flip it

«Det kreves en hel landsby for å oppdra et barn.»

Hvordan håndtere rasisme i skolen

Rasisme i skolen er et problem. Ikke fordi det er mer rasisme i skolen enn andre steder. Ikke fordi rasisme er verre enn annet hat. Men fordi skolen skal være et sted for alle.

Rasisme er diskriminering på grunn av kulturell bakgrunn, hudfarge, religion eller nasjonalt eller etnisk opphav. Fra 2017 har skolen plikt til å jobbe mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Dette gjelder også rasistisk mobbing, vold, diskriminering og trakassering.Hva skolene gjør er forskjellig, men det finnes noen regler.

rodtkort

Visste du at...?

Det har vært laget mange kampanjer mot rasisme. Fortsatt brukes kampanjen «Gi rasisme rødt kort» i fotballsammenheng. Kampanjen bruker fotballens eget språk. Den enkle ideen er at rasisme ikke er ønsket på arenaen, derfor blir rasisme i alle former utvist.

En annen kampanje er «rasismefri sone». Den startet som en kamp mot diskriminering i utelivsbransjen, men spredte seg til andre deler av næringslivet, bedrifter og offentlige instanser på nittitallet. «Rasismefri sone» ble relansert av Norsk Folkehjelp i 2010.

Hvilke programmer som brukes mot rasisme og mobbing varierer fra skole til skole. Det som er felles er at de handler om mange ting, og at kampen mot rasisme er en liten del av det hele. En annen fellesnevner er at alle som jobber med barnet må involveres, både lærere, skoleledelse og klassen. Programmer som brukes er for eksempel Zero, Respekt, ART, Olweus, MOT.​

Et godt sted å starte er selvfølgelig å forebygge rasisme. Det betyr at man passer på at rasisme ikke oppstår. Hver enkelt har for eksempel ansvar for hvordan man omtaler andre. Ordene vi bruker er ikke tilfeldige. Tidligere undersøkelser viser at noen av de vanligste skjellsordene i skolen i Norge er jøde, homo og hore. Andre ord som brukes ofte er neger, pakkis, potet og lignende. Felles for ordene er at de er ment nedverdigende og ydmykende, selv om noen av dem egentlig ikke er skjellsord.

Det har ikke vært kampanjer bare mot rasisme i skolen. Kampen mot rasisme regnes som en del av kampen mot mobbing, noe som har ført til at alle skoler skal jobbe mot rasisme. 

Det finnes ikke noe fasitsvar for hva skolen skal gjøre mot rasisme. Men at rasisme skal håndteres av skolen er bestemt i loven. Du har også et ansvar for å jobbe mot rasisme. Så lenge ingen sier ifra om urett er det større fare for at uretten fortsetter.

Drøftings-oppgaver

Hvilke skjellsord er vanlige å bruke på din skole?

Hvilke ord er greit å bruke som skjellsord? Hvorfor?

Hvilke ord er ikke greit å bruke som skjellsord? Hvorfor ikke?

skolestreik

Visste du at...?

The Campbell Collaboration har undersøkt hvordan antimobbeprogrammene har virket. Disse tiltakene mot mobbing (og rasisme) virker best:

Møter med informasjon og opplæring for foreldre og samarbeid mellom flere. For at programmer mot mobbing skal virke må både barn og lærere involveres. Programmene må være intensive og vare lenge for å ha effekt.

En slags form for straff (alvorlige samtaler med mobberne, møte med rektor, nærvær av lærer i friminuttene, bortfall av goder) virket best på yngre barn (4.klasse) Ikke-straff virket bedre for 6. klassinger.

Lærere i skolegården var noe av det som virket best. Programmene fungerte best for eldre barn (over 11 år). Dette gjaldt særlig programmene i Norge.

Tenk over hvordan du tenker og snakker om andre. Alle har fordommer, de fleste av oss er ikke alltid klar over at vi har dem. Enkelte fordommer beskytter oss (for eksempel fordommer mot løver). Andre fordommer handler om stereotypier som ikke gjør noe annet enn å gjøre oss unødvendig redde eller skeptiske. Ingen av oss er bare EN ting. Vi er ikke bare jente eller gutt. Vi er ikke bare elev eller lærer. Vi liker ikke bare pizza eller taco. Vi er alle tingene til sammen. Fordi ingen av oss er bare en ting er det ofte mye enklere å se at det er forskjellige ting som gjør at vi har noe til felles. For det er jo faktisk sånn at vi har noe til felles med absolutt alle. 

En oppgave kan være å finne tre ting man har til felles med hver enkelt av de andre i klassen. 

Et annet element er hvordan vi ofte snakker om oss og dem. Det gjør at vi forsterker avstanden og forskjellene mellom oss. Hvis man klarer å endre måten man snakker om andre på, og klarer å få andre til å gjøre det samme, er det et steg på veien.

Drøftings-oppgaver

Hva gjør skole din mot rasisme? Er det noe skolen kan gjøre annerledes? I så fall hva?

Hva kan hver enkelt på skolen gjøre for å motarbeide rasisme? Er det forskjell på hva lærere og elever kan gjøre?

Opplæringslova

Kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø

§ 9 A-1.Verkeområde for kapitlet

Kapitlet her gjeld for elevar i grunnskolen og den vidaregåande skolen. Kapitlet gjeld òg for elevar som deltek i leksehjelpordningar og i skolefritidsordningar, med unntak av §§ 9 A-10 og 9 A-11.

