flip it

"§100 fastslår at den norske staten har ansvar for å legge til rette for en ‘åpen og opplyst offentlig samtale.'"

Ytringsfrihet

Ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet. Det betyr at hver enkelt av oss skal ha lov til å si det vi tenker, mener og føler uten å måtte frykte at vi blir straffet for det.

I Norge er ytringsfriheten en grunnlovsfestet rettighet under Grunnlovens § (paragraf) 100. Særlig viktig er det i et demokrati at vi kan si det vi tenker, mener og føler om de som styrer oss uten at vi skal kunne bli straffet for det. Det betyr imidlertid ikke at vi har rett og lov til å si absolutt hva vi vil om andre folk: det finnes begrensninger på retten til å fremsette rasistiske og diskriminerende ytringer offentlig under norsk lov.

Salman Rushdie Satanic Verses 1988 Illegal Iranian Edition

Visste du at...

FN står for De forente nasjoner (UN – United Nations).

FN ble opprettet i 1945, som en konsekvens av andre verdenskrig.

FNs Verdenserklæringen om menneskerettigheter ble vedtatt i 1948

Vanligvis kaller vi dem bare Menneskerettighetene. Menneskerettighetene er forpliktende for alle land som har underskrevet erklæringen, deriblant Norge.

Noe av det viktigste som skiller demokratier og diktaturer er at vi i demokratiske land og stater har ytringsfrihet. Det fremgår klart av FNs Menneskerettighetserklæring fra 1948, og den Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen fra 1952, som Norge som land er forpliktet av, at ytringsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet. Spesielt viktig i et demokrati viktig er retten til å kunne fremsette politiske ytringer fritt og uten å måtte frykte å bli straffet for det i form av å bli arrestert eller fengslet av styresmaktene. Dette slås også fast i Grunnlovens § 100 som blant annet garanterer retten til ‘frimodige ytringer om statsstyret.’ Grunnlovens § 100 ble siste gang endret av Stortinget i 2005 nettopp fordi Stortingets flertall ønsket å styrke ytringsfrihetens vilkår i Norge.

Drøftings-oppgaver

Av og til kan det virke som ytringsfrihet er den viktigste friheten vi har. Er den det? Hvorfor/hvorfor ikke?

Visste du at...

Det finnes utallige konvensjoner i FN som er bindende for statene som er tilsluttet, også Norge.

FNs Rasediskrimineringskommisjon (UN-CERD) – overvåker at de enkelte stater overholder FNs Rasediskrimineringskonvensjon (UN-ICERD). Dette er en av konvensjonene som medfører begrensninger i ytringsfriheten.

Artikkel 19 i Verdenserklæringen om menneskerettigheter lyder slik på norsk: "Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser."

Mange tror at ytringsfriheten betyr at vi som borgere og enkeltindivider har rett til å si absolutt hva vi vil om både staten og andre borgere – eller med andre ord at ytringsfriheten er absolutt. Det er imidlertid ikke tilfelle. Ytringsfriheten er i henhold til både internasjonale menneskerettighetskonvensjoner (avtaler) og norsk lov en menneskerettighet som må og skal balanseres mot andre menneskerettigheter, som for eksempel andre borgeres rett til å leve i fred og verdighet og ikke å bli utsatt for daglig hets og trakassering offentlig på grunn av for eksempel sin hudfarge, opprinnelse og/eller personlige tro, og mot hensyn knyttet til for eksempel offentlig orden, helse og nasjonal sikkerhet.Internasjonale menneskerettighetskonvensjoner som norske myndigheter har ratifisert (underskrevet), som for eksempel FNs rasediskrimineringskonvensjon (ICERD, 1965) og Den Internasjonale Konvensjonen om Sivile og Politiske Rettigheter (ICCPR, 1967) slår dette fast. Under Menneskerettighetsloven nr. 30 av 1999, som ble vedtatt av Stortinget samme år går internasjonale menneskerettighetskonvensjoner som Norge har forpliktet seg til å følge foran i tilfeller av konflikt med norsk lov. I henhold til Diskrimineringsloven av 2005 er FNs rasediskrimineringskonvensjon gjeldende norsk lov.

