flip it

Lær av historien

Historien gjentar seg. Det vil si, den gjør egentlig ikke det. Men det skjer ofte ting som minner om andre ting som har skjedd tidligere. For å unngå at vi som mennesker gjør de samme feilene om og om igjen er det viktig at vi lærer av feilene mennesker har gjort før oss.

Lær av historien

Historien gjentar seg. Det vil si, strengt tatt gjør den ikke det. Men det skjer stadig vekk ting som minner om andre ting som har skjedd tidligere. For å unngå at vi som mennesker gjør de samme feilene om og om igjen er det viktig å ta lærdom av feilene mennesker har gjort før oss.

Fra overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen:

Samene i Norge har ifølge ILO-konvensjonen status som urfolk. Grunnloven fastsetter at staten skal legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv, noe som følges opp i opplæringsloven.

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

Alle former for diskriminering skal motarbeidast.

1. Opplæringens verdigrunnlag

1.1 Menneskeverdet

Likeverd og likestilling er verdier som er kjempet fram gjennom historien, og som fortsatt må ivaretas og forsterkes. Skolen skal formidle kunnskap og fremme holdninger som sikrer disse verdiene. Alle elever skal behandles likeverdig, og ingen elever skal utsettes for diskriminering.

1.2 Identitet og kulturelt mangfold

Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Innsikt i vår historie og kultur er viktig for utvikling av elevenes identitet og skaper tilhørighet til samfunnet. Den samiske kulturarven er en del av kulturarven i Norge. Vår felles kulturarv har utviklet seg gjennom historien og skal forvaltes av nålevende og kommende generasjoner.

1.6 Demokrati og medvirkning

Et demokratisk samfunn hviler på at hele befolkningen har like rettigheter og muligheter til å delta i beslutningsprosesser. Vern av mindretallet er et avgjørende prinsipp i en demokratisk rettsstat og et demokratisk samfunn. Et demokratisk samfunn verner også om urfolk og minoriteter.

2. Prinsipper for læring, utvikling og danning

2.1 Sosial læring og utvikling

Respektløse og hatefulle ytringer skal ikke aksepteres i skolen.

2.5.2 Demokrati og medborgerskap

De skal forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets rett og mindretallets rettigheter. De skal øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet. Gjennom arbeidet med temaet skal elevene lære hvorfor demokratiet ikke kan tas for gitt, og at det må utvikles og vedlikeholdes.


Fra læreplan i samfunnsfag

Samfunnsfaget skal bidra til engasjement, kritisk tenking, skaparglede og utforskartrong og byggje opp under haldningar og verdiar som toleranse, likeverd og respekt. Gjennom samfunnsfaglege tenkjemåtar og metodar skal elevane utvikle eit aktivt medborgarskap bygd på medvit om demokrati, miljø, menneskerettar, likestilling og verdien av mangfald.

Undring og utforsking

I tillegg skal elevane kunne innhente og bruke informasjon frå ulike typar historiske, geografiske og samfunnskunnskaplege kjelder for å kaste lys over forhold i ulike samfunn, til ulike tider, og i sitt eige liv.

Samfunnskritisk tenking og samanhengar

Elevane skal analysere korleis makt og maktrelasjonar har verka og verkar inn på ulike forhold i samfunnet.

Demokratiforståing og deltaking

Elevane skal få innsikt i forskjellar mellom land når det gjeld styresett og ivaretaking av menneskerettar og minoritetar, og dei skal sjå korleis forskjellar har hatt og har innverknad på folks liv og høve til å medverke.

Folkehelse og livsmeistring

Faget skal òg bidra til å skape forståing, respekt og toleranse for mangfald og andre sine verdiar og livsval, og gi perspektiv på kva eit godt liv kan vere. Gjennom faget skal elevane kunne identifisere område der menneskeverdet blir utfordra, til dømes i samband med menneskehandel og slaveri i vår tid, og peike på tiltak for å verne om dei grunnleggjande behova menneske har.

Demokrati og medborgarskap

Samfunnsfag skal bidra til at elevane kan delta i og vidareutvikle demokratiet og førebyggje ekstreme haldningar, ekstreme handlingar og terrorisme. Kunnskap om terrorhandlinga i Noreg 22. juli 2011 skal inngå i opplæringa om dette.

Å kunne lese

Å kunne lese i samfunnsfag inneber å utforske, tolke og reflektere kritisk over ulike historiske, geografiske og samfunnskunnskaplege kjelder. Vidare inneber det å finne informasjon og bevisst velje og velje bort ulike kjelder. Å lese inneberer å reflektere over korleis ståstad og perspektiv påverkar ulike kjelder, kjenne att argumentasjon og å skilje mellom meiningar, fakta og påstandar


  Forslag til oppgaver

 • Dette er vel det dystreste temaet vi har med her. Den viktigste oppgaven må være å finne ut hvordan vi kan bruke kunnskapen vi sitter med til å forhindre at noe lignende skal skje igjen.

 • På den enkelte artikkel ligger det fordypningsspørsmål som egner seg til debatt i klasserommet. Den største utfordringen ligger i å få til en refleksjon over hvordan man kan lære av historien. La elevene jobbe i grupper, eller debatter i plenum.

 • Et forslag til gruppearbeid er å se for seg scenarier med løsninger på vanskelige situasjoner basert på historiske hendelser. En variant er forslag til god løsning, dårlig løsning og realistisk løsning av en pågående konflikt, med utgangspunkt i historien.

 • For fordypning i temaer knyttet til holocaust i Norge anbefales siden Da byen ble stille, et prosjekt om jødene i Tromsø: http://dabyenblestille.no/ Til prosjektet finnes både film, web-tv og bok.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • Samfunnsfag: • drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering

 • Samfunnsfag: • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land

 • Samfunnsfag: • utforske hovudtrekk ved historia til samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg og presentere rettar samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg har i dag

 • Samfunnsfag: • beskrive sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresett

 • KRLE: • gjøre rede for historien til kristendom og andre religioner og livssyn i Norge, inkludert samers og nasjonale minoriteters religions- og livssynshistorie

 • KRLE: • gjøre rede for hva menneskerettighetene innebærer for ytringsfrihet, religionsfrihet og religiøse minoriteters situasjon i Norge

 • Historie: • gjere greie for korleis dei nordiske statane og Russland trekte grensene på Nordkalotten mellom seg fram til første halvdelen av 1800-talet, og korleis dette påverka kulturen og levekåra til samane og forholdet samane hadde til statane

 • Historie: • gjere greie for nasjonale minoritetar som finst i Noreg, og beskrive hovudtrekk ved rettane, historia og levekåra til dei nasjonale minoritetane

 • Historie: • framstille oppdagingsreiser europearar gjorde, skildre kulturmøte og samtale om korleis dette kunne opplevast

 • Geografi: • registrere flyktningstraumar, forklare kvifor somme rømmer frå heimlandet sitt, og drøfte korleis det kan vere å kome til eit framandt land som flyktning

 • Filosofi og etikk: • samtale om etniske, religiøse og livssynsmessige minoriteter i Norge og reflektere over utfordringer knyttet til det flerkulturelle samfunnet

Videoforslag til undervisningen

 • Filmen fra det kjente eksperimentet "Bølgen" hvor en lærer bestemte seg for å lære elevene hvordan tyske borgere falt for fascismen.

 • Trailer for filmen "The Stanford Prison Experiment".

 • Første episode av web-tvserien Da byen ble stille. Episoden handler om familien Shotland i Tromsø.

Sist oppdatert: 13/10/2020 11:03