§ 9 A-2.Retten til eit trygt og godt skolemiljø

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.

§ 9 A-3.Nulltoleranse og systematisk arbeid

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.

Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

§ 9 A-4.Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø

Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg.

(...)

Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei undersøking viser at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid.

§ 9 A-5.Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev

Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein annan som arbeider på skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering, skal vedkommande straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeigaren. Dersom det er ein i leiinga ved skolen som står bak krenkinga, skal skoleeigaren varslast direkte av den som fekk mistanke om eller kjennskap til krenkinga. Undersøking og tiltak etter § 9 A-4 tredje og fjerde ledd skal setjast i verk straks.

§ 9 A-6.Fylkesmannen si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker

Dersom ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldra melde saka til Fylkesmannen etter at saka er teken opp med rektor.

(...)

§ 9 A-8.Elevdeltaking i arbeidet med skolemiljøet

Elevane skal få ta del i planlegginga og gjennomføringa av arbeidet for eit trygt og godt skolemiljø.

(...)

§ 9 A-9.Informasjonsplikt og rett til å uttale seg

Skolen skal informere elevane og foreldra om rettane i dette kapitlet. Skolane skal òg informere om aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 og om høvet til å melde saka til Fylkesmannen etter § 9 A-6.

Dersom skolen finn ut at noko ved skolemiljøet kan skade helsa til elevane, skal elevane og foreldra snarast mogleg varslast om det.

Samarbeidsutvalet, skoleutvalet, skolemiljøutvalet, elevrådet og foreldra skal haldast informerte om alt som er viktig for skolemiljøet, og så tidleg som mogleg takast med i arbeidet med skolemiljøtiltak. Dei har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjeld det systematiske arbeidet for eit trygt og godt skolemiljø, og har rett til å uttale seg og komme med framlegg i alle saker som er viktige for skolemiljøet. 

(...)

§ 9 A-13.Straffansvar

Med bøter, fengsel i opp til 3 månader eller begge delar blir den straffa som forsettleg eller aktlaust, og alvorleg eller gjentekne gonger, bryt plikta etter § 9 A-4 første og andre ledd og § 9 A-5. Med bøter, fengsel i opp til 3 månader eller begge delar blir rektoren straffa som forsettleg eller aktlaust, og alvorleg eller gjentekne gonger, bryt plikta etter § 9 A-4 tredje og fjerde ledd.

Dersom § 9 A-4 første til fjerde ledd eller § 9 A-5 er brotne av nokon som handlar på vegner av skolen, kan skoleeigaren straffast, jf. straffeloven § 27.

Fristen for forelding av straffansvaret er 5 år.

§ 9 A-14.Erstatningsansvar og bevisbyrde

Reglane i lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning kapittel 2 gjeld for saker om psykososialt skolemiljø etter reglane i dette kapitlet.

Dersom det i saker etter første ledd ligg føre tilhøve som gir grunn til å tru at skoleeigaren ikkje har følgt reglane i eller i medhald av kapittel 9 A om psykososialt skolemiljø, skal dette leggjast til grunn med mindre skoleeigaren gjer noko anna truleg.


§ 9 A-15.Forskrift om skolemiljøet

Departementet kan gi forskrift om krav til skolemiljøet.

Les mer

aldrimer22juli.no: Hva er rasisme?Finnes rasisme og etnisk diskriminering i Norge?Forebygging av rasisme, diskriminering og fordommer

Opplæringslova: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_1#KAPITTEL_11

Regjeringens analyse av tiltak mot mobbing:

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kd/rapporter_planer/aktuelle-analyser/aktuelle-analyser-om-andre-tema/effektivt-mot-mobbing1/id592744/

Utdanningsdirektoratets veileder mot mobbing: http://www.udir.no/globalassets/upload/laringsmiljo/5/arbeid_mot_mobbing_veileder_bm.pdf

Utdanningsdirektoratets nettressurs mot mobbing: https://www.udir.no/nullmobbing/

Tidlig intervensjon: http://www.tidligintervensjon.no/Tema/Barn/Identifisering/Metoder-og-tiltak/Tiltak-mot-mobbing-i-skolen/

Zero: http://www.ungsinn.no/wp-content/uploads/Zero-etter-panelet-30.06.10-pdf.pdf

Olweus: http://uni.no/nb/uni-helse/olweusprogrammet/

Solidaritetsungdommens håndbok: http://www.fordommer.no/Solidaritetsungdom/Vaar-politikk/Antirasisme/Hvordan-bekjempe-rasisme-i-det-offentlige-rom

Gi rasisme rødt kort: https://www.folkehjelp.no/Vaart-arbeid/Flyktning-og-inkludering/Inkludering/Gi-rasisme-roedt-kort

Rasismefri sone: http://www.folkehjelp.no/Vaart-arbeid/Flyktning-og-inkludering/Inkludering/Rasismefri-sone

Exit-håndboken: http://www.vfb.no/filestore/Publikasjoner/Informasjons-_og_vervemateriell_om_VFB_og_tiltak/EXITHndbok.pdf

HMS-håndbok fra Alta videregående skole: http://www.alta.vgs.no/Handlers/fh.ashx?MId1=11088&FilId=21756


Bilder: 

Skolestreik mot rasisme i Tyskland. Foto: Vivian Brattsti Sørensen 

Gi rasisme rødt kort! Illustrasjon: NISO - Idrettsutøvernes fagforbund

Sist oppdatert: 06/02/2018 13:42