flip it

Urfolk har gjerne en annen historisk bakgrunn enn majoritetsbefolkningen i samfunnet de er en del av.

Urfolk

Noen mennesker er urfolk. Det vil si at de regnes som urbefolkning eller opprinnelig befolkning i et område som er blitt erobret og kolonisert av andre folk.

Ordet urfolk erstatter ord som «innfødte», «primitive» og «naturfolk», fordi de kan virke støtende og diskriminerende. Tilsvarende engelske ord, som indigenous, native og aborigine, har blitt brukt lenge.

939Px Indijanac 2

Visste du at...?

Byene med flest urfolk i verden er: Auckland på New Zealand, Winnipeg i Canada og Lima og Cuzco i Peru

Urfolk er folkegrupper som ofte har bodd lenger i et land enn majoritetsbefolkningen.

Majoritetsbefolkningen er de folkegruppene det er flest av i et land. Majoritet betyr flertall. I Norge er majoritetsbefolkningen nordmenn.

Minoritetsbefolkningen er de folkegruppene som det ikke er flest av i et land. Minoritet betyr mindretall. I Norge er minoritetsbefolkningen for eksempel samer, jøder, kvener, rom, romani, skogfinner, innvandrere, asylsøkere osv.

Rundt i verden finnes det grupper av folk som har bodd i et område i tusenvis av år. Andre folk har flyttet inn på de samme områdene senere. Omtrent 360 millioner mennesker i 70 land kan regnes som urfolk.

Forskjellige land har ikke helt like regler for hva som er urfolk. FN har bestemt noen få ting som er felles. En viktig ting er at urfolk må ha bodd i et område før landet fikk de grensene det har nå. Norge følger denne regelen:

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er det viktig for et folk å få kalle seg urfolk?

Visste du at...?

Av de ca 6700 språkene i verden er 4000 urfolksspråk.

I regnskogen i Amazonas bor det 400 ulike urfolk.

I mange land bor over 50 % av urbefolkningen i byene. De siste tretti årene har mange flyttet fra landet til byene. Ofte er det fordi de som bestemmer i landet diskriminerer folk i urfolksområder.

Urfolk eller nasjonal minoritet?

Folkegrupper som har kommet til et land etter majoritetsbefolkningen regnes ikke som urfolk. Noen kan for eksempel regnes som nasjonale minoriteter. I Norge er det bare samer som regnes som urfolk. Jøder, kvener, skogfinner, rom og romani regnes i Norge som nasjonale minoriteter.

Urfolk har ofte en bakgrunn enn majoritetsbefolkningen. Urfolk er ofte opptatt av å bevare sin kultur. Ofte har de en gang mistet rettigheter. Det er ikke sånn at urfolk ha bodd i et område før majoritetsbefolkningen, men de må ha bodd der før grensene til landet ble bestemt.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er det så vanskelig å bli helt enige om reglene for hva urfolk er?

Samisk-flagg

Visste du at...?

Det er fortsatt rundt 100 nesten ukjente urfolksstammer i verden.

Dette er folkegrupper som lever uten kontakt med resten av verden.

De fleste av dem bor i Sør-Amerika, sentral-Afrika og Ny-Guinea.

Blant urfolk er inuitter, eskimoer, "indianere"/amerikansk urbefolkning, samer, australsk urbefolkning, maorier, pygmeer, san-folk, beduiner, nomader og russiske og asiatiske minoriteter og stammefolk. Vanligvis er urfolk i mindretall i et land. Inuittene på Grønland og indianere i Bolivia og Guatemala er i flertall.

Drøftings-oppgaver

I noen land er flertallet av befolkningen urfolk. Hva er grunnen til at de allikevel er urfolk?

Visste du at...

FN er De forente nasjoner (UN – United Nations).

ILO er International Labour Organization. FNs internasjonale organisasjon for arbeideres rettigheter.

I hele verden er det over 250 millioner mennesker som er urfolk. FN tror at omtrent 6% av verdens folk (mellom 300 og 500 millioner mennesker) er urfolk.

Forum for urfolksaker startet i FN i 2002, og FNs Generalforsamling valgte et internasjonalt tiår for verdens urbefolkninger (1995–2004). Etter det fulgte en ny tiårsperiode (2005–15).

Siden 1980-tallet har FN jobbet mye med urfolk. Dette arbeidet har vært nyttig. Mange urfolk har blitt urettferdig behandlet av de som bestemmer. Noen opplever fortsatt dette. Urfolkene har begynt å forsvare seg ved å organisere seg, og mange andre har begynt å skjønne hvorfor det er viktig å ta vare på urfolk.

For ganske mange urfolk har det blitt bedre. Noen har fått det bedre i sine land. De kan for eksempel ha rett til å bruke landområder, og rett til beskyttelse av språk, kultur og historie.

Selv om noen har opplevd forbedringer, er det fortsatt langt igjen. Hvert år er det hundrevis av lovbrudd, vold, diskriminering og undertrykkelse mot urfolk. Noen opplever fortsatt å bli utsatt for massedrap, forsvinninger og tortur. Noen ganger bare fordi myndighetene ønsker seg de landområdene som urbefolkningen bor i.


Verden og internasjonale forhold

Hva er urfolk?

Riktig!

Helt riktig!

Det stemmer. Urfolk regnes blant annet som den opprinnelige befolkningen i et land. Det finnes ingen definisjon som alle land er enige om, men befolkningen må ha en historisk og kulturell tilknytning til et område.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Beklager, det stemmer nok ikke helt. Dessverre. Les mer her, eller finn andre steder å lese om hva urfolk er.

Betegnelsen «Indians» skyldes misforståelsen da Colombus i 1492 trodde han hadde funnet sjøveien til India.

Urfolk i Canada

Urbefolkningen i Nord-Amerika og Canada består av flere grupper. På norsk kaller vi ofte disse gruppene for inuitter, eskimoer og indianere.

Urfolk i Amerika er befolkningen som bodde i Nord- og Sør-Amerika før europeerne kom til kontinentet og koloniserte Amerika. Den engelske betegnelsen «Indians» skyldes misforståelsen da Colombus i 1492 trodde han hadde funnet sjøveien til India. Derfor bruker man i USA ofte betegnelsen «Native Americans» istedenfor. Det er vanskelig å skille helt mellom urfolk i Canada og USA, siden noen av disse gruppene befinner seg på begge sider av grensen. Likevel er det noen hovedtrekk som bare gjelder urfolk på den ene siden.

Visste du at...?

I 2015 kom det en statlig rapport om alvorlig mishandling av urfolksbarn i Canada opp gjennom historien.

Mer enn 3000 barn hadde dødd av mishandlingen de fikk på internatskolene de var sendt til med tvang.

Dette fikk statsminister Justin Trudeau til å gå ut med en offisiell unnskyldning.

