flip it

"Apartheid er et segregerings- og diskrimineringssystem eller -politikk basert på rase" (Oxford Dictionary).

Apartheid

Det nasjonalistiske partiet i Sør-Afrika innførte i 1948 apartheid som system for å holde de ulike folkegruppene fra hverandre.

Grunnlaget for apartheidsystemet ble lagt allerede på 1600-tallet, ved starten av den europeiske koloniseringen av området Sør-Afrika. Sør-Afrikaunionen ble opprettet i 1910, noe som førte til at apartheidsystemet ble institusjonalisert. Da nasjonalistpartiet kom til makten i 1948 ble apartheid innført som nasjonal politikk, og det var i denne perioden at apartheid som politisk system fikk rotfeste. Systemet ble opprettholdt i Sør-Afrika til nasjonalistpartiet mistet makten i 1994.

ApartheidParkBenchJohannesburg

Visste du at...?

Ordet apartheid er av afrikaans opprinnelse og betyr adskillelse. Teoretisk sett var ideen bak apartheid at de ulike gruppene skulle kunne utvikle seg parallelt og uavhengig av hverandre, og dermed kunne beholde språk og kultur. I praksis førte politikken til segregering og undertrykkelse i et strengt rasistisk inndelt samfunn hvor det hvite mindretallet fikk bevart sitt økonomiske, politiske og kulturelle herredømme.

Apartheid som system ble innført i Sør-Afrika i 1948. Systemet ble opprettholdt fram til 1994 da nasjonalistpartiet mistet makten.

Fra befolkningsregistreringen i 1950 opererte regimet med tre grupperinger av folk: Øverst det hvite mindretallet, deretter de fargede (The Cape coloureds, folk med blandet bakgrunn), og nederst de svarte.

Senere ble asiater plassert som en fjerde gruppe mellom de fargede og de svarte.

Noe av det vesentligste i apartheidregimet var opprettholdelsen av det hvite herredømmet i Sør-Afrika. Dette medførte egne lover for den svarte og fargede befolkningen. Regimet opererte med tre grupperinger av innbyggerne fra befolkningsregistreringen i 1950. Øverst befant det hvite mindretallet seg. Deretter kom de fargede (The Cape coloureds), mennesker med blandet bakgrunn. Nederst befant svarte seg. Mellom den fargede og svarte befolkningen ble senere asiatene plassert som en fjerde gruppe. Alle sider av livet til innbyggerne var regulert av lover. Viktigst av disse var lover som omhandlet bosetting og rett til å eie land. Jordlovene fordelte jorden mellom de svarte og de hvite, hvor 87% av jorda ble eid av hvite. De svartes jord ble definert som Bantustans («hjemland»). Uten spesiell tillatelse hadde ikke svarte lov til å bo i hvite områder, og mer enn tre millioner svarte ble tvangsflyttet til bantustans i perioden 1960 til 1985.

Drøftings-oppgaver

Hvordan tror du det er å vokse opp i Sør-Afrika nå og vite at foreldrene dine har levd i et samfunn med apartheid?

Fort Hare University Lembede House Jpg 2

Visste du at...?

I 1949 ble det innført en lov som gjorde det forbudt for svarte og hvite å gifte seg med hverandre.

Fra 1952 var alle svarte over 16 år i Sør-Afrika pålagt å ha med seg pass til enhver tid. Passet skulle være utstyrt med navn, foto og fingeravtrykk. Dette skulle forhindre at svarte som ikke hadde særskilt tillatelse oppholdt seg i hvite områder.

I 1953 ble det innført et strengt skille på offentlige steder som skoler, kommunikasjonsmidler, kinoer, restauranter, sykehus, strender, parker osv.

Raseskillepolitikken førte også til store lønnsskiller og forskjell i politiske rettigheter, og fra 1968 var det forbudt for politiske partier å ha medlemmer fra ulike rasegrupper.

I Sør-Afrika ble den organiserte kampen mot apartheid drevet fram av ANC, African National Congress. Partiet ble dannet i 1912, og fra 1961 til 1994 var kampen også væpnet. Det mest kjente ANC-medlemmet er uten tvil Nelson Mandela. Han ble dømt til livsvarig fengsel i 1963, og satt fengslet på Robben Island i 27 år til han ble løslatt i 1990. I 1994 ble han valgt til president ved det første frie valget noensinne i Sør-Afrika.

Forsvarere av apartheid prøvde å fremheve det positive i at de ulike gruppene kunne styre seg og utvikle seg selv, men dette synet slo ikke an blant svarte i Sør-Afrika. Noen av bantustanene aksepterte likevel tilbudet om formell selvstendighet.

Drøftings-oppgaver

I begynnelsen var kampen mot apartheid ikke-voldelig, men ANC valgte til slutt å bevæpne seg. Var det riktig å gjøre det? Hvorfor/hvorfor ikke?

Tutu Cop17 1

Fra 1970-tallet og frem til opphevelsen av apartheidregimet i 1994 ble det gradvis innført lettelser i restriksjonene i Sør-Afrika. Fra 1983 hadde fargede og asiater lov til å delta ved valg, riktignok i begrenset omfang, men svarte hadde ikke rett til parlamentarisk deltakelse før 1994. En av faktorene som førte til de store endringene var at president Botha trakk seg tilbake i 1989, og at Frederik W. de Klerk etterfulgte ham som president. I 1990 ble Mandela og flere andre menneskerettighetsaktivister løslatt fra fengsel, og i 1991 ble flere apartheidlover avskaffet. Selv om apartheid ble formelt avskaffet i 1994, er det fortsatt langt igjen til de økonomiske, sosiale og politiske forskjellene basert på denne politikken er helt borte.

Les mer

aldrimer22juli.no: Hva er rasisme?DiskrimineringBlack lives matterNelson Rolihlahla Mandela

Store norske leksikon: https://snl.no/apartheid

Om folkemord: http://www.folkemord.no/Leksikon


Bilder:

Parkbenk i Johannesburg i 1972. Martin Vl/Wikimedia. 

Lembede house - African National Congress Youth league. Vysotsky/Wikimedia 

Biskop Desmond Tutu på klimatoppmøtet i 2011. Kristen Opalinski/Wikimedia 

Sist oppdatert: 19/12/2016 14:46