flip it

«Kongen er ansvarlig for folket, ikke for Gud!» (Jean-Jacques Rosseau, fransk forfatter og filosof)

Demokrati

Ordet demokrati betyr ”folkestyre”. Det betyr at det er folket som bestemmer hvordan landet skal være.

I et demokrati er det folket som skal styre landet. Folket har altså rett til å bestemme. I Norge skjer dette representativt. Det vil si at vi gir bort makten vår til politikere. Det gjør vi ved å ha valg til Stortinget.

Demokratiet-har-plass-til-alle-Lisa-Risager

Visste du at...?

Ordet demokrati er egentlig et gresk ord. Det består av to deler, ”demos”, som betyr folk, og ”kratein”, som betyr å styre.

Demokratiet fantes allerede for 2500 år siden i Hellas.

I et demokrati er det viktig at så mange som mulig bruker stemmeretten sin. I Norge er det færre og færre som er med på å stemme ved valg. Det er ikke bra.

I noen land har man ikke bare stemmerett, men også stemmeplikt. Det betyr at man kan bli straffet hvis man ikke stemmer når det er valg.

Definisjon på demokrati

Det er noen ting som er viktig for å kunne kalle et land demokratisk. Det må være frie, regelmessige og hemmelige valg mellom konkurrerende partier. Og hver person har én stemme. Man må styre sånn som flertallet ønsker, og alle grupper må ha mulighet til å si sin mening. Særlig om saker som har med dem å gjøre. Det er også viktig at folk har rettigheter. for eksempel organisasjonsfrihet, ytringsfrihet og pressefrihet.

Drøftings-oppgaver

Hva er bra med demokrati?

Hva er dårlig med demokrati?

Img 6042

Visste du at...?

Direkte demokrati er for eksempel folkeavstemninger. Da teller hver stemme like mye, og alle som vil får vært med på å bestemme. Vi har ikke så ofte folkeavstemminger i Norge.

De fleste menneskene i verden lever i land som ikke er demokratiske. Mange får ikke påvirke hvordan landet styres.

Vi har tre former for makt til å bestemme: en lovgivende, en utøvende og en dømmende makt. I Norge er dette Stortinget, regjeringen og domstolene. Det betyr at Stortinget bestemmer hva som er lov. Regjeringen passer på at det som er bestemt blir gjort. Domstolene skal

Det moderne demokratiet

For omtrent 200 år siden fikk mange land nye grunnlover. Det kalles det moderne demokratiet. Den norske grunnloven av 1814 ble for eksempel regnet som en av de mest demokratiske da den kom. Det betyr for eksempel at vanlige folk fikk mer makt, og at kongen fikk mindre makt. Maktfordelingen mellom Stortinget, regjeringen og domstolene er viktig. Tredelingen av makt gjør at ingen får for mye makt.

Dette-er-demokrati-Charlie-Owen

Visste du at...?

Rettigheter som rettssikkerhet, forsamlingsfrihet og ytringsfrihet er viktig i et demokrati. Men andre rettigheter er like viktige. Uten mat, bolig og utdanning er det vanskelig å være med i demokratiet.

I et demokrati er det viktig at vanlige folk har kunnskap. Derfor må alle barn gå på skole.

Demokrati og menneskerettigheter

Demokrati hører til menneskerettighetene på flere måter. Menneskerettigheter har størst muligheter til å bli beskyttet og respektert i et demokrati. Og et demokrati må ha menneskerettigheter. Menneskene er viktig både for demokrati og menneskerettigheter. Demokratiet gir alle menneskene en mulighet til å være med å bestemme.

Drøftings-oppgaver

Winston Churchill uttalte engang "It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried." Hvilke fordeler og ulemper har demokratiet som styringsform?

Les mer

aldrimer22juli.no: Menneskerettskonvensjonen Urfolk i NorgeBarnekonvensjonen

Store norske leksikon: https://snl.no/demokrati

Ung.no: http://www.ung.no/demokrati/1874_Hva_er_demokrati....

