flip it

Asylsøkere og flyktninger

Mange mennesker må flykte fra krig og undertrykkelse. Noen få av dem kommer til Norge.

Totalt var 108,4 millioner mennesker på flukt ved inngangen til 2023. Så mange mennesker har ikke vært på flukt siden annen verdenskrig. Mange lever i store flyktningleirer i årevis – en del til og med i flere tiår. I 2022 kom 35 675 mennesker til Norge som flyktninger, de aller fleste fra Ukraina. 52% av verdens flyktninger i 2023 kommer fra tre land, Syria (6,5 millioner), Ukraina (5,7 millioner) og Afghanistan (5,7 millioner). 70% av verdens flyktninger bor i land som grenser til landet de har flyktet fra.

Flyktninger

Visste du at...?

FNs konvensjon om flyktningers rettigheter ble skrevet i 1951.

Folkerettslig betyr flyktning vanligvis en politisk flyktning: et menneske som har forlatt sitt hjemland i begrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet eller politisk mening, eller for å unndra seg straff for en politisk forgåelse.

Internflyktninger utgjør den største gruppen av flyktninger. Internflyktninger har, som navnet antyder, ikke forlatt landet, men befinner seg på flukt internt.

Rundt 30000 flyktninger har druknet i Middelhavet fra 2014 til 2023 mens de prøvde å komme til Europa.

På flukt i nærområdene

De aller fleste flyktninger blir værende i nærområdene, enten i andre deler av hjemlandet eller i et naboland. I Libanon og Jordan er ca. en tredjedel av innbyggerne flyktninger, først og fremst fra Palestina og Syria. I Palestina er nesten halvparten av innbyggerne på flukt. Andre land med spesielt store flyktningbefolkninger er Pakistan, Tyrkia og Iran. Bare et lite mindretall kommer til Europa.

De siste årene har det vært økende oppmerksomhet på alle flyktningene som mister livet når de forsøker å reise til Europa for å søke asyl her. Mennesker på flukt har svært begrensede muligheter til å reise hit på en trygg måte, og legger derfor ofte ut på en farlig reise i dårlige og overlessede båter. Når mange velger å ta denne risikoen, er det fordi det eneste alternativet de har kan være å tilbringe de neste årene i overfylte flyktningleirer, med svært dårlige livskår for seg selv og sine barn.

Drøftings-oppgaver

Hvordan blir flyktninger og asylsøkere omtalt i media? Hvordan blir flyktninger og asylsøkere omtalt av folk ellers? I kommentarfeltene?

Innkomst-utreise-med-bagasje2

Visste du at...?

I 2022 var antall asylsøkere til Norge 36 147. 33 822 av asylsøkerne til Norge i 2022 var fra Ukraina. 2 325 var fra resten av verden.

I 2019 kom det flest asylsøkere fra Tyrkia.

Europa har prøvd å stenge grensene, blant annet ved å inngå en avtale med Tyrkia (de fleste flyktninger til Europa kommer gjennom Tyrkia).

I 2015 var det 59,5 millioner mennesker på flukt i verden. Over en million søkte asyl i Europa. I 2016 var det 65,5 millioner flyktninger i verden. Da var tallet på flyktninger til Europa sunket til 361.709 (tallet er nyankomne flyktninger. Antall asylsøknader er mye høyere fordi Europa ikke klarte å registrere alle søknadene i 2015).

Eritrea og Syria

De siste årene har det kommet forholdsvis mange til Norge som har flyktet fra Eritrea og Syria. Årsaken til at mange flykter fra Eritrea, er at landet regnes som et av de mest undertrykkende diktaturene i vår samtid. Årsaken til at mange flykter fra Syria, er en brutal og omfattende borgerkrig som har herjet landet i flere år.

I tillegg tar Norge imot et antall såkalte overføringsflyktninger, som stort sett hentes direkte til Norge fra flyktningleirer drevet av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Hvor mange overføringsflyktninger vi tar imot hvert år, bestemmes av Stortinget og regjeringen, og varierer normalt mellom 1200 og 1500 flyktninger.

Drøftings-oppgaver

Har hvordan flyktninger og asylsøkere blir omtalt endret seg? I så fall på hvilken måte?

Visste du at...?

FNs konvensjon om flyktningers rettigheter gir enhver som mener seg forfulgt i hjemlandet rett til å søke asyl i land som er tilsluttet konvensjonen.

Man har status som asylsøker fra man søker om asyl til søknaden er behandlet.

Asylsøkere som får innvilget beskyttelse kan få status som flyktninger

Flyktningkrisen har ikke blitt mindre. Grunnen til at vi i Norge merker lite til krisen er at grensene til Europa nesten er tettet, og at de færreste kommer så langt nord som til Norge.

Asylsøkere

Asylsøkere er personer som søker om oppholdstillatelse i Norge fordi de mener at de er i fare i hjemlandet. Norge er blant annet tilsluttet FNs flyktningkonvensjon, som gir mennesker på flukt krav på beskyttelse hvis de kan være i fare ved en retur til hjemlandet.

Søknaden om asyl behandles av Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE), som avgjør om asylsøkerne får bli i Norge, eller om de må reise tilbake. Hvor stor andel av dem som søker som faktisk får oppholdstillatelse, har variert veldig, fra omkring 20 prosent til omkring 70 prosent ulike år.


Les mer

aldrimer22juli.no: Innvandrere og integrering, Migrasjon, Menneskerettskonvensjonen, Diskriminering, Høyreekstremisme i Norge i dag, Fridtjof Nansen

Forente nasjoner (FN): http://www.fn.no/Tema/Flyktnin...

Leger uten grenser: https://legerutengrenser.no/fl...

forskning.no: https://forskning.no/innvandri...

Store norske leksikon: https://snl.no/asyls%C3%B8ker og https://snl.no/flyktninger

Utlendingsdirektoratet (UDI): https://www.udi.no/ord-og-begr... og https://www.udi.no/statistikk-og...

Statistisk sentralbyrå (SSB): https://www.ssb.no/befolkning/... og https://www.ssb.no/befolkning/...

Bilder:

  • Flyktninger i Hellas. 2015. Foto: Vivian Brattsti Sørensen
  • Trandum utlendingsinternat. 2015. Foto: Vivian Brattsti Sørensen

Sist oppdatert: 31/01/2024 11:40