovedkontoret ligger i Karasjok (Kárášjohka) i Finnmark, men Sametinget har kontorer flere steder. For å kunne stemme til Sametinget må man være med i Samemanntallet. Ved valget i 2019 var 18 103 mennesker registrert i manntallet.

Drøftings-oppgaver

Hva synes du Sametinget skal bestemme over?

Hvorfor bestemmer ikke Sametinget like mye over over Sápmi (Sameland) som Stortinget gjør over Norge?

6. februar er samenes nasjonaldag. Dette er en animasjonsvideo fra Sametinget (Sámediggi) om samenes nasjonaldag.

FN har jobbet for at urfolk skal få det bedre. Derfor ble for eksempel Sametinget startet. De samiske språkene har likevel forsvunnet i mange områder. De fleste samer kan bedre det nasjonale språket i det landet de bor i (som norsk språk i Norge). Derfor er det ikke så mange som bruker de samiske språkene.

Les mer

aldrimer22juli.no: Urfolk, Nasjonale minoriteter i Norge, Diskriminering, Urfolk i engelskspråklige land

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/nb/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/midtspalte/hvem-er-urfolk/id451320/

Store norske leksikon: https://snl.no/urbefolkning og https://snl.no/samer og https://snl.no/Sametinget

Forente Nasjoner (FN): http://www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Fordypning/Urfolks-rettigheter og http://undesadspd.org/IndigenousPeoples.aspx

Statistisk sentralbyrå (SSB): http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/samisk/hvert-2-aar/2014-02-06

Samisk myteknuser (samarbeid mellom Antirasistisk senter/Nállevealaheamivuostásaš guovddáš og Jurddabeassi): http://samiskmyteknuser.no/

Galdu (kompetansesenter for urfolks rettigheter): http://www.galdu.no/

Bilder:

Standard samisk flagg. Fargene rødt, gult, blått og grønt er vanlige i tradisjonelle samiske klær. Sirkelen symboliserer sola (rød halvdel) og månen (blå halvdel).

Sametingsbygget i Karasjokk (Kárášjohka), et signalbygg designa av arkitektene Stein Halvorsen og Christian Sundby. Jaro Hollan, Sametinget. fri


Norge

Hvem regnes som urfolk i Norge?

Riktig!

Helt riktig!

Det er helt riktig. Bare samer regnes som urbefolkning i Norge.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det er nok ikke helt riktig. Les om urfolk i Norge, så vet du også litt mer om hva som skal til for å regnes som urfolk.

Norge har lovet FN å beskytte nasjonale minoriteter og til å hjelpe til med å opprettholde språkene.

Nasjonale minoriteter i Norge

Det finnes fem nasjonale minoriteter i Norge. Alle har vært i Norge i flere hundre år, og alle har vært med på å forme kulturen..

Nasjonale minoriteter i Norge er jøder, kvener/norskfinner, skogfinner, romani/tatere og rom/sigøynere. Hva som er nasjonale minoriteter er forskjellig fra land til land. For å være nasjonal minoritet må en gruppe ha bodd lenge i et land.

russ08

Visste du at...?

Vi har tre hovedgrupper av minoriteter i Norge. Det er urfolk, nasjonale minoriteter og innvandrere.

I Norge er det bare samer som er urfolk. Det bor mellom 50 000 og 80 000 samer i Norge. Nasjonale minoriteter har ikke like mange rettigheter som urfolk, men har rett til vern av kultur.

Det bor mellom 20 000 og 50 000 nasjonale minoriteter i Norge (10 000-15 000 kvener/norskfinner, 500-750 romer/sigøynere, 10 000-30 000 romani/tatere, 1100 jøder og flere hundre skogfinner).

Det bor mellom 600 000 og 700 000 innvandrere i Norge. Den største gruppen er fra Polen, den nest største fra Sverige, og den tredje største fra Litauen.