Carolinafalkholt Alingsas Yttrandefrihet 2012

Visste du at...?

I norsk straffelov har §135a vært kjent som "rasismeparagrafen". I 2016 ble Straffeloven av 2005 tatt i bruk, og paragrafen som omhandler hatefulle ytringer heter nå §185.

I tillegg til §185a som omhandler hatefulle ytringer mot personer på grunn av deres hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, rommer paragrafen også andre grunnlag (religion, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne).

I straffeloven er det også en egen paragraf (§186) som omhandler diskriminering på samme grunnlag som §185.

I Norge har myndighetene forsøkt å ivareta hensynet til denne balansen mellom ytringsfrihet og andre grunnleggende menneskerettigheter ved å innføre en lovbestemmelse mot hatytringer i straffeloven i 1970. Denne paragrafen kan brukes til å straffe personer som fremsetter rasistiske og/eller diskriminerende ytringer offentlig med bøter eller inntil tre års fengsel. Denne paragrafen var tidligere kjent som Straffelovens § 135 (a), men er i den nye straffeloven kjent som Straffelovens § 185 (a). Denne paragrafen er relativt lite brukt, men kan brukes til å straffe den som fremsetter rasistiske og/eller diskriminerende ytringer mot andre borgere på bakgrunn av andres hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, seksuelle orientering eller livsstil, religion eller livssyn, eller nedsatte psykiske eller fysiske funksjonsevne. Paragrafen kan også brukes til å idømme borgere straff for å bære offentlige symboler som målbærer rasistiske og/eller diskriminerende synspunkter, som eksempelvis nazisymboler eller Ku Klux Klan-hetter.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er det nødvendig med egne lover for å begrense ytringsfriheten?

Visste du at...?

Straffelovens § 185. Hatefulle ytringer lyder slik: Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres: a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, b) religion eller livssyn, c) homofile orientering, eller d) nedsatte funksjonsevne

Straffelovens § 186. Diskriminering lyder slik: Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som i ervervsmessig eller liknende virksomhet nekter en person varer eller tjenester på grunn av personens a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, b) religion og livssyn, c) homofile orientering, eller d) nedsatte funksjonsevne, såfremt nektelsen ikke skyldes manglende fysisk tilrettelegging. På samme måte straffes den som av en slik grunn nekter en person adgang til en offentlig forestilling, oppvisning eller annen sammenkomst på de vilkår som gjelder for andre.

Mange tror at disse begrensningene av ytringsfriheten betyr at staten og myndighetene kan oppføre seg som et slags ‘tanke- og meningspoliti’. Det er imidlertid feil – inngrep i ytringsfriheten skal i henhold til Grunnlovens § 100 være forankret i lov – og det er ikke adgang for å straffe borgere for rasistiske og/eller diskriminerende ytringer som er fremsatt i privatsfæren. Etter endringer i Straffeloven i 2005 er imidlertid sosiale medier (Facebook, Twitter, Instagram osv.) offentlige, ikke private. Staten og myndighetene har også et ansvar for å beskytte borgere mot hatytringer og voldsretorikk.

Norske myndigeter har ved flere anledninger de siste årene fått kritikk fra internasjonale organer for manglende innsats mot hatytringer.

Det viktigste vi kan gjøre mot hatytringer, ekstremisme og voldsretorikk er imidlertid å bry oss om hverandre som mennesker, og å ta til motmæle når folk bruker sin ytringsfrihet til å hetse og forhåne andre mennesker på grunn av deres hudfarge, opprinnelse, tro- eller livssyn, seksuelle orientering eller funksjonsnivå.

