flip it

Diskriminering er forbudt ved norsk lov. Ikke all forskjellsbehandling regnes som diskriminering.

Diskriminering

Diskriminering er når noen mennesker behandles dårlig på grunn av hvem de er.

Diskriminering finners nesten overalt. Noen opplever å ikke slippe inn på cafeer på grunn av hudfargen. Noen får ikke komme til jobbintervju fordi de har muslimsk navn. Noen opplever at de ikke kan komme inn i butikker med trapp fordi de sitter i rullestol. Noen opplever at de blir angrepet fordi de er homofile. Noen opplever at de får lavere lønn fordi de er kvinner. Alt dette er diskriminering.

27726252953 D0568A43D6 H

Visste du at...?

Diskriminering er å behandle noen dårligere enn andre.

Ordet brukes oftest når noen blir behandlet dårlig på grunn av deres kjønn, religion, etnisitet, bakgrunn eller nedsatt funksjonsevne.

Noen ganger blir man behandlet ulikt for å gjøre forskjeller mindre. Det gjelder for eksempel når man kvoterer. Kvotering er for eksempel når en mann får en jobb fordi han er mann og det allerede er for mange damer som jobber det stedet. Eller at en jente får en plass på universitetet fordi det er for mange gutter der. Loven kaller det «positiv særbehandling», og regner ikke dette som diskriminering.

Diskriminering er forbudt i Norge. Alle mennesker skal behandles med samme respekt. Alle skal ha samme rettigheter, uansett hudfarge, seksuell identitet, tro, funksjonshemming eller kjønn. Vi klarer dessverre aldri å gjøre alt helt rettferdig. Derfor er det noe vi må jobbe med hele tiden, alle sammen. Vi vil ha et samfunn hvor alle behandles for hva de gjør, og ikke for hvem de er. Mange har en plikt til å unngå diskriminering. Det gjelder for eksempel staten, skoler, arbeidsgivere og organisasjoner.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor blir noen mer diskriminert enn andre?

Img 0927

Visste du at...?

Det er forbudt å diskriminere i Norge. Likevel finnes det unntak. Du kan lese mer om loven i kapittelet om forebygging av rasisme og diskriminering.

Det finnes noen lover som gjelder spesielle samfunnsområder. En sånn lov er Arbeidsmiljøloven. Det er forbudt å diskriminere i arbeidet på grunn av alder, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, deltidsarbeid og midlertidig ansettelse.

En annen lov er Husleieloven. Den gjør det forbudt å diskriminere på grunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk ved utleie av bolig. Dette gjelder ikke hvis utleier og leietaker skal bo sammen i leiligheten.

Markedsføringsloven krever at reklame ikke skal gå mot likeverdet mellom kjønnene. Reklame skal heller ikke utnytte et kjønns kropp eller virke støtende eller nedsettende om kvinne eller mann.

Diskriminering er forbudt i Norge, men ikke all forskjellsbehandling regnes som diskriminering. Forskjellsbehandling kan brukes for å få mer likestilling. Det gjelder først og fremst arbeid og utdanning. Det kan for eksempel være at noen blir kvotert inn i jobber der det ikke er så mange fra samme gruppe fra før (som kvinner i mannsdominerte yrker). Eller at noen får ekstra studiepoeng for å gå på universitet. Noen ganger gjør man spesielle ting for at det skal være lettere for folk med minoritetsbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne å jobbe. Eller det kan være en regel om at et det skal være like mange damer som menn i et styre. Sånn forskjellsbehandling må man slutte med når det har blitt en jevnere fordeling.

Når noen bryter diskrimineringslovene kan man melde det til politiet, eller man kan kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Straffen for brudd på loven kan være bøter og noen ganger fengsel.

Drøftings-oppgaver

Har du blitt urettferdig behandlet fordi du tilhører en gruppe noen gang? For eksempel fordi du er jente? Eller fordi du er et barn?

Les mer

aldrimer22juli.no: Urfolk i Norge, Nasjonale minoriteter i Norge, Menneskerettskonvensjonen, Urfolk i engelskspråklige land, Hva er rasisme?, Forebygging av rasisme, Hva kan skolen gjøre mot rasisme?

Antirasistisk Senter: Tilreisende rom i Oslo (rapport)

Store norske leksikon: https://snl.no/diskriminering

Likestillings- og diskrimineringsombudet: http://www.ldo.no/, http://www.ldo.no/forebygg/i-a...


Bilder:

  • Forsidebilde: Men only-skilt. Tramore, Storbritannia. Foto: Paul O'Farrell/Wikimedia
  • Illustrasjonsbilder: Samir Madad.

Sist oppdatert: 03/11/2021 12:49