Canadas opprinnelige befolkning kom over Beringstredet for ca 30.000 år siden. I omtrent 30.000 år levde forfedrene til indianerne og inuittene spredt utover landet uten innblanding fra andre. De norske vikingene som kom til vinland rundt år 1000 bosatte seg ikke fast. Heller ikke engelskmennene som kom på sutten av 1400-tallet bosatte seg. Da Canada ble kolonisert skjedde det først i 1604 med en permanent fransk bosetting. I 1608 ble Québeq anlagt som hovedstad. Bortsett fra urbefolkningen var engelskmennene den største trusselen for den franske kolonien. Fram til 1763 var det nesten alltid krig mellom den franske og den engelske kolonien. Den fransk-indianske krigen varte fra 1755 til 1763, og førte til at Frankrike overlot hele det Nord-Amerikanske kontinentet til England.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er det viktig at statsministeren ber urbefolkningen om unnskyldning?

Canada var britisk koloni til 1867. Amerikanerne invaderte Canada under uavhengighetskrigen (krigen mellom britene og amerikanerne). De håpte at Canada skulle bli en alliert. I tillegg flyktet 40.000 lojalister (lojale til britene) til Canada fra amerikanerne. Dette førte til at Canada ble delt i to, Nedre Canada som var fransk og katolsk, og Øvre Canada som ble britisk og protestantisk. Etter 1867 ble Canada en britisk dominion (en selvstyrt del av det britiske imperiet). I 1947 bestemte den britiske regjering at dominionene skulle kalles Members of the Commonwealth (medlemmer av det britiske samveldet). Canada har altså fortsatt det britiske kongehuset som overhode. Canada styrer likevel seg selv og har sin egen valgte regjering.

800px-Canadian Aboriginal Festival

Visste du at...?

Først i 1982 fikk den kanadiske urbefolkningen sine rettigheter i grunnloven.

Etter forhandlinger i flere år fikk inuittene selvstyre over Nunavut i 1999. Nunuvat er et område som er 20% av Canada.

Fra 1857 til 1996 var det egne internatskoler for barn som tilhørte urbefolkningen i Canada. En internatskole er en skole hvor man også bor.

Fransk-indianerne i Canada gjorde opprør mot britene flere ganger. De ble raskt slått ned. På begynnelsen av 1900-tallet var store deler av urbefolkningen tvunget til å bo i reservater. Deler av inuitbefolkningen hadde levd isolert fra resten av Canada fram til rundt andre verdenskrig. Fra 1970-tallet har mange villet lage et eget  fransk-kanadisk land. Dette har ikke blitt noe av blant annet fordi urbefolkningen har vært mot separasjon. I 1991 ble de indianerne som ønsket spesialavtaler lovet selvstyre. Også inuittene har forhandlet om selvstyre med myndighetene. Det ble vedtatt i 1992. I 2003 fikk også urbefolkningen nordvest i landet utvidet selvstyre. Dette betyr at de kan bestemme mer over naturressursene og at de har større ansvar for blant annet helse og skole.

Graffiti of Canadian aboriginal syllabics

Visste du at...?

​I Canada bruker man «Aboriginals» om urfolkene.

Man regner med tre hovedgrupper av urfolk i Canada: First nations, inuit og métis.

I følge en undersøkelse fra 2011 er det mer enn 1.400.000 som regner seg som urfolk i Canada. Av disse er omtrent 50% First Nations, 30% mestiser, 15% andre indianere og 4% inuitter.

Det er 617 forskjellige grupper av indianer som kalles «People of the first nations» eller «First nations». Det er minst 50 ulike stammer eller kulturer, og minst 50 ulike språk. Det er bare registrerte indianere fra helt bestemte grupper som kan kalle seg First nations. Det betyr at inuitter, mestiser, andre indianere og andre urfolk ikke regnes som First nations.

«Inuit» er urbefolkning av mongolsk opprinnelse som lever på Grønland (Danmark), i Alaska (USA) og Canada. Ordet inuit er grønlandsk og betyr «menneskene». Mennesket er «inuk». I Canada brukes Inuit. I Alaska foretrekkes begrepet «eskimo». Totalt bor det over 155.000 inuitter i disse områdene. Nesten 60.000 av dem bor i Canada.

«Métis» (mestis på norsk) er urbefolkning med blandet bakgrunn. De kanadiske metis'ene er etterkommere av indianere og befolkning med europeisk (mest fransk) bakgrunn. Mer enn 400.000 kanadiere regner seg selv som métiser.

Les mer

aldrimer22juli.no: UrfolkUrfolk i engelskspråklige landUrfolk i USAUrfolk i Sør-Amerika

Store norske leksikon: https://snl.no/urbefolkning og https://snl.no/Canadas_historie og https://snl.no/den_amerikanske_urbefolkningen

Canadiske myndigheter: https://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100013785/1304467449155http://www.myrobust.com/websit...

Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Amerikanske_urfolk_og_stammefolk og https://no.wikipedia.org/wiki/Inuitter_i_Canada


Bilder: 

 • Aboriginsk leder ved den årlige canadiske aboriginerfestivalen i 2006. Foto: Bahman/Wikimedia
 • Graffiti av canadisk-aboriginske skrifttegn. Foto: Nissy-KITAQ 2007 

Verden og internasjonale forhold

Hva kalles hovedgruppene av urfolk i Canada?

Riktig!

Helt riktig!

Helt riktig! De største gruppene av urfolk i Canada kalles ofte people of the first nations, inuitter og mestiser.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det er nok ikke helt nøyaktig. Les litt mer om urfolk i Canada

Da man begynte å bruke skytevåpen på New Zealand i 1820-årene ble krigene mye farligere enn før.

Maori

​Maori er den opprinnelige befolkningen på New Zealand. Nå regnes de som urfolk. De innvandret først fra det østlige Polynesia. Sannsynligvis innvandret de i tre omganger: rundt årene 950, 1150 og 1350.

Den siste innvandringen av maorier til New Zealand er den mest berømte. Da kom folk med «den veldige flåtens sju kanoer». Disse folkene hadde med seg egne planter og husdyr. På New Zealand utviklet de kulturen. Der drev maoriene en kombinasjon av fiske, fuglejakt og sanking av frukt, røtter og skalldyr. I tillegg dyrket de søtpoteter, taro og yamsrøtter.

Wharenui

Visste du at...?

Maoriene hadde opprinnelig et klassedelt samfunn. Det var stor forskjell på de med høy status (adelen), de med lavere status (de borgerlige), og de med lavest status (slavene).

Maoriene er tradisjonelt inndelt i ca. 50 stammer (iwi'er). Hver av iwiene er grunnlagt av en av de første maoriene som kom til New Zealand.

Innenfor hver stamme finnes det flere familier (hapu'er).

Maoriene visste ikke hva metaller var, og brukte redskaper av stein og tre. Likevel bodde de i store plankehus pyntet med utskjæringer. De bygde seilbåter med to skrog og utskårne kanoer på opptil 30 meters lengde. Husene var samlet i landsbyer, mange med festninger til forsvar. Det var ofte kriger mellom iwiene.