Nrk: http://nrksuper.no/super/valg/2013/08/12/demokrati... og http://www.nrk.no/skole/emnedetalj?topic=oid:T2375... og http://www.nrk.no/skole/artikkeldetalj?article=oid...


Bilder:

 • Design fra "Stem og bestem"-kampanjen til Agenda X, ungdomsavdelingen til Antirasistisk senter. Fra www.agendax.no
 • Foto: Lisa Risager/Flickr
 • Foto: Samir Madad. 2016
 • Foto "This is democracy": Charlie Owen/Flickr

Demokrati og menneskerettigheter

Hvor lenge har det funnes demokrati?

Riktig!

Helt riktig!

Det er helt riktig. De første demokratiene fantes i Hellas allerede for 2500 år siden.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det er nok litt unøyaktig. Det kan være lurt å lese litt mer om demokrati.

De Forente Nasjoner (FN)

FN startet opp i 1945, samme år som andre verdenskrig sluttet. 24. oktober regnes som FN-dagen. I mange land feires menneskerettighetene denne dagen.

FN-pakten ble underskrevet i 1945. Det skulle gjøre verden fredeligere. FN hadde i begynnelsen 51 medlemsstater. De svake landene skulle bli sterkere. Norske Trygve Lie var FNs første generalsekretær. Han ble ansatt 2. januar 1946.

Trygve-Lie-taler-til-FN-Foto-UN-Photo-Marcel-Bolomey

Drøftings-oppgaver

Hva er FN?

Visste du at...?

Koreakrigen var den første krigen hvor USA og Sovjetunionen kjempet på hver sin side etter andre verdenskrig. Dette var også starten på den kalde krigen. Koreakrigen på 1950-tallet ble den første krigen ledet av FN.

Trygve Lie sluttet som generalsekretær i 1952 på grunn av Koreakrigen. Dag Hammarskjöld ble ny generalsekretær.

På 1960-tallet var verden fortsatt påvirket av den kalde krigen. Mange land hadde vært kolonialisert. Nå sluttet de å være kolonier og ble istedenfor egne land. USA og Sovjet kjempet om å få de nye landene på sin side. Det kom mange nye medlemsland til FN, som i 1970 hadde 126 medlemsland.

FNs menneskerettighetserklæring ble vedtatt i 1948. Menneskerettskonvensjonene hadde fått nok underskrifter fra FNs medlemsland til å bli folkerettslig bindende i 1976. En konvensjon er en avtale mellom land. At konvensjonene er folkerettslig bindende betyr at alle FNs medlemsland må gjøre det som står i avtalen.

På 1970-tallet begynte FN også å være opptatt av miljø. I 1972 var FNs første miljøkonferanse i Stockholm. Dette fortsatte på 80-tallet, blant annet med Gro Harlem Brundtlands «Verdenskommisjonen for miljø og utvikling» i 1983. Da begynte man også å bruke begrepet Bærekraftig utvikling.

Visste du at...?

Før 1971 var det republikken Kina (nå Taiwan) som var representert som Kina i FN, og ikke folkerepublikken Kina.

Etter at Sovjetunionen ble oppløst var USA den eneste supermakten i verden. FN begynte å bry seg mer om fredsoperasjoner enn den kalde krigen. På 1990-tallet kom det flere medlemsland til FN på grunn av Sovjetunionens oppløsning.

FNs tusenårsmål ble laget i 2000. Hensikten var å begrense fattigdom i verden. Man ble enige om åtte felles mål som skulle innfris innen 2015.

FNs tusenårsmål:

1) halvering av antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom

2) grunnskole for alle

3) fremme likestilling

4) redusere barnedødelighet

5) bedre mødrenes helse

6) stoppe spredning av malaria og HIV/AIDS

7) sikre bærekraftig utvikling

8) bygge et globalt partnerskap for utvikling.