Les mer

aldrimer22juli.no: De Forente Nasjoner (FN)MenneskerettskonvensjonenDiskriminering

Store norske leksikon: https://snl.no/diskriminerende_ytringer og https://snl.no/menneskerettsloven

Lovdata: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17 og https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2005-06-03-33/...

Universitetsforlaget: http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/hva-...

FN : http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages... og http://www.un.org/en/documents/udhr/ og http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages...


Bilder: 

 • Foto: Ytringsfrihet / Facebook
 • Ulovlig iransk utgave av Salman Rushdie's "Sataniske vers." Ca 1999. Foto: Olaf Simons/Wikimedia
 • Grafitti: "Ytringsfrihet" på russisk. Av Carolina Falkholt/Wikimedia 2012 


Demokrati og menneskerettigheter

Hva er ytringsfrihet?

Riktig!

Helt riktig!

Helt riktig! Man har også forpliktelser som påvirker ytringsfriheten.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Nesten, men ikke helt rett. Man må faktisk ta hensyn til endel faktorer når man ytrer seg.

«Kongen er ansvarlig for folket, ikke for Gud!» (Jean-Jacques Rosseau, fransk forfatter og filosof)

Demokrati

Ordet demokrati betyr ”folkestyre”. I sin reneste form innebærer dette rett og slett at det er folket som bestemmer den politiske utviklingen av et samfunn.

Demokrati er en styreform som innebærer at makten til å styre gis til folket. Demokratiets grunnidé er at man gjennom en fri og åpen diskusjon skal kunne påvirke beslutninger som angår egen livssituasjon. Demokrati er altså en styreform der retten til å ta beslutninger skal utgå fra folket. I Norge skjer dette representativt. Det vil si at vi delegerer bort makten vår ved valg, til politikere som representerer partier, som igjen representerer oss innbyggere på Stortinget. Stortinget er dermed et nasjonalt, folkevalgt organ.

Demokratiet-har-plass-til-alle-Lisa-Risager

Visste du at...?

Ordet demokrati er avledet fra gresk og består av to deler, ”demos”, som betyr folk, og ”kratein”, som betyr å styre.

Demokratiet var styreformen i enkelte greske bysamfunn allerede ca 500 år før Kristus.

Høy valgdeltakelse er viktig i et demokrati. I Norge er valgdeltakelsen synkende, noe som gir grunn til bekymring. I noen land har man ikke bare stemmerett, men også stemmeplikt.

Definisjon på demokrati

Det finnes ingen enhetlig definisjon på demokrati, eller enighet om hvilket system som er mest demokratisk. Men det er noen aspekter det er enighet om at bør være tilstede for å kunne kalle et land demokratisk. Det må avholdes frie, regelmessige og hemmelige valg mellom konkurrerende partier, og hver person har én stemme. Et annet grunnleggende prinsipp er at avgjørelser tas etter flertallsbeslutninger, samtidig som alle grupper i et samfunn må være representert og ha mulighet til å ytre sin mening, særlig om saker som berører dem. I norsk sammenheng har det vært viktig å sørge for at majoritetsbefolkningen legger til rette for at minoritetsbefolkningens ønsker også tas hensyn til. De viktigste sosiale og politiske rettighetene må også være på plass i et samfunn som kan kalles demokratisk, for eksempel organisasjonsfrihet, ytringsfrihet og pressefrihet.

Drøftings-oppgaver

Hva skiller demokrati fra andre styreformer?

Img 6042

Visste du at...?

Direkte demokrati er når vi utøver makten direkte, som for eksempel i folkeavstemninger, selv om dette ikke forekommer så ofte i Norge.

Demokratiske rettigheter ikke er noen selvfølge mange steder i verden. Et flertall av menneskene i verden lever under styresett som ikke regnes som demokratiske, og mange har få eller ingen muligheter til å påvirke hvordan landet styres.

