flip it

Asylsøkere og flyktninger

Mange mennesker må flykte fra krig og undertrykkelse. Noen få av dem kommer til Norge.

Totalt 70,8 millioner mennesker var på flukt da 2019 begynte. Det er en rekord. Så mange mennesker har ikke vært på flukt siden andre verdenskrig. Mange lever i store flyktningleirer i årevis – en del til og med i flere tiår. I 2016 kom 3525 mennesker til Norge for å søke om asyl.

Flyktninger

Visste du at...?

FNs konvensjon om flyktningers rettigheter ble skrevet i 1951.

Flyktning betyr vanligvis en politisk flyktning: et menneske som har forlatt sitt hjemland i begrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet eller politisk mening, eller for å unndra seg straff for en politisk forgåelse.

Internflyktninger utgjør den største gruppen av flyktninger. Internflyktninger har ikke forlatt landet sitt, men er på flukt inne i landet.

Over 5000 flyktninger druknet i Middelhavet i 2016 mens de prøvde å komme til Europa.

På flukt i nærområdene

De aller fleste flyktninger blir værende i nærheten av der de kommer fra, enten i andre deler av hjemlandet eller i et naboland. I Libanon og Jordan er omtrent en tredjedel av innbyggerne flyktninger, de fleste fra Palestina og Syria. I Palestina er nesten halvparten av innbyggerne flyktninger. Andre land med mange flyktninger er Pakistan, Tyrkia og Iran. Veldig få kommer til Europa.

De siste årene har vi snakket mye om alle flyktningene som dør når de prøver å reise til Europa for å søke asyl her. Mennesker på flukt kan ofte ikke reise hit på en trygg måte, og drar ofte på en farlig reise i dårlige og overfylte båter. Når mange velger noe så farlig, er det fordi det er den eneste måten de kan overleve og få et bedre liv på.

Drøftings-oppgaver

Hvordan snakker media (aviser, radio og TV) om flyktninger og asylsøkere? Hvordan snakker folk om flyktninger og asylsøkere ellers?

Innkomst-utreise-med-bagasje2

Visste du at...?

Antall asylsøkere til Norge sank med 95% fra 2015 til de fire første månedene av 2016.

I 2019 kom det flest asylsøkere fra Tyrkia.

Eritrea og Syria

De siste årene er de fleste flyktningene som kommer til Norge fra Eritrea og Syria. Grunnen til at mange flykter fra Eritrea er at landet er et av de mest undertrykkende diktaturene i verden. Grunnen til at mange flykter fra Syria, er en grusom borgerkrig i landet i flere år.

I tillegg tar Norge imot noen overføringsflyktninger, som stort sett kommer til Norge fra flyktningleirer drevet av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Stortinget og regjeringen bestemmer hvor mange overføringsflyktninger vi tar imot hvert år. Det er vanligvis mellom 1200 og 1500 flyktninger.

Drøftings-oppgaver

Har det forandret seg hvordan vi snakker om flyktninger og asylsøkere? I så fall hvordan?

Visste du at...?

FNs konvensjon om flyktningers rettigheter gir alle som mener de blir forfulgt i hjemlandet rett til å søke asyl i andre land.

Man regnes som asylsøker fra man søker om asyl til søknaden er behandlet.

Asylsøkere som får beskyttelse kan bli regnet som flyktninger

Flyktningkrisen har ikke blitt mindre. Grunnen til at vi i Norge merker lite til krisen er at grensene til Europa nesten er tettet, og at de færreste kommer så langt nord som til Norge.

Asylsøkere

Asylsøkere er personer som søker om oppholdstillatelse i Norge fordi de mener at de er i fare i hjemlandet. Norge er blant annet tilsluttet FNs flyktningkonvensjon, som gir mennesker på flukt krav på beskyttelse hvis de kan være i fare hvis de reiser til hjemlandet.

Søknaden om asyl behandles av Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE), som avgjør om asylsøkerne får bli i Norge, eller om de må reise tilbake. Hvor mange av dem som søker om asyl og som faktisk får oppholdstillatelse, har variert veldig, fra 20 prosent til 70 prosent forskjellige år.


Les mer

aldrimer22juli.no:Innvandrere og integrering, Migrasjon, Menneskerettskonvensjonen, Diskriminering, Høyreekstremisme i Norge i dag, Fridtjof Nansen

Forente nasjoner (FN): http://www.fn.no/Tema/Flyktnin...

Leger uten grenser: https://legerutengrenser.no/fl...

forskning.no: https://forskning.no/innvandri...

Store norske leksikon: https://snl.no/asyls%C3%B8ker og https://snl.no/flyktninger

Utlendingsdirektoratet (UDI): https://www.udi.no/ord-og-begr... og https://www.udi.no/statistikk-og...

Statistisk sentralbyrå (SSB): https://www.ssb.no/befolkning/... og https://www.ssb.no/befolkning/...


Bilder:

  • Flyktninger i Hellas. 2015. Foto: Vivian Brattsti Sørensen
  • Trandum utlendingsinternat. 2015. Foto: Vivian Brattsti Sørensen

Sist oppdatert: 27/10/2020 10:31