flip it

FNs menneskerettighetserklæring skulle være en felles standard for alle stater å følge for sine innbyggere.

Menneskerettskonvensjonen

Den europeiske menneskerettskonvensjon ble vedtatt 4. November 1950. Konvensjonen skal beskytte menneskerettighetene og menneskets grunnleggende friheter.

Artiklene i menneskerettskonvensjonene favner veldig mange områder. Dette er blant annet retten til ytringsfrihet, forbud mot tortur og og forbud mot diskriminering. Konvensjonen er direkte basert på FNs universelle menneskerettserklæring fra 1948, hvor fagfolk med mange ulike bakgrunner samlet seg og utarbeidet en liste over rettigheter som skulle gjelde alle individer over hele verden.

Visste du at...?

Den europeiske menneskerettskonvensjonen er anerkjent av 47 europeiske land.

Alle individer i disse landene kan klage inn saker til den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

En stat kan bli dømt på brudd av menneskerettskonvensjonen, og må rette opp igjen feilen som har blitt gjort. For eksempel har Finland blitt dømt for å ikke la et foreldrepar kalle barnet sitt det navnet de ville ha, Georgia ble dømt til å slippe fri en fange som ikke hadde dom og i Storbritannia fikk en eks-militær økt pensjon som følge av å ha blitt utsatt for kjemiske tester i løpet av tjenesten.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor skal man kunne dømme stater for brudd på menneskerettskonvensjonen?

Dbp 1978 979 Menschenrechte

Visste du at...?

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter (menneskerettighetserklæringen) ble underskrevet i 1945.

Den europeiske menneskerettskonvensjonen baserer seg i stor grad på menneskerettighetene. Konvensjonen ble vedtatt i 1950 for å beskytte menneskerettighetene.

I november 2015 satte Frankrike deler av konvensjonen til side. Konvensjonen er hele tiden under press nå man kanskje mest av alt trenger den.

FNs menneskerettighetserklæring skulle være en felles standard for alle stater å følge for sine innbyggere. Menneskerettighetserklæringen har fått kritikk for å være utformet hovedsaklig av vestlige land uten å ta hensyn til de ulike kulturene og samfunnene over hele verden. Det er også mange land som velger å ikke bry seg om dommer i menneskerettsdomstolen, så en annen kritikk har vært at den kanskje ikke fungerer så godt som man skulle ønske.

Konvensjonen har også direkte innvirkning på flyktningesituasjonen. I 2014 kom det en dom i menneskerettighetsdomstolen som slo fast at det er i strid med menneskerettighetene å sende flyktninger tilbake til Italia. Dette gjorde at Norge måtte endre sin praksis på dette. 

Drøftings-oppgaver

Hvorfor trenger man en europeisk menneskerettskonvensjon når man har FNs menneskerettserklæring?

Regnbueflagg 19019453528 1

Les mer

aldrimer22juli.no: De Forente Nasjoner (FN), Ytringsfrihet, Barnekonvensjonen, Menneskerettskonvensjonen, Asylsøkere og flyktningerDiskriminering

Store norske leksikon: https://snl.no/Den_europeiske_...

FN: http://www.fn.no/FN-informasjo...

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/...

Bilder: 

  • Forsidebilde: "Menneskerettsparken" i Niederösterreich, Østerrike. Foto: Hans Steiger/Wikimedia 
  • Jubileumsfrimerke til menneskerettskonvensjonen 25 år. Kilde: NobbiP/Wikimedia 
  • Oslo Pride 2015. Foto: GGAADD/Wikimedia 


Sist oppdatert: 25/07/2017 10:10