Du kan lese mer om hvordan det gikk med tusenårsmålene her.

Visste du at...?

I 2020 hadde FN 193 medlemsland.

For at et land skal få godkjent fullt medlemsskap i FN må det sende søknad til Sikkerhetsrådet til FN. Taiwan får ikke bli medlem fordi Kina er imot, og Kosovo søker ikke fordi Russland er mot.

Fra 2010 til 2015 har det blitt mer terror, uro og krig i verden. Dette merker også FN. Noen mener at vi ikke trenger FN lenger. De fleste mener at FN er viktigere enn før for å hindre større kriger i verden.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er krigene i Syria og Ukraina vanskelige for FN?

Les mer

aldrimer22juli.no: Barnekonvensjonen, Menneskerettskonvensjonen, Innflytting og utflytting, Nelson Rolihlahla Mandela, Fridtjof Nansen

FN: FNs historie, FNs Bærekraftsmål og tusenårsmål; Status og veien videre og Verdens pågående konflikter

Store norske leksikon: FN

Regjeringen: FN

Youtube

FNs historiske øyeblikk https://www.youtube.com/watch?t=5&v=aH_pRKFYcMI

FNs sikkerhetsråd https://www.youtube.com/watch?t=2&v=GnFvsK5Ksj4

JFK i FN 1962 https://www.youtube.com/watch?t=1&v=WYVPx3x3oCg

Che Guevara i FN 1964 https://www.youtube.com/watch?v=-ekfej_kmHQ

Martin Luther King jr fredsmarsj 1967 https://www.youtube.com/watch?v=bkF6k49_v6Y

Menneskerettighetenes historie https://www.youtube.com/watch?v=nCQWwkERit4

FNs fredsbevarende styrkers historie https://www.youtube.com/watch?v=rqYuRh78-_4

Malala-dagen, 12. juli 2013 https://www.youtube.com/watch?v=ACXrkCWOCto

Emma Watson i FN 2014 (He for she) https://www.youtube.com/watch?t=1&v=p-iFl4qhBsE

Leonardo di Caprio i FN 2014 https://www.youtube.com/watch?t=1&v=ka6_3TJcCkA

Bilder:

 • Trygve Lie blir innsatt som første generalsekretær i FN.
 • Foto: UN Photo/Marcel Bolomey

Demokrati og menneskerettigheter

Hvor mange medlemsland har De forente nasjoner (FN)?

Riktig!

Helt riktig!

Det stemmer. FN har 193 medlemsland (i 2017).

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det er nok ikke helt riktig. Dette temaet bør du lese mer om.

"Barn har rett til å gå på skole, rett til hvile, fritid og lek og rett til å si sin mening i alt som angår det."

Barnekonvensjonen

​Barnekonvensjonen heter egentlig «FNs konvensjon om barnets rettigheter». Denne konvensjonen ble vedtatt i 1989, og begynte å virke i 1990.

En konvensjon er en avtale mellom land. FNs konvensjon om barnets rettigheter ble avtalt fordi FN (Forente nasjoner) mener at barn har behov for spesiell beskyttelse. Konvensjonen gir barn de samme rettighetene, uansett hvem de er og hvor de bor. Konvensjonen sier at barnets beste alltid skal være viktigere enn andre ting. 

Jon Blund viser barnekonvensjonens artikkel 28

Barnekonvensjonen2

Visste du at...?

I Norge har vi et barneombud som skal passe på at barnas rettigheter blir fulgt.

I tillegg til barneombudet finnes det flere organisasjoner som jobber med barns rettigheter. For eksempel Redd Barna og Press, som er Redd Barnas ungdomsorganisasjon.

Barnekonvensjonen begynte å virke 2. september 1990.

En konvensjon er ikke en lov, men en avtale om hvordan man vil at noe skal være. En konvensjon i FN (de forente nasjoner) betyr at landene som er medlemmer i FN er enige om at det som står i avtalen skal gjelde for alle. FN er en organisasjon for alle landene i verden. Organisasjonen skal jobbe for fred i verden og til det beste for alle mennesker.