Det moderne demokratiet

Det moderne demokratiet forbindes gjerne med opplysningstiden og den franske og den amerikanske revolusjon på slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet. Disse ga blant annet grunnlaget for nye, liberale og demokratiske grunnlover, kongeveldets fall, universelle menneskerettigheter og innføringen av parlamentarismen. Den norske grunnloven av 1814 ble for eksempel regnet som en av de mest liberale og demokratiske i sin tid. På denne tiden ble også grunnlaget for Montesquieus maktfordelingsprinsipp lagt. Maktfordelingen mellom lovgivende, utøvende og dømmende organer er vesentlig i det norske demokratiet. Tredelingen av makt mellom uavhengige organer som kan kontrollere hverandre hindrer maktkonsentrasjon og maktmisbruk.

Dette-er-demokrati-Charlie-Owen

"This is democracy", photo by Charlie Owen

Demokrati og menneskerettigheter

Demokrati er nært knyttet til menneskerettigheter på flere måter. Menneskerettigheter har størst muligheter til å bli beskyttet og respektert i et demokrati, samtidig som det er vanskelig å tenke seg et demokrati uten respekt for menneskerettighetene. Individet er det grunnleggende elementet i begge, og nettopp individenes bidrag gir begge legitimitet. Demokratiet gir enkeltmennesket en stemme i utformingen av samfunnet, mens menneskerettighetene gir enkeltmennesket rettigheter overfor staten som staten har rett og plikt til å respektere og oppfylle.

Vernet av individets rettigheter, som f.eks. rettssikkerhet, forsamlingsfrihet og ytringsfrihet, står sentralt når man snakker om demokrati. Men oppfyllelsen av økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter er like viktige. Uten nødvendige goder som mat, husvære og utdanning har man lite overskudd til å delta i demokratiske prosesser. Opplysningstidens filosofer var særlig opptatt av at demokratiske samfunn trengte opplyste innbyggere for å fungere optimalt. Demokrati krever derfor opplæring av alle individer i et samfunn, og utdanning er en av de viktigste faktorene for utvikling av demokratiet.

Drøftings-oppgaver

Winston Churchill uttalte engang "It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried." Hvilke fordeler og ulemper har demokratiet som styringsform?

Les mer

Aldrimer22juli.no: MenneskerettskonvensjonenDe Forente Nasjoner (FN), Ytringsfrihet, Barnekonvensjonen

Store norske leksikon: https://snl.no/demokrati

Ung.no: http://www.ung.no/demokrati/1874_Hva_er_demokrati....

Nrk: http://nrksuper.no/super/valg/2013/08/12/demokrati... og http://www.nrk.no/skole/emnedetalj?topic=oid:T2375... og http://www.nrk.no/skole/artikkeldetalj?article=oid...


Bilder:

 • Design fra "Stem og bestem"-kampanjen til Agenda X, ungdomsavdelingen til Antirasistisk senter. Fra www.agendax.no
 • Foto: Lisa Risager/Flickr
 • Foto: Samir Madad. 2016
 • Foto: Charlie Owen/Flickr

Demokrati og menneskerettigheter

Hvor lenge har demokrati eksistert som styreform?

Riktig!

Helt riktig!

Det er helt riktig. De første demokratiene fantes i Hellas allerede 500 år før Kristus.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det er nok litt unøyaktig. Lurt å lese litt mer om demokrati.

De Forente Nasjoner (FN)

FN ble etablert i 1945, samme år som andre verdenskrig ble avsluttet. 24. oktober regnes som den offisielle FN-dagen, og markeres i mange land for å feire menneskerettighetene.

FN-pakten som ble underskrevet ved etableringen av FN i 1945 la grunnlaget for de nye kjørereglene for internasjonal politikk. På dette tidspunktet hadde FN 51 medlemsstater. Suverenitetsprinsippet var det viktigste utgangspunktet for FN-pakten, noe som kan sies å ha styrket de svake statenes posisjon overfor de sterke. Trygve Lie var FNs første generalsekretær. Han ble ansatt 2. januar 1946.

