flip it

"sigøinere og andre omstreifere som ikke godtgjør å ha norsk statsborgerrett, skal nektes adgang til riket" (1927)

Norske rom

Med norske rom mener vi den nasjonale minoriteten rom. Det vil si, norske statsborgere med rombakgrunn, som bor mer eller mindre permanent i Norge.

Vi vet ikke mye om tidlig historie til rom. Opprinnelsen til språket, romanés («på romvis»), er stedfestet til India. For 1000-1500 år siden utvandret forfedrene til dagens rom fra Asia til Øst-Europa, og særlig til Romania, Balkan og Ungarn. Dette kalles Den første vandringen. Her ble mange holdt som slaver og levde generelt under vanskelige forhold. Språket og tradisjonene ble opprettholdt delvis fordi det var ulovlig for slaver å gifte seg utenfor folkegruppen. Noen slaver levde riktignok relativt fritt og kunne fortsette med den reisende livsformen.

Rom-flagg

Visste du at...?

Rom er valgt som den offisielle betegnelsen i Norge. Tidligere ble rom kalt sigøynere, og enkelte ønsker fortsatt dette.

Ettersom de første romfolkene fortalte at de kom fra Egypt, ble de mange steder bare omtalt som egyptere – på engelsk gypsies, på spansk gitanos. ​Selv kalte romfolkene seg secani, det samme ordet som på tysk har blitt til zigeuner og på norsk sigøyner.

Språket romanés har ikke blitt særlig påvirket av europeiske språk, og mange norske rom har romanés som morsmål. Rom fra ulike land har dermed mulighet til å forstå hverandre på tvers av landegrenser.

Antall rom med tilhørighet i Norge er usikkert, mest sannsynlig mellom 500 og 750. De fleste bor i Oslo-området, og de fleste tilhører storfamilier.

I siste halvdel av 1800-tallet førte store omveltninger i Romania til stor fattigdom og mange slaver ble frigitt. Mange rom emigrerte til resten av Europa, også til Norge. Norske rom er etterkommere etter det som ofte kalles Den andre vandringen. Til å begynne med fikk de små romfølgene som oppholdt seg i landet liten oppmerksomhet, og de fikk som regel være i fred. På begynnelsen av 1900-tallet endret dette seg. Det kom krav om at grensene skulle stenges, og at rombefolkningen skulle utvises.


Drøftings-oppgaver

Hvorfor har mange sluttet å bruke betegnelsen "sigøyner", og gått over til å bruke "rom"?

konsentrasjonsleir

Visste du at...?

De norske rom har status som nasjonal minoritet. Denne statusen fikk de fordi gruppen har lang tilknytning til landet. Anerkjennelsen kom delvis som oppreisning for tidligere tiders assimileringspress, overgrep og diskriminering.

Fra 1927 til 1956 hadde rom innreiseforbud til Norge jfr den såkalte "sigøynerparagrafen" i fremmedloven av 1927: "sigøinere og andre omstreifere som ikke godtgjør å ha norsk statsborgerrett, skal nektes adgang til riket".

Før andre verdenskrig betalte den norske staten nazi-Tyskland for å uttransportere norske rom. De fleste ble senere drept i konsentrasjons- og utryddelsesleire.

Man antar at nærmere en halv million rom ble utryddet i konsentrasjonsleire under annen verdenskrig. Rom ble utsatt for forfølgelse og overgrep av nazistregimet i Tyskland. Riktignok registrerte ikke nazistene drepte rom like nøye som drepte jøder, men man antar at tallet på drepte rom er over 400 000. Nazistenes forsøk på å utrydde rom omtales av mange som Porajmos, Fortæringen.

Norske myndigheter så ikke på rom som tilhørende i Norge. Rom ble derfor ikke utsatt for den samme fornorsknings- og assimileringspolitikken som for eksempel romani. Man regnet med at rombefolkningen ville forlate landet hvis man gjorde det vanskelig nok å bli. På 1920-tallet kom det en lovendring som førte til at «sigøinere og andre utenlandske omstreifere» ikke hadde adgang til riket. Norske pass ble gjort ugyldige. I 1930 hadde livssituasjonen for rom i Norge blitt så vanskelig at mange utvandret til Frankrike, Belgia og Tyskland. For mange ble dette skjebnesvangert. I 1934 ble norske rom som prøvde å flykte fra Tyskland til Norge avvist av norske myndigheter. Flesteparten ble senere drept i konsentrasjonsleirene. Rom som overlevde konsentrasjonsleirene og fortalte om overgrep de hadde blitt utsatt for opplevde å ikke bli trodd, og fikk ikke benytte erstatningsordningene som hadde blitt opprettet.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor finnes det så lite informasjon nedskrevet om rom?

Politiet-tar-rom-1955

Visste du at...?

Det føres ikke egen statistikk over rom i Norge, derfor er mange av tallene som gjelder usikre. Vi vet derfor alt for lite om rom generelt, deriblant diskriminering av rom og levekår blant rom.

Det finnes også andre grupper av rom i Norge enn den nasjonale minoriteten. Noen har innvandrerbakgrunn fra Russland, andre fra det tidligere Jugoslavia.

Norske myndigheter kritiseres av FNs kommissær for menneskerettigheter (2015) for behandling av norske rom. Blant annet er bortimot halvparten av norske rombarn i barnevernets varetekt, eller står i fare for å havne der, uten at regjeringen kan forklare hvorfor.

Roma (flertallsform av rom) og rrom benyttes også som betegnelse av rom. Norske medier bruker ofte romfolk som betegnelse på tilreisende rom for å skille mellom den nasjonale minoriteten og rom med annen nasjonalitet.

I løpet av 1950-tallet søkte overlevende etter rom som hadde prøvd å komme inn i Norge i 1934 om å få innreisetillatelse. Selv om mange var født i Norge, eller hadde annen tilknytning til landet, ble alle søknadene avvist. Etter politisk press og mye medieomtale åpnet myndighetene til slutt for at de fleste kunne få vende tilbake. I 1956 ble innreiseforbudet for rom opphevet.

I løpet av 1960- og 70-tallet ble det opprettet egne tilbud rettet mot rombefolkningen i Norge, særlig i Oslo. Det ble etablert egne barnehager, fritidsklubber og skoleklasser. Mange fikk egne boliger i et forsøk på å bosette rombefolkningen som i alle år hadde vært reisende. Økte fordommer og begrenset effekt av tiltakene førte til at de ble avviklet i 1991. I ettertid mener mange at ordinære tjenester fungerer dårlig for rom, og at myndighetenes kompetanse er for lav. På grunn av dette ble tilliten mellom rom og myndigheter mye dårligere da særtilbudene ble avviklet.

​ Les mer

aldrimer22juli.no: Tilreisende rom, Europas rombefolkning, Diskriminering

Hefte fra Utdanningsdirektoratet: Hefte om norske minoriteter

Store norske leksikon: https://snl.no/rom/etnisk_gruppe

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter: http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/livssyn/minoriteter/norske-rom/norske-rom-

Nrk-artikkel: http://www.nrk.no/urix/_-slakter-norges-behandling...


Bilder:

  • Det internasjonale romflagget. Laget i 1933. Motivet er et vognhjul.
  • Konsentrasjonsleir i Auschwitz. Polen 1945. Foto: Stanislaw Mucha/German Federal Archives
  • Franz og Marie Josef Czardas blir fratatt barna sine av barnevernsnemnda, assistert av politi. Oslo 1955. Foto: Aage Storløkken


Sist oppdatert: 26/08/2019 10:39