flip it

Urfolk har gjerne annen kulturell og historisk bakgrunn enn majoritetsbefolkningen i samfunnet de er en del av.

Urfolk

Noen befolkningsgrupper har status som urfolk. Det vil si at de regnes som urbefolkning eller opprinnelig befolkning i et område som er blitt erobret og kolonisert av andre folk.

Ordet urfolk erstatter ord som «innfødte», «primitive» og «naturfolk», som kan virke støtende, etnosentriske og diskriminerende. Tilsvarende engelske betegnelser, som indigenous, native og aborigine, har lang hevd som beskrivende uttrykk.

939Px Indijanac 2

Visste du at...?

De tre byene med størst andel urbefolkning i verden er:

Auckland, New Zealand

Winnipeg, Canada

Lima og Cuzco, Peru

Rundt omkring i verden finnes det befolkningsgrupper som har bodd i et område i generasjoner, men hvor områdene har blitt befolket av andre i ettertid. Totalt finnes det rundt 360 millioner mennesker i 70 land som kan defineres som urfolk.

Det finnes ingen felles entydig definisjon på urfolk, men diskusjoner innad i FN i årevis har gjort at man legger vekt på noen fellestrekk. Et viktig trekk er at urfolk bosatte seg i et område før majoritetsbefolkningen. ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, som Norge ratifiserte i 1990, definerer urfolk på følgende måte i artikkel 1 nr. 1 b:

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er det viktig å få anerkjennelse som urfolk?

Og hvorfor er det viktig for urfolk å få anerkjennelse for sine tradisjoner, skikker og språk?

Visste du at...?

Av de ca 6700 språkene i verden er 4000 urfolksspråk.

Regnskogen i Amazonas huser 400 ulike urfolk alene.

I mange land bor over 50 % av urbefolkningen i byene. Bare de siste tre tiårene har det skjedd en massiv forflytning fra tradisjonelle landområder i nærhet til naturen til byene. Ofte skyldes dette overtramp mot landrettigheter og næringsinteresser i urfolksområder.

Urfolk eller nasjonal minoritet?

Befolkningsgrupper som har bosatt seg i et land etter majoritetsbefolkningen har ikke status som urfolk, men kan for eksempel regnes som nasjonale minoriteter. I Norge er det bare samer som regnes som urfolk. Jøder, kvener, skogfinner, rom og romani regnes i Norge som nasjonale minoriteter.

Urfolk har gjerne annen kulturell og historisk bakgrunn enn majoritetsbefolkningen i samfunnet de er en del av. De er ikke dominerende i sine samfunn, men er bestemt på å bevare sine forfedres kultur og identitet, og å videreutvikle landområdene. Ofte har de på et eller annet tidspunkt mistet rettigheter til egne landområder og ressurser. Det er ikke sånn at urfolk må ha bodd i et område før majoritetsbefolkningen bosatte seg der, men de må ha bodd i området før grensene til nasjonalstaten ble fastsatt.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er det så vanskelig å finne en felles og entydig definisjon på hva urfolk er?

Samisk-flagg

Visste du at...?

Det er fortsatt rundt 100 ukontaktede urfolksstammer i verden.

Dette er folkegrupper som lever uten kontakt med resten av sivilasjonen.

De fleste av dem bor i Sør-Amerika, sentral-Afrika og Ny-Guinea.

På verdensbasis finner man over 250 millioner mennesker med urfolkstatus. FN anslår at rundt 6% av verdens befolkning (mellom 300 og 500 millioner mennesker) er urfolk. Blant urfolk finner vi inuitter, eskimoer, amerikansk urbefolkning, samer, australsk urbefolkning, maorier, pygmeer, san-folk, beduiner, nomader og russiske, asiatiske minoriteter og stammefolk. Som oftest er urbefolkningen i mindretall i et land, mens for eksempel inuittene på Grønland og urbefolkningen i Bolivia og Guatemala er i flertall.

Drøftings-oppgaver

I noen land er flertallet av befolkningen urfolk. Hva er grunnen til at de allikevel trenger status som urfolk?

Visste du at...?

FN er De forente nasjoner (UN – United Nations).

ILO er International Labour Organization. FNs internasjonale organisasjon for arbeideres rettigheter.

Siden 1980-tallet har FN jobbet mye med urfolksspørsmål. Selv om man ikke har kommet til noen konklusjon har dette arbeidet vært nyttig. Mange urfolk har på et eller annet tidspunkt blitt utsatt for overgrep fra myndighetenes og majoritetsbefolkningens side. Mange opplever fortsatt dette. Urfolkene har begynt å ta opp kampen ved å organisere seg, og urbefolkningsspørsmål har kommet opp på andre internasjonale arenaer. Forum for urfolksaker ble opprettet i FN i 2002, og FNs Generalforsamling har erklært et internasjonalt tiår for verdens urbefolkninger (1995–2004) som ble fulgt opp med en ny tiårsperiode (2005–15).

Fordi FN har satt et spesielt fokus på urfolk er det mange som har opplevd en forbedring på flere områder. Mange urbefolkningsgrupper har fått styrket sine rettigheter overfor myndighetene i sine respektive land. Dette kan blant annet gjelde rett til bruk av landområder og ressurser, og rett til vern av språk, kultur og historie.

Selv om fokuset på urfolk har blitt større og noen har opplevd forbedringer, er det fortsatt langt igjen. Hvert år rapporteres det om hundrevis av lovbrudd, vold, diskriminering og undertrykkelse. Urfolk opplever fortsatt å bli utsatt for massedrap, forsvinninger og tortur. Noen ganger fordi myndighetene ønsker seg de landområdene som urbefolkningen besitter.


Verden og internasjonale forhold

Hva er urfolk?

Riktig!

Helt riktig!

Det stemmer. Urfolk regnes blant annet som den opprinnelige befolkningen i et land. Det finnes ingen enhetlig definisjon som alle land er enige om, men befolkningen må ha en historisk og kulturell tilknytning til et område.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Beklager, dette stemmer nok ikke helt. Det kan selvfølgelig være riktig, men blir litt for unøyaktig. Dessverre. Les mer her, eller finn andre kilder om hva urfolk er.

Betegnelsen «Indians» skyldes misforståelsen da Colombus i 1492 trodde han hadde funnet sjøveien til India.

Urfolk i Canada

​Blant urbefolkningen i Nord-Amerika og Canada finner vi flere befolkningsgrupper. På norsk bruker vi gjerne betegnelsene inuitter, eskimoer og "indianere".

Urfolk i Amerika betegner befolkningen som bodde i Nord- og Sør-Amerika før det europeiske inntoget på kontinentet og koloniseringen av Amerika. Fordi den engelske betegnelsen «Indians» skyldes misforståelsen da Colombus i 1492 trodde han hadde funnet sjøveien til India, bruker man i USA ofte betegnelsen «native americans» istedenfor. I Canada bruker man betegnelsen "first nations". Det er vanskelig å skille helt mellom urfolk i Canada og USA, siden enkelte av disse gruppene befinner seg på begge sider av grensen. Likevel er det noen hovedtrekk som bare gjelder urfolk på den ene siden.

Visste du at...?

I 2015 kom det en offentlig rapport om alvorlig mishandling av urfolksbarn i Canada opp gjennom historien.

Mer enn 3000 barn hadde dødd av mishandlingen de fikk på internatskolene de var tvangssendt til.

Dette fikk statsminister Justin Trudeau til å gå ut med en offisiell beklagelse.

