flip it

Ordet fascisme er utledet av fasci (sammenslutning eller forbund), og har sammenheng med det romerske fasces.

Fascisme

Den snevreste definisjonen på fascisme dekker bare den italienske varianten av den politiske bevegelsen som dukket opp under første verdenskrig.

En videre definisjon av fascisme er politiske ideologier som legger sterk vekt på nasjonens betydning og enhet, på et autoritært, førerbasert og diktatorisk styre innad, samt en imperialistisk holdning utad. Innenfor denne definisjonen på fascisme faller både den italienske fascismen fra mellomkrigstiden og den tyske nazismen fra samme periode. Også spanske falangister og norske Nasjonal Samling fra denne perioden er klart fascistiske bevegelser. I tillegg dekker denne definisjonen en rekke høyrevridde diktaturer i Sør- og Mellom-Amerika etter 1945.

Fascist Eagle-1
War flag of the Italian Social Republic

Visste du at...

Betegnelsen fascisme er avledet av fasci, det italienske ordet for sammenslutning eller forbund. Mussolini og hans tilhengere dannet først et kampforbund med navn fasci di combattimento.

Den snevreste definisjonen på fascisme dekker bare den italienske varianten av den politiske bevegelsen som dukket opp under første verdenskrig, og som under ledelse av Benito Mussolino varte gjennom mellomkrigstiden og inn i andre verdenskrig (1922-43).​

Betegnelsen har også sammenheng med det romerske fasces, som betegner et sammenbundet knippe av tynne trestokker med en øks i midten. I Romerriket ble et slikt knippe brukt som symbol for autoriteten til høystående embetsmenn.

Fascistene brukte dette fasces-symbolet som et tegn på autoritet og samhold. Det samme symbolet har også vært brukt i andre sammenhenger som et symbol på statlig autoritet, blant annet i emblemene til det norske politiet.

Den fascistiske ideologien baseres på en misforstått versjon av Darwins utviklingslære, hvor den sterkestes rett gjelder, nemlig sosialdarwinismen. Sosialdarwinismen overfører Darwins utviklingslære fra naturnivå til samfunnsnivå. Samfunnssynet er også organisk. Det betyr at i utgangspunktet kan mennesket ikke forstås isolert, men må sees i sammenheng med samfunnet. Mennesket får bare mening ut fra sin plass og rolle i samfunnsfellesskapet, og særlig i det nasjonale fellesskapet.

I dette sosialdarwinistiske og organiske samfunnssynet er det bare den sterkeste som overlever, og som har rett til å overleve. Det samme gjelder nasjoner. Livet er en kamp mellom stater, hvor den sterkeste staten overlever. For at nasjonen skal overleve må nasjonens individer, ulike samfunnsklasser, bransjer og organisasjoner delta i det nasjonale fellesskapet. En sterk nasjonalstat trenger en sterk leder (diktator) som har mulighet til å bruke makt overfor individene for at disse skal arbeide for fellesskapet. Individene kan ikke tillates å være frie, man kan heller ikke tillate at deler av samfunnet danner et eget fellesskap. I så fall risikerer man at de trekker i en annen retning enn den felles statlige, alle må trekke sammen.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor har fascisme vært tiltrekkende som ideologi opp gjennom historien?

Mussolini-passo-romano-2

Visste du at...

Kortversjon av fascistisk ideologi: FOR autoritære ledere, vold, populisme, massebevegelser, nasjonalisme og sterk stat.

Kort sagt er fascistisk ideologi MOT demokrati, sosialisme og kommunisme, individets frihet, næringslivets frihet.

Sentralt i fascistisk ideologi står også den økonomiske styringen. Fascismen gjør krav på en nasjonal form for sosialisme. Det samme gjorde nazistene (nasjonalsosialistene) i Tyskland. Selv om den tyske nazismen regnes som en variant av fascisme, er det en del ting som skiller disse ideologiene. Blant annet stod ikke rasetenkingen og antisemittismen særlig sterkt i den italienske fascismen.

Nå er det jo ikke sånn at man får en positiv og engasjert oppslutning om staten ved hjelp av makt og trusler alene. Derfor gjør fascismen bruk av nasjonal kultur, massemønstringer og annet som kan skape nasjonal begeistring og følelse av fellesskap. Dette så man mye av i mellomkrigstiden, men også senere er dette virkemidler som blir brukt for å skaffe begeistrede tilhengere.

Drøftings-oppgaver

Hvorfor er fascistisk tankegang farlig?

Mussolini and Hitler 1940 retouched

I moderne tid ser det ut som om fascistisk ideologi står sterkere i Europa enn noen gang tidligere. I land etter land kommer fascistiske partier, eller partier som ser ut til å ha nært slektskap til fascistisk ideologi, til makten. Det er mange som mener at det svenske partiet Sverigedemokratene er et fascistisk parti. Det samme gjelder det greske Gyllent Daggry, ungarske Jobbik, franske Front National, danske Dansk Folkeparti, finske Sannfinnene osv.

Batallon de Castigo

Les mer

aldrimer22juli.no: Høyreekstremisme i Norge i dag, Hva er rasisme?, Nazisme

Store norske leksikon: https://snl.no/fascisme

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter: http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/folkemord/folkemord-under-nazismen/bakgrunn/ideologi/fascisme.html


Bilder:

  • Benito Mussolini under parade i 1939. Kilde: Ukjent/Wikimedia
  • Benito Mussolini og Adolf Hitler i München i 1940. Kilde: Ukjent/Wikimedia
  • Konsert med det fascistiske bandet Battalon de Castigo fra Spania. 2003. Foto: Rocker2007/Wikimedia


Sist oppdatert: 13/02/2020 12:31