Maoriene bestemmer om man skal tilhøre mors eller fars hapu på flere måter:

a) De fleste ekteskap er innenfor samme iwi (stamme), og mange innenfor samme hapu (klan). Da er mors og fars hapu den samme.

b) Litt flere velger fars hapu enn mors hapu, særlig i høvdingslekter.

c) Noen ganger velger man mors hapu fordi den er adelig, og fars borgerlig. De fleste velger høy status.

d) Man kan være medlem av mer enn én hapu, og til og med av mer enn én iwi. Da får man flere plikter. Man må også bestemme seg for hvilken iwi og hapu man vil tilhøre.

Sosial organisasjon

Hver stamme hadde en høvding og var delt inn i adel, borgerlige og slaver (krigsfanger). En gruppe av stammer kalles waka (kano), og består av etterkommerne etter folkene i én kano. Hver stamme er delt i flere hapu. Til daglig er det viktigste hvilken hapu du tilhører.

Maori-kunst

Visste du at...?

Maoriene har en tradisjonell dans som kalles "Haka".

Haka er en krigsdans med store ansiktsuttrykk og rop som maoriene pleide å danse før de skulle i kamp.

Det New Zealandske rugby-laget pleier å danse Haka før kampene sine.

Det finnes en egen type Haka for kvinner som kalles Ka Panapana.

Etter at europeerne kom (1769-1840)

Den første kontakten med europeerne var ganske fredelig. Mange maorier døde likevel på grunn av epidemier. Etter at man begynte å bruke skytevåpen i 1820-årene ble krigene mye verre enn tidligere. Forholdet mellom maoriene og kolonistene (europeerne) ble mer konfliktfylt etter hvert. Kolonistene kjøpte mer og mer av jorda. I 1858 var maoriene kommet i mindretall, og maoribefolkningen i nord organiserte seg for å prøve å stanse oppkjøpet av jord. Krigen som fulgte (1860–65) brøt ned motstanden mot koloniseringen.

Maoriene fortsatte å protestere fredelig mot kolonistene. Maoriene fikk representasjon i parlamentet fra 1867. Da full stemmerett ble innført for kolonistene i 1893, fikk også maoriene stemmerett.

Drøftings-oppgaver

Hva kan være vanskelig med å beholde maoriske tradisjoner i det moderne New zealandske samfunnet?

EarleWarSpeech

I 2005 var det omtrent 600 000 maorier på New Zealand. Det er rundt 15% av befolkningen. Det har blitt ganske vanlig med ekteskap mellom maorier og andre. Det er viktig å ta vare på  maoriene sin identitet og kultur. De har fortsatt sin kamp for rettigheter til land. I 1996 ble Tainui-avtalen undertegnet. Avtalen ga maoriene mange av disse rettighetene.

Les mer

aldrimer22juli.no: UrfolkUrfolk i engelskspråklige landUrfolk i Australia

Store norske leksikon: https://snl.no/maori

Maori: http://www.maori.com/

Teara (New Zealandsk leksikon): http://www.teara.govt.nz/en/maori


Bilder: 

 • Maketuhus i Otawhao, New Zealand. 1844. Nationalbiblioteket i New Zealand. 
 • Midten: Ukjent
 • Waka, kanoer som maoriene brukte. Kilde: learnlearn.net 

Verden og internasjonale forhold

Hvor stor del av befolkningen på New Zealand er urfolk (maorier)?

Riktig!

Helt riktig!

Det er helt riktig. Omtrent 15% av befolkningen på New Zealand (600 000 mennesker) tilhører urbefolkningen.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det stemmer nok ikke helt. Les mer her eller gå til en av de andre lenkene for å lære mer om maoriene.

Urfolk på det sør-amerikanske kontinentet opplever fortsatt undertrykkelse, diskriminering og rasisme

Urfolk i Sør-Amerika

Det er ca 40 000 000 urfolk i Sør-Amerika og Karibia, fordelt på ca 600 ulike befolkningsgrupper.

De ulike gruppene er forskjellige i kultur, tradisjoner og måte å organisere seg på. Likevel er det mye som er likt, både hvordan de har levd tidligere og hvordan de har blitt behandlet av europeiske kolonister.

Andean Man

Visste du at...?

Mange i urbefolkningen i Andes-regionen har tradisjon for å tygge koka-blader. Bladene er ikke et rusmiddel i sin naturlige form.

Man kan bruke koka-blader for å få ut det ulovlige stoffet kokain.

Det landet Christoffer Colombus kom til først er det vi nå kaller Venezuela.

Da Christoffer Colombus kom til Amerika, trodde han at han hadde kommet til India. Derfor kalte han befolkningen der for indianere (”indios” på spansk). Det er vanlig å si at Columbus ”oppdaget” Amerika, men da han kom var det rundt 30 – 50 millioner mennesker som bodde på det Sør-amerikanske kontinentet. Etter ham kom de europeiske kolonistene som var på jakt etter edle metaller som gull, og å spre den katolske tro. 

1606 America Merid Mercator Mr

Visste du at...?

Den vanligste religionen i Sør-Amerika er katolisismen, også blant urbefolkningen.

Mange følger en blanding av før-kristelig åndetro og katolske tradisjoner.

Spania la under seg mesteparten av Sør-Amerika bortsett fra Brasil, som tilhørte Portugal. Urbefolkningen ble brukt som slaver, både i gruver og som arbeidere på storgods som koloniherrene eide. Flere millioner døde på grunn av overanstrengelse i arbeidet og epidemier som europeerne hadde med seg. I gruvebyen Potosi i Bolivia er det et stort fjell som var fullt av mineraler. De europeiske koloniherrene tvang urbefolkningen til å jobbe for dem med å hente blant annet gull og sølv ut av fjellet. Det er beregnet at ca 8 millioner mennesker døde bare i Potosi på grunn av utmattelse og de helsemessige påkjenningene. 

Visste du at...?

Før Columbus kom hadde Inka-folket herredømme over store deler av Sør-Amerika

Tidligere har urbefolkningen bodd i pakt med naturen, men nå bor flere og flere i byene

De tre største befolkningsgruppene er Quechua, Aymara og Maya

Mestizo/mestis er opprinnelig barn av indianer og europeer (hvit) i spansk Latin-Amerika, og egentlig bare når faren var spansk (født i Spania) og moren indiansk. Nå er mestizo en motsetning til indiansk kultur/indianer.