Canadas opprinnelige befolkning kom over en landbro ved Beringstredet for ca 30.000 år siden. I omtrent 30.000 år levde forfedrene til "first nations" og inuittene spredt utover landet, uten nevneverdig innblanding fra andre befolkningsgrupper. De norske vikingene som inntok vinland rundt år 1000 førte ikke til noen fast bosetting. Heller ikke koloniseringsforsøk på vegne av engelskmennene på sutten av 1400-tallet førte til noen fast bosetting. Da Canada ble kolonisert skjedde det først i 1604 ved anleggelsen av en permanent fransk bosetting, og i 1608 ble Québeq anlagt som hovedstøttepunkt. Bortsett fra urbefolkningen utgjorde engelskmennene den største trusselen for den franske kolonien, og fram til 1763 var det mer eller mindre konstant krigføring mellom den franske og den engelske kolonien. Det avgjørende slaget var den "fransk-indianske" krigen som varte fra 1755 til 1763, som førte til at Frankrike avsto hele det Nord-Amerikanske kontinentet til England.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er det viktig med offisielle beklagelser fra myndigheter ovenfor sin urbefolkning?

Canada forble en britisk koloni fram til 1867. Amerikanerne invaderte Canada under uavhengighetskrigen i håp om en forbundsfelle. I tillegg flyktet 40.000 lojalister (lojale til britene) til Canada fra amerikanerne. Denne befolkningsøkningen førte til at Canada ble delt i to, Nedre Canada som var fransk og katolsk, og Øvre Canada som ble britisk og protestantisk. Etter 1867 ble Canada en britisk dominion (en selvstyrt del av det britiske imperiet), og i 1947 besluttet den britiske regjering at dominionene heretter skulle kalles Members of the Commonwealth (medlemmer av det britiske samveldet). Canada har med andre ord fortsatt det britiske kongehuset som overhode, men er selvstyrt med egen valgt regjering.

800px-Canadian Aboriginal Festival

Visste du at...?

Først i 1982 fikk den kanadiske urbefolkningen sine rettigheter garantert i grunnloven.

Etter årelange forhandlinger fikk inuittene selvstyre over Nunavut i 1999, et område som utgjør 20% av Canadas areal.

Fra 1857 og helt fram til 1996 eksisterte egne spesialskoler for barn som tilhørte urbefolkningen i Canada.

I løpet av tiden som britisk koloni og dominion gjorde "fransk-indianerne" i Canada opprør flere ganger. Disse opprørene ble raskt slått ned. På begynnelsen av 1900-tallet var store deler av urbefolkningen tvunget til å bo i reservater også i Canada på grunn av den økte innvandringen fra Europa. Deler av inuitbefolkningen hadde levd isolert fra resten av Canada fram til rundt andre verdenskrig. Fra 1970-tallet har spørsmål om fransk-kanadisk løsrivelse vært aktuelt ved flere anledninger. Dette har blitt avverget blant annet fordi den relativt sterke urbefolkningen har vært mot separasjon. I 1991 fikk "first nations" som ønsket spesialavtaler på lik linje med fransk-kanadierne løfte om selvstyre. Også inuittene har forhandlet om selvstyre med myndighetene, noe som ble vedtatt gjennom en folkeavstemming i 1992. I 2003 fikk også urbefolkningen i Thlico-området lengst nordvest i landet, tidl. Dogrib, utvidet selvstyre. Dette innebærer økt råderett over naturressursene og større ansvar for blant annet helse og utdannelse.

Graffiti of Canadian aboriginal syllabics

Visste du at...?

​I Canada bruker man betegnelsen «Aboriginals» som samlebetegnelse for urfolkene.

Man regner gjerne med tre hovedgrupper av urfolk i Canada: First nations, inuit og métis.

I følge en undersøkelse fra 2011 er det mer enn 1.400.000 kanadiere som regner seg som urfolk. Av disse er 50% First Nations, 30% mestiser, 15% andre "indianere" og 4% inuitter.

«People of the first nations» dekker 617 samfunn med indiansk bakgrunn. Disse samfunnene representerer minst 50 ulike stammer eller kulturer, og minst 50 ulike språk. Betegnelsen skiller ikke mellom de ulike gruppene, men dekker heller ikke andre grupper av urfolk. Det er bare registrerte indianere fra helt bestemte grupper som kan kalle seg First Nations. Det betyr at inuitter, mestiser, indianere som ikke er registrert som first nations og andre urfolk ikke dekkes av denne betegnelsen.

Inuit er urbefolkning av mongolsk opprinnelse som lever på Grønland (Danmark), i Alaska (USA) og Canada. Ordet «inuit» er grønlandsk og betyr «menneskene»; entallsformen er inuk. Dette begrepet brukes i Canada om denne befolkningsgruppen. I Alaska foretrekkes begrepet «eskimo». Totalt bor det over 155.000 inuitter i disse områdene, nesten 60.000 av dem bor i Canada. Inuktitut er talespråket som brukes av mange inuitter. Som skriftspråk kan inuktitut enten uttrykkes med egne tegn (syllabics), eller med anglifiserte romanske bokstaver som uttrykker hvordan engelskmennene oppfattet det som ble sagt.

«Métis» (mestis på norsk) er urbefolkning med blandet opphav. Den kanadiske betegnelsen gjelder etterkommere av indianere og befolkning av europeisk herkomst, primært franske. Mer enn 400.000 kanadiere regner seg selv som métiser.

Les mer

aldrimer22juli.no: UrfolkUrfolk i engelskspråklige landUrfolk i USAUrfolk i Sør-Amerika

Store norske leksikon: https://snl.no/urbefolkning og https://snl.no/Canadas_historie og https://snl.no/den_amerikanske_urbefolkningen

Canadiske myndigheter: https://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100013785/1304467449155http://www.myrobust.com/websit...

Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Amerikanske_urfolk_og_stammefolk og https://no.wikipedia.org/wiki/Inuitter_i_Canada


Bilder: 

 • Aboriginsk leder ved den årlige canadiske aboriginerfestivalen i 2006. Foto: Bahman/Wikimedia
 • Graffiti av canadisk-aboriginske skrifttegn. Foto: Nissy-KITAQ 2007 

Verden og internasjonale forhold

Hva kalles hovedgruppene av urfolk i Canada?

Riktig!

Helt riktig!

Helt riktig! Urfolk i Canada kalles ofte people of the first nations. Blant urfolk i Canada finner vi både inuitter og indianere.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det er nok ikke helt nøyaktig. Les litt mer om urfolk i Canada

Innføringen av skytevåpen i 1820-årene gjorde gjorde stammekrigene langt blodigere enn tidligere.

Maori

​Maori er den opprinnelige befolkningen på New Zealand. De innvandret fra det østlige Polynesia, trolig i tre bølger: omkring 950, 1150 og 1350.

Den siste innvandringen er den mest berømte, da folk kom med «den veldige flåtens sju kanoer», og det var disse folkene som brakte med seg egne dyrkingsplanter og husdyr. I sitt nye område utviklet de en særegen kultur- og samfunnsform som nådde sitt høydepunkt på 1700-tallet. Ervervet var basert på en kombinasjon av fiske, sanking av frukt, røtter og skalldyr, og dyrking av søtpoteter, taro og yamsrøtter, foruten fuglejakt med spyd og snarer.

Wharenui

Visste du at...

Maoriene har tradisjonelt et svært klassedelt samfunn.

Maoriene er tradisjonelt inndelt i ca. 50 stammer (iwi), hver av dem angivelig grunnlagt av et medlem av besetningen på de kanoene som brakte maoriene til New Zealand.

