flip it

14,7 prosent av Norges befolkning er innvandrere, fra alle verdens kanter.

Innvandrere og integrering

Ved mars 2020 bodde det 790 497 innvandrere i Norge. De kommer fra 221 forskjellige land.

Nesten halvparten av innvandrerne i Norge kommer fra andre land i Europa. Resten kommer fra de andre verdensdelene. De fleste innvandrere kommer fra Polen, så Litauen og Sverige. Fra de andre verdensdelene kommer flest fra Syria, Somalia, Irak, Filippinene og Eritrea.

Hvor Kommer Innvandrere Fra 2

Visste du at...?

I 1970 var det 50 000 innvandrere i Norge.

I 2019 var det 765 000 innvandrere i Norge.

Etter 1975 kom mange av familiene til tidligere arbeidsinnvandrere. Det kom også mange flyktninger fra mange land. Først kom det noen fra Chile og Vietnam, seinere fra Sri Lanka, Iran, Irak og fra krigene på Balkan.

Innvandring til Norge

Innvandring er ikke noe nytt i Norge. De siste tusen årene har det kommet spesialister som Norge var avhengig av (håndverkere, prester, handelsfolk, byråkrater osv.). Rundt 1900 kom mange industri- og anleggsarbeidere fra Sverige. På den tida hadde Norge stor utvandring. Mellom 1865 og 1930 var utvandringen fra Norge større enn fra alle europeiske land unntatt Irland.

I 1970 var det 50 000 innvandrere i Norge, bare 10 000 av dem var fra Øst-Europa eller Afrika, Asia og Latin-Amerika. Etter det har antall innvandrere vokst raskt, først med arbeidsinnvandrere fra Pakistan, India, Tyrkia, Marokko og Jugoslavia.

Drøftings-oppgaver

Hvor ble det av nordmennene som utvandret mellom 1865 og 1930? Hvorfor dro de fra Norge?

Hvorfor drar folk ut av Norge nå?

Figur 1 Landbakgrunn For Innvandrere Og Norskfodte Med Innvandrerforeldre 4

Visste du at...?

I Norge bodde det 790 497 innvandrere i mars 2020. De kom fra 221 land og selvstyrte regioner. Dette er 14,7 prosent av folketallet i Norge. Dessuten var det 188 757 født i Norge av innvandrere. Dette er 3,5 prosent av alle i Norge. Til sammen er 18,2 prosent av befolkningen i Norge enten innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre.

I november 2015 kom det 2500 asylsøkere til Norge i løpet av en uke. Etterpå har tallet blitt mye lavere. I 2016 var det bare 3460 asylsøkere i løpet av hele året.

De fleste flyktningene som fikk innvilget asyl i (lov til å komme til) Norge i 2019 kom fra Tyrkia, Syria, Eritrea og Afghanistan. Etter 2006 har det kommet flere innvandrere, de fleste fra Europa.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor kommer folk til Norge?

Figur 3 Innvandringsgrunn

Visste du at...?

I Norge bodde det 238 281 flyktninger ved mars 2020. Noen har giftet seg eller fått familiegjenforening.

De som kommer som arbeidsinnvandrere flytter oftere ut igjen enn flyktninger.

For alle som er innvandret til Norge etter 1989 vet vi hvorfor de har flyttet hit. Det gjelder ikke nordiske statsborgere. Arbeid har vært den viktigste grunnen hvert år fra 2006. Før det var det familie som var den vanligste grunnen til at folk flyttet til Norge.

Fig 4 Innvandrere I Kommunene

Visste du at...?

I Oslo er en tredel enten innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre.

På landet er det ikke så mange innvandrere som i byene.

Til sammen er 18,2% (mars 2020) av befolkningen i Norge enten innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre.

Det er innvandrere i alle landets kommuner. Hver tredje i Oslo er enten innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre. I noen bydeler i Oslo Øst er det over halvparten som har innvandrerbakgrunn. Det er flest innvandrere nær Oslofjorden. Noen kommuner på landet har mange arbeidsinnvandrere. Disse kommunene er spredt over hele landet.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor bor det flere innvandrere i byene enn på landet?

Sysselsetting

Visste du at...?

Foreldrenes utdanning er viktig for hvordan barna gjør det på skolen.

Innvandrere har oftere lang utdanning enn resten av befolkningen.

Det er litt vanskeligere for unge med innvandrerbakgrunn å få jobb enn det er for resten av de unge i Norge.

Integrering

Integrering handler om hvor godt samfunnet tar imot innvandrere. Det viktigste er kanskje hvor mange som utdanner seg. Innvandrere har levd i et annet land, og norskkunnskapene kan være dårlige. Innvandreres barn som er født i Norge har levd hele sitt liv i Norge, og de fleste kan språket omtrent like godt som andre.

Norge er blant de land i verden hvor flest har jobb. Det er flere innvandrere som er arbeidsledige enn resten av folket i Norge. Spesielt mange flyktninger og innvandrere fra Afrika og Asia har ikke jobb.

Arbeidsledigheten er større blant innvandrere fra ulike deler av verden enn den er blant andre folk. Det er flere fattige blant innvandrere enn andre.

Drøftings-oppgaver

Hvordan kan vi gjøre det bedre for innvandrere i Norge?

Les mer

aldrimer22juli.no: Asylsøkere og flyktninger, Nasjonale minoriteter i Norge, Urfolk, Innflytting og utflytting

Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no/ (Fakta om innvandring, Personer med flyktningbakgrunn, SSB analyse: 2020, Personer 16-39 år med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning, 2018)

Store norske leksikon: Innvandring, Integrering og Utvandring

Utlendingsdirektoratet: Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2019)

Bilder:

Temabilde fra Agenda X-revyen 2008, foto: Agenda X

Alle grafer fra Statistisk sentralbyrå sine sider.

Sist oppdatert: 27/10/2020 12:25