Gradvis ble land i Sør-Amerika selvstendig fra kolonimaktene. Etterkommerne av koloniherrene, ”mestizoene” hadde fortsatt makten. Sånn har det vært helt frem til nå. Mange urfolk i Sør-Amerika opplever fortsatt mye undertrykkelse og rasisme. Spesielt synlig er de økonomiske forskjellene. De fleste fattige tilhører urbefolkningen, mens de aller rikeste som oftest er "mestizoer" (etterkommere etter koloniherrene).  Noen unntak finnes, for eksempel i Bolivia. President Evo Morales var den første urfolkspresidenten i landet da han ble valgt. Både der og i andre land har man jobbet for å styrke rettighetene til urbefolkningen. Både i Bolivia og Guatemala er urfolk i flertall. Vanligvis er urfolk i mindretall.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor tror du at mange urfolk fortsatt er diskriminerte i Sør-Amerika?

Aymara Ceremony Copacabana 1

Les mer:

aldrimer22juli.no: UrfolkUrfolk i engelskspråklige landUrfolk i CanadaUrfolk i USA

Store norske leksikon: https://snl.no/den_s%C3%B8rame...

Bilder: 

Urfolkskvinner i Bolivia. Foto: Norsk Folkehjelp/Flickr 

En mann av quechua-folket i Peru. Foto: Cacophony/Wikimedia 

Kart over Sør-Amerika under kolonitida, tegnet av Mercator/Hondius i 1606. Kilde: Biblioteca Nacional Brasil/Wikimedia 

Aymara-seremoni med det kjente urfolksflagget fra Andes-regionen, "Whipala". Kilde: Kilobug/Wikimedia Verden og internasjonale forhold

Hvor mange urfolksgrupper finnes det i Sør-Amerika?

Riktig!

Helt riktig!

Helt riktig!

Riktig!

Ikke helt riktig..

Ikke helt riktig. Les teksten om Urfolk i Sør-Amerika.

I en periode ble det utlyst dusør for ”indianerskalper”. Dusøren var belønning for å drepe og skjære av skalpene.

Urfolk i USA

Urfolk i USA ble tidligere kalt indianere. Ordet skyldes en misforståelse. Christoffer Columbus trodde at kontinentet han kom til var en del av India.

Fordi Columbus trodde han hadde funnet sjøveien til India ble befolkningen som var i Amerika før europeerne kom kalt ”indios”. I dag bruker man på engelsk ofte ”Native American”, indigenous eller aboriginal. På norsk har vi ofte brukt ordet "indianer" fordi vi ikke bruker det samme ordet om folk fra India (indere). Nå sier vi heller "amerikansk urbefolkning".

Rsz Bia Map Indian Reservations Usa

Visste du at...?

I dag bor 40% av amerikansk urbefolkning i såkalte "reservater"

Mange nasjoner eller stammer har sine egne reservater som de har en form for råderett over.

Urfolk i Nord-Amerika, både i Canada og USA, stammer fra en folkegruppe som kom over Beringstredet mellom Alaska og Russland. De kom for ca 30 000 år siden, da det lå is der. De utviklet seg til forskjellige stammer som ofte levde nomadisk. Det betyr at de flyttet på seg og ikke bodde fast noe sted.

Ketchican Totem Pole 2

Visste du at...?

Mange av urfolksstammene i Nord-Amerika var såkalt "matrilineære".

Det betyr at man tilhører mors klan og at kvinnene er med på å bestemme.

Da Christoffer Columbus kom til Amerika i 1494 var det ca 10 millioner mennesker som levde i det området som nå er USA. I 1900 var det bare ca 300 000 igjen av urbefolkningen. En av de viktigste grunnene var nye sykdommer som europeerne hadde med seg, som for eksempel meslinger og kopper-epidemier. Selv om de vanligvis ikke ble spredd med vilje, ble sykdommene noen ganger spredd som en måte å krige på.

Visste du at...?

I dag er det omtrent 3 millioner mennesker som regnes som urbefolkning i USA.

De er fordelt på 566 ulike stammer.

De største stammene heter Navajo, Cherokee og Sioux.

Det var kamp om territorier for gull og naturressurser og det brøt ut kriger mellom urfolk og europeere. Mange stammer ble drevet bort fra sine områder og døde i kamp eller av fattigdom og feilernæring. Europeiske koloniherrer utsatte folkene for tvangsarbeid i arbeidsleire. I en periode ble det utlyst dusør for ”indianerskalper”, altså en belønning for å drepe indianere og skjære av dem skalpene.

Long Time Dog Hidatsa 1

Visste du at...?

Det siste slaget mellom urbefolkningen og amerikanske soldater var ved The wounded knee i 1893. Flere hundre medlemmer av Sioux-stammen ble drept.

Den tidligere presidenten Benjamin Franklin lærte mye om demokrati av å se på Iroquois-folket. Lederen for Iroquois-folket hadde bare makt så lenge folket hadde tillit til ham.

Mange av stedsnavnene i USA er opprinnelige navn fra ulike urfolksspråk. For eksempel Arizona, Connecticut, Kentucky, og Missouri. Ord som "barbecue" og "tomato" er også urfolksord.

I USA har urbefolkningen nå fått godkjent sine rettigheter, kultur og egenart. De har også fått en offisiell unnskyldning fra den amerikanske staten for behandlingen de har fått. Likevel opplever urfolk fortsatt diskriminering. Mange av dem lever på siden av samfunnet i arbeidsløshet. Ca 27 % av urbefolkningen på fastlandet i USA lever i fattigdom.

Landområder blir fortsatt tatt fra de ulike stammene og solgt. Miljøet i flere av områdene er også truet fordi selskaper har fått lov av myndighetene til å hente ut naturressurser som for eksempel olje.

Mange medlemmer av ulike urfolksgrupper står heller ikke i offisielle registre. Da får de ikke de rettighetene de har krav på, som skolegang og helsehjelp.

Drøftings-oppgaver

Hvordan har indianerne i USA blitt beskrevet i bøker, filmer og tegneserier? Stemmer disse fremstillingene?

Les mer:

aldrimer22juli.no: Urfolk, Urfolk i engelskspråklige land, Urfolk i Canada, Urfolk i Sør-Amerika

History.com: http://www.history.com/topics/...

Store norske leksikon: https://snl.no/den_nordamerika...


Bilder:

 • Laguna Urfolksreservat, New Mexico i 1943. Foto: Jack Delano/Wikimedia
 • Kart over urfolksreservat i USA. Kilde: Wikimedia
 • Totempel fra Ketchikan, Alaska. Foto: Jeremy Keith/Wikimedia
 • Høvdingen Long Time Dog fra Hidatsa-folket i Dakota. Foto: Edward S. Curtis/Wikimedia

Verden og internasjonale forhold

Hva var en av de viktigste grunnene til at tallet på urfolk gikk drastisk ned da europeerne kom til det som nå er USA?

Riktig!

Helt riktig!

Helt riktig. De døde også i kriger mot europeerne, underernæring og utmattelse.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Ikke helt riktig. Men ikke fortvil, les mer om da europeerne kom til Amerika.

«Terrorisme er en metode og et middel for å påvirke en ønsket utvikling gjennom å skape frykt»

Terrorisme

Ordet terrorisme kommer fra det latinske ordet «terrere» som betyr «å skremme».