Maoriene kjente ikke metaller, og brukte redskaper av stein og tre. Til tross for dette bodde de i store plankehus prydet med rike utskjæringer, og bygde seilførende toskrogs båter og praktfullt utskårne kanoer på opptil 30 meters lengde. Husene var samlet i landsbyer, mange med festningsverker til forsvar under de hyppige stammekrigene.

Maoriene forholder seg til hvorvidt man skal tilhøre mors eller fars hapu på flere måter:

a) De fleste ekteskap finner sted innenfor iwi'en, og mange innenfor hapu'en. Da oppstår ikke problemet.

b) Statistisk er det en svak patri-orientering med hensyn til medlemskapsvalg, særlig i høvdingslekter.

c) Imidlertid kan det være avgjørende for valget om f.eks. mors hapu er aristokratisk, og fars «borgerlig». Da er tendensen å velge høy status.

d) Man kan være medlem av mer enn én hapu, og til og med av mer enn én iwi, noe som riktignok medfører større forpliktelser og forventninger om engasjement, både materielt, moralsk og rituelt. For maoriene er det således lite «automatikk» ved slektskap/gruppetilhørighet. Den enkelte må også bestemme seg.

Sosial organisasjon

Hver stamme stod under en høvding og var inndelt i adel, borgerlige og slaver (krigsfanger). Løselige sammenslutninger av stammer kalles waka, 'kano', og består av etterkommerne etter én kanos mannskap. Hver stamme er igjen inndelt i flere hapu (kognatiske avstamningsgrupper), og det er en persons forhold til sin hapu som har betydning til daglig. Ettersom maoriene regner slektskap bilateralt, oppstår spørsmålet om man skal tilhøre mors eller fars hapu/iwi.

Maori-kunst

Visste du at...

Maoriene har en tradisjonell dans som kalles "Haka".

Haka er en krigsdans med store ansiktsuttrykk og rop som maoriene pleide å danse før de skulle i kamp.

Det New Zealandske rugby-laget pleier å danse Haka før kampene sine.

Det finnes en egen type Haka for kvinnelige utøvere som kalles Ka Panapana.

Etter europeernes ankomst

Den første kontaktperioden med de hvite kolonistene (1769–1840) var forholdsvis fredelig, men maoribefolkningen ble sterkt redusert på grunn av epidemier, og innføringen av skytevåpen i 1820-årene gjorde stammekrigene langt blodigere enn tidligere. Forholdet mellom maoriene og kolonistene ble mer konfliktfylt etter hvert som kolonistenes antall vokste og de hvite kjøpte opp landområder av de enkelte maorihøvdinger. I 1858 var maoriene kommet i mindretall, og maoribefolkningen på Nordøya organiserte seg i et samordnet forsøk på å stanse oppkjøpet av jord. Krigen som fulgte (1860–65) brøt ned motstanden mot koloniseringen.

Maoriene fortsatte likevel med en ikke-voldelig protest mot de hvites herredømme. Samtidig begynte en tilpasning til og innlemmelse i det nye, større samfunnet. De fikk representasjon i parlamentet fra 1867. Da full stemmerett ble innført for den hvite befolkningen i 1893, fikk også maoriene slike rettigheter, men de fikk egne valgkretser. Fra 1867 hadde maoriene et skoleprogram, og etter hvert søkte mange lønnet arbeid i storsamfunnet, mens andre gikk inn for kommersielt jordbruk.

Drøftings-oppgaver

Hva kan være utfordrende ved å opprettholde maoriske tradisjoner i det moderne New zealandske samfunnet?

EarleWarSpeech

Maoriene teller nå (2005) nærmere 600 000, dvs. omkring 15 % av befolkningen. Forholdet til de hvite er relativt friksjonsfritt på det personlige planet, men selv om blandede ekteskap er svært vanlige, markerer maoriene sterkt sin etniske identitet og sitt kulturelle særpreg. De har fortsatt sin kamp for rettigheter til land, eventuelt kompensasjon for tapt land, bl.a. i form av demonstrasjoner og sit-ins. I 1996 vant de frem med flere av sine krav, da den såkalte Tainui-avtalen ble undertegnet.

Les mer

aldrimer22juli.no: UrfolkUrfolk i engelskspråklige landUrfolk i Australia

Store norske leksikon: https://snl.no/maori

Maori: http://www.maori.com/

Teara (New Zealandsk leksikon): http://www.teara.govt.nz/en/maori


Bilder: 

 • Maketuhus i Otawhao, New Zealand. 1844. Nationalbiblioteket i New Zealand. 
 • Midten: Ukjent
 • Waka, kanoer som maoriene brukte. Kilde: learnlearn.net 

Verden og internasjonale forhold

Hvor stor del av befolkningen på New Zealand er urfolk (maorier)?

Riktig!

Helt riktig!

Det er helt riktig. Omtrent 15% av befolkningen på New Zealand (600 000 mennesker) tilhører urbefolkningen.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det stemmer nok ikke helt. Les mer her eller gå til en av de andre lenkene for å lære mer om maoriene.

Urfolk på kontinentet opplever fortsatt stor grad av undertrykkelse, marginalisering og rasisme.

Urfolk i Sør-Amerika

Det er ca 40 000 000 urfolk i Sør-Amerika og Karibia, fordelt på ca 600 ulike befolkningsgrupper.

Det er stor variasjon blant de ulike gruppene i kultur, tradisjoner og måte å organisere seg på. Likevel er det mange fellestrekk ved levemåten deres historisk sett, og hvordan de har blitt behandlet av europeiske kolonister og deres etterkommere. 

Andean Man

Visste du at...?

Mange i urbefolkningen i Andes-regionen har tradisjon for å tygge koka-blader.

Man bruker det også for å utvinne det ulovlige stoffet kokain, men er ikke et rusmiddel i sin naturlige form.

Da Christoffer Colombus kom til det som i dag er Venezuela, trodde han at han hadde kommet til India, og kalte derfor befolkningen der for indianere (”indios” på spansk). Det er vanlig å si at Columbus ”oppdaget” Amerika, men da han kom var det rundt 30 til 50 millioner mennesker som bodde bare på det Sør-amerikanske kontinentet. Etter ham fulgte de europeiske kolonistene som var på jakt etter naturressurser i form av edle metaller og å spre den katolske tro. 

1606 America Merid Mercator Mr

Visste du at...?

Den mest utbredte religionen i Sør-Amerika er katolisismen, også blant urbefolkningen.

Samtidig praktiserer mange en blanding av før-kristelig åndetro med katolske tradisjoner.

Spania la under seg størsteparten av Sør-Amerika bortsett fra Brasil, som tilhørte Portugal. Urbefolkningen ble brukt som slaver, både i gruver og som arbeidere på storgods som koloniherrene eide. Flere millioner døde som følge av overanstrengelse i arbeidet og epidemier som europeerne bragte med seg. I gruvebyen Potosi i Bolivia er det et stort fjell som var fullt av mineraler. De europeiske koloniherrene tvang urbefolkningen til å jobbe for dem med å hente blant annet gull og sølv ut av fjellet. Det er beregnet at ca 8 millioner mennesker døde bare i Potosi som følge av utmattelse og de helsemessige påkjenningene. 

Visste du at...?

