flip it

I 2014 besluttet regjeringen at kommuner kan vedta lokale forbud mot tigging. Nesten ingen kommuner vedtok forbud.

Tilreisende rom

De siste årene har det vært mye debatt om rom som kommer til Norge for å livnære seg, spesielt gjennom tigging. I perioder har motstanden mot de tilreisende tiggerne vært direkte hatefull.

I løpet av de siste årene har rom som tigger blitt en synlig del av gatebildet, spesielt i Oslo og andre norske byer. Mange av dem som kommer til Norge, har bakgrunn fra Romania, og har mulighet til å være i Norge i tre måneder av gangen. Dette følger av reglene i EØS-samarbeidet. Debatten i norsk offentlighet om gruppen har vært sterk. Er debatten overdreven?

Img 0847 Jpg

I VG i juli 2012 advarte daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) mot hatet: "Det er forstemmende hvilke karakteristikker og standpunkter en del har forfektet overfor romfolket de siste dagene: oppfordring til vold og stempling av mennesker fordi de tilhører en bestemt gruppe."

Drøftings-oppgaver

På hvilken måte påvirker gruppetilhørigheten hvordan man ser på enkeltpersoner?

Img 0812 Jpg

Visste du at...?

Tilreisende rom oppholder seg periodevis i Norge, men bor andre steder. Ofte blir tilreisende rom bare kalt romfolk.

De fleste tilreisende rom i Norge bor i Romania.

Tilreisende rom har samme etniske bakgrunn som den nasjonale minoriteten rom, men snakker vanligvis det nasjonale språket.

Det er liten tvil om at tilreisende rom utsettes for mye diskriminering. Da Antirasistisk Senter kartla situasjonen for tilreisende rom i Oslo i 2012, fortalte de fleste om negative opplevelser, spesielt med politiet og servicenæringen. De fortalte blant annet at de hadde blitt fordrevet fra broer og andre steder hvor de prøvde å sove, og at de hadde blitt fratatt viktige eiendeler som tepper og klær. En mann fortalte at politiet hadde tatt teltet fra ham tre ganger. Nå ville han ikke kjøpe flere, og sov heller uten. 

I en del tilfeller hadde politiet kjørt dem et stykke ut av byen og etterlatt dem der. Denne praksisen med bortkjøringer ble kritisert av Spesialenheten for politisaker i 2013. Spesialenheten mente blant annet at politiet etterlot disse menneskene i en særlig sårbar situasjon.

I tillegg kommer de mange negative opplevelsene med deler av Oslos servicenæring, spesielt at mange nektes adgang til butikker og spisesteder eller utsettes for tilfeldige kroppsvisiteringer. Flere har også fortalt at de har blitt både sparket og spyttet på av vanlige borgere.

Drøftings-oppgaver

Hvordan omtales tilreisende rom i media? Hvordan omtales tilreisende rom av folk ellers? I kommentarfeltene?

Det viser seg at de fleste tilreisende rom heller vil ha jobb enn å tigge. Hvorfor er det så mange tilreisende rom som tigger?

Visste du at...?

Det er ikke generelt forbudt å tigge i Norge, men regjeringen har åpnet opp for at kommunene kan innføre lokale tiggeforbud.

Noen kommuner innførte tiggeforbud i 2014, men dette er så problematisk at forbudene ble opphevet etter kort tid.

Seiglivede rykter om kriminelle bakmenn er sterkt overdrevne. Forskning viser at tiggere i all hovedsak er fattige mennesker som ikke ser andre utveier for å overleve.

Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og Norges Røde Kors tilbyr et grunnleggende tilbud med dusj og overnatting, spesielt om vinteren.​

I den offentlige debatten påstås det ofte at tiggingen er organisert av kriminelle bakmenn. Selv om slik organisering kan forekomme, mener organisasjonene som jobber tettest på romfolket – som Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen – at dette bildet er feil. De mener at det i hovedsak er snakk om privatpersoner som kommer fra svært fattige kår i hjemlandene, og som forsøker å skaffe midler til seg og sin familie. Inntektene man får gjennom tigging er dessuten svært lave, og vil generelt være av liten interesse for kriminelle nettverk.

Img 0807 Jpg

Ut­gangs­punk­tet for de­bat­ten om rom­folk bør snus på hodet, mener major Knut Haugs­vær i Frel­sesarmeen. "Dette hand­ler om fat­ti­ge men­nes­ker som be­fin­ner seg i en vel­dig vans­ke­lig si­tua­sjon. Men i Norge er per­spek­ti­vet et annet. Vi tar ut­gangs­punkt i at det er pro­ble­ma­tisk og pro­vo­se­ren­de å se tig­ge­re på gaten. Det synes jeg er trist", uttalte Haugs­vær til NTB i 2013.

Les mer

aldrimer22juli.no: Nasjonale minoriteter i NorgeNorske romEuropas rombefolkningHolocaust

Fafo-rapport om tilreisende rom: http://www.fafo.no/images/pub/2015/954-innmat-trykk.pdf

Antirasistisk Senters rapport om tilreisende rom: http://www.antirasistisk-sente...

HL-senterets rapport om antisiganisme: http://www.hlsenteret.no/publi...

Stoltenberg i VG: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/romfolket/stolt...


Bilder: 

  • Tilreisende rom i Oslo, fra arbeidet med Antirasistisk senters rapport. Foto: Christianna Denne. 

Sist oppdatert: 18/10/2016 14:40