Målet med terrorisme er å få oppmerksomhet om en sak. Noen ganger vil terrorister formidle et politisk eller religiøst budskap. Andre ganger vil de ha viljen sin ved å skremme en bestemt gruppe mennesker. Måten terroren skjer på blir derfor tilpasset, sånn at voldshandlingene gjør at de oppnår det de ønsker.

Heimevernet vokter Stortinget

Visste du at...?

​Ordet terrorisme har forandret mening over tid, og blir fortsatt diskutert.

I FN er man ikke enige om èn definisjon på terrorisme. Særlig ikke etter at USA begynte en global «krig mot terror» etter angrepene i New York 11. september 2001.

I norsk lov regnes terrorisme som: «Ulovlig bruk av, eller trussel om bruk av, makt eller vold mot personer eller eiendom, i et forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet forøvrig for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål.»

I følge Store norske leksikon er terrorisme "en metode og et middel for å påvirke en ønsket utvikling gjennom å skape frykt". For eksempel kan volden ramme kjente personer eller berømte steder og bygninger. Ofte rammer terroren steder hvor det er mange folk, eller den er spesielt grusom og fryktinngytende.

Tidligere brukte statsledere (for eksempel konger, presidenter og statsministre) terrorisme for å skape frykt i egen befolkning. Josef Stalin brukte for eksempel terror mot de som var uenige med ham i Sovjetunionen. Adolf Hitler brukte terror mot jødene under det tredje riket. Pol Pot brukte terror mot egen befolkning i Kambodsja.

Etter 1960-tallet har terrorisme ofte blitt brukt mot myndigheter. Separatist- eller frigjøringsbevegelser har for eksempel ofte brukt terror. Konflikter som startet i kolonitiden er ofte grunnen til moderne terrorisme, som i Kashmir, Palestina eller Kurdistan. I Europa er de mest kjente nasjonalistiske terrorgruppene Provisional Irish Republican Army (IRA) i Irland og Baskisk Hjemland og Frihet (ETA) i Spania.

Man kan si at terrorisme både har en fysisk og en psykisk side. Like viktig som vold er nemlig det å skape frykt og usikkerhet blant mennesker.

Drøftings-oppgaver

Hva skal til for at noe kan kalles terrorisme?

Drepte Og Skadde I Terrorangrep 2

Visste du at...?

I 1979 ble 1019 terrorangrep begått i Europa. Det er det største antallet terrorangrep noen gang (i Europa).

På 1970-, 80- og til midten av 90-tallet var gjennomsnittet ti terrorangrep i uka.

De siste 45 årene er det blitt gjennomført mer enn 16.000 terrorangrep i Vest-Europa.

Politisk terrorisme er et ganske moderne fenomen. Det henger sammen med utviklingen av massemedier, som for eksempel aviser og TV. Etter hvert har internett og sosiale medier blitt viktigere. Fra 1990-årene snakket man mye om «den nye terrorismen» som var mer dødelig enn den gamle, og mer religiøst motivert.

Drøftings-oppgaver

Hvordan kan man oppnå mer ved å bruke andre midler enn terrorisme?

Antall Terrorangrep I Vest Europa 2

Visste du at...?

Antall terrorangrep i Vest-Europa har gått ned siden 1970-tallet. Flere ble drept i terrorangrep i 2015 enn det som har vært vanlig de siste årene, likevel var tallet på drepte mye lavere enn gjennomsnittet for 70- og 80-tallet.

De som rammes av terrorangrep er først og fremst vanlige mennesker. Moderne terrorisme brukes ofte mot et lands myndigheter.

I Norge er det terroristen Anders Behring Breivik som er ansvarlig for det mest dødelige angrepet i Norges historie. Han drepte 77 mennesker på Utøya og i regjeringskvartalet i i Oslo i 2011. (Du kan lese mer om Anders Behring Breivik i en annen artikkel på nettsiden).

I noen land i Europa har IS (eller folk som støtter IS) utført flere terroraksjoner siden 2015. IS er forkortelse for den islamske staten. (Du kan lese mer om IS i en annen artikkel på nettsiden).

Religiøs terrorisme har blitt brukt i alle de store verdensreligionene. Islamistiske terrorgrupper har blitt vanligere de siste årene. Dette henger sammen med den negative utviklingen i Midtøsten. Det gjelder både vestlig krigføring for eksempel i Irak og i Afghanistan og organisasjonen IS i Syria. Fra 2015 har IS rammet Vesten i flere terrorangrep. Den 13. november 2015 ble flere mål i Paris, blant annet konsertarenaen Bataclan, angrepet av IS-tilknyttede terrorister. Til sammen 129 mennesker ble drept i angrepene.

Terrorangrep 2

"Ifølge Global Terrorism Index står høyreekstremister bak stadig flere terroraksjoner i både Nord-Amerika og Vest-Europa.

De siste fire årene har det vært 127 høyreekstreme terrorangrep, og disse har kostet 66 menneskeliv. I fjor var det 59 slike angrep der 17 mennesker ble drept.

– Flertallet av disse angrepene er enkeltpersoner med høyreekstreme holdninger, hvite nasjonalister eller muslimhatere, heter det i rapporten." Faktisk.no (artikkel fra 05.12.18)

Les mer

aldrimer22juli.no: "Den islamske staten" (IS), Konspirasjonsteorien om "Eurabia"

FN-sambandet: http://www.fn.no/Tema/Terrorisme/Hva-er-terrorisme

Store Norske Leksikon: https://snl.no/terrorisme

Global Terrorism Database: http://www.start.umd.edu/gtd/

NRK-artikkel om terrorisme i Vest-Europa: http://www.nrk.no/urix/terroren-i-europa-rammet-of...


Bilde:

 • Soldater fra Heimevernet vokter Stortinget etter terrorangrepet mot Oslo 22.07.11.
 • Foto: Lars Magne Hovtun, Forsvaret

Verden og internasjonale forhold

Hvor mange terrorangrep har blitt gjennomført i Vest-Europa de siste 45 år?

Riktig!

Helt riktig!

Det stemmer. Rundt 16 000 terrorangrep har blitt gjennomført i Vest-Europa de siste 45 årene. Flest var det i 1979 da 1019 terrorangrep ble gjennomført.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det stemmer nok ikke. Du bør lese mer om terrorisme.

"Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse."

Migrasjon

Det har alltid vært vanlig at mennesker har flyttet på seg til nye områder, det vil si "migrert".

Selv om vi ofte sier at vi lever i en globalisert verden, er det ikke mange som har migrert. I 2011 var det 216 millioner migranter, ca. 3,2% av verdens befolkning. (Tall fra Verdensbanken.)