Før Columbus kom hadde Inka-folket herredømme over store deler av Sør-Amerika

Tradisjonelt har urbefolkningen bodd i pakt med naturen, men nå bor flere og flere i byene

De tre største befolkningsgruppene er Quechua, Aymara og Maya

Mestizo/mestis er opprinnelig betegnelse på avkom av urbefolkning og europeer i spansk Latin-Amerika, og egentlig bare når faren var spansk (født i Spania) og moren tilhørte urbefolkningen. I dag står mestizo for den spanskderiverte kulturtradisjon og en bærer av denne tradisjonen – som en motsetning til urfolkskultur/"indianer".

Gradvis ble land i Sør-Amerika selvstendig fra kolonimaktene, men det var etterkommerne av koloniherrene, ”mestizoene” som fortsatt hadde makten. Dette har vært tilfellet helt frem til i dag, og mange urfolk på kontinentet opplever fortsatt stor grad av undertrykkelse, marginalisering og rasisme rettet mot seg. Spesielt synlig er de økonomiske forskjellene, hvor majoriteten av de fattigste på kontinentet tilhører urbefolkningen, mens de aller rikeste som oftest er "mestizoer" (etterkommere etter koloniherrene).  Noen unntak finnes, for eksempel i Bolivia, hvor president Evo Morales var den første urfolkspresidenten i landet noensinne da han ble valgt. Både der og i andre land har man jobbet for å styrke rettighetene til urbefolkningen når det gjelder landrettigheter og anerkjennelse av språk og skikker. Både i Bolivia og Guatemala er urfolk i flertall.

Drøftings-oppgaver

Hva kan være de viktigste grunnene til at mange urfolk fortsatt er marginaliserte i Sør-Amerika?

Aymara Ceremony Copacabana 1

Les mer:

aldrimer22juli.no: UrfolkUrfolk i CanadaUrfolk i USA

Store norske leksikon: https://snl.no/den_s%C3%B8rame...

Bilder: 

Urfolkskvinner i Bolivia. Foto: Norsk Folkehjelp/Flickr 

En mann av quechua-folket i Peru. Foto: Cacophony/Wikimedia 

Kart over Sør-Amerika under kolonitida, tegnet av Mercator/Hondius i 1606. Kilde: Biblioteca Nacional Brasil/Wikimedia 

Aymara-seremoni med det kjente urfolksflagget fra Andes-regionen, "Whipala". Kilde: Kilobug/Wikimedia Verden og internasjonale forhold

Hvor mange urfolksgrupper finnes det i Sør-Amerika?

Riktig!

Helt riktig!

Helt riktig!

Riktig!

Ikke helt riktig..

Ikke helt riktig. Sjekk teksten om Urfolk i Sør-Amerika.

...i en periode ble det utlyst dusør for ”indianerskalper”, en belønning for å drepe og skjære av dem skalpene.

Urfolk i USA

Urfolk i USA ble tidligere kalt indianere, noe som stammer fra at Christoffer Columbus trodde at kontinentet han ankom var en del av India.

Derfor ble befolkningen som var i Amerika før europeerne kom kalt ”indios”. I dag bruker man på engelsk ofte begrepet ”native american”, indigenous eller aboriginal.

Rsz Bia Map Indian Reservations Usa

Visste du at...?

I dag bor 40 % av amerikansk urbefolkning i såkalte "reservater"

Mange nasjoner eller stammer har sine egne reservater som de har en form for råderett over .

Urfolk i Nord-Amerika, både i Canada og USA, stammer fra en folkegruppe som vandret over Beringstredet mellom Alaska og Russland for ca 30 000 år siden, da det lå is der. De utviklet seg til forskjellige stammer som ofte levde nomadisk.

Ketchican Totem Pole 2

Visste du at...?

Mange av urfolksstammene i Nord-Amerika var såkalt "matrilineære".

Dette betyr at man tilhører mors klan og at kvinnene er involvert i beslutningsprosesser.

Historikere har beregnet at da Christoffer Columbus kom til Amerika var det ca 10 millioner mennesker som levde i området som i dag er USA. I løpet av de neste århundrene sank befolkningstallet dramatisk og innen 1900 var det ca 300 000 igjen. Årsakene til dette er sammensatte. En av de viktigste grunnene var nye sykdommer som europeerne bragte med seg, som for eksempel meslinger og sterke kopper-epidemier. Selv om disse som oftest ikke ble spredd med vilje, finnes det kilder på at de faktisk ble spredd som en måte å drive krigføring på.

Visste du at...?

I dag er det omtrent 3 millioner mennesker som regnes som urbefolkning i USA

De er fordelt på 566 ulike stammer

De største stammene heter Navajo, Cherokee og Sioux

Det var også stor kamp om territorier for gull og naturressurser og det brøt ut kriger mellom urfolksstammer og europeere. Mange stammer ble drevet bort fra sine områder og døde i kamp eller som følge av fattigdom og feilernæring. Europeiske koloniherrer utsatte folkene for tvangsarbeid i arbeidsleire og i en periode ble det utlyst dusør for ”indianerskalper”, altså en belønning for å drepe urfolk og skjære av dem skalpene.

Long Time Dog Hidatsa 1

Visste du at...?

Det siste slaget mellom urbefolkningen og amerikanske soldater var ved dalføret The wounded knee i 1893. Flere hundre medlemmer av Sioux-stammen ble drept.

Den tidligere presidenten Benjamin Franklin lærte mye om demokrati av å observere Iroquois-folket, hvor lederen bare hadde makt så lenge han hadde tillit fra de andre.

Mange av stedsnavnene i USA er opprinnelige navn fra ulike urfolksspråk, som for eksempel Arizona, Connecticut, Kentucky, og Missouri. Og ord som "barbecue" og "tomato".

I dagens USA har urbefolkningen fått anerkjennelse for sine rettigheter, kultur og egenart. De har også fått en offisiell beklagelse fra den amerikanske staten for behandlingen de har fått gjennom historien og alle massakrene som har blitt utført mot dem. Likevel opplever urfolk fortsatt diskriminering og marginalisering. Mange av dem lever på siden av samfunnet i arbeidsløshet. Ca 27 % av urbefolkningen på fastlandet i USA lever i fattigdom.

Landområder blir fortsatt tatt de tradisjonelle områdene til de ulike stammene og solgt til næringsinteresser. Flere av områdene er også miljømessig truet fordi selskaper har fått tillatelse av myndighetene til å hente ut naturressurser som for eksempel olje.

Mange medlemmer av ulike urfolksgrupper står heller ikke i offisielle registre og får derfor ikke de rettighetene de har krav på, som skolegang og helsehjelp. Diskusjonen rundt "native americans" er tidvis aggressiv i det amerikanske samfunnet og urfolkssamfunn får ofte svært stigmatiserenede karakteristikker.

Drøftings-oppgaver

Hvordan har urbefolkningen i USA blitt fremstilt i bøker, filmer og tegneserier? Stemmer disse fremstillingene? Hvorfor/hvorfor ikke?

Les mer:

aldrimer22juli.no: Urfolk, Urfolk i engelskspråklige land, Urfolk i Canada, Urfolk i Sør-Amerika

History.com: http://www.history.com/topics/...

Store norske leksikon: https://snl.no/den_nordamerika...


Bilder:

 • Laguna Urfolksreservat, New Mexico i 1943. Foto: Jack Delano/Wikimedia
 • Kart over urfolksreservat i USA. Kilde: Wikimedia
 • Totempel fra Ketchikan, Alaska. Foto: Jeremy Keith/Wikimedia
 • Høvdingen Long Time Dog fra Hidatsa-folket i Dakota. Foto: Edward S. Curtis/Wikimedia

Verden og internasjonale forhold

Hva var en av de viktigste grunnene til at antallet urfolk gikk drastisk ned da europeerne kom til det som nå er USA?

