flip it

Urfolk har gjerne en annen historisk bakgrunn enn majoritetsbefolkningen i samfunnet de er en del av.

Urfolk

Noen mennesker er urfolk. Det vil si at de regnes som urbefolkning eller opprinnelig befolkning i et område som er blitt erobret og kolonisert av andre folk.

Ordet urfolk erstatter ord som «innfødte», «primitive» og «naturfolk», fordi de kan virke støtende og diskriminerende. Tilsvarende engelske ord, som indigenous, native og aborigine, har blitt brukt lenge.

939Px Indijanac 2

Visste du at...?

Byene med flest urfolk i verden er: Auckland på New Zealand, Winnipeg i Canada og Lima og Cuzco i Peru

Urfolk er folkegrupper som ofte har bodd lenger i et land enn majoritetsbefolkningen.

Majoritetsbefolkningen er de folkegruppene det er flest av i et land. Majoritet betyr flertall. I Norge er majoritetsbefolkningen nordmenn.

Minoritetsbefolkningen er de folkegruppene som det ikke er flest av i et land. Minoritet betyr mindretall. I Norge er minoritetsbefolkningen for eksempel samer, jøder, kvener, rom, romani, skogfinner, innvandrere, asylsøkere osv.

Rundt i verden finnes det grupper av folk som har bodd i et område i tusenvis av år. Andre folk har flyttet inn på de samme områdene senere. Omtrent 360 millioner mennesker i 70 land kan regnes som urfolk.

Forskjellige land har ikke helt like regler for hva som er urfolk. FN har bestemt noen få ting som er felles. En viktig ting er at urfolk må ha bodd i et område før landet fikk de grensene det har nå. Norge følger denne regelen:

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er det viktig for et folk å få kalle seg urfolk?

Visste du at...?

Av de ca 6700 språkene i verden er 4000 urfolksspråk.

I regnskogen i Amazonas bor det 400 ulike urfolk.

I mange land bor over 50 % av urbefolkningen i byene. De siste tretti årene har mange flyttet fra landet til byene. Ofte er det fordi de som bestemmer i landet diskriminerer folk i urfolksområder.

Urfolk eller nasjonal minoritet?

Folkegrupper som har kommet til et land etter majoritetsbefolkningen regnes ikke som urfolk. Noen kan for eksempel regnes som nasjonale minoriteter. I Norge er det bare samer som regnes som urfolk. Jøder, kvener, skogfinner, rom og romani regnes i Norge som nasjonale minoriteter.

Urfolk har ofte en bakgrunn enn majoritetsbefolkningen. Urfolk er ofte opptatt av å bevare sin kultur. Ofte har de en gang mistet rettigheter. Det er ikke sånn at urfolk ha bodd i et område før majoritetsbefolkningen, men de må ha bodd der før grensene til landet ble bestemt.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er det så vanskelig å bli helt enige om reglene for hva urfolk er?

Samisk-flagg

Visste du at...?

Det er fortsatt rundt 100 nesten ukjente urfolksstammer i verden.

Dette er folkegrupper som lever uten kontakt med resten av verden.

De fleste av dem bor i Sør-Amerika, sentral-Afrika og Ny-Guinea.

Blant urfolk er inuitter, eskimoer, "indianere"/amerikansk urbefolkning, samer, australsk urbefolkning, maorier, pygmeer, san-folk, beduiner, nomader og russiske og asiatiske minoriteter og stammefolk. Vanligvis er urfolk i mindretall i et land. Inuittene på Grønland og indianere i Bolivia og Guatemala er i flertall.

Drøftings-oppgaver

I noen land er flertallet av befolkningen urfolk. Hva er grunnen til at de allikevel er urfolk?

Visste du at...

FN er De forente nasjoner (UN – United Nations).

ILO er International Labour Organization. FNs internasjonale organisasjon for arbeideres rettigheter.

I hele verden er det over 250 millioner mennesker som er urfolk. FN tror at omtrent 6% av verdens folk (mellom 300 og 500 millioner mennesker) er urfolk.