Det er mange grunner til at folk flytter mellom ulike land og ulike verdensdeler. Noen vil ha utdannelse eller arbeid. Noen har blitt forelsket i en person fra et annet land. Noen flykter fra krig og forfølgelse. De fleste som flytter seg over landegrenser er arbeidsmigranter. Det vil si at de flytter for å jobbe. Bare noen få, mindre enn 10 prosent av dem som migrerer, er flyktninger.

Utvandrere 1902 Gustav Wentzel

Visste du at...?

Migrasjon betyr flytting over landegrenser. Immigrere er å flytte TIL et land, emigrere er å flytte FRA et land.

Den store utvandringen fra Skandinavia til Amerika startet i 1825. Da dro et skip fra Stavanger til USA med 52 kvekere.

Ca 800 000 nordmenn dro til USA på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. 4,6 millioner amerikanere sa at de hadde norsk opphav ved folketellingen i 2010.

USA har oppstått som et resultat av migrasjon i moderne tid.

Norske utvandrere til USA

En del av dem som nå er den amerikanske befolkningen, er etterkommere av nordmenn. Mange utvandret fra Norge, og innvandret til USA, i annen halvdel av 1800-tallet og første del av 1900-tallet. 800 000 nordmenn utvandret på denne tiden, nesten alle til USA. Det er mange flere amerikanere som sier de har norske forfedre enn forfedre fra andre skandinaviske land. 4,6 millioner sier de har norske forfedre. Det er nesten like mange som det bor i Norge.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor emigrerte så mange nordmenn til USA ved forrige århundreskifte?

Har du selv eller noen du kjenner slekt i USA? Hva er i så fall deres historie?

Visste du at...?

Norge har innvandrere fra 221 land. FN har derimot bare 193 medlemsland.

13,8% av den norske befolkningen er innvandrere, mens 3% er norskfødte med innvandrerforeldre (2017).

55% av innvandrerne i Norge er fra andre europeiske land.

Innvandrere i Norge

Norge har innvandrere fra 221 land (21. juli 2017). 55 prosent av innvandrerne kommer fra andre europeiske land. 28% er fra Asia og 12% er fra Afrika. 13,8% av den norske befolkningen er innvandrere, mens 3% er født i Norge og har innvandrerforeldre. De kommer flere fra Polen enn fra noe annet land. Så kommer Litauen, Sverige, Somalia, Tyskland, Irak, Danmark, Filippinene, Pakistan, Eritrea, Thailand, Russland, Iran, Vietnam, Tyrkia.

Visste du at...?

Tyskland er det EU-landet som tar i mot flest innvandrere.

I 2012 var Sveits og Norge de to vestlige landene som tok i mot flest innvandrere i forhold til antall innbyggere.

FN regner en person som migrant hvis hun eller han har bodd minst ett år i et annet land enn de er født i.

Mange innvandrere i Europa kommer fra et annet europeisk land.

Loven

Migrasjon kontrolleres, og det er ofte lover som sier noe om hvem som har lov til å migrere hvor. Loven sier også noe om av hvilke grunner man kan flytte fra et land til et annet. Mange får ikke lov til å migrere selv om de har gode grunner.

For eksempel har mennesker som flykter fra krig og forfølgelse lov til å migrere. I artikkel 14 i menneskerettighetene står det at alle har "rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse". FNs flyktningkonvensjon av 1951 gir også flyktninger rett til beskyttelse i tilfluktslandet. Likevel kan det være vanskelig for flyktninger å komme seg til et trygt land, siden de ikke har rett til å reise dit. De har med andre ord sterke rettigheter hvis de kommer fram til et trygt land, men ingen rett til å komme dit.

E16 Border Imag0789

Visste du at...?

Den største innvandrergruppen til Norge er arbeidsinnvandrere fra Polen.

Nest størst er Litauen og Sverige.

Innvandrere og de som er født i Norge med innvandrerforeldre er i gjennomsnitt mye yngre enn hele befolkningen.

Noen grupper har vært i Norge lenge, noen har vært her kort. For eksempel har de med bakgrunn fra Pakistan vært her lenge, mens innvandrergruppene fra Polen har vært her kort.

Et annet eksempel på begrensninger er familiegjenforening. Ektefeller og barn som har blitt skilt mens de migrerer kan for eksempel befinne seg i ulike land. Når noen har kommet til et trygt sted kan de prøve å gjenforenes med familien. I Norge er det regler for familiegjenforening. Kravene er ikke like for alle; for eksempel kan det være lettere for en norsk statsborger enn for en person som har oppholdstillatelse i Norge. Et krav er at familiemedlemmer som bor i Norge, må kunne forsørge familiemedlemmet/familiemedlemmene som de vil skal komme. Det betyr at de må ha nok penger.

For arbeidssøkere er det også begrensninger i Norge. Mens arbeidssøkere fra såkalte EØS-land kan søke arbeid nokså lett i Norge, er det mye strengere for personer som kommer fra andre deler av verden.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er det ulike regler for familiegjenforening?

Les mer

aldrimer22juli.no: Asylsøkere og flyktningerInnvandrere og integreringTilreisende romNasjonale minoriteter i NorgeUrfolkUrfolk i engelskspråklige land

Aftenpostenartikkel, Det norske Amerika: http://www.aftenposteninnsikt....

Wikipedia, Norsk utvandring til USA: https://no.wikipedia.org/wiki/...

Dette er verdens flyktninger og migranter:  http://forskning.no/samfunn-sa...

Bilder: 

 • Forsidebilde: Castel Verde, migranter fra Italia. Foto: Australian National Maritime Museum on the Commons 
 • "Utvandrere" av Gustav Wentzel. 1902
 • E16, grensen mellom Norge og Svergie. 
 • Foto: Bengt-Inge Larsson/Wikimedia 


Verden og internasjonale forhold

Hvor mange amerikanere regner seg som norskættede (at de har norsk bakgrunn)?

Riktig!

Helt riktig!

Helt riktig! Rundt 4 600 000 amerikanere anser seg selv som norskættede (i 2010). Det er nesten like mange som det bor i Norge. Disse stammer for det meste fra de rundt 800 000 nordmennene som migrerte til USA i siste halvdel av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Ikke helt riktig. Les mer om migrasjon.

Rom ble først tatt godt imot i Europa. På slutten av 1400-tallet ble dette endret til mistro og hat.

Europas rombefolkning

​Man sier ofte "romfolk", men det er riktigere å si "rom". Noen romfolk foretrekker at man sier "sigøynere".

Det er mellom ti og tolv millioner mennesker med rombakgrunn i Europa. Det gjør at rom er en av Europas største minoritetsgrupper. De fleste lever i Øst-Europa, for eksempel i Romania og på Balkan. Rombefolkningen er sannsynligvis Europas mest diskriminerte minoritetsgruppe. Mye av det de har blitt utsatt for er nesten ukjent. De ble for eksempel holdt som slaver og ble jaktet på som underholdning.

250620112807

Visste du at...?

Europas rombefolkning kom opprinnelig fra India for ca 1000 år siden.

