flip it

Islamofobi kan sees på som en ugrunnet fiendtlighet mot islam.

Islamofobi

Begrepet islamofobi handler om fordommer mot, hat mot eller irrasjonell frykt for islam og muslimer. Begrepet er omstridt og blir blant annet kritisert for å beskytte islam og muslimer mot kritikk.

I følge professor i religion Peter Gottschalk har ordet «islamofobi» konnotasjoner av kollektiv angst for islam og muslimer, i motsetning til psykologiske og individuelle fobier. Uttrykket fikk voksende utbredelse i Storbritannia på 1990-tallet og ble forsøkt definert i 1997 i en rapport fra Commission on British Muslims and Islamophobia, opprettet av Runnymede Trust. Her blir termen definert som ugrunnet fiendtlighet mot islam. Den inkluderer også de praktiske konsekvensene av slik fiendtlighet når det gjelder urettferdig diskriminering av muslimske individer og fellesskap, samt utestenging av muslimer fra det allmenne politiske og sosiale fellesskapet.

Iftar2

Visste du at...?

Islamofobi er et begrep som er omstridt, men som brukes og forstås av de fleste som fordommer mot, hat mot eller irrasjonell frykt for islam og muslimer.

Noen kritikere mener også at andre begreper lettere forklarer hva vi snakker om, deriblant begrepene «antimuslimisme», «islamhat» eller «muslimhat».

Runnymede Trust er en organisasjon som ble opprettet i 1968 og arbeider for et multikulturelt Storbritannia. Organisasjonens mål er å bekjempe rasisme og diskriminering, og å møte disse utfordringene ved å påvirke rettsvesenet gjennom politiske virkemidler. Denne organisasjonen startet i 1996 en kommisjon for å undersøke i hvilken grad diskriminering og overgrep mot muslimer i Storbritannia eksisterte. Kommisjonen ble kalt The Commission on British Muslims and Islamophobia (CBMI), og leverte i 1997 en rapport til regjeringen kalt ”Islamophobia: A challenge for us all”.

Senere undersøkelser fra CBMI (Commission on British Muslims and Islamophobia​) har vist at mange oppfatter muslimer som en homogen rase, og dette tyder på at islamofobi og rasisme henger nøye sammen, og i mange tilfeller kan være vanskelig å skille fra hverandre. (http://www.insted.co.uk/islambook.pdf)

Åtte punkter som kjennetegner og beskriver islamofobi

Fra Runnymede Trusts rapport til regjeringen kalt ”Islamophobia: A challenge for us all”:

  1. Islam blir sett på som en enkel monolittisk blokk, statisk og ute av stand til å tilpasse seg forandringer.
  2. Islam blir ansett for å være adskilt og annerledes. Den blir ikke ansett å ha mål eller verdier som er felles med andre kulturer, og blir heller ikke påvirket av disse samtidig som den heller ikke selv påvirker andre kulturer.
  3. Islam blir sett på som mindreverdig i forhold til vesten, og blir regnet for å være barbarisk, irrasjonell, primitiv og mot likestilling.
  4. Islam blir sett på som voldelig, aggressiv, truende, samtidig som den blir oppfattet å være støttespiller for terrorisme, og delaktig i sivilisasjonskonflikter.
  5. Islam blir sett på som en politisk ideologi, brukt som et middel for politisk eller militær fremgang.
  6. Man går ut fra at vestlig kritikk av islam blir avfeiet uten videre debatt.
  7. Negative holdninger mot islam blir brukt for å rettferdiggjøre diskriminering mot muslimer og utestengelse av muslimer fra deler av samfunnet.
  8. Antimuslimske holdninger blir akseptert som naturlig og normalt.

Drøftings-oppgaver

Hvor går skillet mellom kritikk av islam som religion og hat mot muslimer som gruppe?

Graffiti in Israel 6

Visste du at...

Hat mot muslimer har vært et økende fenomen i Norge.

I følge forskeren Sindre Bangstad har hatytringer mot muslmer økt som følge av flyktningkrisen de siste årene.

Betegnelsen islamofobi har til tross for at den er omstridt oppnådd språklig og politisk aksept i en slik grad at FNs generalsekretær i desember 2004 ledet en konferanse med tittelen «Confronting Islamophobia», som fordømte islamofobi.

Betegnelsene har røtter i europeiske språk fra 1918, men det var først på 1990-tallet at begrepet islamofobi slo gjennom som den vanlige betegnelsen på hat og fordommer mot muslimer i offisiell språkbruk og faglig diskurs. «Islamofobi» og nærstående definisjoner har en slags familielikhet med begreper som rasisme, homofobi, xenofobi, antisemittisme og orientalisme, og flere definisjoner av «islamofobi» har avgrenset seg i forhold til disse andre begrepene. Sosiologene Scott Poynting og Victoria Mason har definert islamofobi som antimuslimsk rasisme som representerer en fortsettelse av anti-asiatisk og anti-arabisk rasisme.

FNs daværende generalsekretær, Kofi Annan, uttalte i 2004: «Når verden er nødt til å finne på et nytt begrep for å definere stadig økende fordommer, er det en trist og bekymrende utvikling. Det er det som er tilfellet med islamofobi.»

Les mer

Store norske leksikon: https://snl.no/islamofobi

Artikkel i Utrop: http://www.utrop.no/Plenum/Kom... og http://www.utrop.no/Nyheter/In...

Islambook (Commission on British Muslims and Islamophobia): http://www.insted.co.uk/islamb...

Bilder: 

  • Plakat mot islamofobi og rasisme i Paris, Frankrike. Foto: RG72/Wikimedia 
  • Islamofobisk graffiti i Tel Aviv, Israel. Foto: David Shankbone/Wikimedia

Sist oppdatert: 25/08/2016 10:46