Nasjonale minoriteter i Norge

De nasjonale minoritetene i Norge har blitt diskriminert i flere hundre år. Det at de har blitt nasjonale minoriteter er på en måte å gjøre godt igjen for diskrimineringen.

Norsk lov beskytter nasjonale minoriteter mot diskriminering og usaklig forskjellsbehandling. Dette gir ikke minoritetsgruppene full likestilling. Nasjonale minoriteter har derfor spesielle rettigheter som skal gjøre at de blir mer likestilt.

Vi vet ikke helt nøyaktig hvor mange nordmenn som er urfolk eller nasjonale minoriteter.

Synagogue Oslo 03

Visste du at...?

Det bor omtrent 1300 jøder i Norge.

Rundt 1100 bor i Oslo og 160 i Trondheim.

Da andre verdenskrig startet var det omtrent 2100 jøder i Norge.

Omtrent 1100 norske jøder overlevde andre verdenskrig. De fleste overlevde fordi de flyktet til Sverige.

Jøder

Den jødiske befolkningen i Norge har aldri vært spesielt stor. Det er fordi norsk lov alltid har vært streng mot jøder. I løpet av Andre verdenskrig ble halvparten av den norske jødiske befolkningen drept. Bare 34 overlevde konsentrasjonsleirene. Nesten alle som overlevde hadde flyktet til Sverige. Mange av dem kom aldri tilbake til Norge.

Melking Av Reinsdyr Milking Reindeer 19306843299 2

Visste du at...?

Det bor 10-15 000 kvener/norskfinner i Norge i dag.

Nesten alle bor i Troms og Finnmark.

De første kvenene/norskfinnene kom til Norge på 1500-tallet.

Fra 1990 kan man lære finsk på skolen i Norge. I 1998 kom det en lov som gjorde at elever i Troms og Finnmark fikk rett til opplæring i kvensk eller finsk.

Kvener/norskfinner i Norge

Kvenene/norskfinnene var populære hos norske myndigheter på 1700-tallet fordi de bodde i nord. Nesten ingen andre bodde der. I løpet av 1800-tallet forandret det seg. Norge prøvde å gjøre kvener/norskfinner mer lik alle andre i Norge. Det gjorde at kulturen nesten ble glemt. Nå har det igjen blitt interesse for kulturen og språket.

Identitet og språk

Blant kvenene/norskfinnene finnes det ulike meninger om identitet og språk. For eksempel er mange uenige i om kvensk eller finsk er det felles språket. Uansett er det ikke mange som har kvensk som morsmål i Norge.

fra-Finnskogen

Visste du at...?

De første skogfinnene kom til Norge på 1600-tallet.

Det bor flere hundre skogfinner i Norge i dag.

Skogfinnene drev med svedjebruk. Svedjebruk betyr at skogen ble brent ned. Etterpå plantet man rug i asken.

Skogfinner i Norge

Før regnet man skogfinnene som sørnorske kvener. Fra 1990-tallet regnes denne gruppen som en egen folkegruppe og nasjonal minoritet. Skogfinnene bodde i skogrike områder som andre nordmenn ikke bodde i. Før bodde skogfinnene først og fremst i Finnskogen. Nå bor skogfinner over det meste av Østlandet.

romani

Visste du at...?

Romani/tatere kom til Norden på 1500-tallet

Det bor 10-30 000 romanifolk/tatere i Norge.

Tidligere var romanifolk/tatere reisende, men i dag er nesten alle fastboende. Noen reiser fortsatt i deler av året.

Romanifolk/tatere i Norge

Også blant romanifolk/tatere er det ulike meninger. Det gjør at både romanifolk og tatere brukes som navn. Folkegruppa ble først godt mottatt da de kom til Norge. Etter reformasjonen i 1536 endret dette seg. Siden de reiste var det vanskelig å betale skatt. Romanifolk/tatere ble lyst fredløse noen år senere. Fredløs betyr at man ikke har lov til å være noe sted. Såkalte omstreifere skulle fanges og drepes. Helt til 1977 ble tatere fortsatt nektet dåp, bryllup og begravelse av den norske kirka.

