flip it

Den biologiske rasismen deler mennesker inn i ulike "raser". Dagens vitenskap har forkastet disse teoriene.

Hva er rasisme?

Man snakker ofte om ulike typer rasisme. De fleste er enige om at det er rasisme hvis noen mener at mennesker som tilhører en bestemt gruppe er underlegne.

Den "klassiske" rasismen har fokus på menneskers biologi – på påståtte forskjeller i våre kropper. Den biologiske rasismen hevder at det finnes ulike "raser", at det er store forskjeller på disse rasene, og at noen av rasene er bedre enn andre. Blant annet de tyske nazistene utviklet en omfattende vitenskap omkring slike teorier. Dagens vitenskap har forkastet disse teoriene som feil.

ApartheidSignEnglishAfrikaans

Visste du at...?

Tidligere mente man at mennesker kunne deles inn i ulike "raser", derav ordet rasisme.

I moderne tid dekker ordet en rettferdiggjøring av negativ forskjellsbehandling av enkeltpersoner eller grupper med utgangspunkt i deres hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse og bakgrunn.

Det finnes selvsagt biologiske forskjeller mellom ulike mennesker, men det lar seg ikke gjøre å dele mennesker inn i enkle "raser", og heller ikke å rangere ulike menneskegrupper etter biologisk verdi.

Rasisme vs fordommer

Man skiller ofte biologisk rasisme fra kulturelle og religiøse fordommer. Samtidig som det kan være riktig å ha et slikt skille, er det også viktig å vite at ulike fordommer i praksis ofte opptrer sammen. Opp gjennom historien har ulike fordommer ofte vært tett forbundet med hverandre. Afrikanere har eksempelvis blitt framstilt som biologisk underlegne. Samtidig har deres kultur og deres tro blitt framstilt som primitive og underlegne. Slik har fordommer og stereotypier som handler om både biologi, kultur og religion gått hånd i hånd, og utgjort en helhet.

Drøftings-oppgaver

På hvilken måte kan kulturelle og religiøse fordommer også være en form for rasisme?

antisemittisme

Visste du at...?

Antisemittisme er fordommer eller hat mot jøder

Islamofobi er redsel for, hat eller fordommer mot religionen islam/muslimer

Både antisemittisme og islamofobi regnes av de fleste som former for rasisme, selv om det i utgangspunktet er religion som står i fokus.

Det er forskjell på religionskritikk og rasisme basert på religion, men for noen kan det være vanskelig å skille.

Antisemittisme

Et annet eksempel er antisemittisme, det vil si fordommer eller hat mot jøder. Når man snakker om antisemittisme, tenker mange på nazistenes syn på jødene som biologisk underlegne. Antisemittismen består også av kulturelle og religiøse fordommer og stereotypier. Antisemittismen har en svært lang historie i Europa. Gjennom flere hundre år var hatet mot jøder, og den gjentatte forfølgelsen av jøder, begrunnet med religiøse forestillinger. Dette handlet blant annet om at jødene fikk skylden for å ha drept Jesus, eller myter om at jøder hadde bortført kristne barn for å drikke blodet deres. Også nazistenes fiendebilde av jødene handlet mye om andre forhold enn biologiske fordommer, ikke minst et skremmebilde om at jøder var griske, maktsyke og onde, og hadde organisert seg i det skjulte for å styre verden. Nazistiske magasiner og filmer spredde propaganda av denne typen, inkludert tegninger hvor jøder ble framstilt som om de samarbeidet med djevelen.

Drøftings-oppgaver

Hvor går grensen mellom religionskritikk og religionsbasert rasisme?

Visste du at...?

Under jubileumsutstillingen for Grunnloven i 1914 ble det oppført en "landsby" i "fornøielsesavdelingen" som visstnok skulle hensette folk til Afrika. Denne utstillingen ble befolket med afrikanere som visstnok skulle være fra Kongo, men som viste seg å være fra Senegal.

Da Norge skulle feire Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014 ble det oppført en lignende landsby i Frognerparken. I motsetning til forrige gang ble det denne gangen stilt spørsmål ved hensikten med å stille ut en "afrikansk landsby". Kunstnerne bak utstillingen ble anklagd for rasisme, og saken ble heftig debattert. Til tross for kritikken ble "landsbyen" opprettholdt, men uten "innbyggere" denne gangen.

Islamofobi

På 1990-tallet utførte serbiske nasjonalister omfattende etniske rensning mot muslimer i både Bosnia-Hercegovina og Kosovo, med drap, voldtekter og internering i konsentrasjonsleirer av titusener av mennesker i et forsøk på å fordrive dem. Den etniske rensningen var ikke motivert av biologiske fordommer, men av et fiendebilde av muslimer som nasjonalistene hadde dyrket fram.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er det problematisk å for eksempel stille ut en "landsby" med afrikanere?

Kongolandsbyen 2014

Visste du at...?

I Norge har vi et lovverk for å beskytte folk mot rasisme, blant annet gjennom straffelovens §185a, den såkalte rasismeparagrafen.

Også Norges forpliktelser gjennom FNs konvensjon for menneskerettigheter er en beskyttelse mot rasisme.

Kritikk vs fordommer

Debatten om hva som er og ikke er "rasisme" er kompleks, og det er ikke behov for at alle er enige om alle definisjonene. Det eneste som er viktig, er at vi alle står sammen om å bekjempe fordommer og stereotypier, uansett om de retter seg mot biologi, kultur eller religion.

Samtidig må det i et demokrati alltid være rom for å kritisere kulturer og religioner. Det foregår mange overgrep i kulturers og religioners navn, og slike overgrep må alltid møtes med motstand. Det er viktig å skille mellom saklig kritikk av reelle problemer som finnes i ulike kulturer og religioner på den ene siden, og rene fordommer, generaliseringer og stereotypier på den andre.

"§ 185. Hatefulle ytringer

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,

b) religion eller livssyn,

c) seksuelle orientering,

d) kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller

e) nedsatte funksjonsevne."

Les mer:

aldrimer22juli.no: Finnes rasisme og etnisk diskriminering i Norge i dag?, Hatkriminalitet, Antisemittisme, Islamofobi, Konspirasjonsteorien om "Eurabia", Diskriminering, Forebygging av rasisme, diskriminering og fordommer, Hvordan håndtere rasisme i skolen, Black lives matter, Høyreekstremisme i Norge i dag, "Aldri mer" 22. juli 2011, Undertrykking av samer i norsk historie, Apartheid, Benjamin-drapet

Store norske leksikon: https://snl.no/rasisme

Norsk digital læringsarena (NDLA): http://ndla.no/nb/node/2814

Antirasistisk Senter: http://www.antirasistisk-sente...

Bilder:

  • Skilt fra apartheidtiden i Sør-Afrika. "For bruk av hvite personer." Foto: Dewet/Wikimedia
  • Antisemittisk graffiti i Klaipeda, Litauen. Foto: Beny Shlevich/Wikimedia 2015
  • Fornøielsesavdelingen, Kongolandsbyen. Jubileumsutstillingen i Frognerparken i 1914. Foto: Nasjonalbiblioteket.
  • Rekonstruksjon av Kongolandsbyen i 2014. Foto: Bjørn Christian Tørrisen/Wikimedia


Sist oppdatert: 03/11/2021 12:44