Da barnekonvensjonen ble satt i kraft i 1990 var det 20 land som hadde godkjent avtalen. At en konvensjon blir satt i kraft betyr at avtalen begynner å gjelde. Før dette hadde noen arbeidet med konvensjonen i flere år. Allerede i 1960 kom FNs erklæring om barns rettigheter. I 2015 var det 195 land som har ratifisert avtalen, mens USA har valgt å reservere seg. Å ratifisere en avtale betyr at et land godtar at avtalen skal gjelde som en slags lov i landet. Å reservere seg betyr at et land ikke vil at enkelte deler av avtalen skal gjelde i det landet.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor trenger barn egne rettigheter?

Ved å underskrive barnekonvensjonen har Norge lovet å gi barna de rettighetene som står i avtalen. Det gjelder selv om det går mot norsk grunnlov. Unntaket er hvis norsk lov faktisk er bedre for barnet, da er det den som gjelder.

Drøftings-oppgaver

Er noen deler av barnekonvensjonen viktigere enn andre deler?

Visste du at...?

Barnekonvensjonen har 54 artikler (punkter), fordelt på tre deler. I tillegg er det to valgfrie tilleggsprotokoller som handler om barn i væpnet konflikt (krig), og salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi. At disse protokollene er valgfrie betyr at det ikke er alle FNs medlemsland som har gitt barn spesielle rettigheter når det gjelder disse områdene.

Den delen av barnekonvensjonen som gjelder barns rettigheter har 41 artikler som hver for seg er en rettighet for barn (del 1). I tillegg har barnekonvensjonen 13 artikler som gjelder landenes ansvar for barn.

Artikkel 1 i barnekonvensjonen er sånn på norsk: «I denne konvensjonen menes med barn ethvert menneske under 18 år, hvis ikke barnet blir myndig tidligere etter den lovgivning som gjelder for barnet.» Det betyr at alle som er under 18 år skal regnes som barn. De neste 40 artiklene fra del 1 av barnekonvensjonen er rettigheter som rett til å bli hørt, rett til å ikke bli diskriminert, rett til skolegang osv. Den siste artikkelen som gjelder barnets rettigheter i barnekonvensjonen (artikkel 42) handler om at landet skal fortelle barn (og voksne) at barna har disse rettighetene. Artikkel 42 er sånn på norsk: «Partene forplikter seg, gjennom egnede og aktive tiltak, til å gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent både for voksne og barn.»

Drøftings-oppgaver

Finn noen viktige rettigheter barn har i Norge.

Les mer

aldrimer22juli.no: De Forente Nasjoner (FN)Menneskerettskonvensjonen

FN: http://www.fn.no/Bibliotek/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-konvensjon-om-barnets-rettigheter-Barnekonvensjonen

Redd barna: http://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barns-rettigheter/barnekonvensjonen-i-kortversjon

Barneombudet: http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonve...


Bilder: 

 • Dipa og Laboni, 10 og 12 år. Unique child learning center, Mirma-Dhaka, Bangladesh. Foto: GMR Akash/Unesco.org
 • Plakat av barnekonvensjonen. Design: Lucas design og illustrasjon

Demokrati og menneskerettigheter

Når ble konvensjonen om barns rettigheter (Barnekonvensjonen) avtalt?

Riktig!

Helt riktig!

Det stemmer. FNs konvensjon om barns rettigheter (Barnekonvensjonen) ble avtalt i 1989. Den ble ratifisert av mange land i 1990. Norge ratifiserte avtalen i 1991, og USA har ennå ikke ratifisert den. Å ratifisere betyr at avtalen skal gjelde som en lov i landet.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det er nok ikke helt riktig, selv om årstallet er viktig for barns rettigheter.