Fram til 1864 ble mange rom holdt som slaver i Europa. Det tok slutt fordi slaveri ble forbudt.

Det foregikk jakt på rom i Europa langt ut på 1800-tallet. Det var blant annet forbudt å streife omkring.

Rom har en lang historie i Europa med forfølgelse og overgrep. De kom opprinnelig fra India for ca. 1000 år siden. Fram til 1864 ble mange holdt som slaver i flere land i Øst-Europa. Dette slaveriet var brutalt. I deler av Romania var det for eksempel bestemt at slaver som rømte fikk tungen skåret av. Rom som streifet omkring, skulle lynsjes i nærmeste tre. Mens mange av oss har lært om det amerikanske slaveriet, er slaveriet av rom en del av Europas historie som det snakkes lite om.

Listen med overgrep er lang og rystende. I flere hundre år drev man blant annet jakt på rom noen steder i Europa. I 1835 ble det rapportert at 300 rom var jaktet ned og drept i tyske områder. Blant annet fortalte en stolt tysk godseier at han hadde skutt en mor som ammet barnet sitt.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor kom rom til Europa for 1000 år siden?

260620112895

Visste du at...?

Over en halv million europeiske rom ble drept av nazistene under andre verdenskrig. Vi vet ikke nøyaktig hvor mange siden det ikke eksisterer noen oversikt over hvor mange rom som fantes i Europa før Holocaust.

Fortsatt er rom den mest diskrimenerte minoritetsgruppen i Europa.

Ifølge Europarådet finnes det rundt 11 millioner romfolk i Europa. Det finnes ingen nøyaktige tall, også fordi mange ikke vil registreres som rom.

Forfølgelsen av Europas rombefolkning var verst under Holocaust, da omtrent en halv million rom ble drept av Hitler-Tyskland. Det finnes ikke et nøyaktig tall over hvor mange som ble drept, fordi det ikke finnes oversikt over hvor mange rom som bodde i Europa før Holocaust.

Nazistenes folkemord på Europas rombefolkning har dessverre ikke ført til at situasjonen for denne gruppen har blitt bedre. Mange opplever diskriminering hvis de for eksempel prøver å få seg en jobb.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er utryddelsen av rom under andre verdenskrig så lite kjent?

260620112856

Visste du at...?

I Amerika finnes det rundt 2 millioner rom.

Også i Australia bor det romfolk. Mange er etterkommere etter folk som ble deportert av britene.

8. april er valgt som nasjonaldag for rom.

Amnesty International er en verdensomspennende organisasjon som jobber for menneskerettighetene.

Amnesty skrev en rapport i 2012 som viste at rom har lavere inntekt, dårligere helse, verre boforhold, færre som kunne lese og høyere arbeidsledighet enn resten av befolkningen. I mange land har de også lavere levealder. I noen land lever over halvparten av romfolket i alvorlig fattigdom. Amnesty mener at diskriminering av rombarn på skolene er en av hovedårsakene for rombefolkningens fattigdom. Et veldig alvorlig problem er at barn med rombakgrunn i flere land sendes på skoler for psykisk utviklingshemmede istedenfor å gå på vanlig skole.

Høyreekstreme grupper i flere land har fokus på romfolket. Blant annet i Ungarn har det vært mange grove voldshendelser rettet mot rom fra høyreekstremister, også drap.

Sannsynligvis er det ingen annen gruppe mennesker i Europa i dag hvor fattigdom og utestengelse er så nært knyttet opp mot en lang historie med fordommer og forfølgelse.

Les mer

aldrimer22juli.no: Norske romTilreisende romDiskriminering

Store norske leksikon: https://snl.no/rom/etnisk_grup...

Forskning.no: http://forskning.no/etnisitet/...

Amnesty: https://amnesty.no/aktuelt/fle...


Bilder: 

 • Somcuta Mare i Romania. 2011. Foto: Agenda X

Verden og internasjonale forhold

Hvor kommer den europeiske rombefolkningen opprinnelig fra?

Riktig!

Helt riktig!

Korrekt! Rom utvandret fra India for rundt 1000 år siden.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Det stemmer ikke helt. Kanskje du bør lese litt mer om rom?

Sist man telte var det 460 000 australiere som var etterkommere av den opprinnelige befolkningen.

Urfolk i Australia

Den australske urbefolkningen ble tidligere kalt aboriginer. Dette er ikke helt nøyaktig. I Australia kalles de First Australians (de første australierne).

På norsk bruker vi ordet aboriginere bare om den australske urbefolkningen. På engelsk brukes ordet oftest om urbefolkning i Australia og Oceania. I Australia brukes betegnelsene «First Australians» og «Torres Strait Islander» istedenfor aboriginer. Torres Strait Islander-folket har slektskap med folk fra Ny-Guniea og andre Stillehavsøyer. Det har ikke First Australians. Forfedrene til de første australierne dro fra Afrika for rundt 70 000 år siden. De kom til Australia for rundt 50 000 år siden. Forfedrene til dagens europeere og asiater forlot Afrika mange tusen år senere. Dette gjør urbefolkningen i Australia til verdens eldste urbefolkning.

Australiandidgeridoos

Visste du at...?

Australias urbefolkning regnes som verdens eldste. Forfedrene dro fra Afrika for omtrent 70 000 år siden.

90% av befolkningen døde da europeerne koloniserte Australia. Noen ble tatt som slaver, andre ble drept. 50% døde av sykdommer de ikke hadde immunforsvar mot.

Ordet aborigin kommer fra det latinske uttrykket «ab origine». Det kan oversettes med «fra begynnelsen», og kan brukes om all urbefolkning.

Vi vet ikke nøyaktig hvor mange mennesker som fantes i Australia da de første europeerne kom på 1600-tallet. Sannsynligvis var det mellom 300 000 og 2 millioner. Menneskene var fordelt på 600 stammer, og de snakket omtrent 200 ulike språk. Den europeiske koloniseringen gjorde at i alle fall en fjerdedel av språkene forsvant. 90% av urbefolkningen døde. Noen døde av sykdommer europeerne hadde med seg, andre ble skutt, massakrert, eller drept. Mange bukket under når de ble brukt som slaver. De siste årene ha urbefolkningen igjen vokst. Ved siste folketelling regnet 460 000 seg som etterkommere av den opprinnelige befolkningen.

Didgeridoo

Visste du at...?

Først i 1962 fikk aboriginerne stemmerett ved valg til forbundsparlamentet (Stortinget).

I 1976 fikk urbefolkningen i Northern Territory eiendomsrett over deler av territoriet. I 1981 fikk de en tilsvarende rett i South Australia.

I 1992 kom det en ny lov som annullerte prinsippet om terra nullius (ingenmannsland). Det vil si at det var først da man anerkjente at Australia ikke var ubebodd før europeerne koloniserte kontinentet.