Trygve-Lie-taler-til-FN-Foto-UN-Photo-Marcel-Bolomey

Drøftings-oppgaver

Hva er forskjellen på et land, en stat og en nasjon?

Visste du at...?

Koreakrigen var den første krigen hvor USA og Sovjetunionen kjempet på hver sin side siden andre verdenskrig. Dette var også starten på den kalde krigen. Koreakrigen på 1950-tallet ble den første militære operasjonen i regi av FN. På det tidspunktet var ikke Folkerepublikken Kina anerkjent som Kinas offisielle representant i FN, det var det det gamle nasjonalistregimet som var. Av den grunn boikottet også Sovjetunionen (Sovjet) FNs sikkerhetsråd. Dermed gikk FN til militær aksjon i Korea, ledet av USA.

Trygve Lie går av som generalsekretær i 1952 som følge av håndteringen av Koreakrigen, og Dag Hammarskjöld overtar.

På 1960-tallet var verden fortsatt sterkt preget av den kalde krigen, men konkurransen mellom USA og Sovjet førte også til avkolonialisering i store deler av verden. USA og Sovjet kjempet om de nye landenes gunst, og førte en antikolonialistisk retorikk. Avkolonialiseringen førte til en voldsom økning av nye medlemsland til FN, som i 1970 talte 126 land. Sikkerhetsrådet ble utvidet fra 11 til 15 land i 1965 som følge av denne økningen av medlemsland i FN.

Selv om FNs menneskerettighetserklæring så dagens lys allerede i 1948, var det først på 1970-tallet at menneskerettighetene ble et begrep for folk flest. Menneskerettskonvensjonene hadde fått nok underskrifter fra FNs medlemsland til å bli folkerettslig bindende i 1976. 1970-tallet var også det tiåret da miljø ble satt på FNs dagsorden. I 1972 ble FNs første miljøkonferanse avholdt i Stockholm. Denne ble fulgt opp på 80-tallet, blant annet med Gro Harlem Brundtlands «Verdenskommisjonen for miljø og utvikling» i 1983, og dermed var også begrepet Bærekraftig utvikling etablert.

Visste du at...?

Folkerepublikken Kina ble ikke anerkjent som Kinas representant i FN før 1971. Fram til da var det republikken Kina (nå Taiwan) som var representert i FN.

Etter at Sovjet ble oppløst og USA stod igjen som den eneste supermakten i verden ble også fokuset til FN endret fra den kalde krigen til fredsoperasjoner. Berlinmuren rives og i Sør-Afrika settes Nelson Mandela fri etter 27 år i fangenskap. 1990-tallet preges også av en økning av medlemsland til FN på grunn av Sovjetunionens oppløsning.

I 2000 ble FNs generalforsamling omdøpt til Milleniumsforsamlingen, og FNs tusenårsmål ble formulert. Hensikten var å samle verden om en felles plattform for å begrense fattigdom i verden. Man ble enige om åtte felles mål som skulle innfris innen 2015.

FNs tusenårsmål:

1) halvering av antallet som lever i ekstrem fattigdom

2) grunnskole for alle

3) fremme likestilling

4) redusere barnedødelighet

5) bedre mødrenes helse

6) stoppe spredning av malaria og HIV/AIDS

7) sikre bærekraftig utvikling

8) bygge et globalt partnerskap for utvikling.

Visste du at...?

I 2020 hadde FN 193 medlemsland.

Vatikanstaten har valgt å ikke være medlem i FN.

Palestina forsøkte å søke om fullverdig medlemsskap i FN i 2011, men uten å lykkes. I 2012 fikk Palestina godkjent status som observatørstat uten fullt medlemskap. I mai 2015 hadde 136 stater i verden anerkjent Palestina som stat. Det utgjør 70 prosent av FNs medlemsland og Vatikanstaten, som til sammen representerer 80 prosent av verdens befolkning. Norge er ikke blant disse.

