flip it

Urfolk har gjerne annen kulturell og historisk bakgrunn enn majoritetsbefolkningen i samfunnet de er en del av.

Urfolk

Noen befolkningsgrupper har status som urfolk. Det vil si at de regnes som urbefolkning eller opprinnelig befolkning i et område som er blitt erobret og kolonisert av andre folk.

Ordet urfolk erstatter ord som «innfødte», «primitive» og «naturfolk», som kan virke støtende, etnosentriske og diskriminerende. Tilsvarende engelske betegnelser, som indigenous, native og aborigine, har lang hevd som beskrivende uttrykk.

939Px Indijanac 2

Visste du at...?

De tre byene med størst andel urbefolkning i verden er:

Auckland, New Zealand

Winnipeg, Canada

Lima og Cuzco, Peru

Rundt omkring i verden finnes det befolkningsgrupper som har bodd i et område i generasjoner, men hvor områdene har blitt befolket av andre i ettertid. Totalt finnes det rundt 360 millioner mennesker i 70 land som kan defineres som urfolk.

Det finnes ingen felles entydig definisjon på urfolk, men diskusjoner innad i FN i årevis har gjort at man legger vekt på noen fellestrekk. Et viktig trekk er at urfolk bosatte seg i et område før majoritetsbefolkningen. ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, som Norge ratifiserte i 1990, definerer urfolk på følgende måte i artikkel 1 nr. 1 b:

”Folk i selvstendige stater som er ansett som opprinnelige fordi de nedstammer fra de folk som bebodde landet eller en geografisk region som landet hører til da erobring eller kolonisering fant sted eller da de nåværende statsgrenser ble fastlagt, og som - uansett deres rettslige stilling - har beholdt alle eller noen av sine egne sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske institusjoner.”

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er det viktig å få anerkjennelse som urfolk?

Og hvorfor er det viktig for urfolk å få anerkjennelse for sine tradisjoner, skikker og språk?

Visste du at...?

Av de ca 6700 språkene i verden er 4000 urfolksspråk.

Regnskogen i Amazonas huser 400 ulike urfolk alene.

I mange land bor over 50 % av urbefolkningen i byene. Bare de siste tre tiårene har det skjedd en massiv forflytning fra tradisjonelle landområder i nærhet til naturen til byene. Ofte skyldes dette overtramp mot landrettigheter og næringsinteresser i urfolksområder.

Urfolk eller nasjonal minoritet?

Befolkningsgrupper som har bosatt seg i et land etter majoritetsbefolkningen har ikke status som urfolk, men kan for eksempel regnes som nasjonale minoriteter. I Norge er det bare samer som regnes som urfolk. Jøder, kvener, skogfinner, rom og romani regnes i Norge som nasjonale minoriteter.

Urfolk har gjerne annen kulturell og historisk bakgrunn enn majoritetsbefolkningen i samfunnet de er en del av. De er ikke dominerende i sine samfunn, men er bestemt på å bevare sine forfedres kultur og identitet, og å videreutvikle landområdene. Ofte har de på et eller annet tidspunkt mistet rettigheter til egne landområder og ressurser. Det er ikke sånn at urfolk må ha bodd i et område før majoritetsbefolkningen bosatte seg der, men de må ha bodd i området før grensene til nasjonalstaten ble fastsatt.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er det så vanskelig å finne en felles og entydig definisjon på hva urfolk er?

Samisk-flagg

Visste du at...?

Det er fortsatt rundt 100 ukontaktede urfolksstammer i verden.

Dette er folkegrupper som lever uten kontakt med resten av sivilasjonen.

De fleste av dem bor i Sør-Amerika, sentral-Afrika og Ny-Guinea.

Blant urfolk finner vi inuitter, eskimoer, amerikansk urbefolkning, samer, australsk urbefolkning, maorier, pygmeer, san-folk, beduiner, nomader og russiske/asiatiske minoriteter og stammefolk. Som oftest er urbefolkningen i mindretall i et land, mens for eksempel inuittene på Grønland og indianere i Bolivia og Guatemala er i flertall.

Drøftings-oppgaver

I noen land er flertallet av befolkningen urfolk. Hva er grunnen til at de allikevel trenger status som urfolk?

Visste du at...?

FN er De forente nasjoner (UN – United Nations).

ILO er International Labour Organization. FNs internasjonale organisasjon for arbeideres rettigheter.

På verdensbasis finner man over 250 millioner mennesker med urfolkstatus. FN anslår at rundt 6% av verdens befolkning (mellom 300 og 500 millioner mennesker) er urfolk.

Forum for urfolksaker ble opprettet i FN i 2002, og FNs Generalforsamling har erklært et internasjonalt tiår for verdens urbefolkninger (1995–2004) som ble fulgt opp med en ny tiårsperiode (2005–15).

Siden 1980-tallet har FN jobbet mye med urfolksspørsmål. Selv om man ikke har kommet til noen konklusjon har dette arbeidet vært nyttig. Mange urfolk har på et eller annet tidspunkt blitt utsatt for overgrep fra myndighetenes og majoritetsbefolkningens side. Mange opplever fortsatt dette. Urfolkene har begynt å ta opp kampen ved å organisere seg, og urbefolkningsspørsmål har kommet opp på andre internasjonale arenaer. 

Fordi FN har satt et spesielt fokus på urfolk er det mange som har opplevd en forbedring på flere områder. Mange urbefolkningsgrupper har fått styrket sine rettigheter overfor myndighetene i sine respektive land. Dette kan blant annet gjelde rett til bruk av landområder og ressurser, og rett til vern av språk, kultur og historie.

Selv om fokuset på urfolk har blitt større og noen har opplevd forbedringer, er det fortsatt langt igjen. Hvert år rapporteres det om hundrevis av lovbrudd, vold, diskriminering og undertrykkelse. Urfolk opplever fortsatt å bli utsatt for massedrap, forsvinninger og tortur. Noen ganger fordi myndighetene ønsker seg de landområdene som urbefolkningen besitter.


Sist oppdatert: 21/06/2018 13:35