flip it

"Barn har rett til å gå på skole, rett til hvile, fritid og lek og rett til å si sin mening i alt som angår det."

Barnekonvensjonen

​Det hele og fulle navnet til det vi normalt kaller barnekonvensjonen er «FNs konvensjon om barnets rettigheter». Denne konvensjonen ble vedtatt i 1989, og satt i kraft i 1990.

FNs konvensjon om barnets rettigheter ble avtalt fordi man også i FN så at barn har behov for spesiell beskyttelse. Konvensjonen gir barn de samme grunnleggende rettigheter, uansett hvem de er og hvor de bor. Rettighetene er politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle og gjelder alle under 18 år, uavhengig av nasjonalitet, kjønn, sosial status, religion og kultur. Konvensjonen bygger på prinsippet om at barnets beste alltid skal komme først i alle situasjoner, over alt.

Barnekonvensjonen2

Visste du at...

I Norge har vi et barneombud som skal sikre at barnas rettigheter blir fulgt.

I tillegg til barneombudet finnes det flere organisasjoner som jobber med barns rettigheter. Blant annet Press, som er Redd Barnas ungdomsorganisasjon.

Barnekonvensjonen ble vedtatt og åpnet for undertegning, ratifikasjon og tiltredelse av FNs generalforsamling 20. november 1989, og ble satt i kraft 2. september 1990.

På det tidspunktet konvensjonen ble satt i kraft var det 20 land som hadde godkjent vilkårene i avtalen. Før dette hadde arbeidet med konvensjonen pågått i flere år. Allerede i 1960 kom FNs erklæring om barns rettigheter. At denne erklæringen endte opp som en konvensjon gjør den desto mer betydningsfull. Det er til dags dato den mest omfattende menneskerettskonvensjonen som er vedtatt i FN. Men det betyr dessverre også at en lang rekke stater har fått mulighet til å reservere seg mot deler av innholdet i den. I 2015 er det 195 land som har ratifisert avtalen, mens USA har valgt å stå utenfor.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor har USA valgt å ikke ratifisere barnekonvensjonen?

Ved å underskrive barnekonvensjonen har Norge forpliktet seg til å gi barna de rettighetene de har krav på i følge avtalen, selv om dette skulle stride mot norsk grunnlov. Unntaket er hvis norsk lov faktisk er bedre for barnet, da er det den som gjelder.

Drøftings-oppgaver

På hvilke områder kan norsk lov være bedre for barnet enn barnekonvensjonen?

Visste du at...?

Barnekonvensjonen består totalt av 54 artikler fordelt på tre deler. I tillegg består den av to valgfrie tilleggsprotokoller som omhandler barn i væpnet konflikt, og salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi. At disse protokollene er valgfrie betyr at det ikke er alle FNs medlemsland som har gitt barn særlige rettigheter når det gjelder disse to områdene.

Den delen av barnekonvensjonen som gjelder barns rettigheter består av 41 artikler som hver for seg beskriver en rettighet for barn (del 1). I tillegg består barnekonvensjonen av 13 artikler som gjelder statenes ansvar.

Artikkel 1 i barnekonvensjonen lyder slik på norsk: «I denne konvensjonen menes med barn ethvert menneske under 18 år, hvis ikke barnet blir myndig tidligere etter den lovgivning som gjelder for barnet.» Det betyr på godt norsk at alle som er under 18 år skal regnes som barn. De neste 40 artiklene fra del 1 av barnekonvensjonen tar deretter for seg rettigheter som rett til å bli hørt, rett til å ikke bli diskriminert, rett til skolegang osv. Den siste artikkelen som gjelder barnets rettigheter i barnekonvensjonen (artikkel 42) handler om at staten forplikter seg til å gjøre barn oppmerksom på at de har disse rettighetene. Artikkel 42 lyder slik på norsk: «Partene forplikter seg, gjennom egnede og aktive tiltak, til å gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent både for voksne og barn.»

Les mer

aldrimer22juli.no: De Forente Nasjoner (FN), Ytringsfrihet,  MenneskerettskonvensjonenAsylsøkere og flyktningerUrfolk

FN: http://www.fn.no/Bibliotek/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-konvensjon-om-barnets-rettigheter-Barnekonvensjonen

Redd barna: http://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barns-rettigheter/barnekonvensjonen-i-kortversjon

Barneombudet: http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonve...


Bilder: 

  • Dipa og Laboni, 10 og 12 år. Unique child learning center, Mirma-Dhaka, Bangladesh. Foto: GMR Akash/Unesco.org
  • Plakat av barnekonvensjonen. Design: Lucas design og illustrasjon

Sist oppdatert: 18/10/2016 14:51