Forum for urfolksaker startet i FN i 2002, og FNs Generalforsamling valgte et internasjonalt tiår for verdens urbefolkninger (1995–2004). Etter det fulgte en ny tiårsperiode (2005–15).

Siden 1980-tallet har FN jobbet mye med urfolk. Dette arbeidet har vært nyttig. Mange urfolk har blitt urettferdig behandlet av de som bestemmer. Noen opplever fortsatt dette. Urfolkene har begynt å forsvare seg ved å organisere seg, og mange andre har begynt å skjønne hvorfor det er viktig å ta vare på urfolk.

For ganske mange urfolk har det blitt bedre. Noen har fått det bedre i sine land. De kan for eksempel ha rett til å bruke landområder, og rett til beskyttelse av språk, kultur og historie.

Selv om noen har opplevd forbedringer, er det fortsatt langt igjen. Hvert år er det hundrevis av lovbrudd, vold, diskriminering og undertrykkelse mot urfolk. Noen opplever fortsatt å bli utsatt for massedrap, forsvinninger og tortur. Noen ganger bare fordi myndighetene ønsker seg de landområdene som urbefolkningen bor i.


Verden og internasjonale forhold

Hva er urfolk?

Riktig!

Helt riktig!

Det stemmer. Urfolk regnes som den opprinnelige befolkningen i et land. Det finnes ingen definisjon som alle land er enige om, men befolkningen må ha bodd veldig lenge i et område.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det er ikke helt riktigt. Dessverre. Les mer her, eller finn andre steder å lese om hva urfolk er.

Urfolk (på norsk) brukes i stedet for ord som kan virke støtende og diskriminerende.

Urfolk i engelskspråklige land

Urfolk er det norske ordet for ulike grupper mennesker som har bodd i landene de bor i før andre folk bodde der.

Flere av de landene hvor man snakker engelsk har en ting til felles – det fantes mennesker der før landene ble engelskspråklige. Noen av disse menneskene er urfolk. Det vil si at de er urbefolkning. De regnes som den første befolkningen i områder som andre senere har erobret.

Bering Strait Eskimo carved ivory pipe-detail-early 1800s-Peabody Museum

Visste du at...?

Det britiske imperiet var det største i verdenshistorien. Storbritannia var verdens mektigste land på 1700- og 1800-tallet.

Landet erobret store landområder utenfor Storbritannia. Til sammen var Storbritannia ca 35 % av verdens landområder.

Etter andre verdenskrig ble mange av disse områdene egne land.

På engelsk brukes ulike ord som indigenous, native og aborigine om urfolk. På engelsk har ordene blitt brukt lenge. Blant urfolkene i engelskspråklige land er for eksempel den australske urbefolkninga (aboriginer/First Australians), urbefolkninga på New Zealand (maorier), den sør- og nordamerikanske urbefolkninga (indianere/amerikansk urbefolkning), og urbefolkninga i Alaska, Canada og Grønland (inuitter). Det finnes også mindre grupper av urbefolkning blant annet i India, på Filippinene, og på Stillehavsøyene.

Mesa Verde

Visste du at...?

Urfolk i Norge er samer

Urfolk i Canada er inuitter, mestiser og "indianere". De blir ofte kalt "People of the first nation".

I USA kaller man urbefolkningen "Native Americans".

I Australia og Oceania er aboriginere urfolk. De blir ofte kalt "First Australians". Ordet kommer fra "ab origin", som betyr "fra begynnelsen".

Urfolk i Amerika

Urfolk i Amerika er de som bodde i Nord- og Sør-Amerika før Nord-Amerika ble erobret av europeere. Det engelske ordet «Indians» skyldes en misforståelse da Colombus i 1492 trodde han hadde funnet sjøveien til India. Derfor bruker man på engelsk «Native Americans» istedenfor indianer. På norsk sier man nå heller "amerikansk urbefolkning".

