flip it

De Forente Nasjoner (FN)

FN ble etablert i 1945, samme år som andre verdenskrig ble avsluttet. 24. oktober regnes som den offisielle FN-dagen, og markeres i mange land for å feire menneskerettighetene.

FN-pakten som ble underskrevet ved etableringen av FN i 1945 la grunnlaget for de nye kjørereglene for internasjonal politikk. På dette tidspunktet hadde FN 51 medlemsstater. Suverenitetsprinsippet var det viktigste utgangspunktet for FN-pakten, noe som kan sies å ha styrket de svake statenes posisjon overfor de sterke. Trygve Lie var FNs første generalsekretær. Han ble ansatt 2. januar 1946.

Trygve-Lie-taler-til-FN-Foto-UN-Photo-Marcel-Bolomey

Drøftings-oppgaver

Hva er forskjellen på et land, en stat og en nasjon?

Visste du at...?

Koreakrigen var den første krigen hvor USA og Sovjetunionen kjempet på hver sin side siden andre verdenskrig. Dette var også starten på den kalde krigen. Koreakrigen på 1950-tallet ble den første militære operasjonen i regi av FN. På det tidspunktet var ikke Folkerepublikken Kina anerkjent som Kinas offisielle representant i FN, det var det det gamle nasjonalistregimet som var. Av den grunn boikottet også Sovjetunionen (Sovjet) FNs sikkerhetsråd. Dermed gikk FN til militær aksjon i Korea, ledet av USA.

Trygve Lie går av som generalsekretær i 1952 som følge av håndteringen av Koreakrigen, og Dag Hammarskjöld overtar.

På 1960-tallet var verden fortsatt sterkt preget av den kalde krigen, men konkurransen mellom USA og Sovjet førte også til avkolonialisering i store deler av verden. USA og Sovjet kjempet om de nye landenes gunst, og førte en antikolonialistisk retorikk. Avkolonialiseringen førte til en voldsom økning av nye medlemsland til FN, som i 1970 talte 126 land. Sikkerhetsrådet ble utvidet fra 11 til 15 land i 1965 som følge av denne økningen av medlemsland i FN.

Selv om FNs menneskerettighetserklæring så dagens lys allerede i 1948, var det først på 1970-tallet at menneskerettighetene ble et begrep for folk flest. Menneskerettskonvensjonene hadde fått nok underskrifter fra FNs medlemsland til å bli folkerettslig bindende i 1976. 1970-tallet var også det tiåret da miljø ble satt på FNs dagsorden. I 1972 ble FNs første miljøkonferanse avholdt i Stockholm. Denne ble fulgt opp på 80-tallet, blant annet med Gro Harlem Brundtlands «Verdenskommisjonen for miljø og utvikling» i 1983, og dermed var også begrepet Bærekraftig utvikling etablert.

Visste du at...?

Folkerepublikken Kina ble ikke anerkjent som Kinas representant i FN før 1971. Fram til da var det republikken Kina (nå Taiwan) som var representert i FN.

Etter at Sovjet ble oppløst og USA stod igjen som den eneste supermakten i verden ble også fokuset til FN endret fra den kalde krigen til fredsoperasjoner. Berlinmuren rives og i Sør-Afrika settes Nelson Mandela fri etter 27 år i fangenskap. 1990-tallet preges også av en økning av medlemsland til FN på grunn av Sovjetunionens oppløsning.

I 2000 ble FNs generalforsamling omdøpt til Milleniumsforsamlingen, og FNs tusenårsmål ble formulert. Hensikten var å samle verden om en felles plattform for å begrense fattigdom i verden. Man ble enige om åtte felles mål som skulle innfris innen 2015.

FNs tusenårsmål:

1) halvering av antallet som lever i ekstrem fattigdom

2) grunnskole for alle

3) fremme likestilling

4) redusere barnedødelighet

5) bedre mødrenes helse

6) stoppe spredning av malaria og HIV/AIDS

7) sikre bærekraftig utvikling

8) bygge et globalt partnerskap for utvikling.

Visste du at...?

I 2020 hadde FN 193 medlemsland.

Vatikanstaten har valgt å ikke være medlem i FN.

Palestina forsøkte å søke om fullverdig medlemsskap i FN i 2011, men uten å lykkes. I 2012 fikk Palestina godkjent status som observatørstat uten fullt medlemskap. I mai 2015 hadde 136 stater i verden anerkjent Palestina som stat. Det utgjør 70 prosent av FNs medlemsland og Vatikanstaten, som til sammen representerer 80 prosent av verdens befolkning. Norge er ikke blant disse.

For at et land skal få godkjent fullt medlemsskap i FN må søknaden opp i Sikkerhetsrådet. Av den grunn får for eksempel ikke Taiwan medlemskap fordi Kina er imot, og Kosovo søker ikke fordi Russland er mot.

Fra 2010 til nå har verden i stor grad vært preget av økende terror, uro og krig. Dette har også preget FN. Så langt har 2014 kanskje vært det året siden andre verdenskrig som har vært mest preget av uro. Både den arabiske våren, borgerkrigen i Syria og Russlands inngripen i Ukraina har satt FN på prøve. FN hadde mandat til å gå inn i Libya, men ikke i Syria.

Frå 1945 og framover har enkeltstatane valgt å søke medlemsskap etterkvart som dei har vorte sjølvstendige. Prosessen er som følgjer: Eit land søkjer, og legg ved ei erklæring der dei godtek forpliktingane i FN-pakten.

FNs sikkerhetsråd vurderer søknaden og vedtek ein resolusjon som anbefaler FNs generalforsamling å gi landet medlemskap.

Generalforsamlinga vedtek ein resolusjon der dei godkjenner landet som medlem.

Drøftings-oppgaver

På hvilken måte setter situasjonen i midtøsten FN på prøve? Hva med Ukraina?

Les mer

aldrimer22juli.no: Ytringsfrihet, Barnekonvensjonen, Menneskerettskonvensjonen, Asylsøkere og flyktninger, Urfolk

FN: FNs historie og Verdens pågående konflikter

Store norske leksikon: FN

Regjeringen: FN

Youtube

FNs historiske øyeblikk https://www.youtube.com/watch?t=5&v=aH_pRKFYcMI

FNs sikkerhetsråd https://www.youtube.com/watch?t=2&v=GnFvsK5Ksj4

JFK i FN 1962 https://www.youtube.com/watch?t=1&v=WYVPx3x3oCg

Che Guevara i FN 1964 https://www.youtube.com/watch?v=-ekfej_kmHQ

Martin Luther King jr fredsmarsj 1967 https://www.youtube.com/watch?v=bkF6k49_v6Y

Menneskerettighetenes historie https://www.youtube.com/watch?v=nCQWwkERit4

FNs fredsbevarende styrkers historie https://www.youtube.com/watch?v=rqYuRh78-_4

Malala-dagen, 12. juli 2013 https://www.youtube.com/watch?v=ACXrkCWOCto

Emma Watson i FN 2014 (He for she) https://www.youtube.com/watch?t=1&v=p-iFl4qhBsE

Leonardo di Caprio i FN 2014 https://www.youtube.com/watch?t=1&v=ka6_3TJcCkA

Bilder:

  • Trygve Lie blir innsatt som første generalsekretær i FN.
  • Foto: UN Photo/Marcel Bolomey

Sist oppdatert: 28/10/2020 14:05