For at et land skal få godkjent fullt medlemsskap i FN må søknaden opp i Sikkerhetsrådet. Av den grunn får for eksempel ikke Taiwan medlemskap fordi Kina er imot, og Kosovo søker ikke fordi Russland er mot.

Fra 2010 til nå har verden i stor grad vært preget av økende terror, uro og krig. Dette har også preget FN. Så langt har 2014 kanskje vært det året siden andre verdenskrig som har vært mest preget av uro. Både den arabiske våren, borgerkrigen i Syria og Russlands inngripen i Ukraina har satt FN på prøve. FN hadde mandat til å gå inn i Libya, men ikke i Syria.

Drøftings-oppgaver

På hvilken måte setter situasjonen i midtøsten FN på prøve? Hva med Ukraina?

Les mer

aldrimer22juli.no: Ytringsfrihet, Barnekonvensjonen, Menneskerettskonvensjonen, Asylsøkere og flyktninger, Urfolk

FN: FNs historie og Verdens pågående konflikter

Store norske leksikon: FN

Regjeringen: FN

Youtube

FNs historiske øyeblikk https://www.youtube.com/watch?t=5&v=aH_pRKFYcMI

FNs sikkerhetsråd https://www.youtube.com/watch?t=2&v=GnFvsK5Ksj4

JFK i FN 1962 https://www.youtube.com/watch?t=1&v=WYVPx3x3oCg

Che Guevara i FN 1964 https://www.youtube.com/watch?v=-ekfej_kmHQ

Martin Luther King jr fredsmarsj 1967 https://www.youtube.com/watch?v=bkF6k49_v6Y

Menneskerettighetenes historie https://www.youtube.com/watch?v=nCQWwkERit4

FNs fredsbevarende styrkers historie https://www.youtube.com/watch?v=rqYuRh78-_4

Malala-dagen, 12. juli 2013 https://www.youtube.com/watch?v=ACXrkCWOCto

Emma Watson i FN 2014 (He for she) https://www.youtube.com/watch?t=1&v=p-iFl4qhBsE

Leonardo di Caprio i FN 2014 https://www.youtube.com/watch?t=1&v=ka6_3TJcCkA

Bilder:

 • Trygve Lie blir innsatt som første generalsekretær i FN.
 • Foto: UN Photo/Marcel Bolomey

Demokrati og menneskerettigheter

Hvor mange medlemsland har De forente nasjoner (FN)?

Riktig!

Helt riktig!

Det stemmer. FN har 193 medlemsland (i 2017).

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det er nok ikke helt riktig. Dette temaet bør du lese mer om.

"Barn har rett til å gå på skole, rett til hvile, fritid og lek og rett til å si sin mening i alt som angår det."

Barnekonvensjonen

​Det hele og fulle navnet til det vi normalt kaller barnekonvensjonen er «FNs konvensjon om barnets rettigheter». Denne konvensjonen ble vedtatt i 1989, og satt i kraft i 1990.

FNs konvensjon om barnets rettigheter ble avtalt fordi man også i FN så at barn har behov for spesiell beskyttelse. Konvensjonen gir barn de samme grunnleggende rettigheter, uansett hvem de er og hvor de bor. Rettighetene er politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle og gjelder alle under 18 år, uavhengig av nasjonalitet, kjønn, sosial status, religion og kultur. Konvensjonen bygger på prinsippet om at barnets beste alltid skal komme først i alle situasjoner, over alt.

Barnekonvensjonen2

Visste du at...

I Norge har vi et barneombud som skal sikre at barnas rettigheter blir fulgt.

I tillegg til barneombudet finnes det flere organisasjoner som jobber med barns rettigheter. Blant annet Press, som er Redd Barnas ungdomsorganisasjon.

Barnekonvensjonen ble vedtatt og åpnet for undertegning, ratifikasjon og tiltredelse av FNs generalforsamling 20. november 1989, og ble satt i kraft 2. september 1990.