Inuitter er urbefolkning som lever på Grønland (Danmark), i Alaska (USA) og Canada. Ordet «inuit» er grønlandsk og betyr «menneskene». Entallsformen er inuk. Dette ordet brukes i Canada. I Alaska brukes ordet «eskimo». I USA er det vanlig å kalle urbefolkningen «indigenous people». I Canada brukes «people of the first nations». Et problem med «people of the first nations» er at det ikke skiller mellom amerikansk urbefolkning og inuitter. Begge deler regnes som urfolk i Nord- og Sør-Amerika.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor har så mange engelskspråklige land stor urbefolkning?

669px-Aborigines-Regionen

Visste du at...?

I mange land som hadde britisk eller europeisk herredømme var det vanlig å gi folkene som bodde der engelske navn i stedet for eller i tillegg til sitt opprinnelige navn.

Australske aboriginere fikk ofte bare kallenavn som "Little Jack", "Old Mary" eller "Billy boy" når de skulle registreres.

Urfolk i Australia

Urfolk i Australia (ofte kalt aboriginer i Norge) er urbefolkningen som fantes før engelskmennene kom til Australia på 1700-tallet. Ordet aborigin kommer fra det latinske uttrykket ab origine. Ab origine betyr «fra begynnelsen». På engelsk brukes «aborigine» ofte som ord for urfolk. Vanligvis i Australia og Oceania, men også i Nord-Amerika. I Australia brukes helst «first australians» om urbefolkningen.

Drøftings-oppgaver

Hvordan ville du synes det var om noen erobret Norge og ga deg et annet navn enn det du har?

Les mer

aldrimer22juli.no: Urfolk, Urfolk i Norge

Store norske leksikon: https://snl.no/urbefolkning

Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Urfolk

Australske myndigheter: http://www.nma.gov.au/history/aboriginal-torres-strait-islander-cultures-histories


Bilder:

 • Pipedetalj i elfeben, eskimoer fra Beringsstredet. Tidlig 1800. Foto: Daderot/Wikimedia 2012
 • Mesa Verde, Colorado. Gammel urfolksbesetning. Elaine fra Sheffield, England 2005
 • Kart over aboriginer-regionene i Australia. Foto: NordNordWest

Verden og internasjonale forhold

Hva kalles den største gruppa av urfolk i Canada?

Riktig!

Helt riktig!

Helt riktig! Den største gruppa av urfolk i Canada kalles ofte people of the first nations. Andre store grupper er mestiser og inuitter.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det er nok ikke helt nøyaktig. Les litt mer om urfolk i engelskspråklige land.

Urfolk (på norsk) brukes i stedet for ord som kan virke støtende og diskriminerende.

Urfolk i engelskspråklige land

Urfolk er det norske ordet for ulike grupper mennesker som har bodd i landene de bor i før andre folk bodde der.

Flere av de landene hvor man snakker engelsk har en ting til felles – det fantes mennesker der før landene ble engelskspråklige. Noen av disse menneskene er urfolk. Det vil si at de er urbefolkning. De regnes som den første befolkningen i områder som andre senere har erobret.

Bering Strait Eskimo carved ivory pipe-detail-early 1800s-Peabody Museum

Visste du at...?

Det britiske imperiet var det største i verdenshistorien. Storbritannia var verdens mektigste land på 1700- og 1800-tallet.

Landet erobret store landområder utenfor Storbritannia. Til sammen var Storbritannia ca 35 % av verdens landområder.

Etter andre verdenskrig ble mange av disse områdene egne land.

På engelsk brukes ulike ord som indigenous, native og aborigine om urfolk. På engelsk har ordene blitt brukt lenge. Blant urfolkene i engelskspråklige land er for eksempel den australske urbefolkninga (aboriginer/First Australians), urbefolkninga på New Zealand (maorier), den sør- og nordamerikanske urbefolkninga (indianere/amerikansk urbefolkning), og urbefolkninga i Alaska, Canada og Grønland (inuitter). Det finnes også mindre grupper av urbefolkning blant annet i India, på Filippinene, og på Stillehavsøyene.

Mesa Verde

Visste du at...?

Urfolk i Norge er samer

Urfolk i Canada er inuitter, mestiser og "indianere". De blir ofte kalt "People of the first nation".

