flip it

De Forente Nasjoner (FN)

FN startet opp i 1945, samme år som andre verdenskrig sluttet. 24. oktober regnes som FN-dagen. I mange land feires menneskerettighetene denne dagen.

FN-pakten ble underskrevet i 1945. Det skulle gjøre verden fredeligere. FN hadde i begynnelsen 51 medlemsstater. De svake landene skulle bli sterkere. Norske Trygve Lie var FNs første generalsekretær. Han ble ansatt 2. januar 1946.

Trygve-Lie-taler-til-FN-Foto-UN-Photo-Marcel-Bolomey

Drøftings-oppgaver

Hva er FN?

Visste du at...?

Koreakrigen var den første krigen hvor USA og Sovjetunionen kjempet på hver sin side etter andre verdenskrig. Dette var også starten på den kalde krigen. Koreakrigen på 1950-tallet ble den første krigen ledet av FN.

Trygve Lie sluttet som generalsekretær i 1952 på grunn av Koreakrigen. Dag Hammarskjöld ble ny generalsekretær.

På 1960-tallet var verden fortsatt påvirket av den kalde krigen. Mange land hadde vært kolonialisert. Nå sluttet de å være kolonier og ble istedenfor egne land. USA og Sovjet kjempet om å få de nye landene på sin side. Det kom mange nye medlemsland til FN, som i 1970 hadde 126 medlemsland.

FNs menneskerettighetserklæring ble vedtatt i 1948. Menneskerettskonvensjonene hadde fått nok underskrifter fra FNs medlemsland til å bli folkerettslig bindende i 1976. En konvensjon er en avtale mellom land. At konvensjonene er folkerettslig bindende betyr at alle FNs medlemsland må gjøre det som står i avtalen.

På 1970-tallet begynte FN også å være opptatt av miljø. I 1972 var FNs første miljøkonferanse i Stockholm. Dette fortsatte på 80-tallet, blant annet med Gro Harlem Brundtlands «Verdenskommisjonen for miljø og utvikling» i 1983. Da begynte man også å bruke begrepet Bærekraftig utvikling.

Visste du at...?

Før 1971 var det republikken Kina (nå Taiwan) som var representert som Kina i FN, og ikke folkerepublikken Kina.

Etter at Sovjetunionen ble oppløst var USA den eneste supermakten i verden. FN begynte å bry seg mer om fredsoperasjoner enn den kalde krigen. På 1990-tallet kom det flere medlemsland til FN på grunn av Sovjetunionens oppløsning.

FNs tusenårsmål ble laget i 2000. Hensikten var å begrense fattigdom i verden. Man ble enige om åtte felles mål som skulle innfris innen 2015.

FNs tusenårsmål:

1) halvering av antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom

2) grunnskole for alle

3) fremme likestilling

4) redusere barnedødelighet

5) bedre mødrenes helse

6) stoppe spredning av malaria og HIV/AIDS

7) sikre bærekraftig utvikling

8) bygge et globalt partnerskap for utvikling.

Du kan lese mer om hvordan det gikk med tusenårsmålene her.

Visste du at...?

I 2020 hadde FN 193 medlemsland.

For at et land skal få godkjent fullt medlemsskap i FN må det sende søknad til Sikkerhetsrådet til FN. Taiwan får ikke bli medlem fordi Kina er imot, og Kosovo søker ikke fordi Russland er mot.

Fra 2010 til 2015 har det blitt mer terror, uro og krig i verden. Dette merker også FN. Noen mener at vi ikke trenger FN lenger. De fleste mener at FN er viktigere enn før for å hindre større kriger i verden.

"Frå 1945 og framover har enkeltstatane valgt å søke medlemsskap etterkvart som dei har vorte sjølvstendige. Prosessen er som følgjer: Eit land søkjer, og legg ved ei erklæring der dei godtek forpliktingane i FN-pakten.

FNs sikkerhetsråd vurderer søknaden og vedtek ein resolusjon som anbefaler FNs generalforsamling å gi landet medlemskap.

Generalforsamlinga vedtek ein resolusjon der dei godkjenner landet som medlem."

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er krigene i Syria og Ukraina vanskelige for FN?

Les mer

aldrimer22juli.no: Barnekonvensjonen, Menneskerettskonvensjonen, Innflytting og utflytting, Nelson Rolihlahla Mandela, Fridtjof Nansen

FN: FNs historie, FNs Bærekraftsmål og tusenårsmål; Status og veien videre og Verdens pågående konflikter

Store norske leksikon: FN

Regjeringen: FN

Youtube

FNs historiske øyeblikk https://www.youtube.com/watch?t=5&v=aH_pRKFYcMI

FNs sikkerhetsråd https://www.youtube.com/watch?t=2&v=GnFvsK5Ksj4

JFK i FN 1962 https://www.youtube.com/watch?t=1&v=WYVPx3x3oCg

Che Guevara i FN 1964 https://www.youtube.com/watch?v=-ekfej_kmHQ

Martin Luther King jr fredsmarsj 1967 https://www.youtube.com/watch?v=bkF6k49_v6Y

Menneskerettighetenes historie https://www.youtube.com/watch?v=nCQWwkERit4

FNs fredsbevarende styrkers historie https://www.youtube.com/watch?v=rqYuRh78-_4

Malala-dagen, 12. juli 2013 https://www.youtube.com/watch?v=ACXrkCWOCto

Emma Watson i FN 2014 (He for she) https://www.youtube.com/watch?t=1&v=p-iFl4qhBsE

Leonardo di Caprio i FN 2014 https://www.youtube.com/watch?t=1&v=ka6_3TJcCkA

Bilder:

  • Trygve Lie blir innsatt som første generalsekretær i FN.
  • Foto: UN Photo/Marcel Bolomey

Sist oppdatert: 28/10/2020 13:57