flip it

"Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse."

Migrasjon

Opp gjennom historien har det vært alminnelig at mennesker har flyttet på seg til nye områder, det vil si "migrert".

Selv om det ofte sies at vi lever i en globalisert verden, er det en nokså liten del av verdens befolkning som faktisk har migrert. I 2011 ble antallet migranter anslått til å være 216 millioner mennesker, noe som ikke utgjør mer enn ca. 3,2 prosent av verdens befolkning. (Tall fra Verdensbanken.)

Det er mange ulike grunner til at folk flytter mellom ulike land og ulike verdensdeler: ønske om utdannelse, ønske om arbeid, fordi man har funnet kjærligheten sammen med en person fra et annet land, eller flukt fra krig og forfølgelse. De langt fleste som beveger seg på tvers av landegrenser, er arbeidsmigranter. Bare en liten andel, mindre enn 10 prosent av dem som migrerer, er flyktninger.

Utvandrere 1902 Gustav Wentzel

Visste du at...?

Masseutvandringen fra Skandinavia og Norge startet med et skip fra Stavanger med 52 kvekere i 1825.

Ca 800 000 nordmenn utvandret fra Norge til USA på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. 4,6 millioner amerikanere oppga å ha norsk opphav ved folketellingen i 2010.

USA er et av få eksempler på et land som har oppstått primært som et resultat av migrasjon i moderne tid.

Norske utvandrere til USA

En del av dem som per i dag utgjør den amerikanske befolkningen, er etterkommere av nordmenn som utvandret fra Norge, og innvandrer til USA, i annen halvdel av 1800-tallet og delvis tidlig på 1900-tallet. Så mye som 800 000 nordmenn utvandret på denne tiden, de fleste til USA. Per i dag regner ca. 4,6 millioner amerikanere seg som norskættede. Dette er langt flere enn dem som regner seg som etterkommere av innvandrere fra andre skandinaviske land. Den norskættede minoriteten i USA er nesten på størrelse med Norges befolkning.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor utvandret så mange nordmenn til USA ved forrige århundreskifte?

Har du selv eller noen i dine omgivelser slekt i USA? Hva er i så fall deres historie?

Visste du at...?

Norge har innvandrere fra 223 land. FN har derimot bare 193 medlemsland.

13,4 prosent av den norske befolkningen er innvandrere, mens 2,9 prosent er norskfødte med innvandrerforeldre.

55% av innvandrerne i Norge er fra andre europeiske land.

Innvandrere i Norge

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har Norge innvandrere fra 223 land (per 1. januar 2016). 55 prosent av innvandrerne kommer fra andre europeiske land, 28 prosent fra Asia og 12 prosent fra Afrika. 13,4 prosent av den norske befolkningen er innvandrere, mens 2,9 prosent er norskfødte med innvandrerforeldre. De største opprinnelseslandene for innvandrere er, i synkende rekkefølge: Polen, Litauen, Sverige, Somalia, Tyskland, Irak, Danmark, Filippinene, Pakistan, Eritrea, Thailand, Russland, Iran, Vietnam, Tyrkia. De største gruppene av norskfødte med innvandrerforeldre, har pakistansk, somalisk, polsk, irakisk og vietnamesisk bakgrunn.

Visste du at...

Tyskland er det EU-landet som tar i mot flest innvandrere.

I 2012 var Sveits og Norge de to vestlige landene so tok i mot flest innvandrere i forhold til antall innbyggere.

FNs befolkningskontor regner en person som migrant dersom hun eller han har bodd minst ett år i et annet land enn fødelandet.

Svært mange innvandrere i Europa kommer fra et annet europeisk land.

Juridisk kontroll

Migrasjon er underlagt omfattende juridisk kontroll, og det er ofte en rekke begrensninger på hvem som har lov til å migrere hvor, av hvilke grunner, og hvilke kriterier de må oppfylle. Mange møter stengsler på veien, selv om grunnende de skulle ha for å migrere, må anses som gode.

Et sentralt eksempel er mennesker som flykter fra krig og forfølgelse. I henhold til artikkel 14 i Verdenserklæringen om menneskerettighetene av 1948, har enhver "rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse". FNs flyktningkonvensjon av 1951 gir også flyktninger rett til beskyttelse i tilfluktslandet. Likevel kan det være svært vanskelig for flyktninger faktisk å komme seg til et trygt land, siden de ikke har noen juridisk rett til faktisk å reise dit. De har med andre ord nokså sterke rettigheter hvis de kommer fram til et trygt land, men ingen rett til å komme dit.

E16 Border Imag0789

Visste du at...

Den største innvandrergruppen til Norge er arbeidsinnvandrere fra Polen.

Nest flest er Litauen og Sverige.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn er i gjennomsnitt mye yngre enn befolkningen som helhet.

Det er stor variasjon i hvor lenge de ulike gruppene har vært i Norge. For eksempel har de med bakgrunn fra Pakistan vært her lenge, mens innvandrergruppene fra Øst-Europa er nyere.

Et annet eksempel på slike begrensninger gjelder familiegjenforening, som typisk handler om at ektefeller og barn som har blitt skilt og nå befinner seg i ulike land, skal få gjenforenes. I Norge er det en rekke ulike krav for familiegjenforening. Kravene gjelder ikke likt for alle; eksempelvis kan kravene være mindre strenge for en norsk statsborger enn for en person som bare har en oppholdstillatelse i Norge. Et eksempel på et slikt krav er at familiemedlemmer som bor i Norge, må kunne forsørge familiemedlemmet/familiemedlemmene som ønskes hit. Det kan også være krav til minimumsalder for når man kan inngå ekteskap med en person fra et annet land. 

For arbeidssøkere eksisterer det også en rekke begrensninger i Norge. Mens arbeidssøkere fra såkalte EØS-land kan søke arbeid nokså fritt i Norge, er kriteriene langt strengere for personer som kommer fra andre deler av verden.

Drøftings-oppgaver

Hva skyldes det at det er så ulike regler for familiegjenforening?

Les mer

aldrimer22juli.no: Asylsøkere og flyktningerInnvandrere og integreringNasjonale minoriteter i NorgeEuropas rombefolkningTilreisende romUrfolkUrfolk i engelskspråklige land

Aftenpostenartikkel, Det norske Amerika: http://www.aftenposteninnsikt....

Wikipedia, Norsk utvandring til USA: https://no.wikipedia.org/wiki/...

Dette er verdens flyktninger og migranter:  http://forskning.no/samfunn-sa...

Bilder: 

  • Forsidebilde: Castel Verde, migranter fra Italia. Foto: Australian National Maritime Museum on the Commons 
  • "Utvandrere" av Gustav Wentzel. 1902
  • E16, grensen mellom Norge og Svergie. 
  • Foto: Bengt-Inge Larsson/Wikimedia 


Sist oppdatert: 18/10/2016 14:47