flip it

Betegnelsen «Indians» skyldes misforståelsen da Colombus i 1492 trodde han hadde funnet sjøveien til India.

Urfolk i Canada

​Blant urbefolkningen i Nord-Amerika og Canada finner vi flere befolkningsgrupper. På norsk bruker vi gjerne betegnelsene inuitter, eskimoer og "indianere".

Urfolk i Amerika betegner befolkningen som bodde i Nord- og Sør-Amerika før det europeiske inntoget på kontinentet og koloniseringen av Amerika. Fordi den engelske betegnelsen «Indians» skyldes misforståelsen da Colombus i 1492 trodde han hadde funnet sjøveien til India, bruker man i USA ofte betegnelsen «native americans» istedenfor. I Canada bruker man betegnelsen "first nations". Det er vanskelig å skille helt mellom urfolk i Canada og USA, siden enkelte av disse gruppene befinner seg på begge sider av grensen. Likevel er det noen hovedtrekk som bare gjelder urfolk på den ene siden.

Visste du at...?

I 2015 kom det en offentlig rapport om alvorlig mishandling av urfolksbarn i Canada opp gjennom historien.

Mer enn 3000 barn hadde dødd av mishandlingen de fikk på internatskolene de var tvangssendt til.

Dette fikk statsminister Justin Trudeau til å gå ut med en offisiell beklagelse.

Canadas opprinnelige befolkning kom over en landbro ved Beringstredet for ca 30.000 år siden. I omtrent 30.000 år levde forfedrene til "first nations" og inuittene spredt utover landet, uten nevneverdig innblanding fra andre befolkningsgrupper. De norske vikingene som inntok vinland rundt år 1000 førte ikke til noen fast bosetting. Heller ikke koloniseringsforsøk på vegne av engelskmennene på sutten av 1400-tallet førte til noen fast bosetting. Da Canada ble kolonisert skjedde det først i 1604 ved anleggelsen av en permanent fransk bosetting, og i 1608 ble Québeq anlagt som hovedstøttepunkt. Bortsett fra urbefolkningen utgjorde engelskmennene den største trusselen for den franske kolonien, og fram til 1763 var det mer eller mindre konstant krigføring mellom den franske og den engelske kolonien. Det avgjørende slaget var den "fransk-indianske" krigen som varte fra 1755 til 1763, som førte til at Frankrike avsto hele det Nord-Amerikanske kontinentet til England.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er det viktig med offisielle beklagelser fra myndigheter ovenfor sin urbefolkning?

Canada forble en britisk koloni fram til 1867. Amerikanerne invaderte Canada under uavhengighetskrigen i håp om en forbundsfelle. I tillegg flyktet 40.000 lojalister (lojale til britene) til Canada fra amerikanerne. Denne befolkningsøkningen førte til at Canada ble delt i to, Nedre Canada som var fransk og katolsk, og Øvre Canada som ble britisk og protestantisk. Etter 1867 ble Canada en britisk dominion (en selvstyrt del av det britiske imperiet), og i 1947 besluttet den britiske regjering at dominionene heretter skulle kalles Members of the Commonwealth (medlemmer av det britiske samveldet). Canada har med andre ord fortsatt det britiske kongehuset som overhode, men er selvstyrt med egen valgt regjering.

800px-Canadian Aboriginal Festival

Visste du at...?

Først i 1982 fikk den kanadiske urbefolkningen sine rettigheter garantert i grunnloven.

Etter årelange forhandlinger fikk inuittene selvstyre over Nunavut i 1999, et område som utgjør 20% av Canadas areal.

Fra 1857 og helt fram til 1996 eksisterte egne spesialskoler for barn som tilhørte urbefolkningen i Canada.

I løpet av tiden som britisk koloni og dominion gjorde "fransk-indianerne" i Canada opprør flere ganger. Disse opprørene ble raskt slått ned. På begynnelsen av 1900-tallet var store deler av urbefolkningen tvunget til å bo i reservater også i Canada på grunn av den økte innvandringen fra Europa. Deler av inuitbefolkningen hadde levd isolert fra resten av Canada fram til rundt andre verdenskrig. Fra 1970-tallet har spørsmål om fransk-kanadisk løsrivelse vært aktuelt ved flere anledninger. Dette har blitt avverget blant annet fordi den relativt sterke urbefolkningen har vært mot separasjon. I 1991 fikk "first nations" som ønsket spesialavtaler på lik linje med fransk-kanadierne løfte om selvstyre. Også inuittene har forhandlet om selvstyre med myndighetene, noe som ble vedtatt gjennom en folkeavstemming i 1992. I 2003 fikk også urbefolkningen i Thlico-området lengst nordvest i landet, tidl. Dogrib, utvidet selvstyre. Dette innebærer økt råderett over naturressursene og større ansvar for blant annet helse og utdannelse.

Graffiti of Canadian aboriginal syllabics

Visste du at...?

​I Canada bruker man betegnelsen «Aboriginals» som samlebetegnelse for urfolkene.

Man regner gjerne med tre hovedgrupper av urfolk i Canada: First nations, inuit og métis.

I følge en undersøkelse fra 2011 er det mer enn 1.400.000 kanadiere som regner seg som urfolk. Av disse er 50% First Nations, 30% mestiser, 15% andre "indianere" og 4% inuitter.

«People of the first nations» dekker 617 samfunn med indiansk bakgrunn. Disse samfunnene representerer minst 50 ulike stammer eller kulturer, og minst 50 ulike språk. Betegnelsen skiller ikke mellom de ulike gruppene, men dekker heller ikke andre grupper av urfolk. Det er bare registrerte indianere fra helt bestemte grupper som kan kalle seg First Nations. Det betyr at inuitter, mestiser, indianere som ikke er registrert som first nations og andre urfolk ikke dekkes av denne betegnelsen.

Inuit er urbefolkning av mongolsk opprinnelse som lever på Grønland (Danmark), i Alaska (USA) og Canada. Ordet «inuit» er grønlandsk og betyr «menneskene»; entallsformen er inuk. Dette begrepet brukes i Canada om denne befolkningsgruppen. I Alaska foretrekkes begrepet «eskimo». Totalt bor det over 155.000 inuitter i disse områdene, nesten 60.000 av dem bor i Canada. Inuktitut er talespråket som brukes av mange inuitter. Som skriftspråk kan inuktitut enten uttrykkes med egne tegn (syllabics), eller med anglifiserte romanske bokstaver som uttrykker hvordan engelskmennene oppfattet det som ble sagt.

«Métis» (mestis på norsk) er urbefolkning med blandet opphav. Den kanadiske betegnelsen gjelder etterkommere av indianere og befolkning av europeisk herkomst, primært franske. Mer enn 400.000 kanadiere regner seg selv som métiser.

Les mer

aldrimer22juli.no: UrfolkUrfolk i engelskspråklige landUrfolk i USAUrfolk i Sør-Amerika

Store norske leksikon: https://snl.no/urbefolkning og https://snl.no/Canadas_historie og https://snl.no/den_amerikanske_urbefolkningen

Canadiske myndigheter: https://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100013785/1304467449155http://www.myrobust.com/websit...

Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Amerikanske_urfolk_og_stammefolk og https://no.wikipedia.org/wiki/Inuitter_i_Canada


Bilder: 

  • Aboriginsk leder ved den årlige canadiske aboriginerfestivalen i 2006. Foto: Bahman/Wikimedia
  • Graffiti av canadisk-aboriginske skrifttegn. Foto: Nissy-KITAQ 2007 

Sist oppdatert: 21/06/2018 13:30