flip it

Diskriminering er forbudt ved norsk lov, men ikke all forskjellsbehandling regnes som diskriminering.

Diskriminering

Diskriminering er når noen mennesker behandles annerledes på grunn av hvem de er. Det kan for eksempel skje på grunn av hudfarge, seksuell identitet, tro, funksjonshemming eller kjønn.

Diskriminering finner sted på alle samfunnsområder. Noen opplever å ikke slippe inn på utesteder på grunn av hudfargen. Noen opplever at de ikke blir kalt inn på jobbintervjuer fordi de har muslimsk navn. Noen opplever at de ikke kan komme inn i butikker med trapp fordi de sitter i rullestol. Noen opplever at de blir fysisk angrepet fordi de er homofile. Noen opplever at de får lavere lønn fordi de er kvinner. Alt dette er diskriminering.

27726252953 D0568A43D6 H

Visste du at...

Diskriminering er å behandle noen mindre gunstig enn andre.

Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne.

Ordet brukes også noen ganger om forskjellsbehandling for å utjevne eksisterende forskjeller, for eksempel ved kvotering av underrepresenterte grupper ved ansettelse eller opptak til høyere utdanning. Rettsreglene kaller slike ordninger «positiv særbehandling», og regner ikke dette som diskriminering.

Diskriminering er generelt forbudt i Norge. Det er en grunnleggende verdi i vårt samfunn at alle mennesker skal behandles med samme respekt, og skal ha samme rettigheter, uansett hudfarge, seksuell identitet, tro, funksjonshemming eller kjønn. Samtidig er dette et ideal vi aldri helt klarer å oppfylle. Derfor er det noe vi må jobbe med hele tiden, alle sammen. Målsetningen må være et samfunn hvor alle behandles ut fra hva de gjør, og ikke ut fra hvem de er. Mange aktører er derfor pålagt en plikt til å forebygge diskriminering. Dette gjelder både offentlige myndigheter, utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere og organisasjoner. Dette forebyggingsarbeidet skal være aktivt, målrettet og planmessig.

Drøftings-oppgaver

Hva kan være årsaker til at noen grupper diskrimineres mer enn andre?

Img 0927

Visste du at...

Det er forbudt å diskriminere etter norsk lov. Likevel finnes det unntak. Du kan lese mer om lovverket i kapittelet om hatkriminalitet eller om forebygging av rasisme, diskriminering og fordommer.

Det finnes noen antidiskrimineringslover som gjelder egne samfunnsområder. En sånn lov er Arbeidsmiljøloven. Kapittel 13 forbyr diskriminering på grunn av alder, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, deltidsarbeid og midlertidig ansettelse.

En annen lov er Husleieloven § 1-8 som gjør det forbudt å ta hensyn til kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk ved utleie av bolig. Dette gjelder likevel ikke hvis dersom utleier og leietaker skal bo sammen i leiligheten.

Markedsføringsloven § 2 krever at reklame ikke skal være i strid med likeverdet mellom kjønnene, ikke skal utnytte det ene kjønns kropp eller gi inntrykk av en støtende eller nedsettende vurdering av kvinne eller mann.

Diskriminering er forbudt ved norsk lov, men ikke all forskjellsbehandling regnes som diskriminering. Noen former for forskjellsbehandling brukes for å fremme likestilling. Det gjelder først og fremst arbeid og utdanning. Det kan for eksempel være at enkelte grupper blir kvotert inn i stillinger de ellers er underrepresentert i (som kvinner i mannsdominerte yrker). Eller at underrepresenterte grupper får ekstra studiepoeng ved opptak til høyere utdanning. Noen ganger setter man også inn ekstra tiltak for å bedre rekruttering av arbeidstakere med minoritetsbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Eller det kan være et krav om at et styre eller annen forsamling skal ha en viss andel kvinner og menn for å oppnå en jevnest mulig fordeling. Fordi slik forskjellsbehandling av noen kan være negativt for andre, skal denne typen tiltak avsluttes når man har oppnådd utjevning i praksis.

Ved brudd på diskrimineringslovene kan man enten bringe saken inn for de alminnelige domstolene, eller man kan kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Straffen for slike brudd kan være bøter og i enkelte tilfeller fengsel.

Drøftings-oppgaver

Kan du komme på andre situasjoner der man blir utsatt for forskjellsbehandling på grunn av en gruppetilhørighet?

Les mer

aldrimer22juli.no: Urfolk i Norge, Nasjonale minoriteter i Norge, Norske romanifolk/tatere, Norske rom, Tilreisende rom, Menneskerettskonvensjonen, Urfolk, Finnes rasisme og etnisk diskriminering i Norge i dag?, Forebygging av rasisme, diskriminering og fordommer

Antirasistisk Senter: Tilreisende rom i Oslo (Rapport)

Lovdata: https://lovdata.no/dokument/NL...,

Store norske leksikon: https://snl.no/diskriminering

Likestillings- og diskrimineringsombudet: http://www.ldo.no/, http://www.ldo.no/forebygg/i-a...


Bilder:

  • Forsidebilde: Men only-skilt. Tramore, Storbritannia. Foto: Paul O'Farrell/Wikimedia
  • Illustrasjonsbilder: Samir Madad.

Sist oppdatert: 03/11/2021 12:52