flip it

De Forente Nasjoner (FN)

FN startet opp i 1945, samme år som andre verdenskrig sluttet. 24. oktober regnes som FN-dagen, og markeres i mange land for å feire menneskerettighetene.

FN-pakten som ble underskrevet i 1945 la grunnlaget for ny internasjonal politikk etter andre verdenskrig. På dette tidspunktet hadde FN 51 medlemsstater. FN skulle sikre fred i verden. Suverenitetsprinsippet var det viktigste utgangspunktet for FN-pakten. Det styrket de svake landenes posisjon overfor de sterke. Trygve Lie var FNs første generalsekretær. Han ble ansatt 2. januar 1946.

Trygve-Lie-taler-til-FN-Foto-UN-Photo-Marcel-Bolomey

Drøftings-oppgaver

Hva er forskjellen på et land, en stat og en nasjon?

Visste du at...?

Koreakrigen var den første krigen hvor USA og Sovjetunionen kjempet på hver sin side etter andre verdenskrig. Dette var også starten på den kalde krigen. Koreakrigen på 1950-tallet ble den første krigen ledet av FN. På det tidspunktet var ikke Folkerepublikken Kina anerkjent som Kinas offisielle representant i FN. Av den grunn boikottet også Sovjetunionen (Sovjet) FNs sikkerhetsråd. Dermed gikk FN til militær aksjon i Korea, ledet av USA.

Trygve Lie sluttet som generalsekretær i 1952 som følge av Koreakrigen. Dag Hammarskjöld ble ny generalsekretær.

På 1960-tallet var verden fortsatt påvirket av den kalde krigen. Konkurransen mellom USA og Sovjet førte også til avkolonialisering i store deler av verden. Det betydde at tidligere kolonier løsrev seg og ble selvstendige land. USA og Sovjet kjempet om å få de nye landene på sin side. Avkolonialiseringen førte til mange nye medlemsland til FN, som i 1970 hadde 126 medlemsland. Sikkerhetsrådet ble utvidet fra 11 til 15 land i 1965 på grunn av det.

Selv om FNs menneskerettighetserklæring ble vedtatt allerede i 1948, var det først på 1970-tallet at menneskerettighetene ble noe folk flest visste hva var. Menneskerettskonvensjonene hadde fått nok underskrifter fra FNs medlemsland til å bli folkerettslig bindende i 1976. At konvensjonene er folkerettslig bindende betyr at alle FNs medlemsland må følge det som står i dem.

På 1970-tallet begynte FN også å være opptatt av miljø. I 1972 var FNs første miljøkonferanse i Stockholm. Dette fortsatte på 80-tallet, blant annet med Gro Harlem Brundtlands «Verdenskommisjonen for miljø og utvikling» i 1983. Da begynte man også å bruke begrepet Bærekraftig utvikling.

Visste du at...?

Folkerepublikken Kina ble ikke anerkjent som Kinas representant i FN før 1971. Før det var det republikken Kina (nå Taiwan) som var representert i FN.

Etter at Sovjet ble oppløst og USA stod igjen som den eneste supermakten i verden ble også fokuset til FN endret fra den kalde krigen til fredsoperasjoner. Berlinmuren rives og i Sør-Afrika settes Nelson Mandela fri etter 27 år i fangenskap. 1990-tallet preges også av en økning av medlemsland til FN på grunn av Sovjetunionens oppløsning.

I 2000 ble FNs generalforsamling omdøpt til Milleniumsforsamlingen, og FNs tusenårsmål ble formulert. Hensikten var å samle verden om en felles plattform for å begrense fattigdom i verden. Man ble enige om åtte felles mål som skulle innfris innen 2015.

FNs tusenårsmål:

1) halvering av antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom

2) grunnskole for alle

3) fremme likestilling

4) redusere barnedødelighet

5) bedre mødrenes helse

6) stoppe spredning av malaria og HIV/AIDS

7) sikre bærekraftig utvikling

8) bygge et globalt partnerskap for utvikling.

Visste du at...?

I 2020 hadde FN 193 medlemsland.

Vatikanstaten har valgt å ikke være medlem i FN.

Palestina forsøkte å søke om fullverdig medlemsskap i FN i 2011, men uten å lykkes. I 2012 fikk Palestina godkjent å få være observatørstat uten fullt medlemskap. Det betyr at de får være tilstede, men ikke være med å bestemme. I mai 2015 hadde 136 stater i verden anerkjent Palestina som stat. Det utgjør 70 prosent av FNs medlemsland (og Vatikanstaten). Norge er ikke blant disse.

For at et land skal få godkjent fullt medlemsskap i FN må søknaden opp i Sikkerhetsrådet. Av den grunn får for eksempel ikke Taiwan medlemskap fordi Kina er imot, og Kosovo søker ikke fordi Russland er mot.

Fra 2010 til nå har det blitt mer terror, uro og krig. Dette har også preget FN. Både den arabiske våren, borgerkrigen i Syria og Russlands krig i Ukraina har satt FN på prøve. FN hadde mandat til å gå inn i Libya, men ikke i Syria.

"Frå 1945 og framover har enkeltstatane valgt å søke medlemsskap etterkvart som dei har vorte sjølvstendige. Prosessen er som følgjer: Eit land søkjer, og legg ved ei erklæring der dei godtek forpliktingane i FN-pakten.

FNs sikkerhetsråd vurderer søknaden og vedtek ein resolusjon som anbefaler FNs generalforsamling å gi landet medlemskap.

Generalforsamlinga vedtek ein resolusjon der dei godkjenner landet som medlem."

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er krigene i Syria og Ukraina vanskelige for FN?

Les mer

aldrimer22juli.no: Barnekonvensjonen, Ytringsfrihet, Menneskerettskonvensjonen, Migrasjon, Terrorisme, Konspirasjonsteorien om "Eurabia", Folkemordet i Rwanda, Folkemord og etnisk rensning i Bosnia-Hercegovina, Nelson Rolihlahla Mandela, Apartheid, Fridtjof Nansen

FN: FNs historie og Verdens pågående konflikter

Store norske leksikon: FN

Regjeringen: FN

Youtube

FNs historiske øyeblikk https://www.youtube.com/watch?t=5&v=aH_pRKFYcMI

FNs sikkerhetsråd https://www.youtube.com/watch?t=2&v=GnFvsK5Ksj4

JFK i FN 1962 https://www.youtube.com/watch?t=1&v=WYVPx3x3oCg

Che Guevara i FN 1964 https://www.youtube.com/watch?v=-ekfej_kmHQ

Martin Luther King jr fredsmarsj 1967 https://www.youtube.com/watch?v=bkF6k49_v6Y

Menneskerettighetenes historie https://www.youtube.com/watch?v=nCQWwkERit4

FNs fredsbevarende styrkers historie https://www.youtube.com/watch?v=rqYuRh78-_4

Malala-dagen, 12. juli 2013 https://www.youtube.com/watch?v=ACXrkCWOCto

Emma Watson i FN 2014 (He for she) https://www.youtube.com/watch?t=1&v=p-iFl4qhBsE

Leonardo di Caprio i FN 2014 https://www.youtube.com/watch?t=1&v=ka6_3TJcCkA

Bilder:

  • Trygve Lie blir innsatt som første generalsekretær i FN.
  • Foto: UN Photo/Marcel Bolomey

Sist oppdatert: 28/10/2020 13:59