flip it

...i en periode ble det utlyst dusør for ”indianerskalper”, en belønning for å drepe og skjære av dem skalpene.

Urfolk i USA

Urfolk i USA ble tidligere kalt indianere, noe som stammer fra at Christoffer Columbus trodde at kontinentet han ankom var en del av India.

Derfor ble befolkningen som var i Amerika før europeerne kom kalt ”indios”. I dag bruker man på engelsk ofte begrepet ”native american”, indigenous eller aboriginal.

Rsz Bia Map Indian Reservations Usa

Visste du at...?

I dag bor 40 % av amerikansk urbefolkning i såkalte "reservater"

Mange nasjoner eller stammer har sine egne reservater som de har en form for råderett over .

Urfolk i Nord-Amerika, både i Canada og USA, stammer fra en folkegruppe som vandret over Beringstredet mellom Alaska og Russland for ca 30 000 år siden, da det lå is der. De utviklet seg til forskjellige stammer som ofte levde nomadisk.

Ketchican Totem Pole 2

Visste du at...?

Mange av urfolksstammene i Nord-Amerika var såkalt "matrilineære".

Dette betyr at man tilhører mors klan og at kvinnene er involvert i beslutningsprosesser.

Historikere har beregnet at da Christoffer Columbus kom til Amerika var det ca 10 millioner mennesker som levde i området som i dag er USA. I løpet av de neste århundrene sank befolkningstallet dramatisk og innen 1900 var det ca 300 000 igjen. Årsakene til dette er sammensatte. En av de viktigste grunnene var nye sykdommer som europeerne bragte med seg, som for eksempel meslinger og sterke kopper-epidemier. Selv om disse som oftest ikke ble spredd med vilje, finnes det kilder på at de faktisk ble spredd som en måte å drive krigføring på.

Visste du at...?

I dag er det omtrent 3 millioner mennesker som regnes som urbefolkning i USA

De er fordelt på 566 ulike stammer

De største stammene heter Navajo, Cherokee og Sioux

Det var også stor kamp om territorier for gull og naturressurser og det brøt ut kriger mellom urfolksstammer og europeere. Mange stammer ble drevet bort fra sine områder og døde i kamp eller som følge av fattigdom og feilernæring. Europeiske koloniherrer utsatte folkene for tvangsarbeid i arbeidsleire og i en periode ble det utlyst dusør for ”indianerskalper”, altså en belønning for å drepe urfolk og skjære av dem skalpene.

Long Time Dog Hidatsa 1

Visste du at...?

Det siste slaget mellom urbefolkningen og amerikanske soldater var ved dalføret The wounded knee i 1893. Flere hundre medlemmer av Sioux-stammen ble drept.

Den tidligere presidenten Benjamin Franklin lærte mye om demokrati av å observere Iroquois-folket, hvor lederen bare hadde makt så lenge han hadde tillit fra de andre.

Mange av stedsnavnene i USA er opprinnelige navn fra ulike urfolksspråk, som for eksempel Arizona, Connecticut, Kentucky, og Missouri. Og ord som "barbecue" og "tomato".

I dagens USA har urbefolkningen fått anerkjennelse for sine rettigheter, kultur og egenart. De har også fått en offisiell beklagelse fra den amerikanske staten for behandlingen de har fått gjennom historien og alle massakrene som har blitt utført mot dem. Likevel opplever urfolk fortsatt diskriminering og marginalisering. Mange av dem lever på siden av samfunnet i arbeidsløshet. Ca 27 % av urbefolkningen på fastlandet i USA lever i fattigdom.

Landområder blir fortsatt tatt de tradisjonelle områdene til de ulike stammene og solgt til næringsinteresser. Flere av områdene er også miljømessig truet fordi selskaper har fått tillatelse av myndighetene til å hente ut naturressurser som for eksempel olje.

Mange medlemmer av ulike urfolksgrupper står heller ikke i offisielle registre og får derfor ikke de rettighetene de har krav på, som skolegang og helsehjelp. Diskusjonen rundt "native americans" er tidvis aggressiv i det amerikanske samfunnet og urfolkssamfunn får ofte svært stigmatiserenede karakteristikker.

Drøftings-oppgaver

Hvordan har urbefolkningen i USA blitt fremstilt i bøker, filmer og tegneserier? Stemmer disse fremstillingene? Hvorfor/hvorfor ikke?

Les mer:

aldrimer22juli.no: Urfolk, Urfolk i engelskspråklige land, Urfolk i Canada, Urfolk i Sør-Amerika

History.com: http://www.history.com/topics/...

Store norske leksikon: https://snl.no/den_nordamerika...


Bilder:

  • Laguna Urfolksreservat, New Mexico i 1943. Foto: Jack Delano/Wikimedia
  • Kart over urfolksreservat i USA. Kilde: Wikimedia
  • Totempel fra Ketchikan, Alaska. Foto: Jeremy Keith/Wikimedia
  • Høvdingen Long Time Dog fra Hidatsa-folket i Dakota. Foto: Edward S. Curtis/Wikimedia

Sist oppdatert: 19/10/2020 10:21