flip it

«Kongen er ansvarlig for folket, ikke for Gud!» (Jean-Jacques Rosseau, fransk forfatter og filosof)

Demokrati

Ordet demokrati betyr ”folkestyre”. Det betyr at det er folket som bestemmer hvordan landet skal være.

I et demokrati er det folket som skal styre landet. Folket har altså rett til å bestemme. I Norge skjer dette representativt. Det vil si at vi gir bort makten vår til politikere. Det gjør vi ved å ha valg til Stortinget.

Demokratiet-har-plass-til-alle-Lisa-Risager

Visste du at...?

Ordet demokrati er egentlig et gresk ord. Det består av to deler, ”demos”, som betyr folk, og ”kratein”, som betyr å styre.

Demokratiet fantes allerede for 2500 år siden i Hellas.

I et demokrati er det viktig at så mange som mulig bruker stemmeretten sin. I Norge er det færre og færre som er med på å stemme ved valg. Det er ikke bra.

I noen land har man ikke bare stemmerett, men også stemmeplikt. Det betyr at man kan bli straffet hvis man ikke stemmer når det er valg.

Definisjon på demokrati

Det er noen ting som er viktig for å kunne kalle et land demokratisk. Det må være frie, regelmessige og hemmelige valg mellom konkurrerende partier. Og hver person har én stemme. Man må styre sånn som flertallet ønsker, og alle grupper må ha mulighet til å si sin mening. Særlig om saker som har med dem å gjøre. Det er også viktig at folk har rettigheter. for eksempel organisasjonsfrihet, ytringsfrihet og pressefrihet.

Drøftings-oppgaver

Hva er bra med demokrati?

Hva er dårlig med demokrati?

Img 6042

Visste du at...?

Direkte demokrati er for eksempel folkeavstemninger. Da teller hver stemme like mye, og alle som vil får vært med på å bestemme. Vi har ikke så ofte folkeavstemminger i Norge.

De fleste menneskene i verden lever i land som ikke er demokratiske. Mange får ikke påvirke hvordan landet styres.

Vi har tre former for makt til å bestemme: en lovgivende, en utøvende og en dømmende makt. I Norge er dette Stortinget, regjeringen og domstolene. Det betyr at Stortinget bestemmer hva som er lov. Regjeringen passer på at det som er bestemt blir gjort. Domstolene skal

Det moderne demokratiet

For omtrent 200 år siden fikk mange land nye grunnlover. Det kalles det moderne demokratiet. Den norske grunnloven av 1814 ble for eksempel regnet som en av de mest demokratiske da den kom. Det betyr for eksempel at vanlige folk fikk mer makt, og at kongen fikk mindre makt. Maktfordelingen mellom Stortinget, regjeringen og domstolene er viktig. Tredelingen av makt gjør at ingen får for mye makt.

Dette-er-demokrati-Charlie-Owen

Visste du at...?

Rettigheter som rettssikkerhet, forsamlingsfrihet og ytringsfrihet er viktig i et demokrati. Men andre rettigheter er like viktige. Uten mat, bolig og utdanning er det vanskelig å være med i demokratiet.

I et demokrati er det viktig at vanlige folk har kunnskap. Derfor må alle barn gå på skole.

Demokrati og menneskerettigheter

Demokrati hører til menneskerettighetene på flere måter. Menneskerettigheter har størst muligheter til å bli beskyttet og respektert i et demokrati. Og et demokrati må ha menneskerettigheter. Menneskene er viktig både for demokrati og menneskerettigheter. Demokratiet gir alle menneskene en mulighet til å være med å bestemme.

Drøftings-oppgaver

Winston Churchill uttalte engang "It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried." Hvilke fordeler og ulemper har demokratiet som styringsform?

Les mer

aldrimer22juli.no: Menneskerettskonvensjonen Urfolk i NorgeBarnekonvensjonen

Store norske leksikon: https://snl.no/demokrati

Ung.no: http://www.ung.no/demokrati/1874_Hva_er_demokrati....

Nrk: http://nrksuper.no/super/valg/2013/08/12/demokrati... og http://www.nrk.no/skole/emnedetalj?topic=oid:T2375... og http://www.nrk.no/skole/artikkeldetalj?article=oid...


Bilder:

  • Design fra "Stem og bestem"-kampanjen til Agenda X, ungdomsavdelingen til Antirasistisk senter. Fra www.agendax.no
  • Foto: Lisa Risager/Flickr
  • Foto: Samir Madad. 2016
  • Foto "This is democracy": Charlie Owen/Flickr

Sist oppdatert: 08/11/2017 12:27