Urbefolkningen i Australia besto av adskilte stammer som levde av jakt og sanking. Ifølge den komplekse kosmologien var verden skapt av åndeveseners drømmer, og menneskene ble skapt som disses etterkommere med språk, leveregler og seremonier. Hver stamme hadde ansvar for å bevare hellige steder innenfor sitt område. På begynnelsen av 1900-tallet ble det startet en kampanje som gikk ut på å fjerne barna fra urbefolkningen, og plassere dem på barnehjem og andre institusjoner for at de skulle få en god kristen oppdragelse. Som voksne ble mange av disse barna tvangsgiftet. Disse kalles i dag den tapte generasjonen. I dag er det bare noen få tusen som fastholder de tradisjonelle kultur- og samfunnsmønstrene. De fleste lever i reservater eller arbeider på farmer og i byen, ofte under uverdige forhold. Fortsatt forekommer diskriminering, særlig på arbeidsmarkedet.

Drøftings-oppgaver

Det er 50.000 år siden de første australierne kom til Australia. Det er omtrent 400 år siden de første europeerne kom til Australia. Hvorfor tror du det tok nesten 400 år før de første australierne ble godtatt som innbyggere i landet?

Les mer

aldrimer22juli.no: UrfolkUrfolk i engelskspråklige landMaori

Store norske leksikon: https://snl.no/urbefolkning og https://snl.no/Australias_befolkning

Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Aboriginer

Australske myndigheter: http://www.nma.gov.au/history/aboriginal-torres-strait-islander-cultures-histories


Bilder: 

 • Australsk didgeridoo. Foto: Hmain 2012
 • Didgeridoo. 2011. Foto: Graham Crumb/Wikimedia 

Verden og internasjonale forhold

Hva betyr aborigin?

Riktig!

Helt riktig!

Helt riktig! Aborigin kommer fra ab origin som betyr fra begynnelsen. Uttrykket brukes om urfolk i hele verden. I Norge bruker vi det stort sett om den australske urbefolkningen.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Ikke helt riktig. Les mer om urfolk.

Urfolk (på norsk) brukes i stedet for ord som kan virke støtende og diskriminerende.

Urfolk i engelskspråklige land

Urfolk er det norske ordet for ulike grupper mennesker som har bodd i landene de bor i før andre folk bodde der.

Flere av de landene hvor man snakker engelsk har en ting til felles – det fantes mennesker der før landene ble engelskspråklige. Noen av disse menneskene er urfolk. Det vil si at de er urbefolkning. De regnes som den første befolkningen i områder som andre senere har erobret.

Bering Strait Eskimo carved ivory pipe-detail-early 1800s-Peabody Museum

Visste du at...?

Det britiske imperiet var det største i verdenshistorien. Storbritannia var verdens mektigste land på 1700- og 1800-tallet.

Landet erobret store landområder utenfor Storbritannia. Til sammen dekket imperiet ca 35 % av verdens landområder.

Etter andre verdenskrig ble mange av disse områdene egne land.

På engelsk brukes ulike ord som indigenous, native og aborigine om urfolk. På engelsk har ordene blitt brukt lenge. Blant urfolkene i engelskspråklige land er for eksempel den australske urbefolkninga (aboriginer/First Australians), urbefolkninga på New Zealand (maorier), den sør- og nordamerikanske urbefolkninga (indianere/amerikansk urbefolkning), og urbefolkninga i Alaska, Canada og Grønland (inuitter). Det finnes også mindre grupper av urbefolkning blant annet i India, på Filippinene, og på Stillehavsøyene.

Mesa Verde

Visste du at...?

Urfolk i Norge er samer

Urfolk i Canada er inuitter, mestiser og "indianere". De blir ofte kalt "People of the first nation".

I USA kaller man urbefolkningen "Native Americans".

I Australia og Oceania er aboriginere urfolk. De blir ofte kalt "First Australians". Ordet kommer fra "ab origin", som betyr "fra begynnelsen".

Urfolk i Amerika

Urfolk i Amerika (ofte kalt indianere og inuitter på norsk) er de som bodde i Nord- og Sør-Amerika før Nord-Amerika ble erobret av europeere. Det engelske ordet «Indians» skyldes en misforståelse da Colombus i 1492 trodde han hadde funnet sjøveien til India. Derfor bruker man på engelsk «Native Americans» istedenfor indianer. På norsk sier vi heller "amerikansk urbefolkning".

Inuitter er urbefolkning som lever på Grønland (Danmark), i Alaska (USA) og Canada. Ordet «inuit» er grønlandsk og betyr «menneskene». Entallsformen er inuk. Dette ordet brukes i Canada om denne befolkningsgruppen. I Alaska brukes ordet «eskimo». I USA er det vanlig å kalle urbefolkningen «indigenous people». I Canada brukes «people of the first nations». Et problem med «people of the first nations» er at det ikke skiller mellom amerikansk urbefolkning og inuitter. Begge befolkningsgruppene regnes som urfolk i Nord- og Sør-Amerika.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor har så mange engelskspråklige land stor urbefolkning?

669px-Aborigines-Regionen

Visste du at...?

I mange land som hadde britisk eller europeisk herredømme var det vanlig å gi urbefolkningen engelske navn i stedet for eller i tillegg til sitt opprinnelige navn.

Australske aboriginere fikk ofte bare kallenavn som "Little Jack", "Old Mary" eller "Billy boy" når de skulle registreres.

Urfolk i Australia

Urfolk i Australia (ofte kalt aboriginer i Norge) er urbefolkningen som fantes før engelskmennene kom til Australia på 1700-tallet. Ordet aborigin kommer fra det latinske uttrykket ab origine. Ab origine betyr «fra begynnelsen». På engelsk brukes «aborigine» ofte som ord for urfolk. Vanligvis i Australia og Oceania, men også i Nord-Amerika. I Australia brukes helst «first australians» om urbefolkningen.

Les mer

aldrimer22juli.no: Urfolk i Australia, Urfolk i Canada, Urfolk i USA, Maori

Store norske leksikon: https://snl.no/urbefolkning

Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Urfolk

Australske myndigheter: http://www.nma.gov.au/history/aboriginal-torres-strait-islander-cultures-histories


Bilder:

 • Pipedetalj i elfeben, eskimoer fra Beringsstredet. Tidlig 1800. Foto: Daderot/Wikimedia 2012
 • Mesa Verde, Colorado. Gammel urfolksbesetning. Elaine fra Sheffield, England 2005
 • Kart over aboriginer-regionene i Australia. Foto: NordNordWest

Verden og internasjonale forhold

Hvor stor del av verden dekket det britiske imperiet på det meste?

Riktig!

Helt riktig!

Helt riktig. Det britiske imperiet dekket på det meste omtrent 35% av verden.

Riktig!

Ikke helt riktig..

Ikke helt riktig. Les mer om urfolk i engelskspråklige land så finner du kanskje svaret.

Riktig!

Supert!

Du klarte av spørsmål

Ditt resultat har blitt sendt!

Tilbake til temaet