FNs menneskerettighetserklæring har regler som alle landene skal følge for menneskene i landet.

Menneskerettskonvensjonen

Den europeiske menneskerettskonvensjon ble vedtatt 4. November 1950. Konvensjonen skal beskytte menneskerettighetene og menneskets grunnleggende friheter.

En konvensjon er en avtale mellom land. Menneskerettskonvensjonene handler om mange forskjellige ting. For eksempel retten til ytringsfrihet, forbud mot tortur og og forbud mot diskriminering. Konvensjonen handler om omtrent det samme som FNs menneskerettserklæring fra 1948, med rettigheter som skulle gjelde alle mennesker over hele verden.

Visste du at...?

En konvensjon er en avtale mellom land. Avtalen handler hvordan landene skal oppføre seg.

Den europeiske menneskerettskonvensjonen brukes av 47 europeiske land.

Alle mennesker i disse landene kan klage til den europeiske menneskerettighetsdomstolen hvis de mener at landet har brutt reglene.

Et land kan bli dømt hvis de bryter menneskerettskonvensjonen, og må rette opp igjen feilen som har blitt gjort. For eksempel har Finland blitt dømt for å ikke la et foreldrepar kalle barnet sitt det navnet de ville ha. Georgia ble dømt til å slippe fri en fange som ikke hadde fått noen dom.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor må vi ha menneskerettigheter?

Dbp 1978 979 Menschenrechte

Visste du at...?

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter (menneskerettighetserklæringen) ble underskrevet i 1945.

Den europeiske menneskerettskonvensjonen er en avtale om menneskerettighetene. Avtalen kom i 1950 for å beskytte menneskerettighetene.

I november 2015 valgte Frankrike å sette deler av menneskerettskonvensjonen til side. Det betyr at landet bestemte at reglene plutselig ikke skal gjelde.

Når man kanskje mest av alt trenger menneskerettighetene er de gangene de som bestemmer sier at man ikke skal bry seg om menneskerettighetene.

FNs menneskerettighetserklæring skulle være felles regler for alle land. Menneskerettighetserklæringen har fått kritikk for å være laget av vestlige land uten å bry seg om kulturer og samfunn over hele verden. Det er også mange land som velger å ikke bry seg om dommer i menneskerettsdomstolen. En annen kritikk har vært at den kanskje ikke virker så godt som man skulle ønske.

Menneskerettskonvensjonen har også betydning for situasjonen for flyktninger. I 2014 kom det en dom i menneskerettighetsdomstolen som sa at det er mot menneskerettighetene å sende flyktninger tilbake til Italia. Dette gjorde at Norge måtte slutte å gjøre det. 

Drøftings-oppgaver

Hvorfor trenger man en europeisk menneskerettskonvensjon når man har FNs menneskerettserklæring?

Regnbueflagg 19019453528 1

Les mer

aldrimer22juli: De Forente Nasjoner (FN)BarnekonvensjonenUrfolk

Store norske leksikon: https://snl.no/Den_europeiske_...

FN: http://www.fn.no/FN-informasjo...

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/...

Bilder: 

 • Forsidebilde: "Menneskerettsparken" i Niederösterreich, Østerrike. Foto: Hans Steiger/Wikimedia 
 • Jubileumsfrimerke til menneskerettskonvensjonen 25 år. Kilde: NobbiP/Wikimedia 
 • Oslo Pride 2015. Foto: GGAADD/Wikimedia 


Demokrati og menneskerettigheter

Hvilken erklæring kommer Menneskerettskonvensjonen fra?

Riktig!

Helt riktig!

Det er helt riktig. Menneskerettskonvensjonen er basert på menneskerettighetserklæringen som ble skrevet i 1948.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Ikke helt riktig. Les mer om menneskerettskonvensjonen og menneskerettigheter.

Riktig!

Supert!

Du klarte av spørsmål

Ditt resultat har blitt sendt!

Tilbake til temaet