flip it

"Lovens formål er å fremme likestilling uavhengig av etnisitet, religion og livssyn."

Forebygging av rasisme

Vi må alltid jobbe mot rasisme, diskriminering og fordommer overalt. Det finnes ikke en enkel måte å bli kvitt rasisme på, men det finnes noen gode tips.

I hele verden finnes det lover mot rasisme og diskriminering. For eksempel gjelder FNs menneskerettigheter i alle land som er enige i den. FNs menneskerettigheter er en slags avtale mellom landene. Landene har lovet å gjøre det som står i avtalen. De fleste land har også egne lover mot rasisme og diskriminering. Det er stor forskjell fra land til land hvor godt lovene virker. I Norge har vi i tillegg til menneskerettighetene forskjellige lover mot diskriminering.

Fakkeltog-3.-des-1987

Visste du at...?

Det finnes ikke en enkelt betydning av ordet rasisme. Rasisme kan være urettferdig forskjellsbehandling eller diskriminering. Forskjellsbehandlingen kan være på grunn av hvor familien din kommer fra.

Diskriminering er å behandle noen dårligere enn andre fordi de er forskjellige fra oss selv. For eksempel å behandle gutter dårligere enn jenter.

Fordommer er forhåndsdommer om andre mennesker. Det vil si at vi tror noe om andre mennesker uten at vi har møtt dem. En vanlig fordom er for eksempel at folk med briller er smartere enn andre. Noen ganger stemmer det, men like ofte stemmer det ikke.

Å forebygge er å stoppe at noe skjer, FØR det har skjedd.

Kunnskap er viktig når man skal forhindre at noe urettferdig skjer. Det gjelder også forebygging av rasisme, diskriminering og fordommer. Det skal denne nettsiden være med på. I tillegg er det fint å kunne bruke loven. Å forebygge kan man gjøre på mange ulike måter.

Drøftings-oppgaver

Hvordan kan man forebygge rasisme og diskriminering?

Ny-lov

Visste du at...?

I Norge er det ikke lov å diskriminere folk. I alle fall for enkelte ting.

Den er ikke lov å diskriminere noen fordi de kommer fra et annet land eller tror på andre guder enn deg.

Det er ikke lov å diskriminere noen fordi de er funksjonshemmede. Det betyr for eksempel at du skal kunne komme inn på en restaurant selv om du sitter i rullestol.

Det er heller ikke lov til å diskriminere noen fordi de er jenter eller gutter, eller fordi de er homofile eller har andre seksuelle uttrykk.

Fra 1. januar 2018 har vi en ny diskrimineringslov. Den heter "Lov om likestilling og forbud mot diskriminering" (likestillings- og diskrimineringsloven).

Selv om det ikke er lov til å diskriminere, så er det noen ganger lov til å forskjellsbehandle. Det er for eksempel lov til å forskjellsbehandle kvinner og menn som skal ha permisjon fra jobb fordi de skal ha barn.

Diskrimineringsloven sier blant annet: "Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt. Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk."

rettssal

Visste du at...?

I Norge har vi også en straffelov mot rasisme i tillegg til diskrimineringsloven. Internett regnes også som et offentlig sted, selv om man skriver i en lukket gruppe. Det betyr at man kan komme i fengsel for eksempel hvis man skriver rasistiske ting på Internett.

Man kan havne i fengsel i inntil tre år for å "true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, b) religion eller livssyn, c) seksuelle orientering, d) kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller e) nedsatte funksjonsevne."

Man kan få et halvt år i fengsel for å "nekte en person varer eller tjenester på grunn av personens a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, b) religion eller livssyn, c) seksuelle orientering, d) kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller e) nedsatte funksjonsevne, såfremt nektelsen ikke skyldes manglende fysisk tilrettelegging. På samme måte straffes den som av en slik grunn nekter en person adgang til en offentlig forestilling, oppvisning eller annen sammenkomst på de vilkår som gjelder for andre."

Hvis man ikke vil ha rasisme og diskriminering må man slutte å behandle folk urettferdig.

For det første er ikke alle mennesker like selv om de har en ting til felles. Alle muslimer er ikke lik alle andre muslimer. Alle gutter er ikke lik alle de andre guttene. Selvfølgelig er ikke alle like. Allikevel skjer det ofte at man snakker om folk som tilhører en gruppe som om de er helt like de andre i samme gruppe.

For det andre er vi ikke bare én ting. Hvem vi er bestemmes av ALLE gruppene vi tilhører. Pluss litt til. En person er for eksempel ikke BARE jente. Hvem hun er bestemmes også ut fra hvor hun kommer fra, hvor hun bor, hvem foreldrene er og hvor de kommer fra, hvor mange år hun er, funksjonsevne, eventuell religion og seksualitet osv. Dessuten har hun også personlighet.

For det tredje er det noe som heter norm. Hvis man snakker om noe som om det er "det normale" blir alt annet "unormalt". Det kalles å stigmatisere. Det kan gjøre at vi ser på samfunnet som delt inn i "oss" og "de andre". Hvis du på skolen får spørsmål som "Hvordan tror du det føles å være homofil?" eller "Hva tenker du om kvinner som bruker hijab?", er det med på å gjøre at man tenker at å være heterofil og det å ikke bruke hijab som det normale. Da blir homofili og hijab "unormalt". Hva skjer om man snur spørsmålet på hodet? "Hvordan tror du det føles å være heterofil?" "Hva tenker du om kvinner som ikke bruker hijab?"

Du kan med andre ord selv gjøre mye for å forebygge rasisme, diskriminering og fordommer.

Drøftings-oppgaver

Hva er det som gjør deg til den du er?

Hvilke fordommer har du?

identitet

Det er ikke bare loven som skal forebygge rasisme og diskriminering. Også skolene skal jobbe mot rasisme og diskriminering. Skolen har noe som heter formålsparagraf. Der står det blant annet at "Alle former for diskriminering skal motarbeidast". Det må skolen prøve å gjøre på best mulig måte.

Sist oppdatert: 03/11/2021 12:32