På det tidspunktet konvensjonen ble satt i kraft var det 20 land som hadde godkjent vilkårene i avtalen. Før dette hadde arbeidet med konvensjonen pågått i flere år. Allerede i 1960 kom FNs erklæring om barns rettigheter. At denne erklæringen endte opp som en konvensjon gjør den desto mer betydningsfull. Det er til dags dato den mest omfattende menneskerettskonvensjonen som er vedtatt i FN. Men det betyr dessverre også at en lang rekke stater har fått mulighet til å reservere seg mot deler av innholdet i den. I 2015 er det 195 land som har ratifisert avtalen, mens USA har valgt å stå utenfor.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor har USA valgt å ikke ratifisere barnekonvensjonen?

Ved å underskrive barnekonvensjonen har Norge forpliktet seg til å gi barna de rettighetene de har krav på i følge avtalen, selv om dette skulle stride mot norsk grunnlov. Unntaket er hvis norsk lov faktisk er bedre for barnet, da er det den som gjelder.

Drøftings-oppgaver

På hvilke områder kan norsk lov være bedre for barnet enn barnekonvensjonen?

Visste du at...?

Barnekonvensjonen består totalt av 54 artikler fordelt på tre deler. I tillegg består den av to valgfrie tilleggsprotokoller som omhandler barn i væpnet konflikt, og salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi. At disse protokollene er valgfrie betyr at det ikke er alle FNs medlemsland som har gitt barn særlige rettigheter når det gjelder disse to områdene.

Den delen av barnekonvensjonen som gjelder barns rettigheter består av 41 artikler som hver for seg beskriver en rettighet for barn (del 1). I tillegg består barnekonvensjonen av 13 artikler som gjelder statenes ansvar.

Artikkel 1 i barnekonvensjonen lyder slik på norsk: «I denne konvensjonen menes med barn ethvert menneske under 18 år, hvis ikke barnet blir myndig tidligere etter den lovgivning som gjelder for barnet.» Det betyr på godt norsk at alle som er under 18 år skal regnes som barn. De neste 40 artiklene fra del 1 av barnekonvensjonen tar deretter for seg rettigheter som rett til å bli hørt, rett til å ikke bli diskriminert, rett til skolegang osv. Den siste artikkelen som gjelder barnets rettigheter i barnekonvensjonen (artikkel 42) handler om at staten forplikter seg til å gjøre barn oppmerksom på at de har disse rettighetene. Artikkel 42 lyder slik på norsk: «Partene forplikter seg, gjennom egnede og aktive tiltak, til å gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent både for voksne og barn.»

Les mer

aldrimer22juli.no: De Forente Nasjoner (FN), Ytringsfrihet,  MenneskerettskonvensjonenAsylsøkere og flyktningerUrfolk

FN: http://www.fn.no/Bibliotek/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-konvensjon-om-barnets-rettigheter-Barnekonvensjonen

Redd barna: http://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barns-rettigheter/barnekonvensjonen-i-kortversjon

Barneombudet: http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonve...


Bilder: 

 • Dipa og Laboni, 10 og 12 år. Unique child learning center, Mirma-Dhaka, Bangladesh. Foto: GMR Akash/Unesco.org
 • Plakat av barnekonvensjonen. Design: Lucas design og illustrasjon

Demokrati og menneskerettigheter

Når ble konvensjonen om barns rettigheter (Barnekonvensjonen) avtalt?

Riktig!

Helt riktig!

Det stemmer. FNs konvensjon om barns rettigheter (Barnekonvensjonen) ble avtalt i 1989. Den ble ratifisert av mange land i 1990. Norge ratifiserte avtalen i 1991, og USA har ennå ikke ratifisert den.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det er nok ikke helt riktig, selv om årstallet er viktig for barns rettigheter.

FNs menneskerettighetserklæring skulle være en felles standard for alle stater å følge for sine innbyggere.