I USA kaller man urbefolkningen "Native Americans".

I Australia og Oceania er aboriginere urfolk. De blir ofte kalt "First Australians". Ordet kommer fra "ab origin", som betyr "fra begynnelsen".

Urfolk i Amerika

Urfolk i Amerika er de som bodde i Nord- og Sør-Amerika før Nord-Amerika ble erobret av europeere. Det engelske ordet «Indians» skyldes en misforståelse da Colombus i 1492 trodde han hadde funnet sjøveien til India. Derfor bruker man på engelsk «Native Americans» istedenfor indianer. På norsk sier man nå heller "amerikansk urbefolkning".

Inuitter er urbefolkning som lever på Grønland (Danmark), i Alaska (USA) og Canada. Ordet «inuit» er grønlandsk og betyr «menneskene». Entallsformen er inuk. Dette ordet brukes i Canada. I Alaska brukes ordet «eskimo». I USA er det vanlig å kalle urbefolkningen «indigenous people». I Canada brukes «people of the first nations». Et problem med «people of the first nations» er at det ikke skiller mellom amerikansk urbefolkning og inuitter. Begge deler regnes som urfolk i Nord- og Sør-Amerika.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor har så mange engelskspråklige land stor urbefolkning?

669px-Aborigines-Regionen

Visste du at...?

I mange land som hadde britisk eller europeisk herredømme var det vanlig å gi folkene som bodde der engelske navn i stedet for eller i tillegg til sitt opprinnelige navn.

Australske aboriginere fikk ofte bare kallenavn som "Little Jack", "Old Mary" eller "Billy boy" når de skulle registreres.

Urfolk i Australia

Urfolk i Australia (ofte kalt aboriginer i Norge) er urbefolkningen som fantes før engelskmennene kom til Australia på 1700-tallet. Ordet aborigin kommer fra det latinske uttrykket ab origine. Ab origine betyr «fra begynnelsen». På engelsk brukes «aborigine» ofte som ord for urfolk. Vanligvis i Australia og Oceania, men også i Nord-Amerika. I Australia brukes helst «first australians» om urbefolkningen.

Drøftings-oppgaver

Hvordan ville du synes det var om noen erobret Norge og ga deg et annet navn enn det du har?

Les mer

aldrimer22juli.no: Urfolk, Urfolk i Norge

Store norske leksikon: https://snl.no/urbefolkning

Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Urfolk

Australske myndigheter: http://www.nma.gov.au/history/aboriginal-torres-strait-islander-cultures-histories


Bilder:

 • Pipedetalj i elfeben, eskimoer fra Beringsstredet. Tidlig 1800. Foto: Daderot/Wikimedia 2012
 • Mesa Verde, Colorado. Gammel urfolksbesetning. Elaine fra Sheffield, England 2005
 • Kart over aboriginer-regionene i Australia. Foto: NordNordWest

Verden og internasjonale forhold

Hva var en av de viktigste grunnene til at tallet på urfolk gikk drastisk ned da europeerne kom til det som nå er USA?

Riktig!

Helt riktig!

Helt riktig. De døde også i kriger mot europeerne, underernæring og utmattelse.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Ikke helt riktig. Men ikke vær lei deg, les heller mer om da europeerne kom til Amerika.

"Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse."

Innflytting og utflytting

Det har alltid vært vanlig at mennesker har flyttet på seg til nye områder, det vil si "migrert".

Selv om vi ofte sier at vi lever i en globalisert verden, er det ikke mange som har flyttet over landegrensene. Å flytte fra et land til et annet kalles migrasjon. I 2011 var det 216 millioner migranter, ca. 3,2% av verdens befolkning. (Tall fra Verdensbanken.)

Det er mange grunner til at folk flytter mellom ulike land og ulike verdensdeler. Noen vil ha utdannelse eller arbeid. Noen har blitt forelsket i en person fra et annet land. Noen flykter fra krig og forfølgelse. De fleste som flytter seg over landegrenser flytter for å jobbe. Det kalles arbeidsmigrasjon eller arbeidsinnvandring. Bare noen få (mindre enn 10 %) av dem som migrerer, er flyktninger.