Siden Norge prøvde å gjøre alle helt norske var det forbudt å snakke andre språk. Det gjorde at mange mistet språket sitt.

260620112887

Visste du at...?

Romer er flertall for rom/rrom. Tidligere sa man sigøyner når man mente rom.

I Norge har det bodd romer fra 1800-tallet.

Det bor mellom 500 og 750 romer i Norge i dag.

Rom i Norge

Den nasjonale minoriteten rom er familier som har bodd lenge i Norge. Tilreisende romer betegnes ofte romfolk. Språket (Romanés) er fra India. Sannsynligvis kom romene fra Asia for 1000-1500 år siden. Norske rom er etterkommere etter utvandrere fra Romania på 1800-tallet.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor har urfolk og nasjonale minoriteter forskjellige rettigheter?

Les mer

aldrimer22juli.no: Urfolk i Norge, Norske romanifolk/tatere, Kvener/norskfinner, Diskriminering, Elias Akselsen

Antirasistisk Senter: Tilreisende rom i Oslo (Rapport)

Store norske leksikon: https://snl.no/kvener og https://snl.no/J%C3%B8denes_hi... og https://snl.no/rom/etnisk_grup... og https://snl.no/romanifolk og https://snl.no/skogfinner

Kainun institutti – Kvensk institutt (nasjonalt senter for kvensk språk og kultur): http://www.kvenskinstitutt.no/...

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto: http://kvener.no/historie/

Det mosaiske trossamfunn: http://www.dmt.oslo.no/no/jode...

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret): http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/livssyn/minoriteter/norske-rom/norske-rom-

Forskning.no: http://forskning.no/etnisitet/2010/09/vet-lite-om-romfolk

Landsorganisasjonen for romanifolket: http://lor.no/

Glomdalsmuseet: http://old.glomdalsmuseet.no/h...

Romanifolkets forening: http://www.romani.no/

Skogfinske interesser i Norge: http://skogfinner.no/

Interkulturelt museum: http://www.oslomuseum.no/inter...

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/...

Kulturrådet: http://www.kulturradet.no/docu...

Utdanningsdirektoratet: http://www.udir.no/laring-og-t... og http://www.udir.no/globalasset...


Bilder:

 • Rombarn. 2011. Foto: Vivan Brattsti Sørensen
 • Ungdom på Agenda X/Antirasistisk Senter. 2008. Foto: Janne Hoem
 • Den jødiske synagogen i Oslo. 2007. Foto: Gregorz Wysocki
 • Jussi Oinonen. Finnskogen i Hedmark ca 1957. Foto: Gunnar Vold/Digitalt museum
 • Dugnad på "Fantodden". 2004. Foto: Landsorganisasjonen for Romanifolket.

Norge

Når kom forfedrene til dagens norske rom til Norge?

Riktig!

Helt riktig!

Det er helt riktig. Norske rom som er bosatt i Norge i dag stammer fra rom som emigrerte fra Romania til Nord- og Vest-Europa i andre halvdel av 1800-tallet.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det stemmer nok ikke helt. Les mer om nasjonale minoriteter.

Norge har lovet FN å beskytte nasjonale minoriteter og til å hjelpe til med å opprettholde språkene.

Nasjonale minoriteter i Norge

Det finnes fem nasjonale minoriteter i Norge. Alle har vært i Norge i flere hundre år, og alle har vært med på å forme kulturen..

Nasjonale minoriteter i Norge er jøder, kvener/norskfinner, skogfinner, romani/tatere og rom/sigøynere. Hva som er nasjonale minoriteter er forskjellig fra land til land. For å være nasjonal minoritet må en gruppe ha bodd lenge i et land.

russ08

Visste du at...?

Vi har tre hovedgrupper av minoriteter i Norge. Det er urfolk, nasjonale minoriteter og innvandrere.