Riktig!

Helt riktig!

Helt riktig. De døde også i kriger mot europeerne, underernæring og utmattelse.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Ikke helt riktig. Men ikke fortvil, les mer om da europeerne kom til Amerika.

«Terrorisme er en metode og et middel for å påvirke en ønsket utvikling gjennom å skape frykt»

Terrorisme

Ordet terrorisme har sin opprinnelse i det latinske ordet «terrere» som betyr «å skremme».

Målet med terrorisme er med andre ord å få oppmerksomhet om en sak, formidle et politisk eller religiøst budskap, eller å få innfridd spesifikke krav ved å skape reaksjoner i en gitt gruppe mennesker. Metode og framgangsmåte blir derfor tilpasset, slik at voldshandlingene som terroren iverksetter tjener dette formålet.

Heimevernet vokter Stortinget

Visste du at...?

​Terrorismebegrepets innhold og definisjon har endret seg over tid, og er fortsatt politisk omdiskutert.

I FN har man ikke klart å bli enige om èn definisjon som verken regnes for å være for vid eller for smal, særlig etter at USA iverksatte en global «krig mot terror» etter angrepene i New York 11. september 2001.

I norsk lovverk defineres terrorisme som: «Ulovlig bruk av, eller trussel om bruk av, makt eller vold mot personer eller eiendom, i et forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet forøvrig for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål.»

I følge Store norske leksikon er terrorisme "en metode og et middel for å påvirke en ønsket utvikling gjennom å skape frykt". Eksempelvis kan handlingene være medieorienterte, ved å ramme kjente personer, berømte landemerker, ved å ramme gjentatte ganger mot hyppig frekventerte arenaer for offentligheten, eller for eksempel ved å være særdeles spektakulære og fryktinngytende.

Tradisjonelt har terrorisme som metode blitt benyttet av statsledere for å skape frykt i egen befolkning, for eksempel slik Josef Stalin gjorde det ovenfor politisk opposisjonelle, Adolf Hitler ovenfor jødene under det tredje riket eller Pol Pot ovenfor egen befolkning i Kambodsja. I nyere tid er terrorisme som metode etter 1960-tallet stadig oftere benyttet i politiske aksjoner mot myndigheter, for eksempel av separatist- eller frigjøringsbevegelser. Uløste nasjonalistiske konflikter med røtter i kolonitiden har blitt en sentral kilde til dagens moderne terrorisme, det være seg Kashmir, Palestina eller Kurdistan. I europeisk sammenheng er de mest kjente nasjonalistiske terrorgruppene Provisional Irish Republican Army (IRA) og Baskisk Hjemland og Frihet, mer kjent som ETA.

Man kan si at terrorisme både har en fysisk og en psykisk side. Like viktig som fysiske anslag er nemlig det å skape frykt og usikkerhet blant mennesker. Terrorisme kan dessuten skje i former som minner mer om promotering av politiske eller religiøse verdier og idéer.

Drøftings-oppgaver

Hva skal til for at en hendelse kan kalles terrorisme?

Drepte Og Skadde I Terrorangrep 2

Visste du at...?

Toppen i antall angrep i Europa ble nådd i 1979, da 1019 terrorangrep ble begått.

Gjennom hele 70-, 80- tallet til midten av 90-tallet skjedde angrepene med en gjennomsnittlig frekvens på cirka ti angrep per uke.

De siste 45 årene er det blitt gjennomført mer enn 16.000 terrorangrep i Vest-Europa.

Politisk terrorisme slik vi kjenner det i dag er dermed et forholdsvis moderne fenomen, hvis framvekst henger sammen med utviklingen av massemedier, som for eksempel aviser og TV, og den generelle internasjonaliseringen av samfunnet. Etter hvert spiller også internett og sosiale medier en stadig viktigere rolle. Fra 1990-årene talte man dessuten i økende grad om «den nye terrorismen» som var mer dødelig enn den gamle, mer interessert i bruk av masseødeleggelsesvåpen, og mer religiøst motivert.

Drøftings-oppgaver

På hvilken måte kan man oppnå mer ved å bruke andre midler enn terrorisme?

Antall Terrorangrep I Vest Europa 2

Visste du at...?

Antall terrorangrep i Vest-Europa har gått ned siden 1970-tallet. Flere ble drept i terrorangrep i 2015 enn det som har vært vanlig de siste årene, likevel var tallet på drepte mye lavere enn gjennomsnittet for 70- og 80-tallet.

De som rammes av terrorangrep er først og fremst vanlige, sivile mennesker, selv om moderne terrorisme oftest benyttes som ledd i en politisk strategi mot et lands myndigheter.

I norsk sammenheng er det den norskfødte terroristen Anders Behring Breivik som er ansvarlig for det mest dødelige angrepet i Norges historie, da han tok livet av 77 mennesker på Utøya og i regjeringskvartalet i 2011.

Religiøs terrorisme som fenomen har fotfeste innen alle de store verdensreligionene. Spesielt har islamistiske terrorgrupper, slik som for eksempel IS, gjort seg mest gjeldende på den internasjonale arena. Dette henger sammen med den fortsatt negative utviklingen i det konfliktfylte Midtøsten, såkalt vestlig krigføring for eksempel i Irak og i Afghanistan. I 2015 ble det klart at IS har intensjon og kapasitet til å ramme Vesten i terrorangrep. Den 13. november 2015 ble flere mål i Paris, blant annet konsertarenaen Bataclan, angrepet av IS-tilknyttede terrorister. Til sammen 129 mennesker ble drept i angrepene.

Terrorangrep 2

"Ifølge Global Terrorism Index står høyreekstremister bak stadig flere terroraksjoner i både Nord-Amerika og Vest-Europa.

De siste fire årene har det vært 127 høyreekstreme terrorangrep, og disse har kostet 66 menneskeliv. I fjor var det 59 slike angrep der 17 mennesker ble drept.

– Flertallet av disse angrepene er enkeltpersoner med høyreekstreme holdninger, hvite nasjonalister eller muslimhatere, heter det i rapporten." Faktisk.no (artikkel fra 05.12.18)

Les mer

aldrimer22juli.no: "Den islamske staten" (IS), "Aldri mer" 22. juli 2011

FN-sambandet: http://www.fn.no/Tema/Terrorisme/Hva-er-terrorisme

Store Norske Leksikon: https://snl.no/terrorisme

Global Terrorism Database: http://www.start.umd.edu/gtd/

NRK-artikkel om terrorisme i Vest-Europa: http://www.nrk.no/urix/terroren-i-europa-rammet-of...


Bilde:

 • Soldater fra Heimevernet vokter Stortinget etter terrorangrepet mot Oslo 22.07.11.
 • Foto: Lars Magne Hovtun, Forsvaret

Verden og internasjonale forhold

Hvor mange terrorangrep har blitt gjennomført i Vest-Europa de siste 45 år?

Riktig!

Helt riktig!

Det stemmer. Rundt 16 000 terrorangrep har blitt gjennomført i Vest-Europa de siste 45 årene. Det toppet seg i 1979 da 1019 terrorangrep ble gjennomført.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det stemmer nok ikke. Du bør lese mer om terrorisme.

"Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse."

Migrasjon

Opp gjennom historien har det vært alminnelig at mennesker har flyttet på seg til nye områder, det vil si "migrert".