Utvandrere 1902 Gustav Wentzel

Visste du at...?

Migrasjon betyr flytting over landegrenser. Immigrere er å flytte TIL et land, emigrere er å flytte FRA et land. Immigrasjon kalles også innvandring. Emigrasjon også kalles utvandring.

Den store utvandringen fra Skandinavia til Amerika startet i 1825. Da dro et skip fra Stavanger til USA med 52 kvekere. Kvekere er et kirkesamfunn.

Ca 800 000 nordmenn dro til USA på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. 4,6 millioner amerikanere sa at de hadde norsk opphav ved folketellingen i 2010.

USA har oppstått fordi mange mennesker migrerte i nokså moderne tid.

Norske utvandrere til USA

En del av den amerikanske befolkningen er etterkommere av nordmenn. Mange utvandret fra Norge, og innvandret til USA, i annen halvdel av 1800-tallet og første del av 1900-tallet. 800 000 nordmenn utvandret på denne tiden, nesten alle til USA. Det er mange flere amerikanere som sier de har norske forfedre enn forfedre fra andre skandinaviske land. 4,6 millioner sier de har norske forfedre. Det er nesten like mange som det bor i Norge.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor emigrerte så mange nordmenn til USA ved forrige århundreskifte?

Har du selv eller noen du kjenner slekt i USA? Vet du hvorfor de flyttet?

Ssb Innvandring

Visste du at...?

Norge har innvandrere fra 221 land. FN har derimot bare 193 medlemsland.

13,8% av den norske befolkningen er innvandrere, mens 3% er norskfødte med innvandrerforeldre (2017).

55% av innvandrerne i Norge er fra andre europeiske land.

Innvandrere i Norge

Norge har innvandrere fra 221 land (21. juli 2017). 55 prosent av innvandrerne kommer fra andre europeiske land. 28% er fra Asia og 12% er fra Afrika. 13,8% av den norske befolkningen er innvandrere, mens 3% er født i Norge og har innvandrerforeldre. De kommer flere fra Polen enn fra noe annet land. Så kommer Litauen, Sverige, Somalia, Tyskland, Irak, Danmark, Filippinene, Pakistan, Eritrea, Thailand, Russland, Iran, Vietnam, Tyrkia.

Visste du at...?

Tyskland er det EU-landet som tar i mot flest innvandrere.

I 2012 var Sveits og Norge de to vestlige landene som tok i mot flest innvandrere i forhold til antall innbyggere.

FN regner en person som migrant hvis hun eller han har bodd minst ett år i et annet land enn de er født i.

Mange innvandrere i Europa kommer fra et annet europeisk land.

Loven

Migrasjon kontrolleres, og det er ofte lover som sier noe om hvem som har lov til å migrere hvor. Loven sier også noe om av hvilke grunner man kan flytte fra et land til et annet. Mange får ikke lov til å migrere selv om de har gode grunner.

For eksempel har mennesker som flykter fra krig og forfølgelse lov til å migrere. I menneskerettighetene står det at alle har "rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse". Flyktninger har også rett til beskyttelse i tilfluktslandet. Likevel kan det være vanskelig for flyktninger å komme seg til et trygt land, siden de ikke har rett til å reise dit. De har med andre ord sterke rettigheter hvis de kommer fram til et trygt land, men ingen rett til å komme dit.

E16 Border Imag0789

Visste du at...?

Den største innvandrergruppen til Norge er arbeidsinnvandrere fra Polen.

Nest størst er Litauen og Sverige.

Innvandrere og de som er født i Norge med innvandrerforeldre er i gjennomsnitt mye yngre enn hele befolkningen.

Noen grupper har vært i Norge lenge, noen har vært her kort. For eksempel har de med bakgrunn fra Pakistan vært her lenge, mens innvandrergruppene fra Polen har vært her kort.

