flip it

Lær av historien

Historien gjentar seg. Det vil si, strengt tatt gjør den ikke det. Men det skjer stadig vekk ting som minner om andre ting som har skjedd tidligere. For å unngå at vi som mennesker gjør de samme feilene om og om igjen er det viktig å ta lærdom av feilene mennesker har gjort før oss.

Lær av historien

Historien gjentar seg. Det vil si, strengt tatt gjør den ikke det. Men det skjer stadig vekk ting som minner om andre ting som har skjedd tidligere. For å unngå at vi som mennesker gjør de samme feilene om og om igjen er det viktig å ta lærdom av feilene mennesker har gjort før oss.

Fra overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen:

Samene i Norge har ifølge ILO-konvensjonen status som urfolk. Grunnloven fastsetter at staten skal legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv, noe som følges opp i opplæringsloven.

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

Alle former for diskriminering skal motarbeidast.

1. Opplæringens verdigrunnlag

1.1 Menneskeverdet

Likeverd og likestilling er verdier som er kjempet fram gjennom historien, og som fortsatt må ivaretas og forsterkes. Skolen skal formidle kunnskap og fremme holdninger som sikrer disse verdiene. Alle elever skal behandles likeverdig, og ingen elever skal utsettes for diskriminering.

1.2 Identitet og kulturelt mangfold

Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Innsikt i vår historie og kultur er viktig for utvikling av elevenes identitet og skaper tilhørighet til samfunnet. Den samiske kulturarven er en del av kulturarven i Norge. Vår felles kulturarv har utviklet seg gjennom historien og skal forvaltes av nålevende og kommende generasjoner.

1.6 Demokrati og medvirkning

Et demokratisk samfunn hviler på at hele befolkningen har like rettigheter og muligheter til å delta i beslutningsprosesser. Vern av mindretallet er et avgjørende prinsipp i en demokratisk rettsstat og et demokratisk samfunn. Et demokratisk samfunn verner også om urfolk og minoriteter.

2. Prinsipper for læring, utvikling og danning

2.1 Sosial læring og utvikling

Respektløse og hatefulle ytringer skal ikke aksepteres i skolen.

2.5.2 Demokrati og medborgerskap

De skal forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets rett og mindretallets rettigheter. De skal øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet. Gjennom arbeidet med temaet skal elevene lære hvorfor demokratiet ikke kan tas for gitt, og at det må utvikles og vedlikeholdes.


Fra læreplan i samfunnskunnskap

Samfunnskunnskap skal bidra til at elevane blir aktive medborgarar som vidareutviklar kompetansen sin om grunnleggjande demokratiske verdiar som medråderett, likestilling, ytringsfridom og respekt for menneskerettane.

Demokrati og medborgarskap

Gjennom faget skal elevane kunne identifisere område der menneskeverdet blir utfordra, til dømes i samband med menneskehandel og undertrykking. I tillegg skal faget gi dei kunnskap om nasjonale og internasjonale institusjonar og avtalar, inkludert kva internasjonale konvensjonar har å seie for rettigheiter til urfolk. Forståing om samanhengane mellom rettane og pliktene til individet, slik at dei kan bli aktive medborgarar, inngår også i dette.

  Forslag til oppgaver

 • Dette er vel det dystreste temaet vi har med her. Den viktigste oppgaven må være å finne ut hvordan vi kan bruke kunnskapen vi sitter med til å forhindre at noe lignende skal skje igjen.

 • For fordypning i temaer knyttet til holocaust i Norge anbefales siden Da byen ble stille, et prosjekt om jødene i Tromsø: http://dabyenblestille.no/ Til prosjektet finnes både film, web-tv og bok.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • Samfunnskunnskap: • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn

 • Samfunnskunnskap: • gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt

 • Samfunnskunnskap: • vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen

 • Norsk: • gjøre rede for utbredelsen av de samiske språkene i Norge, fornorskingspolitikken og de språklige rettighetene samer har som urfolk

 • Engelsk: • beskrive sentrale trekk ved framveksten av engelsk som verdensspråk

 • Engelsk: • utforske og reflektere over mangfold og samfunnsforhold i den engelskspråklige verden ut fra historiske sammenhenger

 • Historieforståelse og metoder: utforske ulike korte historiske framstillinger av en og samme hendelse, og diskutere forfatternes valg av innfallsvinkel og spørsmålsstilling

 • Historieforståelse og metoder: drøfte hvordan historie er blitt brukt og brukes i politiske sammenhenger

Videoforslag til undervisningen

 • Filmen fra det kjente eksperimentet "Bølgen" hvor en lærer bestemte seg for å lære elevene hvordan tyske borgere falt for fascismen.

 • Trailer for filmen "The Stanford Prison Experiment".

 • Første episode av web-tvserien Da byen ble stille. Episoden handler om familien Shotland i Tromsø.

Sist oppdatert: 13/10/2020 11:03