I Norge er det bare samer som er urfolk. Det bor mellom 50 000 og 80 000 samer i Norge. Nasjonale minoriteter har ikke like mange rettigheter som urfolk, men har rett til vern av kultur.

Det bor mellom 20 000 og 50 000 nasjonale minoriteter i Norge (10 000-15 000 kvener/norskfinner, 500-750 romer/sigøynere, 10 000-30 000 romani/tatere, 1100 jøder og flere hundre skogfinner).

Det bor mellom 600 000 og 700 000 innvandrere i Norge. Den største gruppen er fra Polen, den nest største fra Sverige, og den tredje største fra Litauen.

Nasjonale minoriteter i Norge

De nasjonale minoritetene i Norge har blitt diskriminert i flere hundre år. Det at de har blitt nasjonale minoriteter er på en måte å gjøre godt igjen for diskrimineringen.

Norsk lov beskytter nasjonale minoriteter mot diskriminering og usaklig forskjellsbehandling. Dette gir ikke minoritetsgruppene full likestilling. Nasjonale minoriteter har derfor spesielle rettigheter som skal gjøre at de blir mer likestilt.

Vi vet ikke helt nøyaktig hvor mange nordmenn som er urfolk eller nasjonale minoriteter.

Synagogue Oslo 03

Visste du at...?

Det bor omtrent 1300 jøder i Norge.

Rundt 1100 bor i Oslo og 160 i Trondheim.

Da andre verdenskrig startet var det omtrent 2100 jøder i Norge.

Omtrent 1100 norske jøder overlevde andre verdenskrig. De fleste overlevde fordi de flyktet til Sverige.

Jøder

Den jødiske befolkningen i Norge har aldri vært spesielt stor. Det er fordi norsk lov alltid har vært streng mot jøder. I løpet av Andre verdenskrig ble halvparten av den norske jødiske befolkningen drept. Bare 34 overlevde konsentrasjonsleirene. Nesten alle som overlevde hadde flyktet til Sverige. Mange av dem kom aldri tilbake til Norge.

Melking Av Reinsdyr Milking Reindeer 19306843299 2

Visste du at...?

Det bor 10-15 000 kvener/norskfinner i Norge i dag.

Nesten alle bor i Troms og Finnmark.

De første kvenene/norskfinnene kom til Norge på 1500-tallet.

Fra 1990 kan man lære finsk på skolen i Norge. I 1998 kom det en lov som gjorde at elever i Troms og Finnmark fikk rett til opplæring i kvensk eller finsk.

Kvener/norskfinner i Norge

Kvenene/norskfinnene var populære hos norske myndigheter på 1700-tallet fordi de bodde i nord. Nesten ingen andre bodde der. I løpet av 1800-tallet forandret det seg. Norge prøvde å gjøre kvener/norskfinner mer lik alle andre i Norge. Det gjorde at kulturen nesten ble glemt. Nå har det igjen blitt interesse for kulturen og språket.

Identitet og språk

Blant kvenene/norskfinnene finnes det ulike meninger om identitet og språk. For eksempel er mange uenige i om kvensk eller finsk er det felles språket. Uansett er det ikke mange som har kvensk som morsmål i Norge.

fra-Finnskogen

Visste du at...?

De første skogfinnene kom til Norge på 1600-tallet.

Det bor flere hundre skogfinner i Norge i dag.

Skogfinnene drev med svedjebruk. Svedjebruk betyr at skogen ble brent ned. Etterpå plantet man rug i asken.

Skogfinner i Norge

Før regnet man skogfinnene som sørnorske kvener. Fra 1990-tallet regnes denne gruppen som en egen folkegruppe og nasjonal minoritet. Skogfinnene bodde i skogrike områder som andre nordmenn ikke bodde i. Før bodde skogfinnene først og fremst i Finnskogen. Nå bor skogfinner over det meste av Østlandet.

romani

Visste du at...?

Romani/tatere kom til Norden på 1500-tallet

Det bor 10-30 000 romanifolk/tatere i Norge.