Et annet eksempel er familiegjenforening. Mor og far og barn som har blitt skilt mens de migrerer kan for eksempel befinne seg i forskjellige land. Når noen har kommet til et trygt sted kan de prøve å gjenforenes med familien. I Norge er det regler for familiegjenforening. Kravene er ikke like for alle; for eksempel kan det være lettere for en norsk statsborger enn for en person som har oppholdstillatelse i Norge. Hvis man er norsk statsborger betyr det at man skal regnes som helt norsk. Hvis man har oppholdstillatelse betyrdet at man har lov til å være i Norge, men at man ikke er helt norsk. De som bor i Norge, må kunne forsørge familiemedlemmet/familiemedlemmene som de vil skal komme. Det betyr at de må ha nok penger.

Det er strenge regler også for folk som søker arbeid i Norge. Mens arbeidssøkere fra såkalte EØS-land kan søke arbeid nokså lett i Norge, er det mye strengere for personer som kommer fra andre deler av verden.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er det ulike regler for familiegjenforening?

Les mer

aldrimer22juli.no: Asylsøkere og flyktningerInnvandrere og integreringNasjonale minoriteter i NorgeUrfolkUrfolk i engelskspråklige land

Antirasistisk senter: Tilreisende rom i Oslo (Rapport)

Aftenpostenartikkel, Det norske Amerika: http://www.aftenposteninnsikt....

Wikipedia, Norsk utvandring til USA: https://no.wikipedia.org/wiki/...

Dette er verdens flyktninger og migranter:  http://forskning.no/samfunn-sa...

Bilder: 

 • Forsidebilde: Castel Verde, migranter fra Italia. Foto: Australian National Maritime Museum on the Commons 
 • "Utvandrere" av Gustav Wentzel. 1902
 • E16, grensen mellom Norge og Svergie. 
 • Foto: Bengt-Inge Larsson/Wikimedia 


Verden og internasjonale forhold

Hvor mange amerikanere regner seg som norskættede (at de har norsk bakgrunn)?

Riktig!

Helt riktig!

Helt riktig! Rundt 4 600 000 amerikanere anser seg selv som norskættede (i 2010). Det er nesten like mange som det bor i Norge. Disse stammer for det meste fra de rundt 800 000 nordmennene som migrerte til USA i siste halvdel av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Ikke helt riktig. Les mer om innflytting og utflytting.

Urfolk (på norsk) brukes i stedet for ord som kan virke støtende og diskriminerende.

Urfolk i engelskspråklige land

Urfolk er det norske ordet for ulike grupper mennesker som har bodd i landene de bor i før andre folk bodde der.

Flere av de landene hvor man snakker engelsk har en ting til felles – det fantes mennesker der før landene ble engelskspråklige. Noen av disse menneskene er urfolk. Det vil si at de er urbefolkning. De regnes som den første befolkningen i områder som andre senere har erobret.

Bering Strait Eskimo carved ivory pipe-detail-early 1800s-Peabody Museum

Visste du at...?

Det britiske imperiet var det største i verdenshistorien. Storbritannia var verdens mektigste land på 1700- og 1800-tallet.

Landet erobret store landområder utenfor Storbritannia. Til sammen var Storbritannia ca 35 % av verdens landområder.

Etter andre verdenskrig ble mange av disse områdene egne land.

På engelsk brukes ulike ord som indigenous, native og aborigine om urfolk. På engelsk har ordene blitt brukt lenge. Blant urfolkene i engelskspråklige land er for eksempel den australske urbefolkninga (aboriginer/First Australians), urbefolkninga på New Zealand (maorier), den sør- og nordamerikanske urbefolkninga (indianere/amerikansk urbefolkning), og urbefolkninga i Alaska, Canada og Grønland (inuitter). Det finnes også mindre grupper av urbefolkning blant annet i India, på Filippinene, og på Stillehavsøyene.

Mesa Verde

Visste du at...?

Urfolk i Norge er samer

Urfolk i Canada er inuitter, mestiser og "indianere". De blir ofte kalt "People of the first nation".

I USA kaller man urbefolkningen "Native Americans".

