flip it

Diskriminering er forbudt ved norsk lov, men ikke all forskjellsbehandling regnes som diskriminering.

Diskriminering

Diskriminering er når noen mennesker behandles annerledes på grunn av hvem de er. Det kan for eksempel skje på grunn av hudfarge, seksuell identitet, tro, funksjonshemming eller kjønn.

Diskriminering finners på alle samfunnsområder. Noen opplever å ikke slippe inn på utesteder på grunn av hudfargen. Noen opplever at de ikke får komme til jobbintervjuer fordi de har muslimsk navn. Noen opplever at de ikke kan komme inn i butikker med trapp fordi de sitter i rullestol. Noen opplever at de blir angrepet fordi de er homofile. Noen opplever at de får lavere lønn fordi de er kvinner. Alt dette er diskriminering.

27726252953 D0568A43D6 H

Visste du at...?

Diskriminering er å behandle noen dårligere enn andre.

Ordet brukes oftest om en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av personer på grunn av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne.

Ordet brukes også noen ganger om forskjellsbehandling for å gjøre forskjeller mindre. Det gjelder for eksempel når man kvoterer. Kvotering er når man velger underrepresenterte grupper ved ansettelse eller opptak til høyere utdanning. Loven kaller slike ordninger «positiv særbehandling», og regner ikke dette som diskriminering.

Diskriminering er forbudt i Norge. Alle mennesker skal behandles med samme respekt. Alle skal ha samme rettigheter, uansett hudfarge, seksuell identitet, tro, funksjonshemming eller kjønn. Vi klarer dessverre aldri helt å oppfylle dette. Derfor er det noe vi må jobbe med hele tiden, alle sammen. Målet må være et samfunn hvor alle behandles ut fra hva de gjør, og ikke ut fra hvem de er. Mange har en plikt til å unngå diskriminering. Dette gjelder både offentlige myndigheter, skoler, arbeidsgivere og organisasjoner. Dette forebyggingsarbeidet skal være aktivt, målrettet og planmessig.

Drøftings-oppgaver

Hva kan være grunnen til at noen grupper diskrimineres mer enn andre?

Img 0927

Visste du at...?

Det er forbudt å diskriminere i Norge. Likevel finnes det unntak. Du kan lese mer om lovverket i kapittelet om hatkriminalitet eller om forebygging av rasisme, diskriminering og fordommer.

Det finnes noen antidiskrimineringslover som gjelder spesielle samfunnsområder. En sånn lov er Arbeidsmiljøloven. Kapittel 13 forbyr diskriminering på grunn av alder, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, deltidsarbeid og midlertidig ansettelse.

En annen lov er Husleieloven § 1-8 som gjør det forbudt å ta hensyn til kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk ved utleie av bolig. Dette gjelder ikke hvis utleier og leietaker skal bo sammen i leiligheten.

Markedsføringsloven § 2 krever at reklame ikke skal gå mot likeverdet mellom kjønnene. Reklame skal heller ikke utnytte et kjønns kropp eller gi inntrykk av en støtende eller nedsettende vurdering av kvinne eller mann.

Diskriminering er forbudt ved norsk lov, men ikke all forskjellsbehandling regnes som diskriminering. Forskjellsbehandling brukes for å få mer likestilling. Det gjelder først og fremst arbeid og utdanning. Det kan for eksempel være at enkelte grupper blir kvotert inn i stillinger de ellers er underrepresentert i (som kvinner i mannsdominerte yrker). Eller at underrepresenterte grupper får ekstra studiepoeng ved opptak til høyere utdanning. Noen ganger gjør man spesielle ting for å bedre rekruttering av arbeidstakere med minoritetsbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Eller det kan være et krav om at et styre eller annen forsamling skal ha en viss andel kvinner og menn for å få en jevnest mulig fordeling. Sånn forskjellsbehandling må man slutte med når man har oppnådd en jevnere fordeling.

Når noen bryter diskrimineringslovene kan man enten få saken inn for de alminnelige domstolene, eller man kan kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Straffen for brudd på loven kan være bøter og noen ganger fengsel.

Drøftings-oppgaver

Kan du komme på andre situasjoner der man blir utsatt for forskjellsbehandling fordi man tilhører en bestemt gruppe?

Sist oppdatert: 03/11/2021 12:51