flip it

I Norge opplever også mange minoritetskvinner en såkalt ”dobbel undertrykkelse”.

Kjønn og etnisitet

Når man snakker om rasisme er det ofte etnisitet og hudfarge som er i fokus . Men hvordan spiller kjønn inn i dette maktforholdet?

I 1989 kom borgerrettsadvokaten Kimberlè Crenshaw med begrepet interseksjonalitet. Hun hadde utgangspunktet sitt i svarte kvinners situasjon i USA, som opplevde undertrykking både på grunn av kjønn og etnisitet. 

Angela Davis Mar 28 2006

Visste du at...

I Norge er det en del minoritetskvinner som ikke er i arbeid. I 2014 var bare 60 % av kvinner med innvandrerbakgrunn i jobb, mot 70 % av mennene.

Norske medier og politikere har blitt kritisert for å portrettere minoritetskvinner som passive og undertrykte. Mange artikler handler om bruk av hodeplagg, tvangsekteskap og religion.

Dette holder på å endre seg og mange kvinner med minoritetsbakgrunn ytrer seg i offentligheten som politikere, skribenter og debattanter.

Interseksjonalitet som begrep henger tett sammen med det som i USA kalles ”black feminism”. På 60- og 70-tallet var kampen for likestilling mellom kjønn et hett tema og det var en stor feministisk bølge. På samme tid kjempet borgerrettighetsbevegelsen for å få slutt på rasedelingen i USA mellom svarte og hvite. Innenfor denne bevegelsen kjempet kvinnene både mot rasisme og mot kvinneundertrykking, og opplevde diskriminering og ekskludering både fra hvite feminister og fra menn av alle typer bakgrunner. Interseksjonalitet handler derfor om hvordan de ulike sosiale identitetene man har påvirker ens velstand, posisjon i samfunnet og levekår. 

Visste du at...?

Interseksjonalitet betyr at ulike områder og sosiale kategorier som kjønn, rase, etnisitet, religion, sosial klasse, seksuell orientering og funksjonsevne samtidig kan påvirke personers leve- og livsvilkår. Som for eksempel når minoritetskvinner både må kjempe mot kjønnsdiskriminering og etnisk diskriminering.

Interseksjonalitet blir brukt om alle diskrimineringsgrunnlag, også klasse, seksualitet, funksjonshindring og alder.

Ofte handler interseksjonalitet også om at majoritetsgrupper må være klar over sine egne fordeler og privilegier. For eksempel har mange "hvite" feminister blitt kritisert av minoritetskvinner for å ikke inkludere dem i begrepet "kvinne".

Minoritetskvinner tjener mindre enn majoritetskvinner, både i Norge og i de fleste andre vestlige land. I Norge opplever også mange minoritetskvinner en såkalt ”dobbel undertrykkelse”, både som ikke-etniske norske og som kvinner. Flere av disse kvinnene har omtalt presset ved å tilhøre en såkalt ”minoritet i minoriteten” – å oppleve diskriminering fra storsamfunnet og i egne miljøer. Å ha et ”interseksjonelt perspektiv” betyr at man kan arbeide mot ulike typer av diskriminering samtidig og å ta høyde for at mennesker har flere ulike kategorier som påvirker deres posisjon i samfunnet. 

Drøftings-oppgaver

Hva slags utfordringer tror du kvinner med innvandrerbakgrunn møter i Norge?

Visste du at...?

Interseksjonalitet og "black feminism" handler om at undertrykkelse opptrer i mange former, og at det også kan oppstå på tvers av ulike grupper.

Transpersoner og mennesker med funskjonsnedsettelser er også grupper som har satt interseksjonalitet på agendaen. Det interseksjonelle perspektivet handler nettopp om å kunne samarbeide mot diskriminering på tvers av grupper.

I den berømte talen "Ain't I a woman" av Sojourner Truth i 1851, sto den afroamerikanske slaven frem foran en kvinnekonferanse og fortalte om sine erfaringer som svart kvinnelig slave. Mye av dette var langt fra det de hvite kvinnene i salen opplevde eller var opptatt av. Poenget hennes var at virkeligheten til de hvite kvinnene ikke var den samme som hennes, på grunn av økonomisk situasjon og priviliegiene de hadde som frie borgere. Eller som Victoria Steinsland skriver i "Interseksjonalitet 101: "afroamerikanske kvinner rammes av både rasisme og sexisme, og hvordan deres erfaringer ikke finner rom i en anti-rasistisk bevegelse som neglisjerer kjønnsspørsmål, og heller ikke i en feministisk bevegelse som neglisjerer rasisme."

Drøftings-oppgaver

Hva er det som gjør mennesker like og ulike i et samfunn? Hvorfor?

Les mer:

aldrimer22juli.no: Diskriminering

Interseksjonalitet: https://snl.no/interseksjonali...

Interseksjonalitet 101: http://www.underarbeid.com/int...

Mira-senteret om minoritetskvinners vilkår: http://www.kampdager.no/skoleg...

Bilder: 

  • Forsidebilde: Kvinnelige medlemmer av Black Panther Party på 70-tallet. Kilde: decolonializeallthethings.com 
  • Angela Davis, aktivist, akademiker og forfatter, opptatt av "black feminism." Myer Horowitz Theatre of the University of Alberta, 28. mars 2006. Foto: Nick Wiebe/Wikimedia 

Sist oppdatert: 22/11/2016 16:28