I Australia og Oceania er aboriginere urfolk. De blir ofte kalt "First Australians". Ordet kommer fra "ab origin", som betyr "fra begynnelsen".

Urfolk i Amerika

Urfolk i Amerika er de som bodde i Nord- og Sør-Amerika før Nord-Amerika ble erobret av europeere. Det engelske ordet «Indians» skyldes en misforståelse da Colombus i 1492 trodde han hadde funnet sjøveien til India. Derfor bruker man på engelsk «Native Americans» istedenfor indianer. På norsk sier man nå heller "amerikansk urbefolkning".

Inuitter er urbefolkning som lever på Grønland (Danmark), i Alaska (USA) og Canada. Ordet «inuit» er grønlandsk og betyr «menneskene». Entallsformen er inuk. Dette ordet brukes i Canada. I Alaska brukes ordet «eskimo». I USA er det vanlig å kalle urbefolkningen «indigenous people». I Canada brukes «people of the first nations». Et problem med «people of the first nations» er at det ikke skiller mellom amerikansk urbefolkning og inuitter. Begge deler regnes som urfolk i Nord- og Sør-Amerika.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor har så mange engelskspråklige land stor urbefolkning?

669px-Aborigines-Regionen

Visste du at...?

I mange land som hadde britisk eller europeisk herredømme var det vanlig å gi folkene som bodde der engelske navn i stedet for eller i tillegg til sitt opprinnelige navn.

Australske aboriginere fikk ofte bare kallenavn som "Little Jack", "Old Mary" eller "Billy boy" når de skulle registreres.

Urfolk i Australia

Urfolk i Australia (ofte kalt aboriginer i Norge) er urbefolkningen som fantes før engelskmennene kom til Australia på 1700-tallet. Ordet aborigin kommer fra det latinske uttrykket ab origine. Ab origine betyr «fra begynnelsen». På engelsk brukes «aborigine» ofte som ord for urfolk. Vanligvis i Australia og Oceania, men også i Nord-Amerika. I Australia brukes helst «first australians» om urbefolkningen.

Drøftings-oppgaver

Hvordan ville du synes det var om noen erobret Norge og ga deg et annet navn enn det du har?

Les mer

aldrimer22juli.no: Urfolk, Urfolk i Norge

Store norske leksikon: https://snl.no/urbefolkning

Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Urfolk

Australske myndigheter: http://www.nma.gov.au/history/aboriginal-torres-strait-islander-cultures-histories


Bilder:

 • Pipedetalj i elfeben, eskimoer fra Beringsstredet. Tidlig 1800. Foto: Daderot/Wikimedia 2012
 • Mesa Verde, Colorado. Gammel urfolksbesetning. Elaine fra Sheffield, England 2005
 • Kart over aboriginer-regionene i Australia. Foto: NordNordWest

Verden og internasjonale forhold

Hva betyr aborigin?

Riktig!

Helt riktig!

Helt riktig! Aborigin kommer fra ab origin som betyr fra begynnelsen. Uttrykket brukes om urfolk i hele verden. I Norge bruker vi det stort sett om den australske urbefolkningen.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Ikke helt riktig. Les mer om urfolk.

Urfolk (på norsk) brukes i stedet for ord som kan virke støtende og diskriminerende.

Urfolk i engelskspråklige land

Urfolk er det norske ordet for ulike grupper mennesker som har bodd i landene de bor i før andre folk bodde der.

Flere av de landene hvor man snakker engelsk har en ting til felles – det fantes mennesker der før landene ble engelskspråklige. Noen av disse menneskene er urfolk. Det vil si at de er urbefolkning. De regnes som den første befolkningen i områder som andre senere har erobret.

Bering Strait Eskimo carved ivory pipe-detail-early 1800s-Peabody Museum

Visste du at...?

Det britiske imperiet var det største i verdenshistorien. Storbritannia var verdens mektigste land på 1700- og 1800-tallet.

Landet erobret store landområder utenfor Storbritannia. Til sammen var Storbritannia ca 35 % av verdens landområder.

Etter andre verdenskrig ble mange av disse områdene egne land.