Tidligere var romanifolk/tatere reisende, men i dag er nesten alle fastboende. Noen reiser fortsatt i deler av året.

Romanifolk/tatere i Norge

Også blant romanifolk/tatere er det ulike meninger. Det gjør at både romanifolk og tatere brukes som navn. Folkegruppa ble først godt mottatt da de kom til Norge. Etter reformasjonen i 1536 endret dette seg. Siden de reiste var det vanskelig å betale skatt. Romanifolk/tatere ble lyst fredløse noen år senere. Fredløs betyr at man ikke har lov til å være noe sted. Såkalte omstreifere skulle fanges og drepes. Helt til 1977 ble tatere fortsatt nektet dåp, bryllup og begravelse av den norske kirka.

Siden Norge prøvde å gjøre alle helt norske var det forbudt å snakke andre språk. Det gjorde at mange mistet språket sitt.

260620112887

Visste du at...?

Romer er flertall for rom/rrom. Tidligere sa man sigøyner når man mente rom.

I Norge har det bodd romer fra 1800-tallet.

Det bor mellom 500 og 750 romer i Norge i dag.

Rom i Norge

Den nasjonale minoriteten rom er familier som har bodd lenge i Norge. Tilreisende romer betegnes ofte romfolk. Språket (Romanés) er fra India. Sannsynligvis kom romene fra Asia for 1000-1500 år siden. Norske rom er etterkommere etter utvandrere fra Romania på 1800-tallet.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor har urfolk og nasjonale minoriteter forskjellige rettigheter?

Les mer

aldrimer22juli.no: Urfolk i Norge, Norske romanifolk/tatere, Kvener/norskfinner, Diskriminering, Elias Akselsen

Antirasistisk Senter: Tilreisende rom i Oslo (Rapport)

Store norske leksikon: https://snl.no/kvener og https://snl.no/J%C3%B8denes_hi... og https://snl.no/rom/etnisk_grup... og https://snl.no/romanifolk og https://snl.no/skogfinner

Kainun institutti – Kvensk institutt (nasjonalt senter for kvensk språk og kultur): http://www.kvenskinstitutt.no/...

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto: http://kvener.no/historie/

Det mosaiske trossamfunn: http://www.dmt.oslo.no/no/jode...

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret): http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/livssyn/minoriteter/norske-rom/norske-rom-

Forskning.no: http://forskning.no/etnisitet/2010/09/vet-lite-om-romfolk

Landsorganisasjonen for romanifolket: http://lor.no/

Glomdalsmuseet: http://old.glomdalsmuseet.no/h...

Romanifolkets forening: http://www.romani.no/

Skogfinske interesser i Norge: http://skogfinner.no/

Interkulturelt museum: http://www.oslomuseum.no/inter...

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/...

Kulturrådet: http://www.kulturradet.no/docu...

Utdanningsdirektoratet: http://www.udir.no/laring-og-t... og http://www.udir.no/globalasset...


Bilder:

 • Rombarn. 2011. Foto: Vivan Brattsti Sørensen
 • Ungdom på Agenda X/Antirasistisk Senter. 2008. Foto: Janne Hoem
 • Den jødiske synagogen i Oslo. 2007. Foto: Gregorz Wysocki
 • Jussi Oinonen. Finnskogen i Hedmark ca 1957. Foto: Gunnar Vold/Digitalt museum
 • Dugnad på "Fantodden". 2004. Foto: Landsorganisasjonen for Romanifolket.

Norge

Når dukket romanifolk/tatere opp i Norge?

Riktig!

Helt riktig!

Det stemmer. Romanifolk/tatere har bodd i Norge i alle fall siden begynnelsen av 1500-tallet. Mest sannsynlig kom de første i 1511. De ble godt mottatt til å begynne med, men dette endret seg med reformasjonen i 1536.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det er nok ikke helt riktig. Les gjerne mer om nasjonale minoriteter.

Riktig!

Supert!

Du klarte av spørsmål

Ditt resultat har blitt sendt!

Tilbake til temaet