Selv om det ofte sies at vi lever i en globalisert verden, er det en nokså liten del av verdens befolkning som faktisk har migrert. I 2011 ble antallet migranter anslått til å være 216 millioner mennesker, noe som ikke utgjør mer enn ca. 3,2 prosent av verdens befolkning. (Tall fra Verdensbanken.)

Det er mange ulike grunner til at folk flytter mellom ulike land og ulike verdensdeler: ønske om utdannelse, ønske om arbeid, fordi man har funnet kjærligheten sammen med en person fra et annet land, eller flukt fra krig og forfølgelse. De langt fleste som beveger seg på tvers av landegrenser, er arbeidsmigranter. Bare en liten andel, mindre enn 10 prosent av dem som migrerer, er flyktninger.

Utvandrere 1902 Gustav Wentzel

Visste du at...?

Masseutvandringen fra Skandinavia og Norge startet med et skip fra Stavanger med 52 kvekere i 1825.

Ca 800 000 nordmenn utvandret fra Norge til USA på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. 4,6 millioner amerikanere oppga å ha norsk opphav ved folketellingen i 2010.

USA er et av få eksempler på et land som har oppstått primært som et resultat av migrasjon i moderne tid.

Norske utvandrere til USA

En del av dem som per i dag utgjør den amerikanske befolkningen, er etterkommere av nordmenn som utvandret fra Norge, og innvandrer til USA, i annen halvdel av 1800-tallet og delvis tidlig på 1900-tallet. Så mye som 800 000 nordmenn utvandret på denne tiden, de fleste til USA. Per i dag regner ca. 4,6 millioner amerikanere seg som norskættede. Dette er langt flere enn dem som regner seg som etterkommere av innvandrere fra andre skandinaviske land. Den norskættede minoriteten i USA er nesten på størrelse med Norges befolkning.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor utvandret så mange nordmenn til USA ved forrige århundreskifte?

Har du selv eller noen i dine omgivelser slekt i USA? Hva er i så fall deres historie?

Visste du at...?

Norge har innvandrere fra 223 land. FN har derimot bare 193 medlemsland.

13,4 prosent av den norske befolkningen er innvandrere, mens 2,9 prosent er norskfødte med innvandrerforeldre.

55% av innvandrerne i Norge er fra andre europeiske land.

Innvandrere i Norge

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har Norge innvandrere fra 223 land (per 1. januar 2016). 55 prosent av innvandrerne kommer fra andre europeiske land, 28 prosent fra Asia og 12 prosent fra Afrika. 13,4 prosent av den norske befolkningen er innvandrere, mens 2,9 prosent er norskfødte med innvandrerforeldre. De største opprinnelseslandene for innvandrere er, i synkende rekkefølge: Polen, Litauen, Sverige, Somalia, Tyskland, Irak, Danmark, Filippinene, Pakistan, Eritrea, Thailand, Russland, Iran, Vietnam, Tyrkia. De største gruppene av norskfødte med innvandrerforeldre, har pakistansk, somalisk, polsk, irakisk og vietnamesisk bakgrunn.

Visste du at...

Tyskland er det EU-landet som tar i mot flest innvandrere.

I 2012 var Sveits og Norge de to vestlige landene so tok i mot flest innvandrere i forhold til antall innbyggere.

FNs befolkningskontor regner en person som migrant dersom hun eller han har bodd minst ett år i et annet land enn fødelandet.

Svært mange innvandrere i Europa kommer fra et annet europeisk land.

Juridisk kontroll

Migrasjon er underlagt omfattende juridisk kontroll, og det er ofte en rekke begrensninger på hvem som har lov til å migrere hvor, av hvilke grunner, og hvilke kriterier de må oppfylle. Mange møter stengsler på veien, selv om grunnende de skulle ha for å migrere, må anses som gode.

Et sentralt eksempel er mennesker som flykter fra krig og forfølgelse. I henhold til artikkel 14 i Verdenserklæringen om menneskerettighetene av 1948, har enhver "rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse". FNs flyktningkonvensjon av 1951 gir også flyktninger rett til beskyttelse i tilfluktslandet. Likevel kan det være svært vanskelig for flyktninger faktisk å komme seg til et trygt land, siden de ikke har noen juridisk rett til faktisk å reise dit. De har med andre ord nokså sterke rettigheter hvis de kommer fram til et trygt land, men ingen rett til å komme dit.

E16 Border Imag0789

Visste du at...

Den største innvandrergruppen til Norge er arbeidsinnvandrere fra Polen.

Nest flest er Litauen og Sverige.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn er i gjennomsnitt mye yngre enn befolkningen som helhet.

Det er stor variasjon i hvor lenge de ulike gruppene har vært i Norge. For eksempel har de med bakgrunn fra Pakistan vært her lenge, mens innvandrergruppene fra Øst-Europa er nyere.

Et annet eksempel på slike begrensninger gjelder familiegjenforening, som typisk handler om at ektefeller og barn som har blitt skilt og nå befinner seg i ulike land, skal få gjenforenes. I Norge er det en rekke ulike krav for familiegjenforening. Kravene gjelder ikke likt for alle; eksempelvis kan kravene være mindre strenge for en norsk statsborger enn for en person som bare har en oppholdstillatelse i Norge. Et eksempel på et slikt krav er at familiemedlemmer som bor i Norge, må kunne forsørge familiemedlemmet/familiemedlemmene som ønskes hit. Det kan også være krav til minimumsalder for når man kan inngå ekteskap med en person fra et annet land. 

For arbeidssøkere eksisterer det også en rekke begrensninger i Norge. Mens arbeidssøkere fra såkalte EØS-land kan søke arbeid nokså fritt i Norge, er kriteriene langt strengere for personer som kommer fra andre deler av verden.

Drøftings-oppgaver

Hva skyldes det at det er så ulike regler for familiegjenforening?

Les mer

aldrimer22juli.no: Asylsøkere og flyktningerInnvandrere og integreringNasjonale minoriteter i NorgeEuropas rombefolkningTilreisende romUrfolkUrfolk i engelskspråklige land

Aftenpostenartikkel, Det norske Amerika: http://www.aftenposteninnsikt....

Wikipedia, Norsk utvandring til USA: https://no.wikipedia.org/wiki/...

Dette er verdens flyktninger og migranter:  http://forskning.no/samfunn-sa...

Bilder: 

 • Forsidebilde: Castel Verde, migranter fra Italia. Foto: Australian National Maritime Museum on the Commons 
 • "Utvandrere" av Gustav Wentzel. 1902
 • E16, grensen mellom Norge og Svergie. 
 • Foto: Bengt-Inge Larsson/Wikimedia 


Verden og internasjonale forhold

Hvor mange amerikanere regner seg som norskættede?

Riktig!

Helt riktig!

Helt riktig! Rundt 4 600 000 amerikanere anser seg selv som norskættede (i 2010). Det er nesten like mange som det bor i Norge. Disse stammer for det meste fra de rundt 800 000 nordmennene som migrerte til USA i siste halvdel av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Ikke helt riktig. Les mer om migrasjon.

Rom ble innledningsvis tatt godt imot i Europa. Mot slutten av 1400-tallet endret dette seg til mistro og hat.

Europas rombefolkning

​Man snakker ofte om "romfolk", men en riktigere betegnelse er "rom". Noen i gruppen foretrekker den omstridte betegnelsen "sigøynere".

Det er mellom ti og tolv millioner mennesker med rombakgrunn i Europa, noe som gjør rom til en av kontinentets største minoritetsgrupper. De fleste lever i land i Øst-Europa, blant annet i Romania og på Balkan. Rombefolkningen er trolig Europas mest diskriminerte minoritetsgruppe. Store deler av forfølgelsen de har blitt utsatt for gjennom historien forblir nesten ukjent. Dette gjelder både omfattende slaveri og at de ble jaktet på for underholdning.

