flip it

"Lovens formål er å fremme likestilling uavhengig av etnisitet, religion og livssyn."

Forebygging av rasisme, diskriminering og fordommer

Vi må forebygge rasisme, diskriminering og fordommer overalt. Det finnes ikke en fasit for hvordan man best kan gjøre det, men det finnes noen gode tips.

I hele verden finnes det lover mot rasisme og diskriminering. For eksempel gjelder FNs menneskerettigheter i alle land som har ratifisert avtalen. Å ha ratifisert en avtale betyr at man er enig i avtalen og lover å gjøre det som står i den. De fleste land har også egne lover mot rasisme og diskriminering. Det er stor forskjell fra land til land hvor godt lovene virker. I Norge har vi i tillegg til menneskerettighetene forskjellige lover mot diskriminering. Loven påvirker mange andre lover, for eksempel straffeloven.

Fakkeltog-3.-des-1987

Visste du at...?

Det finnes ikke en enkelt definisjon på rasisme. Rasisme kan være rettferdiggjøring av usaklig forskjellsbehandling eller diskriminering. Forskjellsbehandlingen kan være på grunn av kulturell eller etnisk bakgrunn, nasjonalitet, religion eller utseende knyttet til opprinnelse.

Diskriminering er å behandle noen dårligere enn andre. Ordet brukes oftest om usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av personer på grunn av deres kjønn, seksuell orientering, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne.

Fordommer er forhåndsdommer om en gruppe mennesker. Fordommer er ikke alltid negative, men det er vanskelig å endre på de fordommene man har. Stereotypier ligner på det vi kaller fordommer, men er enklere å forandre på.

Å forebygge er å forhindre at noe skjer, FØR det har skjedd.

Kunnskap er viktig når man skal forhindre at noe urettferdig skjer. Det gjelder også forebygging av rasisme, diskriminering og fordommer. Det skal denne nettsiden være med på. I tillegg er det fint å kunne bruke loven. Holdningsskapende arbeid, helst allerede i barnehage er også viktig i kampen mot rasisme. Dette arbeidet kan man gjøre på mange ulike måter.

Drøftings-oppgaver

Hvordan kan man forebygge rasisme og diskriminering?

Ny-lov

Visste du at...?

Fra 2018 har vi en felles diskrimineringslov.

Fra 2009 har vi også forbud mot diskriminering og hatefulle ytringer i straffelovens paragrafer 185 og 186.

Vi har også en ny opplæringslov fra 2017, hvor paragraf 9 sier at det ikke er lov til å diskriminere i skolen.

Fra 1. januar 2018 har vi en ny diskrimineringslov. Den heter "Lov om likestilling og forbud mot diskriminering" (likestillings- og diskrimineringsloven).

Selv om det ikke er lov til å diskriminere, så er det noen ganger lov til å forskjellsbehandle. Det er for eksempel lov til å forskjellsbehandle kvinner og menn som skal ha permisjon fra jobb fordi de skal ha barn.

Diskrimineringsloven sier blant annet: "Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt. Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk."

rettssal

Visste du at...?

I tillegg til diskrimineringsloven har vi i Norge beskyttelse mot rasisme i straffelovens §185 og §186. Fra 2015 regnes Internett også som et offentlig sted, selv om man skriver i en lukket gruppe. Det betyr at man kan straffes med fengsel for enkelte rasistiske handlinger, inkludert hatefulle ytringer på Internett.

Strafferammen for brudd på straffelovens §185 (hatefulle ytringer) er 3 år. Det betyr at du kan havne i fengsel i inntil tre år for å "true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, b) religion eller livssyn, c) seksuelle orientering, d) kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller e) nedsatte funksjonsevne."

Strafferammen for brudd på straffelovens §186 (diskriminering) er 6 måneder. Det vil si at du kan få et halvt år i fengsel for å "nekte en person varer eller tjenester på grunn av personens a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, b) religion eller livssyn, c) seksuelle orientering, d) kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller e) nedsatte funksjonsevne, såfremt nektelsen ikke skyldes manglende fysisk tilrettelegging. På samme måte straffes den som av en slik grunn nekter en person adgang til en offentlig forestilling, oppvisning eller annen sammenkomst på de vilkår som gjelder for andre."

En paragraf (§) er en enkelt lov.

Det første man kan gjøre hvis man vil ha et antidiskriminerende samfunn er å slutte å plassere folk i båser.

For det første er ikke alle muslimer like, alle gutter er ikke like, og alle med funksjonshemming er ikke like. Selvfølgelig er ikke alle like. Allikevel skjer det ofte at man snakker om folk som tilhører en gruppe som om de er helt like de andre i samme gruppe.

For det andre tilhører vi ikke bare én gruppe. Hvem vi er bestemmes av ALLE gruppene vi tilhører. Pluss litt til. En person er for eksempel ikke BARE jente. Hvem hun er bestemmes også ut fra hvor hun kommer fra, hvor hun bor, hvem foreldrene er og hvor de kommer fra, hvor mange år hun er, foresatte, sivil status, etnisitet, funksjonsevne, eventuell religion og seksualitet osv. Dessuten har hun også personlighet.

For det tredje er det noe som heter norm. Hvis man snakker om noe som om det er "det normale" blir alt annet "unormalt". Det kalles å stigmatisere. Det kan føre til at vi ser på samfunnet som delt inn i "oss" og "de andre". Hvis du på skolen får spørsmål som "Hvordan tror du det føles å være homofil?" eller "Hva tenker du om kvinner som bruker hijab?", er det med på å gjøre at man tenker at å være heterofil og det å ikke bruke hijab som det normale. Da blir homofili og hijabbruk "unormalt". Hva skjer om man snur spørsmålet på hodet? "Hvordan tror du det føles å være heterofil?" "Hva tenker du om kvinner som ikke bruker hijab?"

Du kan med andre ord selv gjøre mye for å forebygge rasisme, diskriminering og fordommer.

Drøftings-oppgaver

Hva er det som gjør deg til den du er?

Finnes det stigmatiserende spørsmål i skolebøkene dine? (Stigmatiserende spørsmål er spørsmål som gjør at man tenker at noe er "normalt", mens noe annet er "unormalt").

Klarer dere å skrive spørsmålene på en sånn måte at de ikke er stigmatiserende?

identitet

Det er ikke bare loven som skal forebygge rasisme og diskriminering. Også skolene skal jobbe mot rasisme og diskriminering. Skolen har noe som heter formålsparagraf. Der står det blant annet at "Alle former for diskriminering skal motarbeidast". Man jobber fortsatt med å finne ut hvordan dette skal gjøres best mulig.

Sist oppdatert: 03/11/2021 12:33