Menneskerettskonvensjonen

Den europeiske menneskerettskonvensjon ble vedtatt 4. November 1950. Konvensjonen skal beskytte menneskerettighetene og menneskets grunnleggende friheter.

Artiklene i menneskerettskonvensjonene favner veldig mange områder. Dette er blant annet retten til ytringsfrihet, forbud mot tortur og og forbud mot diskriminering. Konvensjonen er direkte basert på FNs universelle menneskerettserklæring fra 1948, hvor fagfolk med mange ulike bakgrunner samlet seg og utarbeidet en liste over rettigheter som skulle gjelde alle individer over hele verden.

Visste du at...?

Den europeiske menneskerettskonvensjonen er anerkjent av 47 europeiske land.

Alle individer i disse landene kan klage inn saker til den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

En stat kan bli dømt på brudd av menneskerettskonvensjonen, og må rette opp igjen feilen som har blitt gjort. For eksempel har Finland blitt dømt for å ikke la et foreldrepar kalle barnet sitt det navnet de ville ha, Georgia ble dømt til å slippe fri en fange som ikke hadde dom og i Storbritannia fikk en eks-militær økt pensjon som følge av å ha blitt utsatt for kjemiske tester i løpet av tjenesten.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor skal man kunne dømme stater for brudd på menneskerettskonvensjonen?

Dbp 1978 979 Menschenrechte

Visste du at...?

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter (menneskerettighetserklæringen) ble underskrevet i 1945.

Den europeiske menneskerettskonvensjonen baserer seg i stor grad på menneskerettighetene. Konvensjonen ble vedtatt i 1950 for å beskytte menneskerettighetene.

I november 2015 satte Frankrike deler av konvensjonen til side. Konvensjonen er hele tiden under press nå man kanskje mest av alt trenger den.

FNs menneskerettighetserklæring skulle være en felles standard for alle stater å følge for sine innbyggere. Menneskerettighetserklæringen har fått kritikk for å være utformet hovedsaklig av vestlige land uten å ta hensyn til de ulike kulturene og samfunnene over hele verden. Det er også mange land som velger å ikke bry seg om dommer i menneskerettsdomstolen, så en annen kritikk har vært at den kanskje ikke fungerer så godt som man skulle ønske.

Konvensjonen har også direkte innvirkning på flyktningesituasjonen. I 2014 kom det en dom i menneskerettighetsdomstolen som slo fast at det er i strid med menneskerettighetene å sende flyktninger tilbake til Italia. Dette gjorde at Norge måtte endre sin praksis på dette. 

Drøftings-oppgaver

Hvorfor trenger man en europeisk menneskerettskonvensjon når man har FNs menneskerettserklæring?

Regnbueflagg 19019453528 1

Les mer

aldrimer22juli.no: De Forente Nasjoner (FN), Ytringsfrihet, Barnekonvensjonen, Menneskerettskonvensjonen, Asylsøkere og flyktningerDiskriminering

Store norske leksikon: https://snl.no/Den_europeiske_...

FN: http://www.fn.no/FN-informasjo...

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/...

Bilder: 

 • Forsidebilde: "Menneskerettsparken" i Niederösterreich, Østerrike. Foto: Hans Steiger/Wikimedia 
 • Jubileumsfrimerke til menneskerettskonvensjonen 25 år. Kilde: NobbiP/Wikimedia 
 • Oslo Pride 2015. Foto: GGAADD/Wikimedia 


Demokrati og menneskerettigheter

Hvilken erklæring er Menneskerettskonvensjonen basert på?

Riktig!

Helt riktig!

Det er helt riktig. Menneskerettskonvensjonen er basert på menneskerettighetserklæringen som ble skrevet i 1948.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Ikke helt riktig. Les mer om menneskerettskonvensjonen og menneskerettigheter.

Riktig!

Supert!

Du klarte av spørsmål

Ditt resultat har blitt sendt!

Tilbake til temaet