250620112807

Visste du at...?

Europas rombefolkning kom opprinnelig fra India for ca 1000 år siden.

Fram til 1864 ble mange rom holdt som slaver i Europa. Dette tok slutt fordi slaveri ble forbudt.

Det foregikk jakt på rom i Europa langt ut på 1800-tallet, det var blant annet forbudt å streife omkring.

Rom har en lang historie i Europa med forfølgelse, marginalisering og overgrep. De kom opprinnelig fra India for ca. 1000 år siden. Fram til 1864 ble mange holdt som slaver i flere land i Øst-Europa. Dette slaveriet var omfattende og brutalt, men er generelt lite kjent. I deler av Romania var det for eksempel bestemt at slaver som rømte fikk tungen skåret av. Rom som streifet omkring, skulle lynsjes i nærmeste tre. Mens mange av oss har lært om det amerikanske slaveriet gjennom populærkulturen, ikke minst filmer, er dette slaveriet en del av Europas historie som det snakkes lite om.

Listen med overgrep er lang, omfattende og rystende. I flere hundre år drev man blant annet jakt på rom i deler av Europa. I 1835 er det rapportert at 300 rom ble jaktet ned og drept i tyske områder. Blant annet fortalte en stolt tysk godseier at han hadde skutt en mor som ammet barnet sitt.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor kom rom til Europa for 1000 år siden?

260620112895

Visste du at...?

Over en halv million europeiske rom ble utryddet av nazistene under andre verdenskrig. Vi vet ikke nøyaktig hvor mange siden det ikke eksisterer noen oversikt over hvor mange rom som fantes i Europa før Holocaust.

Fortsatt er rom den mest diskrimenerte minoritetsgruppen i Europa.

Forfølgelsen av Europas rombefolkning fikk sitt mest forferdelige omfang under Holocaust, da omkring en halv million rom ble utryddet av Hitler-Tyskland. Det finnes ikke eksakte tall over hvor mange som ble drept, blant annet fordi det ikke eksisterer oversikter over hvor mange rom som fantes før Holocaust.

Nazistenes folkemord på Europas rombefolkning har dessverre ikke blitt et incitament til å bedre situasjonen for denne gruppen. Rom er per i dag stadig et av Europas mest marginaliserte folkeslag. Mange lever på utsiden av majoritetssamfunnet, og opplever mye diskriminering hvis de eksempelvis forsøker å skaffe seg en jobb. Per i dag er romfolket ifølge brede EU-undersøkelser den mest diskriminerte minoritetsgruppen i Europa.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er utryddelsen av rom under andre verdenskrig så lite kjent?

260620112856

Visste du at...?

Ifølge anslag fra Europarådet finnes det rundt 11 millioner romfolk i Europa. Det finnes ingen nøyaktige tall, også fordi mange ikke vil registreres som rom.

I Amerika finnes det rundt 2 millioner rom.

Også i Australia bor det romfolk. Mange er etterkommere etter folk som ble deportert av britene.

8. april er valgt som nasjonaldag for rom.

En kartlegging fra Amnesty i 2012 viste at rom har lavere inntekt, dårligere helse, verre boforhold, færre lesekyndige og høyere arbeidsledighet enn resten av befolkningen. I mange land har de også lavere levealder. I enkelte land lever over halvparten av romfolket i alvorlig fattigdom, inkludert slumområder. Amnesty konkluderte at omfattende diskriminering og segregering av rombarn på skolene er en av hovedårsakene for rombefolkningens vedvarende fattigdom. Et særlig alvorlig problem er at barn med rombakgrunn i flere land sendes på skoler for psykisk utviklingshemmede.

Høyreekstreme grupper i flere land har et særlig fokus på romfolket. Blant annet i Ungarn har det vært en rekke grove voldshendelser rettet mot rom fra høyreekstremister, også drap med såkalte molotov-cocktails.

Trolig er det ingen annen gruppe mennesker i Europa i dag hvor fattigdom og utestengelse er så nært knyttet opp mot en lang historie med fordommer og forfølgelse.

Les mer

aldrimer22juli.no: Norske romTilreisende romHolocaust

Store norske leksikon: https://snl.no/rom/etnisk_grup...

Forskning.no: http://forskning.no/etnisitet/...

Amnesty: https://amnesty.no/aktuelt/fle...


Bilder: 

 • Somcuta Mare i Romania. 2011. Foto: Agenda X

Verden og internasjonale forhold

Hvor kommer den europeiske rombefolkningen opprinnelig fra?

Riktig!

Helt riktig!

Korrekt! Rom utvandret fra India for rundt 1000 år siden.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det stemmer ikke helt. Kanskje du bør lese litt mer om rom?

Ved siste folketelling regnet 460 000 australiere seg som etterkommere av den opprinnelige befolkningen.

Urfolk i Australia

Den australske urbefolkningen ble tidligere kalt aboriginer (aborigin i entall). Dette er en noe unøyaktig betegnelse.

På norsk bruker vi ordet aboriginere utelukkende om den australske urbefolkningen. På engelsk brukes betegnelsen oftest om urbefolkning i Australia og Oceania. I Australia brukes betegnelsene «first Australians» og «Torres Strait Islander» ofte istedenfor aboriginer. Torres Strait Islander-folket har kulturelt slektskap med folk fra Ny-Guniea og andre Stillehavsøyer i motsetning til First Australians. Forfedrene til de første australierne forlot Afrika for rundt 70 000 år siden, og ankom Australia for rundt 50 000 år siden. Forfedrene til dagens europeere og asiater forlot Afrika mange tusen år senere. Dette gjør urbefolkningen i Australia til verdens eldste urbefolkning.

Australiandidgeridoos

Visste du at...

Australias urbefolkning regnes som verdens eldste. Forfedrene til dagens urbefolkning forlot Afrika for rundt 70 000 år siden.

90% av befolkningen døde da europeerne koloniserte Australia. Noen ble tatt som slaver, andre ble vilkårlig drept og massakrert. 50% døde av sykdommer de ikke hadde immunforsvar mot.

Ordet aborigin stammer fra det latinske uttrykket «ab origine», som kan oversettes med «fra begynnelsen», og kan brukes om en hvilken som helst urbefolkning.

Det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor mange mennesker som fantes i Australia da europeerne inntok landet. Man kan anta at tallet ligger et eller annet sted mellom 300 000 og 2 millioner, sannsynligvis nærmere 1 million. Menneskene var fordelt på 600 stammer av ulik størrelse, og de snakket omtrent 200 ulike språk. Den europeiske koloniseringen førte med seg at i alle fall en fjerdedel av språkene døde ut, og det var en dramatisk nedgang i folketallet. Det blir anslått at så mye som 90% av urbefolkningen døde. Dette hadde flere ulike årsaker, som sykdommer europeerne bragte med seg, at de ble vilkårlig skutt, massakrert, eller at de bukket under når de ble brukt som slaver. I senere år har urbefolkningen igjen vokst, og ved siste folketelling regnet 460 000 seg som etterkommere av den opprinnelige befolkningen.

Didgeridoo

Visste du at...?

Først i 1962 fikk aboriginerne stemmerett ved valg til forbundsparlamentet.

I 1976 oppnådde urbefolkningen i Northern Territory eiendomsrett over deler av territoriet, og i 1981 vant de en tilsvarende rett i South Australia.