På engelsk brukes ulike ord som indigenous, native og aborigine om urfolk. På engelsk har ordene blitt brukt lenge. Blant urfolkene i engelskspråklige land er for eksempel den australske urbefolkninga (aboriginer/First Australians), urbefolkninga på New Zealand (maorier), den sør- og nordamerikanske urbefolkninga (indianere/amerikansk urbefolkning), og urbefolkninga i Alaska, Canada og Grønland (inuitter). Det finnes også mindre grupper av urbefolkning blant annet i India, på Filippinene, og på Stillehavsøyene.

Mesa Verde

Visste du at...?

Urfolk i Norge er samer

Urfolk i Canada er inuitter, mestiser og "indianere". De blir ofte kalt "People of the first nation".

I USA kaller man urbefolkningen "Native Americans".

I Australia og Oceania er aboriginere urfolk. De blir ofte kalt "First Australians". Ordet kommer fra "ab origin", som betyr "fra begynnelsen".

Urfolk i Amerika

Urfolk i Amerika er de som bodde i Nord- og Sør-Amerika før Nord-Amerika ble erobret av europeere. Det engelske ordet «Indians» skyldes en misforståelse da Colombus i 1492 trodde han hadde funnet sjøveien til India. Derfor bruker man på engelsk «Native Americans» istedenfor indianer. På norsk sier man nå heller "amerikansk urbefolkning".

Inuitter er urbefolkning som lever på Grønland (Danmark), i Alaska (USA) og Canada. Ordet «inuit» er grønlandsk og betyr «menneskene». Entallsformen er inuk. Dette ordet brukes i Canada. I Alaska brukes ordet «eskimo». I USA er det vanlig å kalle urbefolkningen «indigenous people». I Canada brukes «people of the first nations». Et problem med «people of the first nations» er at det ikke skiller mellom amerikansk urbefolkning og inuitter. Begge deler regnes som urfolk i Nord- og Sør-Amerika.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor har så mange engelskspråklige land stor urbefolkning?

669px-Aborigines-Regionen

Visste du at...?

I mange land som hadde britisk eller europeisk herredømme var det vanlig å gi folkene som bodde der engelske navn i stedet for eller i tillegg til sitt opprinnelige navn.

Australske aboriginere fikk ofte bare kallenavn som "Little Jack", "Old Mary" eller "Billy boy" når de skulle registreres.

Urfolk i Australia

Urfolk i Australia (ofte kalt aboriginer i Norge) er urbefolkningen som fantes før engelskmennene kom til Australia på 1700-tallet. Ordet aborigin kommer fra det latinske uttrykket ab origine. Ab origine betyr «fra begynnelsen». På engelsk brukes «aborigine» ofte som ord for urfolk. Vanligvis i Australia og Oceania, men også i Nord-Amerika. I Australia brukes helst «first australians» om urbefolkningen.

Drøftings-oppgaver

Hvordan ville du synes det var om noen erobret Norge og ga deg et annet navn enn det du har?

Les mer

aldrimer22juli.no: Urfolk, Urfolk i Norge

Store norske leksikon: https://snl.no/urbefolkning

Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Urfolk

Australske myndigheter: http://www.nma.gov.au/history/aboriginal-torres-strait-islander-cultures-histories


Bilder:

 • Pipedetalj i elfeben, eskimoer fra Beringsstredet. Tidlig 1800. Foto: Daderot/Wikimedia 2012
 • Mesa Verde, Colorado. Gammel urfolksbesetning. Elaine fra Sheffield, England 2005
 • Kart over aboriginer-regionene i Australia. Foto: NordNordWest

Verden og internasjonale forhold

Hvor stor del av verden dekket det britiske imperiet på det meste?

Riktig!

Helt riktig!

Det er helt riktig. Det britiske imperiet dekket på det meste omtrent 35% av verden.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det er nok ikke helt riktig. Les mer om urfolk i engelskspråklige land, så finner du kanskje svaret.

Riktig!

Supert!

Du klarte av spørsmål

Ditt resultat har blitt sendt!

Tilbake til temaet