Så sent som 1992 kom det en kjennelse i den føderale høyesterett som annullerte prinsippet om terra nullius (ingenmannsland). Det vil si at det var først da man anerkjente at Australia ikke var ubebodd før europeerne koloniserte kontinentet. Siden det finnes sikre tegn på at Australia har vært befolket i minst 50 000 år, kom ikke denne kjennelsen for tidlig.

Urbefolkningen i Australia besto av adskilte stammer som levde av jakt og sanking. Ifølge den komplekse kosmologien var verden skapt av åndeveseners drømmer, og menneskene ble skapt som disses etterkommere med språk, leveregler og seremonier. Hver stamme hadde ansvar for å bevare hellige steder innenfor sitt område. På begynnelsen av 1900-tallet ble det startet en kampanje som gikk ut på å fjerne barna fra urbefolkningen, og plassere dem på barnehjem og andre institusjoner for at de skulle få en god kristen oppdragelse. Som voksne ble mange av disse barna tvangsgiftet. Disse kalles i dag den tapte generasjonen. I dag er det bare noen få tusen som fastholder de tradisjonelle kultur- og samfunnsmønstrene. De fleste lever i reservater eller arbeider på farmer og i byen, ofte under uverdige forhold. Fortsatt forekommer diskriminering, særlig på arbeidsmarkedet.

Drøftings-oppgaver

Hva må til for å skape likeverdighet i et samfunn der det historisk sett har vært rasisme rettet mot en del av befolkningen?

Les mer

aldrimer22juli.no: UrfolkUrfolk i engelskspråklige landMaori

Store norske leksikon: https://snl.no/urbefolkning og https://snl.no/Australias_befolkning

Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Aboriginer

Australske myndigheter: http://www.nma.gov.au/history/aboriginal-torres-strait-islander-cultures-histories


Bilder: 

 • Australsk didgeridoo. Foto: Hmain 2012
 • Didgeridoo. 2011. Foto: Graham Crumb/Wikimedia 

Verden og internasjonale forhold

Hva betyr aborigin?

Riktig!

Helt riktig!

Helt riktig! Aborigin er en utledning av ab origin som betyr fra begynnelsen. Uttrykket brukes om urfolk i hele verden. I Norge bruker vi det stort sett om den australske urbefolkningen.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Ikke helt riktig. Les mer om urfolk.

Urfolk (på norsk) erstatter ord som kan virke støtende, etnosentriske og diskriminerende.

Urfolk i engelskspråklige land

Urfolk er det norske ordet for ulike grupper mennesker som har denne statusen i landene de bor i.

Flere av de engelskspråklige landene i verden har en ting til felles – det fantes mennesker der før landene ble engelskspråklige. Noen av disse menneskene har status som urfolk. Det vil si at de er urbefolkning. Med andre ord regnes de som den opprinnelige befolkningen i områder som er erobret eller kolonialisert av andre senere.

Bering Strait Eskimo carved ivory pipe-detail-early 1800s-Peabody Museum

Visste du at...?

Det britiske imperiet var det største imperiet i verdenshistorien, og verdens mektigste stormakt på 1700- og 1800-tallet.

Imperiet underla seg store landområder utenfor Storbritannia og dekket ca 35 % av verdens landområde.

Etter andre verdenskrig ble mange av disse områdene selvstendige land.

Ordet urfolk sine tilsvarende engelske betegnelser, som indigenous, native og aborigine, har lang hevd som beskrivende uttrykk. Blant urfolkene i engelskspråklige land finner vi for eksempel den australske urbefolkninga (aboriginer/First Australians), urbefolkninga på New Zealand (maorier), den sør- og nordamerikanske urbefolkninga (tidligere kalt indianere), og urbefolkninga i Alaska, Canada og Grønland (inuitter). I tillegg finnes mindre grupper av urbefolkning blant annet i India, på Filippinene, og på Stillehavsøyene.

Mesa Verde

Visste du at...?

Urfolk i Norge er samer

Urfolk i Canada er inuitter, mestiser og indianere, ofte kalt "people of the first nation".

I USA kaller man urbefolkningen "Native Americans"

I Australia og Oceania er aboriginere urfolk, oftest kalt "First Australians".

Urfolk i Amerika

Urfolk i Amerika (ofte kalt indianere og inuitter på norsk) betegner befolkningen som bodde i Nord- og Sør-Amerika før den europeiske oppdagelsen av kontinentet og koloniseringen av Nord-Amerika. Fordi den engelske betegnelsen «Indians» skyldes misforståelsen da Colombus i 1492 trodde han hadde funnet sjøveien til India, bruker man på engelsk ofte betegnelsen «Native Americans» istedenfor. Også i Norge bør man av samme grunn forsøke å unngå ordet «indianer» og heller bruke begrepet amerikansk urbefolkning. Inuitter er urbefolkning av mongolsk opprinnelse som lever på Grønland (Danmark), i Alaska (USA) og Canada. Ordet «inuit» er grønlandsk og betyr «menneskene»; entallsformen er inuk. Dette begrepet brukes i Canada om denne befolkningsgruppen. I Alaska foretrekkes begrepet «eskimo». I USA er det vanlig å kalle urbefolkningen «indigenous people», mens man i Canada ofte bruker betegnelsen «people of the first nations». Et problem med betegnelsene er at de ikke skiller mellom «indianere» og inuitter, fordi begge befolkningsgruppene regnes som urfolk i Nord- og Sør-Amerika.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er så mange land med stor urbefolkning engelskspråklige?

669px-Aborigines-Regionen

Visste du at...?

I mange land som hadde britisk eller europeisk herredømme var det vanlig å gi urbefolkningen engelske navn i stedet for eller i tillegg til sitt opprinnelige navn.

I engelske befolkningsregistre fikk noen australske aboriginere bare kallenavn som "Little Jack", "Old Mary" eller "Billy boy".

Urfolk i Australia

Urfolk i Australia (ofte kalt aboriginer i Norge) betegner urbefolkningen som fantes før engelskmennene kom på 1700-tallet. Ordet aborigin stammer fra det latinske uttrykket ab origine, som betyr «fra begynnelsen». Betegnelsen «aborigine» på engelsk brukes ofte som en samlebetegnelse på urfolk, vanligvis i Australia og Oceania, men også i Nord-Amerika. I Australia brukes helst betegnelsen «first australians» om urbefolkningen.

Les mer

aldrimer22juli.no: Urfolk, Maori, Urfolk i Australia, Urfolk i Canada, Urfolk i USA, Urfolk i Sør-Amerika

Store norske leksikon: https://snl.no/urbefolkning

Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Urfolk

Australske myndigheter: http://www.nma.gov.au/history/aboriginal-torres-strait-islander-cultures-histories


Bilder:

 • Pipedetalj i elfeben, eskimoer fra Beringsstredet. Tidlig 1800. Foto: Daderot/Wikimedia 2012
 • Mesa Verde, Colorado. Gammel urfolksbesetning. Elaine fra Sheffield, England 2005
 • Kart over aboriginer-regionene i Australia. Foto: NordNordWest

Verden og internasjonale forhold

Hvor stor del av verden dekket det britiske imperiet på det meste?

Riktig!

Helt riktig!

Det stemmer. Det britiske imperiet dekket på det meste omtrent 35% av verden.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det er nok ikke helt riktig. Hvis du leser mer om Urfolk i engelskspråklige land kan det hende du finner det riktige svaret.

Riktig!

Supert!

Du klarte av spørsmål

Ditt resultat har blitt sendt!

Tilbake til temaet